EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1802

Решение за изпълнение (ЕС) 2023/1802 на Комисията от 20 септември 2023 година за определяне на техническите условия за съхраняването на данни

C/2023/6253

OB L 233, 21.9.2023, p. 85–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1802/oj

21.9.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 233/85


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/1802 НА КОМИСИЯТА

от 20 септември 2023 година

за определяне на техническите условия за съхраняването на данни

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1240 на Европейския парламент и на Съвета от 12 септември 2018 г. за създаване на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 1077/2011, (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2016/1624 и (ЕС) 2017/2226 (1), и по-специално член 11, параграф 10 от него,

като има предвид, че:

(1)

с Регламент(ЕС) 2018/1240 се създава Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), приложима за освободени от изискването за виза граждани на трети държави, които искат да влязат на територията на държавите членки.

(2)

Целта на настоящото решение е да се определят техническите спецификации за изпълнението на условията за съхраняване на данни, предвидени в член 24, параграф 6, буква в), точка ii) и член 54, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2018/1240, за да се създаде възможност за автоматизирани проверки, които се основават на Европейския портал за търсене (ЕПТ).

(3)

Съгласно член 24, параграф 6 и член 54, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1240 централната система на ETIAS следва периодично и автоматично да проверява дали са изпълнени условията за съхраняване на досиетата на заявления.

(4)

За да изпълни това задължение, централната система на ETIAS следва да се придържа към срока на съхранение на досието на заявлението, който е пет години от последното решение за отказ, отмяна или отнемане на разрешението за пътуване.

(5)

В случай че всички данни, вследствие на които е взето решението за отказ, отмяна или отнемане на разрешение за пътуване, бъдат заличени преди изтичането на петгодишния срок на съхранение, централната система на ETIAS следва автоматично да заличи досието на заявлението в срок от три дни. Поради тази причина и с цел ограничаване на обработването системата следва ежедневно да проверява за спазването на правилата за съхраняване на данните. Освен това, в случай че даден запис следва да бъде заличен, това следва да се извърши в срок от три дни.

(6)

Като се има предвид, че Регламент (ЕС) 2018/1240 представлява развитие на достиженията на правото от Шенген, Дания уведоми за въвеждането на този регламент в националното си право в съответствие с член 4 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз. Следователно Дания е обвързана от настоящото решение.

(7)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва. Настоящото решение попада извън обхвата на мерките, предвидени в Решение 2002/192/ЕО на Съвета (2). Следователно Ирландия не участва в неговото приемане и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(8)

По отношение на Исландия и Норвегия настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз, от една страна, и Република Исландия и Кралство Норвегия, от друга страна, за асоциирането на последните в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген (3), които попадат в областта, посочена в член 1, буква А от Решение 1999/437/ЕО на Съвета (4).

(9)

По отношение на Швейцария настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (5), които попадат в областта, посочена в член 1, буква А от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2008/146/ЕО на Съвета (6).

(10)

По отношение на Лихтенщайн настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (7), които попадат в областта, посочена в член 1, буква А от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2011/350/ЕС на Съвета (8).

(11)

По отношение на Кипър, България и Румъния настоящото решение представлява акт, който се основава на достиженията на правото от Шенген или по друг начин е свързан с тях по смисъла съответно на член 3, параграф 1 от Акта за присъединяване от 2003 г. и на член 4, параграф 1 от Акта за присъединяване от 2005 г.

(12)

В съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (9) беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който прие становище на 9 септември 2022 г.

(13)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по интелигентни граници,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет

С настоящото решение се установяват техническите условия за прилагането на срока на съхранение на данните и заличаване на досиетата на заявленията съгласно член 24, параграф 6, буква в), точка ii) и член 54, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2018/1240.

Член 2

Механизми и процедури за съхраняване на данните

1.   За целите на член 24, параграф 6, буква в), точка ii) и член 54, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2018/1240 централната система на ETIAS ежедневно и автоматично проверява посочените в тези членове условия за съхраняване на данните.

2.   За тази цел централната система на ETIAS проверява в системите, посочени в член 24, параграф 6, буква в), точка ii) и член 54, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2018/1240, чрез уникалния референтен номер, посочен в член 11, параграф 8 от същия регламент, дали данните, вследствие на които е взето решението за отказ, отмяна или отнемане на разрешение за пътуване, все още са налични в съответната система.

3.   Когато централната система на ETIAS установи, че условията за съхраняване вече не са изпълнени, централната система на ETIAS автоматично заличава съответното досие на заявление:

а)

незабавно — когато е изтекъл петгодишният срок на съхранение от последното решение за отказ, отмяна или отнемане на разрешението за пътуване;

б)

когато посоченият в буква а) петгодишен срок на съхранение не е изтекъл — в рамките на три дни от посочената в параграф 1 автоматична проверка, която е показала, че данните, налични в даден запис, досие или сигнал, регистрирани в някоя от системите, посочени в член 24, параграф 6, буква в), точка ii) и член 54, параграф 1, буква б), вследствие на които е взето решението за отказ, отмяна или отнемане на разрешението за пътуване, са били заличени.

Член 3

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 20 септември 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)   ОВ L 236, 19.9.2018 г., стр. 1.

(2)  Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20).

(3)   ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.

(4)  Решение 1999/437/ЕО на Съвета от 17 май 1999 г. относно определени условия по прилагането на Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоцииране на тези две държави при изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31).

(5)   ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 52.

(6)  Решение 2008/146/ЕО на Съвета от 28 януари 2008 г. за сключване от името на Европейската общност на Споразумение между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 1).

(7)   ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 21.

(8)  Решение 2011/350/ЕС на Съвета от 7 март 2011 г. за сключване от името на Европейския съюз на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, по отношение на премахването на проверките по вътрешните граници и движението на хора (ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 19).

(9)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).


Top