EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:233:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 233, 21 септември 2023 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 233

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 66
21 септември 2023 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2023/1796 на Съвета от 18 септември 2023 година за сключване от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Република Чили съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. относно изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списък CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз

1

 

*

Споразумение МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И РЕПУБЛИКА ЧИЛИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН XXVIII ОТ ОБЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА МИТАТА И ТЪРГОВИЯТА (ГАТТ) ОТ 1994 Г. ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕТО НА ОТСТЪПКИТЕ ЗА ВСИЧКИ ТАРИФНИ КВОТИ, ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪК CLXXV НА ЕС, ВСЛЕДСТВИЕ НА ОТТЕГЛЯНЕТО НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2023/1797 на Комисията от 7 юли 2023 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на броя и наименованията на променливите за статистическата област „Използване на информационни и комуникационни технологии“ за референтната 2024 година ( 1 )

7

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2023/1798 на Комисията от 10 юли 2023 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2020/689 за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за надзор, програмите за ликвидиране и статута „свободен от болест“ за някои болести от списъка и нововъзникващи болести ( 1 )

24

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1799 на Комисията от 19 септември 2023 година за изменение на приложения I и II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594 за определяне на специални мерки за контрол във връзка с африканската чума по свинете ( 1 )

27

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2023/1800 на Съвета на Съвета взето по взаимно съгласие с председателя на Комисията от 19 септември 2023 година за назначаване на член на Европейската комисия

82

 

*

Решение (EС) 2023/1801 на Съвета от 19 септември 2023 година за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външните одитори на Banco de España

83

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2023/1802 на Комисията от 20 септември 2023 година за определяне на техническите условия за съхраняването на данни

85

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2021/1134 на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2021 година за изменение на регламенти (ЕО) № 767/2008, (ЕО) № 810/2009, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2017/2226, (ЕС) 2018/1240, (ЕС) 2018/1860, (ЕС) 2018/1861, (ЕС) 2019/817 и (ЕС) 2019/1896 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на решения 2004/512/ЕО и 2008/633/ПВР на Съвета за целите на реформирането на Визовата информационна система ( OB L 248, 13.7.2021 г. )

88

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top