EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0912

Регламент (ЕС) 2016/912 на Комисията от 9 юни 2016 година за поправка на Регламент (ЕС) № 1303/2014 на Комисията относно техническата спецификация за оперативна съвместимост по отношение на „безопасността в железопътните тунели“ на железопътната система на Европейския съюз (Текст от значение за ЕИП)

C/2016/3439

OJ L 153, 10.6.2016, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/912/oj

10.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 153/28


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/912 НА КОМИСИЯТА

от 9 юни 2016 година

за поправка на Регламент (ЕС) № 1303/2014 на Комисията относно техническата спецификация за оперативна съвместимост по отношение на „безопасността в железопътните тунели“ на железопътната система на Европейския съюз

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (1), и по-специално член 6, параграф 1, втора алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 1303/2014 на Комисията (2) съдържа грешка, а именно член 7 е включен в резултат на техническа грешка и не следва да бъде част от регламента.

(2)

Поради това Регламент (ЕС) № 1303/2014 следва да бъде съответно поправен.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден по силата на член 21 от Директива 96/48/ЕО на Съвета (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2014 се заличава.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 9 юни 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 191, 18.7.2008 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1303/2014 на Комисията от 18 ноември 2014 г. относно техническата спецификация за оперативна съвместимост по отношение на „безопасността в железопътните тунели“ на железопътната система на Европейския съюз (ОВ L 356, 12.12.2014 г., стр. 394).

(3)  Директива 96/48/ЕО на Съвета от 23 юли 1996 г. относно оперативната съвместимост на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове (ОВ L 235, 17.9.1996 г., стр. 6).


Top