10.6.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 153/28


REGULAMENTUL (UE) 2016/912 AL COMISIEI

din 9 iunie 2016

de rectificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2014 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la „siguranța în tunelurile feroviare” a sistemului feroviar din Uniunea Europeană

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (1), în special articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2014 al Comisiei (2) conține o eroare, și anume articolul 7 a fost inclus neintenționat și nu ar trebui să apară în regulament.

(2)

Regulamentul (UE) nr. 1303/2014 ar trebui, prin urmare, să fie rectificat.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit la articolul 21 din Directiva 96/48/CE a Consiliului (3),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2014 se elimină.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 iunie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 191, 18.7.2008, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1303/2014 al Comisiei din 18 noiembrie 2014 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la „siguranța în tunelurile feroviare” a sistemului feroviar din Uniunea Europeană (JO L 356, 12.12.2014, p. 394).

(3)  Directiva 96/48/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză (JO L 235, 17.9.1996, p. 6).