EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0517

Решение на Съвета от 15 юли 2003 година относно статистическите данни, които се използват за коригиране на алгоритъма за записване на капитала на Европейската централна банка

OJ L 181, 19.7.2003, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 004 P. 190 - 191
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 004 P. 190 - 191
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 38 - 39

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/517/oj

01/ 04

BG

Официален вестник на Европейския съюз

190


32003D0517


L 181/43

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 15 юли 2003 година

относно статистическите данни, които се използват за коригиране на алгоритъма за записване на капитала на Европейската централна банка

(2003/517/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 107, параграф 6 от него и член 29.2 от Протокола за Устава на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и на Европейската централна банка (ЕЦБ), приложен към него (наричан по-долу „Уставът“),

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Европейската централна банка (3),

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Решение 98/382/ЕО (4) Съветът прие правила за статистическите данни, които се използват при определянето на първоначалния алгоритъм за записване на капитала на ЕЦБ.

(2)

Съгласно член 29.3 от Устава теглата на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ трябва да се коригират на всеки пет години.

(3)

След като една или повече страни станат държави-членки на Европейския съюз, техните национални централни банки ще станат членове на Европейската система от централни банки (ЕСЦБ) и ще запишат участие в капитала на ЕЦБ. Теглата на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ трябва да бъде съответно коригирани.

(4)

Необходимо е да се установят правила за предоставяне на статистически данни, които се използват за коригиране на теглата на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ.

(5)

Следва да се определят естеството и източниците на данните, които се използват, както и методът за изчисляване на тежестта на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ.

(6)

Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (5) осигурява методология за общите стандарти, определения, класификации и счетоводни правила, които са предназначени да бъдат използвани за съставяне на сметки и таблици на сравнителна база за целите на Общността, както и програма за предаване за целите на Общността на точно определени дати на отчетите и таблиците, съставени в съответствие с посочения регламент. Посоченият регламент взема под внимание най-новите стандарти и разработки в статистическата методология, следователно определенията в него следва да се използват за целите на настоящото решение.

(7)

Тъй като алгоритъмът за записване на капитала на ЕЦБ определя съответното участие на националните централни банки в капитала на ЕЦБ и в общите валутни резерви, както и претеглянето на техния глас при гласуването в Управителния съвет на ЕЦБ относно решения, които се вземат с претегляне на гласовете (в съответствие с член 10.3 от Устава), а също и разпределението между тях на паричния приход на ЕСЦБ, е важно пресмятането на тяхното тегло в алгоритъма да се извърши точно. Следователно Комисията следва да консултира съответните комитети относно данните за населението и брутния вътрешен продукт по текущи пазарни цени,

РЕШИ:

Член 1

Предмет

Статистическите данни, които се използват за коригиране на теглата на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на Европейската централна банка (ЕЦБ) се предоставят от Комисията в съответствие с правилата, установени в настоящото решение.

Член 2

Население

1.   „Население“ означава цялото население, както е определено в Регламент (ЕО) № 2223/96 като усреднена величина за годината и закръглена към хиляда души.

2.   С цел коригиране на теглата присвоени на националните централни банки в съответствие с член 29.3 от Устава, данните за населението се вземат за предпоследната година, предшестваща годината, в която се коригира алгоритъмът.

Член 3

Брутен вътрешен продукт по текущи пазарни цени

1.   „Брутен вътрешен продукт по пазарни цени“ означава брутния вътрешен продукт по текущи пазарни цени, както е определен в Регламент (ЕО) № 2223/96 за календарна година и изразен в национална валута с възможно най-голяма точност, което би позволило определянето на дяловете с необходимата точност.

2.   С цел коригиране на теглата присвоени на националните централни банки в съответствие с член 29.3 от Устава, данните за брутния вътрешен продукт по текущи пазарни цени се взимат за петте години, предшестващи предпоследната година преди годината, в която се коригира алгоритъмът.

Член 4

Обменни курсове

1.   Годишният обменен курс за изразяване на брутния вътрешен продукт по пазарни цени е средноаритметичното от дневните обменни курсове за всички работни дни за една календарна година.

2.   Дневните обменни курсове са референтните курсове за екю преди 1999 г., определени от Комисията. Те ще бъдат референтните курсове за еурото след 1999 г., както са определени от ЕЦБ.

Член 5

Изчисление и точност

1.   Делът на дадена държава-членка в населението на Общността е нейният дял в общия сбор от населението на държавите-членки, изразен като процент.

2.   Делът на дадена държава-членка в брутния вътрешен продукт по текущи пазарни цени на Общността е нейният дял в сумата от БВП по текущи пазарни цени на държавите-членки за пет години, изразен като процент.

3.   Теглото на дадена национална централна банка в алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ е средноаритметичното от дяловете на държавите-членки в населението и в БВП по текущи пазарни цени на Общността.

4.   На различните етапи от изчислението се използват достатъчно знаци след десетичната запетая, за да се гарантира тяхната точност. Теглото на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ се изразява с до четири знака след десетичната запетая.

Член 6

Информация за комитетите

Що се отнася до данните за населението, Комисията информира Статистическия програмен комитет, създаден съгласно член 1 от Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета от 19 юни 1989 г. за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (6).

По отношение на данните за БВП по текущи пазарни цени Комисията информира комитета, създаден съгласно член 6 от Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета от 13 февруари 1989 г. за хармонизиране на съставянето на брутния национален продукт по пазарни цени (7).

Член 7

Нови държави-членки

След като една или повече страни са станали държави-членки и съответните им национални централни банки са станали част от ЕСЦБ, референтните периоди, които трябва да бъдат използвани за статистически данни за населението и брутния вътрешен продукт по текущи пазарни цени са идентични с тези, приложени при коригирането за последния петгодишен период, както е определено в членове 29.1 и 29.3 от Устава.

Член 8

Предоставяне на данни

Данните за населението, брутния вътрешен продукт по текущи пазарни цени и годишните обменни курсове, посочени в настоящото решение, се предоставят от Комисията на ЕЦБ за всички държави-членки поотделно не по-късно от два месеца преди датата, на която поражда действие корекцията на теглата на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ.

Съставено в Брюксел на 15 юли 2003 година.

За Съвета

Председател

G. TREMONTI


(1)  Предложение от 14 март 2003 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище от 3 юли 2003 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ С 102, 29.4.2003 г., стр. 11.

(4)  ОВ L 171, 17.6.1998 г., стр. 33.

(5)  ОВ L 310, 30.11.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 359/2002 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 58, 28.2.2002 г., стр. 1).

(6)  ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.

(7)  ОВ L 49, 21.2.1989 г., стр. 26.


Top