EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0517

Padomes Lēmums (2003. gada 15. jūlijs) par statistikas datiem, kas jāizmanto Eiropas Centrālās bankas kapitāla parakstīšanas atslēgas koriģēšanai

OJ L 181, 19.7.2003, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 004 P. 190 - 191
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 004 P. 190 - 191
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 38 - 39

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/517/oj

32003D0517Oficiālais Vēstnesis L 181 , 19/07/2003 Lpp. 0043 - 0044


Padomes lēmums

(2003. gada 15. jūlijs)

par statistikas datiem, ko jāizmanto Eiropas Centrālās bankas kapitāla parakstīšanas atslēgas koriģēšanai

(2003/517/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 107. panta 6. punktu, kā arī 29.2. pantu Līgumam pievienotajā Protokolā par Eiropas Centrālo banku sistēmu (ECBS) un Eiropas Centrālās bankas (ECB) statūtiem (turpmāk tekstā "Statūti"),

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu [3],

tā kā:

(1) Atbilstoši Lēmumam 98/382/EK [4] Padome pieņēma noteikumus par statistiskas datiem, ko jāizmanto ECB sākotnējās kapitāla parakstīšanas atslēgas noteikšanai.

(2) Atbilstoši Statūtu 29.3. pantam reizi piecos gados jākoriģē valstu centrālo banku daļas ECB kapitāla parakstīšanas atslēgā.

(3) Pēc tam, kad viena vai vairākas valstis kļūst par Eiropas Savienības dalībvalstīm, to centrālās bankas kļūst par Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) dalībniecēm un ECB kapitāla parakstītājas. Atbilstīgi jākoriģē valstu centrālo banku daļas ECB kapitāla parakstīšanas atslēgā.

(4) Jāparedz noteikumi to statistikas datu sniegšanai, kas jāizmanto valstu centrālo banku daļu koriģēšanai ECB kapitāla parakstīšanas atslēgā.

(5) Jādefinē izmantojamo datu veidi un avoti, kā arī metode, pēc kuras aprēķināt valstu centrālo banku daļas ECB kapitāla parakstīšanas atslēgā.

(6) Padomes Regula (EK) Nr. 2223/96 (1996. gada 25. jūnijs) par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā [5] paredz metodoloģiju attiecībā uz kopīgiem standartiem, definīcijām, klasifikāciju un grāmatvedības noteikumiem, ko paredzēts izmantot, sastādot Kopienas vajadzībām salīdzināmus pārskatus un tabulas, un paredz programmu to pārskatu un tabulu pārsūtīšanai Kopienas vajadzībām, kuras sastādītas atbilstoši minētajai regulai konkrētos datumos. Minētajā regulā ņemti vērā jaunākie standarti un izmaiņas statistikas metodoloģijā, un tādēļ tajā ietvertās definīcijas jāizmanto šajā lēmumā.

(7) Tā kā ECB kapitāla parakstīšanas atslēga nosaka attiecīgās valstu centrālo banku daļas ECB kapitālā un ārējo rezervju apvienošanā, kā arī to balsu vērtējumu ECB Padomē attiecībā uz visiem lēmumiem, kas jāpieņem ar piešķirtajām balsīm (atbilstoši Statūtu 10.3. pantam), un ECBS monetārā ienākuma sadalījumu starp tām, ir būtiski, lai to daļu aprēķins šajā atslēgā tiek veikts precīzi. Tālab Komisijai jākonsultē attiecīgās komitejas attiecībā uz datiem par iedzīvotāju skaitu un iekšzemes kopproduktiem pašreizējās tirgus cenās,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Priekšmets

Statistikas datus, kas jāizmanto valstu centrālo banku daļu koriģēšanai Eiropas Centrālās bankas (ECB) kapitāla parakstīšanas atslēgā, sniedz Komisija saskaņā ar šajā lēmumā paredzētajiem noteikumiem.

2. pants

Iedzīvotāju skaits

1. "Iedzīvotāju skaits" ir kopējais iedzīvotāju skaits, kas definēts Regulā (EK) Nr. 2223/96 un kas noteikts kā vidējais skaits gadā un noapaļots līdz tuvākajam cilvēku tūkstotim.

2. Lai atbilstoši Statūtu 29.3. pantam koriģētu valstu centrālajām bankām noteiktās daļas, izmanto iedzīvotāju skaita datus par gadu, kas ir priekšpēdējais pirms gada, kurā atslēgu koriģē.

3. pants

Iekšzemes kopprodukts pašreizējās tirgus cenās

1. "Iekšzemes kopprodukts tirgus cenās" ir tas kalendārā gada iekšzemes kopprodukts pašreizējās tirgus cenās, kas noteikts Regulā (EK) Nr. 2223/96 un izteikts valsts valūtā ar iespējami augstāko precizitāti, lai ļautu noteikt daļas ar nepieciešamo precizitāti.

2. Lai atbilstoši Statūtu 29.3. pantam koriģētu valstu centrālajām bankām noteiktās daļas, izmanto datus par iekšzemes kopproduktu pašreizējās tirgus cenās par pieciem gadiem pirms gada, kas ir priekšpēdējais pirms gada, kurā atslēgu koriģē.

4. pants

Maiņas kursi

1. Gada maiņas kurss iekšzemes kopprodukta pašreizējās tirgus cenās konversijai ir dienu maiņas kursu aritmētiskais vidējais par visām darbdienām kalendārajā gadā.

2. Dienu maiņas kursi ir Komisijas izveidotie EUR atsauces kursi pirms 1999. gada. No 1999. gada tie ir ECB izveidotie eiro atsauces kursi.

5. pants

Aprēķins un precizitāte

1. Dalībvalsts iedzīvotāju skaita daļa Kopienā ir procentos izteikta daļa no visu dalībvalstu iedzīvotāju kopskaita.

2. Dalībvalsts daļa Kopienas IKP pašreizējās tirgus cenās ir procentos izteikta attiecīgās valsts daļa no visu dalībvalstu IKP pašreizējās tirgus cenās summas piecu gadu laikā.

3. Valsts centrālās bankas daļa kapitāla parakstīšanas atslēgā ir aritmētiskais vidējais no attiecīgās dalībvalsts iedzīvotāju daļas Kopienā un IKP pašreizējās tirgus cenās daļas Kopienā.

4. Visās aprēķinu stadijās izmanto pietiekami daudz ciparu, lai nodrošinātu precizitāti. Valstu centrālo banku daļas ECB kapitāla parakstīšanas atslēgā izsaka ar četriem cipariem aiz komata.

6. pants

Komiteju informēšana

Par iedzīvotāju skaita datiem Komisija informē Statistikas programmu komiteju, kura izveidota ar 1. pantu Padomes Lēmumā 89/382/EEK, Euratom (1989. gada 19. jūnijs), ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju [6].

Par IKP pašreizējās tirgus cenās datiem Komisija informē komiteju, kas izveidota ar 6. pantu Padomes Direktīvā 89/130/EEK, Euratom (1989. gada 13. februāris) par to, kā saskaņot nacionālā kopprodukta noteikšanu pēc tirgus cenām [7].

7. pants

Jaunas dalībvalstis

Kad viena vai vairākas valstis kļūst par dalībvalstīm un to attiecīgās valstu centrālās bankas kļūst par daļu no ECBS, pārskata periodi, kas jāizmanto attiecībā uz statistikas datiem par iedzīvotāju skaitu un iekšzemes kopproduktiem pašreizējās tirgus cenās, ir identiski tiem, kas piemēroti iepriekšējai piecgadu korekcijai, kā noteikts Statūtu 29.1. un 29.3. pantā.

8. pants

Datu sniegšana

Šajā lēmumā minētos datus par iedzīvotāju skaitu, iekšzemes kopproduktu pašreizējās tirgus cenās un gada maiņas kursiem Komisija par visām dalībvalstīm atsevišķi sniedz ECB ne vēlāk kā divus mēnešus pirms dienas, kurā stājas spēkā valstu centrālo banku daļu korekcijas ECB kapitāla parakstīšanas atslēgā.

Briselē, 2003. gada 15. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Tremonti

[1] Priekšlikums iesniegts 2003. gada 14. martā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[2] Atzinums sniegts 2003. gada 3. jūlijā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] OV C 102, 29.4.2003., 11. lpp.

[4] OV L 171, 17.6.1998., 33. lpp.

[5] OV L 310, 30.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 359/2002 (OV L 58, 28.2.2002., 1. lpp.).

[6] OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.

[7] OV L 49, 21.2.1989., 26. lpp.

--------------------------------------------------

Top