EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_01_004_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
01.Общи, финансови и институционални въпроси
TOM 04

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

01.   Общи, финансови и институционални въпроси

TOM 004

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2002

L 357

1

 

 

32002R2342

 

 

 

Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 година относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности

3

2002

L 357

72

 

 

32002R2343

 

 

 

Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 23 декември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности

74

2003

L 029

22

 

 

32003D0076

 

 

 

Решение на Съвета от 1 февруари 2003 година за определяне на мерките, необходими за прилагането на Протокола, приложен към Договора за създаване на Европейската oбщност, относно финансовите последици при изтичане на Договора за Европейската общност за въглища и стомана и Изследователския фонд за въглища и стомана

93

2003

L 029

25

 

 

32003D0077

 

 

 

Решение на Съвета от 1 февруари 2003 за установяване на многогодишни финансови насоки за управление активите на ЕОВС при ликвидация и при завършване на ликвидацията, управлението на активите на Изследователския фонд за въглища и стомана

97

2003

L 029

28

 

 

32003D0078

 

 

 

Решение на Съвета от 1 февруари 2003 година относно определяне на многогодишни технически насоки за програмата за изследвания на Изследователския фонд за въглища и стомана

100

2003

L 067

17

 

 

32003D0165

 

 

 

Решение на Съвета от 18 февруари 2003 година относно създаването на Комитет по финансови услуги

112

2003

L 069

25

 

 

32003D0171

 

 

 

Решение на Съвета от 27 февруари 2003 година за изменение на Решение 2000/265/ЕО относно съставяне на финансов регламент, уреждащ бюджетните аспекти на управлението от страна на заместник- генералния секретар на Съвета, на договори, сключени от негово име, от името на определени държави-членки, свързани с изграждането и функционирането на комуникационната инфраструктура за Шенгенската околна среда, наречена Sisnet

113

2003

L 070

31

 

 

32003D0174

 

 

 

Решение на Съвета от 6 март 2003 година за създаване на Тристранна социална среща на върха по въпросите на растежа и заетостта

115

2003

L 083

66

 

 

32003D0223

 

 

 

Решение на Съвета, заседаващ в състав държавни глави или правителствени ръководители от 21 март 2003 година за изменение на член 10.2 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка

118

2003

L 092

14

 

 

32003D0246

 

 

 

Решение на Комисията от 26 март 2003 година за изменение на нейния процедурен правилник (нотифицирано под номер C(2003) 972)

121

2003

L 093

27

 

 

32003D0247

 

 

 

Решение на Комисията от 9 април 2003 година за изменение на Решение 2000/690/EО за създаване на Група по политика на предприятията (1)

124

2003

L 099

49

 

 

32003D0270

 

 

 

Решение на Съвета от 8 април 2003 година за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външните одитори на Deutsche Bundesbank

125

2003

L 122

1

 

 

32003R0806

 

 

 

Регламент (ЕО) № 806/2003 на Съвета от 14 април 2003 година за привеждане в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на разпоредбите относно комитетите, които подпомагат Комисията при упражняването на нейните изпълнителни правомощия, установени в документите на Съвета, приети в съответствие с консултативната процедура (квалифицирано мнозинство)

126

2003

L 122

36

 

 

32003R0807

 

 

 

Регламент (ЕО) № 807/2003 на Съвета от 14 април 2003 година относно адаптирането към Решение № 1999/468/ЕО на разпоредбите за комитетите, които подпомагат Комисията при упражняване на изпълнителните ѝ правомощия, установени в инструментите на Съвета, приети съгласно консултативната процедура (единодушие)

160

2003

L 181

1

 

 

32003R1287

 

 

 

Регламент (ЕO, Евратом) № 1287/2003 на Съвета от 15 юли 2003 година за хармонизиране на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент за БНД) (1)

187

2003

L 181

43

 

 

32003D0517

 

 

 

Решение на Съвета от 15 юли 2003 година относно статистическите данни, които се използват за коригиране на алгоритъма за записване на капитала на Европейската централна банка

190

2003

L 183

30

 

 

32003D0522

 

 

 

Решение на Комисията от 6 ноември 2002 година относно създаването на Служба за управление и изплащане на индивидуалните права

192

2003

L 183

35

 

 

32003D0523

 

 

 

Решение на Комисията от 6 ноември 2002 година за създаване на Служба за инфраструктура и логистика в Брюксел

197

2003

L 188

1

 

 

32003D0527

 

 

 

Решение на Съвета от 15 юли 2003 година за изменение на член 23 от Протокола относно статута на Съда на Европейските общности

202

2003

L 245

13

 

 

32003R1645

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1654/2003 на Съвета от 18 юни 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2965/94 относно създаването на Център за преводи към органите на Европейския съюз

204

2003

L 245

22

 

 

32003R1648

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1648/2003 на Съвета от 18 юни 2003 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1360/90 относно създаването на Европейска фондация за обучение

207

2003

L 245

33

 

 

32003R1652

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1652/2003 на Съвета от 18 юни 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1035/97 за създаване на Европейски център за мониторинг на расизма и ксенофобията

210

2003

L 284

1

 

 

32003R1882

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 29 септември 2003 година за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета на разпоредбите относно комитетите, които подпомагат Комисията при упражняването на изпълнителните ѝ правомощия, определени в актовете, които подлежат на процедурата, посочена в член 251 от Договора за Европейската общност

213

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top