EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0517

Nõukogu otsus, 15. juuli 2003, statistiliste andmete kohta, mida kasutatakse Euroopa Keskpanga kapitali märkimise aluse kohandamisel

ELT L 181, 19.7.2003, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument on avaldatud eriväljaandes (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/517/oj

32003D0517Euroopa Liidu Teataja L 181 , 19/07/2003 Lk 0043 - 0044


Nõukogu otsus,

15. juuli 2003,

statistiliste andmete kohta, mida kasutatakse Euroopa Keskpanga kapitali märkimise aluse kohandamisel

(2003/517/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 107 lõiget 6, ning sellele lisatud Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) ja Euroopa Keskpanga (EKP) põhikirja (edaspidi "põhikiri") käsitleva protokolli artiklit 29.2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [2]

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust [3]

ning arvestades järgmist:

(1) Vastavalt otsusele 98/382/EÜ [4] võttis nõukogu vastu eeskirjad statistiliste andmete kohta, mida kasutatakse algse EKP kapitali märkimise aluse kindlaksmääramisel.

(2) Vastavalt põhikirja artiklile 29.3 tuleb riikide keskpankade osakaalu EKP kapitali märkimise aluses kohandada iga viie aasta järel.

(3) Kui üks või mitu riiki saavad Euroopa Liidu liikmesriikideks, saavad nende riikide keskpankadest Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) liikmed ning EKP kapitali märkijad. Riikide keskpankade osakaalu EKP kapitali märkimise aluses on vaja vastavalt kohandada.

(4) Vaja on kehtestada eeskirjad statistiliste andmete esitamise kohta, mida kasutatakse EKP kapitali märkimise aluses riikide keskpankade osakaalu kohandamiseks.

(5) Vaja on kindlaks määrata kasutatavate andmete laad ja allikad ning meetod riikide keskpankade osakaalu arvutamiseks EKP kapitali märkimise aluses.

(6) Nõukogu 25. juuni 1996. aasta määrusega (EÜ) nr 2223/96 ühenduses kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta [5] nähakse ette ühiste standardite, määratluste, liigituste ja arvepidamiseeskirjadega seotud meetodid, mida kasutatakse ühenduses vajalike võrreldavate kontode ja tabelite koostamiseks, ning programm selle määruse kohaselt koostatud ühendusele vajalike kontode ja tabelite edastamiseks kindlatel kuupäevadel. Kõnealuses määruses on arvesse võetud kõige uuemaid statistilise metoodika standardeid ja arenguid ning seepärast tuleks selles sisalduvaid mõisteid kasutada käesolevas otsuses.

(7) Kuna EKP kapitali märkimise alusega määratakse kindlaks riikide keskpankade vastavad osad EKP kapitalis ning ühendatud välisreservides, samuti nende hääleõigused EKP nõukogus kvalifitseeritud häälteenamusega vastuvõetavate otsuste puhul (nagu on sätestatud põhikirja artiklis 10.3) ning nendevaheline EKPS-i rahalise tulu jaotus, on oluline, et nende osakaal nimetatud aluses arvutataks täpselt. Seepärast peaks komisjon andma vastavatele komiteedele teavet rahvastikuandmete ning sisemajanduse kogutoodangu kohta turuhindades,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Objekt

Statistilised andmed, mida kasutatakse riikide keskpankade osakaalu kohandamiseks Euroopa Keskpanga kapitali märkimise aluses, esitab komisjon vastavalt käesolevas otsuses sätestatud eeskirjadele.

Artikkel 2

Rahvastik

1. "Rahvastik" on määruses (EÜ) nr 2223/96 määratletud kogurahvastik, mis esitatakse aasta keskmisena, ümardatuna lähima tuhande inimeseni.

2. Riikide keskpankadele põhikirja artikli 29.3 kohaselt määratud osakaalude kohandamiseks võetakse rahvastikuandmed aluse kohandamise aastale eelnenud eelviimase aasta kohta.

Artikkel 3

Sisemajanduse kogutoodang turuhindades

1. "Sisemajanduse kogutoodang turuhindades" on määruses (EÜ) nr 2223/96 määratletud sisemajanduse kogutoodang turuhindades kalendriaasta kohta, väljendatuna riigi vääringus suurima võimaliku täpsusega, et oleks võimalik osad välja arvutada nõuetekohase täpsusega.

2. Riikide keskpankadele põhikirja artikli 29.3 kohaselt määratud osakaalude kohandamiseks võetakse andmed sisemajanduse kogutoodangu kohta turuhindades aluse kohandamise aastale eelnevale eelviimasele aastale eelnenud viie aasta kohta.

Artikkel 4

Vahetuskursid

1. Sisemajanduse kogutoodang turuhindades arvestatakse ümber aasta vahetuskursi järgi, milleks on kalendriaasta kõikide tööpäevade päevakursside aritmeetiline keskmine.

2. Päevakursid enne aastat 1999 on eküü võrdluskursid, mille on arvutanud komisjon. Alates aastast 1999 on need euro võrdluskursid, mille on arvutanud EKP.

Artikkel 5

Arvutamine ja täpsus

1. Liikmesriigi osa ühenduse elanikkonnas on tema protsentides väljendatud osa liikmesriikide kogu elanikkonnas.

2. Liikmesriigi osa ühenduse SKTth-s on tema osa liikmesriikide kogu SKTth-s viie aasta jooksul, väljendatuna protsentides.

3. Riigi keskpanga osakaal EKP kapitali märkimise aluses on aritmeetiline keskmine asjaomase liikmesriigi osast ühenduse elanikkonnas ja tema osast ühenduse SKTth-s.

4. Eri arvutusetappidel kasutatakse piisavalt järjekohti, et tagada arvutuse täpsus. Riikide keskpankade osakaal EKP kapitali märkimise aluses esitatakse nelja kümnendkoha täpsusega.

Artikkel 6

Komiteede teavitamine

Rahvastikuandmetest teavitab komisjon statistikaprogrammi komiteed, mis loodi Euroopa ühenduste statistikaprogrammi komitee loomist käsitleva nõukogu 19. juuni 1989. aasta otsuse 89/382/EMÜ, Euratom [6] artikliga 1.

SKTth andmetest teavitab komisjon komiteed, mis loodi rahvamajanduse kogutoodangu turuhindades arvutamise ühtlustamist käsitleva nõukogu 13. veebruari 1989. aasta direktiivi 89/130/EMÜ, Euratom [7] artikliga 6.

Artikkel 7

Uued liikmesriigid

Kui üks või mitu riiki saavad liikmesriikideks ja nende vastavad riikide keskpangad saavad EKPS-i osaks, kasutatakse rahvastikku ja sisemajanduse kogutoodangut turuhindades hõlmavate statistiliste andmete osas samu võrdlusperioode, mida kasutati viimase viie aasta kohanduse puhul, nagu see on määratletud põhikirja artiklites 29.1 ja 29.3.

Artikkel 8

Andmete esitamine

Käesolevas otsuses viidatud andmed rahvastiku, sisemajanduse kogutoodangu turuhindades ja vahetuskursside kohta esitab komisjon EKP-le iga liikmesriigi kohta eraldi hiljemalt kaks kuud enne kuupäeva, mil jõustub riikide keskpankade osakaalu kohandamine EKP kapitali märkimise aluses.

Brüssel, 15. juuli 2003

Nõukogu nimel

eesistuja

G. Tremonti

[1] Ettepanek on esitatud 14. märtsil 2003 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

[2] Arvamus on esitatud 3. juulil 2003 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

[3] ELT C 102, 29.4.2003, lk 11.

[4] EÜT L 171, 17.6.1998, lk 33.

[5] EÜT L 310, 30.11.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 359/2002 (EÜT L 58, 28.2.2002, lk 1).

[6] EÜT L 181, 28.6.1989, lk 47.

[7] EÜT L 49, 21.2.1989, lk 26.

--------------------------------------------------

Top