EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0517

2003 m. liepos 15 d. Tarybos sprendimas dėl statistinių duomenų, naudojamų tikslinant Europos centrinio banko kapitalo pasirašymo raktą

OJ L 181, 19.7.2003, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 004 P. 190 - 191
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 004 P. 190 - 191
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 38 - 39

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/517/oj

32003D0517Oficialusis leidinys L 181 , 19/07/2003 p. 0043 - 0044


Tarybos sprendimas

2003 m. liepos 15 d.

dėl statistinių duomenų, naudojamų tikslinant Europos centrinio banko kapitalo pasirašymo raktą

(2003/517/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 107 straipsnio 6 dalį, ir į Protokolo dėl Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) ir Europos centrinio banko (ECB) statuto (toliau – Statutas) 29.2 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Europos centrinio banko nuomonę [3],

kadangi:

(1) Pagal Sprendimą 98/382/EB [4] Taryba priėmė taisykles dėl statistinių duomenų, naudojamų nustatant ECB kapitalo pradinio pasirašymo raktą.

(2) Pagal Statuto 29.3 straipsnį nacionalinių centrinių bankų svertinė dalis pasirašytame ECB kapitale turi būti tikslinama kas penkeri metai.

(3) Vienai ar kelioms valstybėms tapus Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, jų nacionaliniai centriniai bankai tampa Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) nariai ir pasirašo ECB kapitalą. Nacionalinių centrinių bankų dalys pasirašytame ECB kapitale turi būti atitinkamai patikslinamos.

(4) Būtina nustatyti taisykles, pagal kurias pateikiami statistiniai duomenys, naudojami patikslinant nacionalinių centrinių bankų dalis pasirašytame ECB kapitale.

(5) Turėtų būti nustatytas duomenų, naudotinų apskaičiuojant nacionalinių centrinių bankų dalis ECB kapitalo pasirašymo rakte, pobūdis ir šaltiniai bei tokio apskaičiavimo būdas.

(6) 1996 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2223/96/EB dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Bendrijoje [5] nustato bendrų standartų, apibrėžimų, klasifikacijų ir apskaitos taisyklių, skirtų naudoti suderintai ruošiant sąskaitas ir lenteles Bendrijoje, metodiką ir nustato pagal minėtą reglamentą parengtų sąskaitų ir lentelių perdavimo Bendrijai tiksliomis datomis programą. Minėtas reglamentas atsižvelgia į statistikos metodikos naujausius standartus ir pokyčius, ir todėl jame naudojami apibrėžimai turėtų būti naudojami šiame sprendime.

(7) ECB kapitalo pasirašymo raktas nustato nacionalinių centrinių bankų atitinkamas dalis ECB kapitale ir kaupiant užsienio atsargas, bei balsų skaičių ECB valdančiojoje taryboje priimant sprendimus balsų skaičiavimu (pagal Statuto 10.3 straipsnį), ir ECBS piniginių pajamų paskirstymą jiems, todėl svarbu, kad bankų dalys būtų apskaičiuotos tiksliai. Todėl Komisija turėtų konsultuotis su atitinkamais komitetais dėl duomenų apie gyventojų skaičių ir bendrąjį vidaus produktą dabartinėmis rinkos kainomis,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Dalykas

Statistinius duomenis, naudotinus tikslinant nacionalinių centrinių bankų dalis Europos centrinio banko (ECB) kapitalo pasirašymo rakte, nustato Komisija, laikydamasi šiame sprendime nustatytų taisyklių.

2 straipsnis

Gyventojų skaičius

1. "Gyventojų skaičius" – tai Reglamente (EB) Nr. 2223/96 apibrėžtas visas gyventojų skaičius, pateiktas kaip metinis vidurkis ir suapvalintas iki artimiausio tūkstančio.

2. Tikslinant nacionaliniams centriniams bankams pagal Statuto 29.3 straipsnį suteiktas svertines dalis, gyventojų skaičiaus duomenys imami už metus, einančius prieš tuos metus, kuriais tikslinamas minėtas raktas.

3 straipsnis

Bendrasis vidaus produktas einamosiomis rinkos kainomis

1. "Bendrasis vidaus produktas rinkos kainomis" – tai Reglamente (EB) Nr. 2223/96 apibrėžtas kalendorinių metų bendrasis vidaus produktas einamosiomis rinkos kainomis ir kuo tiksliau išreikštas nacionaline valiuta, kad dalys būtų nustatytos reikalaujamu tikslumu.

2. Tikslinant nacionaliniams centriniams bankams pagal Statuto 29.3 straipsnį suteiktas svertines dalis, bendrojo vidaus produkto einamosiomis rinkos kainomis duomenys imami už penkerius metus, einančius iki tų metų, einančių prieš metus, kuriais tikslinamas minėtas raktas.

4 straipsnis

Valiutų keitimo kursai

1. Bendrajam vidaus produktui einamosiomis rinkos kainomis paversti naudojamas metinis valiutų keitimo kursas yra kiekvienos dienos valiutų keitimo kursų per visas kalendorinių metų darbo dienas aritmetinis vidurkis.

2. Kiekvienos dienos valiutų keitimo kursai yra Komisijos pateikti orientaciniai ekiu kursai iki 1999 m. Nuo 1999 m. jie yra ECB pateikiami orientaciniai euro kursai.

5 straipsnis

Skaičiavimas ir tikslumas

1. Valstybės narės dalis Bendrijos gyventojų skaičiuje – tai jos dalis valstybių narių gyventojų skaičiaus sumoje, išreikšta procentais.

2. Valstybės narės dalis Bendrijos BVP einamosiomis rinkos kainomis – tai jos dalis valstybių narių BVP einamosiomis rinkos kainomis per penkerius metus sumoje, išreikšta procentais.

3. Nacionalinio centrinio banko svertinė dalis pasirašytame ECB kapitale – tai suinteresuotos valstybės narės dalių Bendrijos gyventojų skaičiuje ir BVP einamosiomis rinkos kainomis aritmetinis vidurkis.

4. Įvairiose skaičiavimo pakopose turi būti naudojama pakankamai skaitmenų tikslumui užtikrinti. Nacionalinių centrinių bankų svertinė dalis pasirašytame ECB kapitale išreiškiama keturių dešimtųjų tikslumu.

6 straipsnis

Komitetų informacija

Gyventojų skaičiaus duomenis Komisija praneša Statistikos programų komitetui, įsteigtam pagal 1989 m. birželio 19 d. Tarybos sprendimo 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiančio Europos Bendrijų statistikos programų komitetą [6], 1 straipsnį.

BVP einamosiomis rinkos kainomis duomenis Komisija praneša Komitetui, sukurtam 1989 m. vasario 13 d. Tarybos direktyvos 89/130/EEB, Euratomas dėl bendrojo nacionalinio produkto rinkos kainomis įvertinimo suderinimo [7] 6 straipsniu.

7 straipsnis

Naujos valstybės narės

Vienai ar kelioms valstybėms tapus valstybėmis narėmis ir jų atitinkamiems nacionaliniams centriniams bankams tapus ECBS dalimi, gyventojų skaičiaus ir bendrojo vidaus produkto einamosiomis rinkos kainomis statistiniams duomenims naudojami tiriamieji laikotarpiai atitinka laikotarpius, taikytus paskutiniam penkerių metų patikslinimui pagal Statuto 29.1 ir 29.3 straipsnius.

8 straipsnis

Duomenų pateikimas

Šiame sprendime minėtus gyventojų skaičiaus, bendrojo vidaus produkto einamosiomis rinkos kainomis ir metinių valiutų keitimo kursų duomenis ECB pateikia Komisija už visas valstybes nares atskirai ne vėliau kaip likus dviem mėnesiams iki datos, kada įsigalioja nacionalinių centrinių bankų svertinės dalies pasirašytame ECB kapitale patikslinimas.

Priimta Briuselyje, 2003 m. liepos 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Tremonti

[1] 2003 m. kovo 14 d. pasiūlymas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje).

[2] 2003 m. liepos 3 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[3] OL C 102, 2003 4 29, p. 11

[4] OL L 171, 1998 6 17, p. 33.

[5] OL L 310, 1996 11 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 359/2002 (OL L 58, 2002 2 28, p. 1).

[6] OL L 181, 1989 6 28, p. 47.

[7] OL L 49, 1989 2 21, p. 26.

--------------------------------------------------

Top