EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983R0056

Регламент (ЕИО) № 56/83 на Съвета от 16 декември 1982 година относно изпълнението на Споразумението за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (ASOR)

OB L 10, 13.1.1983, p. 1–3 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Този документ е публикуван в специално издание (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/56/oj

Related international agreement

07/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

223


31983R0056


L 010/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 56/83 НА СЪВЕТА

от 16 декември 1982 година

относно изпълнението на Споразумението за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (ASOR)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност и по-специално член 75 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като има предвид, че съгласно Решение 82/505/ЕИО (4) Общността е сключила Споразумение за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (ASOR); като има предвид, че това споразумение се прилага за споменатите услуги между Общността и други договарящи се страни, които са го ратифицирали;

като има предвид, че член 13 от ASOR предвижда договарящите се страни да приемат необходимите мерки за изпълнението на това споразумение;

като има предвид, че за да бъде приложено ASOR в Общността, следва да се уточнят някои компетенции на Съвета, на Комисията и на държавите-членки;

като има предвид, че принципът, съдържащ се в член 14, параграф 2 от ASOR, съгласно който компетентните органи взаимно се уведомяват за извършените на тяхна територия нарушения от превозвач, установен на територията на друга страна по договор и по целесъобразност, за наложената санкция, също така трябва да важи и за нарушения спрямо ASOR, извършени на територията на държава-членка от превозвач, установен в друга държава-членка,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Компетентните органи, посочени в член 2, параграф 2, член 4, параграф 4, членове 6 и 10, член 13, параграф 1 и член 14 от ASOR, са компетентните органи на съответните държави-членки. Те определят по целесъобразност учрежденията, посочени в член 6 от ASOR.

Член 2

Разрешителното за превоз, на което, по смисъла на член 5, параграф 3, могат да подлежат услугите на случаен превоз, предвидени в член 2, параграф 1, буква в) от ASOR, когато не са изпълнени предвидените в член 5, параграф 2 условия, се издава от компетентните органи на съответната държава-членка.

Член 3

Образецът на документа с дебела зелена обложка, в който се съдържа текстът на заглавната страница recto verso на контролния документ на всеки един от официалните езици на всички договарящи се страни, посочен в член 11 от ASOR, трябва да бъде издаден от компетентните органи на държавата-членка, когато превозното средство е регистрирано от надлежно упълномощена агенция.

Член 4

Необходимите за изпълнението на ASOR мерки, посочени в член 13, параграф 1 от ASOR, се приемат от компетентните органи на държавите-членки.

Член 5

Ако компетентните органи на държавите-членки се споразумеят двустранно или многостранно с компетентните органи на други договарящи се страни, съгласно член 10 от ASOR, да не се съставя списък на пътниците, съответните държави-членки уведомяват за това Комисията.

Член 6

В допълнение към информацията съгласно член 14, параграф 2 от ASOR, компетентните органи на държавите-членки взаимно се уведомяват за нарушения на ASOR, извършени на тяхната територия от превозвачи, установени в друга държава-членка и по целесъобразност, за наложената санкция.

Член 7

1.   Комисията уведомява държавите-членки за всяка декларация, посочена в член 17, параграф 1 от ASOR, направена при подписването на ASOR от договаряща се страна и съгласно която последната не се счита обвързана с член 5, параграф 2, буква б) от ASOR.

2.   По същия начин Комисията уведомява държавите-членки за всяко оттегляне на такава декларация в съответствие с член 17, параграф 2 от ASOR.

Член 8

1.   Когато държава-членка срещне трудности при прилагането на ASOR или на взетите мерки съгласно член 13 от него, тя уведомява за това Комисията и останалите държави-членки. Комисията провежда проучване и консултира съответните държави-членки за възможни решения.

2.   По целесъобразност, Комисията иска свикването на събрание на договарящите се страни в съответствие с член 16, параграф 1 от ASOR.

3.   Когато Комисията е уведомена от Секретариата на Европейската конференция на министрите на транспорта (ЕКМТ), че друга договаряща се страна иска свикване на събрание на договарящите се страни в съответствие с член 16, параграф 1 от ASOR, се прилага по аналогия процедурата по параграф 1 на настоящия член.

Член 9

1.   Когато държава-членка счита, че е необходимо преразглеждане на ASOR, тя изпраща на Комисията мотивирано заявление и уведомява за това останалите държави-членки. Комисията разглежда заявлението и консултира държавите-членки.

2.   Комисията предава на Съвета доклад за резултатите от проучването, придружен, по целесъобразност, с предложение, което я упълномощава да преговаря с другите договарящи се страни от името на Общността.

3.   По целесъобразност, съгласно член 19, параграф 1 от ASOR, Комисията иска свикването на конференция с цел преразглеждане на ASOR.

4.   Когато Комисията е уведомена от Секретариата на ЕКМТ, че друга договаряща се страна, съгласно член 19, параграф 1 от ASOR, е поискала свикване на конференция с цел преразглеждане на ASOR, по аналогия се прилага процедурата по параграфи 1 и 2.

Член 10

1.   Когато държава-членка счете за необходимо да денонсира ASOR, тя предава на Комисията мотивирано заявление и уведомява за това останалите държави-членки. Комисията започва разглеждане на заявлението и консултира останалите държави-членки.

2.   Комисията предава на Съвета доклад за резултатите от проучването, придружен, по целесъобразност, с предложение за решение с цел денонсиране на ASOR в съответствие с член 20, параграф 2 от ASOR.

3.   Комисията, по целесъобразност, съобщава за денонсирането на ASOR в съответствие с член 20, параграф 2 от ASOR.

Член 11

Комисията уведомява държавите-членки за:

всяко одобрение или ратификация на ASOR от договаряща се страна, след влизането му в сила, съгласно член 18, параграф 3 от ASOR,

всяко денонсиране на ASOR от друга договаряща се страна, извършено в съответствие с член 20, параграф 2 от ASOR.

Член 12

1.   В съответствие с член 13, параграф 2 от ASOR, Комисията уведомява Секретариата на ЕКМТ за текста на настоящия регламент.

2.   Всяка държава-членка уведомява Комисията за мерките, приети по смисъла на настоящия регламент и по-специално кои са компетентните органи, посочени за изпълнението на ASOR. Комисията уведомява останалите държави-членки и в съответствие с член 13 параграф 2 от ASOR, Секретариата на ЕКМТ.

3.   Комисията уведомява държавите-членки за мерките, предвидени в член 13, параграф 1 от ASOR, които са приети от останалите договарящи се страни и са съобщени от Секретариата на ЕКМТ в съответствие с член 13, параграф 2 от споразумението.

Член 13

Държавите-членки своевременно приемат необходимите мерки по силата на настоящия регламент, за да гарантират изпълнението на ASOR, считано от датата на неговото влизане в сила (5).

Член 14

Настоящият регламент влиза в сила на 1 февруари 1983 г.

Членове от 1 до 12 се прилагат от влизането в сила на ASOR.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 1982 година.

За Съвета

Председател

A. MELCHIOR


(1)  ОВ С 265, 9.10.1982 г., стр. 3.

(2)  ОВ С 304, 22.11.1982 г., стр. 252.

(3)  Становище, дадено на 15 декември 1982 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(4)  ОВ L 230, 5.8.1982 г., стр. 38.

(5)  Датата на влизане в сила на ASOR ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейските общности от Генералния секретариат на Съвета.


Top