EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983R0056

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 56/83, 16. detsember 1982, bussidega toimuvat rahvusvahelist reisijate juhuvedu käsitleva kokkuleppe (ASOR) rakendamise kohta

OJ L 10, 13.1.1983, p. 1–3 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 07 Volume 003 P. 151 - 153
Portuguese special edition: Chapter 07 Volume 003 P. 151 - 153
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 010 P. 154 - 156
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 010 P. 154 - 156
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 209 - 211
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 209 - 211
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 209 - 211
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 209 - 211
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 209 - 211
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 209 - 211
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 209 - 211
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 209 - 211
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 209 - 211
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 225
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 225
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 017 P. 3 - 5

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/56/oj

Related international agreement

31983R0056Euroopa Liidu Teataja L 010 , 13/01/1983 Lk 0001 - 0003
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 11 Köide 10 Lk 0154
Hispaaniakeelne eriväljaanne: Peatükk 07 Köide 3 Lk 0151
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 11 Köide 10 Lk 0154
Portugalikeelne eriväljaanne Peatükk 07 Köide 3 Lk 0151


Nõukogu määrus (EMÜ) nr 56/83,

16. detsember 1982,

bussidega toimuvat rahvusvahelist reisijate juhuvedu käsitleva kokkuleppe (ASOR) rakendamise kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 75,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [2]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [3]

ning arvestades, et:

otsuse 82/505/EMÜ [4] kohaselt on ühendus sõlminud kokkuleppe bussidega toimuva rahvusvahelise reisijate juhuveo kohta (ASOR); kõnealust kokkulepet kohaldatakse seepärast selliste ühenduse ja teiste kokkuleppe ratifitseerinud kokkuleppeosaliste vaheliste vedude suhtes;

ASOR-kokkuleppe artikliga 13 nähakse ette, et kokkuleppeosalised võtavad vastu kõnealuse kokkuleppe rakendamiseks nõutavad meetmed;

selleks et ASOR-kokkulepet ühenduses rakendada, tuleb määratleda nõukogu, komisjoni ja liikmesriikide teatavad volitused;

ASOR-kokkuleppe artikli 14 lõikes 2 sisalduvat põhimõtet, mille kohaselt pädevad asutused teatavad üksteisele oma territooriumil toimunud õiguserikkumistest, mille on toime pannud mõne teise kokkuleppeosalise territooriumil registrisse kantud vedaja, ja vajaduse korral määratud sanktsioonidest, tuleks samuti kohaldada ASOR-kokkulepe rikkumiste suhtes, mille on liikmesriigi territooriumil toime pannud teises liikmesriigis registrisse kantud vedaja,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

ASOR-kokkuleppe artikli 2 lõikes 2, artikli 4 lõikes 4, artiklites 6 ja 10, artikli 13 lõikes 1 ja artiklis 14 nimetatud pädevad asutused on asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused. Kõnealused asutused määravad vajaduse korral ASOR-kokkuleppe artiklis 6 nimetatud asutused.

Artikkel 2

Veoloa, mida võib ASOR-kokkulepe artikli 2 lõike 1 punktis c nimetatud juhuvedude puhul artikli 5 lõike 3 kohaselt nõuda, kui ei ole täidetud artikli 5 lõikes 2 sätestatud tingimusi, annab välja asjaomase liikmesriigi pädev asutus.

Artikkel 3

Selle liikmesriigi pädev asutus või nõuetekohaselt volitatud asutus, kus sõiduk on registreeritud, annab välja kõvade roheliste kaantega näidisdokumendi, mis sisaldab ASOR-kokkuleppe artiklis 11 nimetatud kontrolldokumendi kaanelehe esiküljel ja pöördel olevat teksti kõikide kokkuleppeosaliste kõikides ametlikes keeltes.

Artikkel 4

Liikmesriikide pädevad asutused võtavad vastu ASOR-kokkuleppe artikli 13 lõikes 1 nimetatud kokkuleppe rakendamiseks nõutavad meetmed.

Artikkel 5

Kui liikmesriikide pädevad asutused lepivad kahepoolselt või mitmepoolselt teiste kokkuleppeosaliste pädevate asutustega kokku, et vastavalt ASOR-kokkuleppe artiklile 10 ei ole vaja koostada reisijate nimekirja, teatavad asjaomased liikmesriigid sellest komisjonile.

Artikkel 6

Lisaks ASOR-kokkuleppe artikli 14 lõikes 2 ettenähtud teabele teatavad liikmesriikide pädevad asutused üksteisele ASOR-kokkuleppe rikkumistest oma territooriumil, mille on sooritanud nende territooriumil teises liikmesriigis registrisse kantud vedajad, ja määratud sanktsioonidest.

Artikkel 7

1. Komisjon teatab liikmesriikidele igast kokkuleppeosalise poolt ASOR-kokkuleppele allakirjutamisel ASOR-kokkuleppe artikli 17 lõike 1 kohaselt tehtud avaldusest selle kohta, et asjaomane kokkuleppeosaline ei pea ASOR-kokkuleppe artikli 5 lõike 2 punkti b enda suhtes siduvaks.

2. Komisjon teatab liikmesriikidele samuti igast sellise avalduse tühistamisest vastavalt ASOR-kokkuleppe artikli 17 lõikele 2.

Artikkel 8

1. Kui liikmesriigil on ASOR-kokkuleppe või selle artikli 13 alusel võetud meetmete elluviimisel raskusi, teatab ta sellest komisjonile ja teistele liikmesriikidele. Komisjon uurib olukorda ja konsulteerib asjaomaste liikmesriikidega võimalike lahenduste suhtes.

2. Vajaduse korral nõuab komisjon kokkuleppeosaliste koosoleku kokkukutsumist vastavalt ASOR-kokkuleppe artikli 16 lõikele 1.

3. Kui Euroopa Transpordiministrite Konverentsi (CEMT) sekretariaat teatab komisjonile, et mõni teine kokkuleppeosaline on nõudnud vastavalt ASOR-kokkuleppe artikli 16 lõikele 1 kokkuleppeosaliste koosoleku kokkukutsumist, kohaldatakse vastavalt lõikes 1 sätestatud korda.

Artikkel 9

1. Kui liikmesriik peab vajalikuks ASOR-kokkulepe üle vaadata, esitab ta komisjonile põhjendatud palve ja teatab sellest teistele liikmesriikidele. Komisjon uurib palvet ja konsulteerib liikmesriikidega.

2. Komisjon esitab nõukogule uurimistulemuste kohta aruande, millele lisandub vajaduse korral ettepanek, mis annab volituse pidada teiste kokkuleppeosalistega ühenduse nimel läbirääkimisi.

3. Vajaduse korral nõuab komisjon vastavalt ASOR-kokkuleppe artikli 19 lõikele 1, et ASOR-kokkuleppe ülevaatamiseks kutsutaks kokku konverents.

4. Kui CEMT sekretariaat teatab komisjonile, et mõni teine kokkuleppeosaline on nõudnud vastavalt ASOR-kokkuleppe artikli 19 lõikele 1 konverentsi kokkukutsumist ASOR-kokkuleppe ülevaatamiseks, kohaldatakse vastavalt lõigetes 1 ja 2 sätestatud korda.

Artikkel 10

1. Kui liikmesriik peab vajalikuks ASOR-kokkulepe denonsseerida, esitab ta komisjonile põhjendatud taotluse ja teatab sellest teistele liikmesriikidele. Komisjon uurib taotlust ja konsulteerib liikmesriikidega.

2. Komisjon esitab nõukogule uurimistulemuste kohta aruande, millele lisandub vajaduse korral ettepanek ASOR-kokkuleppe denonsseerimise otsuse kohta selle artikli 20 lõike 2 kohaselt.

3. Vajaduse korral teatab komisjon ASOR-kokkuleppe denonsseerimisest selle artikli 20 lõike 2 kohaselt.

Artikkel 11

Komisjon teatab liikmesriikidele:

- kõikidest kokkuleppeosaliste poolsetest ASOR-kokkuleppe heakskiitmistest ja ratifitseerimistest, mis on toimunud ASOR-kokkuleppe jõustumise järel selle artikli 18 lõike 3 kohaselt,

- kõikidest ASOR-kokkuleppe teiste kokkuleppeosaliste poolsetest denonsseerimistest, millest on teatatud selle artikli 20 lõike 2 kohaselt.

Artikkel 12

1. Komisjon teatab käesolevast määrusest CEMT sekretariaadile ASOR-kokkuleppe artikli 13 lõike 2 kohaselt.

2. Iga liikmesriik teatab komisjonile käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ja eriti ASOR-kokkuleppe rakendamiseks määratud pädevate asutuste nimed. Komisjon teavitab teisi liikmesriike ja ASOR-kokkuleppe artikli 13 lõike 2 kohaselt CEMT sekretariaati.

3. Komisjon teatab liikmesriikidele ASOR-kokkuleppe artikli 13 lõikes 1 nimetatud ja CEMT sekretariaadist ASOR-kokkuleppe artikli 13 lõike 2 kohaselt talle teatatud meetmetest, mille on võtnud teised kokkuleppeosalised.

Artikkel 13

Liikmesriigid võtavad aegsasti käesoleva määruse kohaselt nõutavad meetmed, et tagada ASOR-kokkuleppe rakendamine alates selle jõustumise kuupäevast. [5]

Artikkel 14

Käesolev määrus jõustub 1. veebruaril 1983.

Artikleid 1-12 kohaldatakse alates ASOR-kokkuleppe jõustumisest.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. detsember 1982

Nõukogu nimel

eesistuja

A. Melchior

[1] EÜT C 265, 9.10.1982, lk 3.

[2] EÜT C 304, 22.11.1982, lk 252.

[3] Arvamus on esitatud 15. detsembril 1982 (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

[4] EÜT L 230, 5.8.1982, lk 38.

[5] Nõukogu peasekretariaat avaldab ASOR-kokkuleppe jõustumise kuupäeva Euroopa Ühenduste Teatajas

--------------------------------------------------

Top