EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983R0056

Regulamentul (CEE) nr. 56/83 al Consiliului din 16 decembrie 1982 referitor la aplicarea Acordului privind transportul rutier internațional ocazional de călători efectuat cu autobuzul și autocarul (ASOR)

OJ L 10, 13.1.1983, p. 1–3 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 07 Volume 003 P. 151 - 153
Portuguese special edition: Chapter 07 Volume 003 P. 151 - 153
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 010 P. 154 - 156
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 010 P. 154 - 156
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 209 - 211
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 209 - 211
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 209 - 211
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 209 - 211
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 209 - 211
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 209 - 211
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 209 - 211
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 209 - 211
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 209 - 211
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 225
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 225
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 017 P. 3 - 5

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/56/oj

Related international agreement

07/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

223


31983R0056


L 010/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 56/83 AL CONSILIULUI

din 16 decembrie 1982

referitor la aplicarea Acordului privind transportul rutier internațional ocazional de călători efectuat cu autobuzul și autocarul (ASOR)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 75,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât, în conformitate cu Decizia 82/505/CEE (4), Comunitatea a încheiat Acordul privind transportul rutier internațional ocazional de călători efectuat cu autobuzul și autocarul (ASOR); întrucât acordul se poate aplica, prin urmare, la asemenea servicii între Comunitate și alte părți contractante care l-au ratificat;

întrucât articolul 13 din ASOR prevede că părțile contractante trebuie să adopte măsurile necesare pentru aplicarea acordului;

întrucât pentru a aplica ASOR în Comunitate, trebuie precizate anumite competențe ale Consiliului, Comisiei și statelor membre;

întrucât principiul cuprins în articolul 14 alineatul (2) din ASOR, potrivit căruia autoritățile competente trebuie să se informeze reciproc asupra infracțiunilor săvârșite pe teritoriul lor de către un transportator stabilit pe teritoriul unei alte părți contractante și, unde este cazul, asupra sancțiunilor aplicate, trebuie să se aplice și în ceea ce privește încălcările prevederilor ASOR săvârșite pe teritoriul unui stat membru de către un transportator stabilit într-un alt stat membru,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Autoritățile competente menționate în articolele 2 alineatul (2), 4 alineatul (4), 6, 10, 13 alineatul (1) și 14 din ASOR sunt autoritățile competente ale statelor membre în cauză. Aceste autorități numesc, când este cazul, agențiile menționate în articolul 6 din ASOR.

Articolul 2

Autorizația de transport al cărei obiect ar putea fi serviciile ocazionale menționate în articolul 2 alineatul (1) litera (c) din ASOR, în conformitate cu articolul 5 alineatul (3), în situația în care condițiile stabilite în articolul 5 alineatul (2) nu sunt îndeplinite, este eliberată de către autoritățile competente ale statului membru vizat.

Articolul 3

Documentul tip cu coperți verzi cartonate conținând, în limba oficială a fiecăreia din părțile contractante, textul față-verso de pe pagina coperții documentului de referință, menționat la articolul 11 din ASOR, este eliberat de către autoritățile competente ale statului membru în care este înregistrat vehiculul sau de către o agenție abilitată în acest scop.

Articolul 4

Măsurile necesare pentru aplicarea ASOR, menționate la articolul 13 alineatul (1) din acord, sunt adoptate de către autoritățile competente ale statelor membre.

Articolul 5

Dacă autoritățile competente din statele membre sunt de acord, bilateral sau multilateral, cu autoritățile competente ale celorlalte părți contractante că, în conformitate cu articolul 10 din ASOR, nu trebuie întocmită lista călătorilor, statele membre în cauză informează Comisia.

Articolul 6

Pe lângă informațiile prevăzute în articolul 14 alineatul (2) din ASOR, autoritățile competente din statele membre se informează reciproc asupra încălcărilor prevederilor ASOR comise pe teritoriul lor de către transportatorii stabiliți într-un alt stat membru și asupra oricărei sancțiuni aplicate.

Articolul 7

(1)   Comisia informează statele membre asupra fiecărei declarații, făcute de către o parte contractantă în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din ASOR în momentul semnării ASOR, prin care o asemenea parte contractantă nu se consideră obligată prin articolul 5 alineatul (2) litera (b) al ASOR.

(2)   În mod similar, Comisia informează statele membre asupra fiecărei retractări a unei asemenea declarații conform articolului 17 alineatul (2) al ASOR.

Articolul 8

(1)   În cazul în care un stat membru întâmpină dificultăți în funcționarea ASOR sau a măsurilor luate în temeiul articolul 13 din acord, informează Comisia și celelalte state membre. Comisia examinează și consultă statele membre vizate cu privire la soluțiile posibile.

(2)   Dacă este cazul, Comisia solicită convocarea unei reuniuni a părților contractante, în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) din ASOR.

(3)   În cazul în care Comisia este informată de către secretariatul Conferinței Europene a Miniștrilor de Transport (CEMT) că o altă parte contractantă a solicitat convocarea reuniunii părților contractante, în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) din ASOR, se aplică, corespunzător, procedura stabilită în alineatul (1) din prezentul articol.

Articolul 9

(1)   Când un stat membru consideră că este necesară o revizuire a ASOR, acesta înaintează Comisiei o cerere motivată și informează celelalte state membre despre aceasta. Comisia examinează cererea și consultă statele membre.

(2)   Comisia înaintează Consiliului un raport cu privire la rezultatele examinării sale, însoțit, dacă este cazul, de o propunere care să o autorizeze să negocieze în numele Comunității cu celelalte părți interesate.

(3)   Dacă este cazul, Comisia solicită, în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din ASOR, convocarea unei conferințe pentru revizuirea ASOR.

(4)   În cazul în care Comisia este informată de către secretariatul CEMT că o altă parte contractantă a solicitat, în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din ASOR, convocarea unei conferințe pentru revizuirea ASOR, se aplică, corespunzător, procedura stabilită în alineatele 1 și 2 din prezentul articol.

Articolul 10

(1)   Dacă un stat membru consideră că este necesară retragerea din ASOR, înaintează Comisiei o cerere motivată și informează celelalte state membre despre aceasta.

(2)   Comisia înaintează Consiliului un raport privind rezultatele examinării sale, însoțit, după caz, de o propunere de decizie privind denunțarea ASOR, în conformitate cu articolul 20 alineatul (2) din acest acord.

(3)   Dacă este cazul, Comisia aduce la cunoștință denunțarea ASOR, în conformitate cu articolul 20 alineatul (2) din acest acord.

Articolul 11

Comisia informează statele membre cu privire la:

orice aprobare sau ratificare a ASOR, după intrarea sa în vigoare, de către o parte contractantă, în conformitate cu articolul 18 alineatul (3) din ASOR;

orice denunțare a ASOR de către o parte contractantă, comunicată în conformitate cu articolul 20 alineatul (2) din ASOR.

Articolul 12

(1)   Comisia transmite prezentul regulament secretariatului CEMT, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din ASOR.

(2)   Fiecare stat membru transmite Comisiei măsurile întreprinse în temeiul prezentului regulament și, în special, numele autorităților competente desemnate să aplice ASOR. Comisia informează celelalte state membre și, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din ASOR, secretariatul CEMT.

(3)   Comisia informează statele membre asupra măsurilor menționate în articolul 13 alineatul (1) din ASOR, care au fost luate de către celelalte părți contractante și comunicate ei de către secretariatul CEMT în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din ASOR.

Articolul 13

Statele membre iau măsurile necesare în conformitate cu prezentul regulament în timp util pentru a asigura aplicarea ASOR de la data intrării sale în vigoare (5).

Articolul 14

Prezentul regulament intră în vigoare la data de 1 februarie 1983.

Articolele 1 - 12 se aplică de la intrarea în vigoare a ASOR.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 decembrie 1982.

Pentru Consiliu

Președintele

A. MELCHIOR


(1)  JO C 265, 9.10.1982, p. 3.

(2)  JO C 304, 22.11.1982, p. 252.

(3)  Avizul emis la 15 decembrie 1982 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(4)  JO L 230, 5.8.1982, p. 38.

(5)  Data la care intră în vigoare ASOR va fi publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


Top