EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0240

Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 на Комисията от 7 януари 2014 година относно Европейски кодекс на поведение за партньорство в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове

OB L 74, 14.3.2014, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/240/oj

14.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 74/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 240/2014 НА КОМИСИЯТА

от 7 януари 2014 година

относно Европейски кодекс на поведение за партньорство в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (1), и по-специално член 5, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Целта на настоящия регламент е да се приеме Европейски кодекс на поведение с цел да се подпомогнат и улеснят държавите членки при организирането на партньорства по отношение на споразуменията за партньорство и програмите, които се осъществяват с подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). Тези фондове понастоящем действат съгласно обща рамка и се наричат „европейски структурни и инвестиционни фондове“ (наричани по-нататък „ЕСИ фондове“).

(2)

Партньорството е отдавна утвърден принцип в работата на ЕСИ фондовете. То предполага тясно сътрудничество между публичните органи, икономическите и социалните партньори и организациите, представляващи гражданското общество на национално, регионално и местно ниво в рамките на целия програмен цикъл, състоящ се от изготвяне, изпълнение, мониторинг и оценка.

(3)

Избраните партньори следва да бъдат възможно най-представителни за съответните заинтересовани страни. Процедурите за подбор на партньорите следва да бъдат прозрачни и да отчитат различната институционална и нормативна уредба на държавите членки, както и съответната компетентност на национално и регионално равнище.

(4)

Партньорите следва да включват публични органи, икономически и социални партньори и организации, представляващи гражданското общество, включително работещите в областта на околната среда, организациите в рамките на определени общности и доброволческите организации, които могат да окажат съществено въздействие върху прилагането на споразумението за партньорство и програмите или значително да бъдат засегнати от тяхното изпълнение. Специално внимание следва да се обърне на включването на групи, които могат да бъдат засегнати от програмите, но трудно могат да повлияят върху тях, и по-специално на най-уязвимите и маргинализирани общности, които са изложени на най-голям риск от дискриминация или социално изключване, особено хората с увреждания, мигрантите и ромите.

(5)

При подбора на партньорите е необходимо да се вземат под внимание разликите между споразуменията за партньорство и програмите. Споразуменията за партньорство обхващат всички ЕСИ фондове, по които се предоставя подкрепа на дадена държава членка, докато програмите се отнасят единствено до съответните ЕСИ фондове, с чиято подкрепа се осъществяват. Партньорите по споразуменията за партньорство следва да бъдат партньорите, които имат отношение към планираното използване на всички ЕСИ фондове, докато по отношение на програмите е достатъчно партньорите да бъдат свързани с планираното използване само на ЕСИ фондовете, по които се предоставя подкрепа за съответната програма.

(6)

Партньорите следва да бъдат включени в изготвянето и прилагането на споразуменията за партньорство и програмите. За тази цел е необходимо да се установят основните принципи и добрите практики за осъществяването на навременен, задълбочен и прозрачен процес на консултации с партньорите относно анализа на предизвикателствата и потребностите, за които трябва да се търси решение, подбора на целите и приоритетите за преодоляването им, както и по отношение на координационните структури и споразуменията за многостепенно управление, необходими за ефективното изпълнение на политиките.

(7)

Партньорите следва да бъдат представени в мониторинговите комитети по програмите. Правилата за членство и процедурите на комитет следва да насърчават последователността и участието по отношение на програмирането и изпълнението, както и постигането на ясни и прозрачни работни договорености, а също и на навременни резултати и недопускане на дискриминация.

(8)

Чрез активното си участие в мониторинговите комитети партньорите следва да вземат участие в оценката на изпълнението на различните приоритети, в изготвянето на съответните доклади по програмите и, когато е необходимо, на поканите за представяне на предложения.

(9)

Постигането на ефективно партньорство следва да се улесни чрез подпомагане на съответните партньори да укрепят институционалния си капацитет за изготвяне и изпълнение на програмите.

(10)

Комисията следва да улесни обмена на добри практики, укрепването на институционалния капацитет и разпространението на резултатите сред държавите членки, управляващите органи и представителите на партньорите чрез създаването на мрежа за партньорски практики, която обхваща всички ЕСИ фондове.

(11)

Ролята на партньорите при изпълнението на споразуменията за партньорство, както и резултатите и ефективността на партньорството през програмния период следва да бъдат предмет на оценка от страна на държавите членки.

(12)

С цел да подпомогне и улесни държавите членки при организирането на партньорството Комисията следва да предостави примери за най-добрите практики на държавите членки в тази област,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и приложно поле

С настоящия регламент се създава европейски кодекс на поведение за партньорство по отношение на споразуменията за партньорство и програмите, ползващи се с подкрепа от европейските структурни и инвестиционни фондове.

ГЛАВА II

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ОТНОСНО ПРОЗРАЧНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ПАРТНЬОРИ

Член 2

Представителност на партньорите

Държавите членки гарантират, че партньорите, посочени в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, са най-представителни за съответните заинтересовани страни и са избрани за надлежно упълномощени представители с оглед на тяхната компетентност, капацитета им за активно участие и съответното им равнище на представителство.

Член 3

Определяне на съответните партньори за споразумението за партньорство

1.   По отношение на споразумението за партньорство държавите членки определят съответните партньори най-малко измежду следните организации:

а)

компетентни регионални, местни, градски и други публични органи, включително:

i)

регионални органи, национални представители на местните органи и местни органи, представляващи най-големите градове и градски зони, чиито правомощия са свързани с планираното използване на ЕСИ фондовете;

ii)

национални представители на висши учебни заведения, институции, предоставящи образование и обучение, и научноизследователски центрове, свързани с планираното използване на ЕСИ фондовете;

iii)

други национални публични органи, които отговарят за прилагането на хоризонталните принципи, посочени в членове 4 — 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, и чиято дейност е свързана с планираното използване на ЕСИ фондовете, и по-специално органи, насърчаващи равното третиране, предвидено в Директива 2000/43/ЕО на Съвета (2), Директива 2004/113/ЕО на Съвета (3) и Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4);

б)

икономически и социални партньори, включително:

i)

признати на национално равнище организации на социалните партньори, по-специално общопрофилни междуотраслови организации и секторни организации в сектори, свързани с планираното използване на ЕСИ фондовете;

ii)

национални търговски камари и стопански сдружения, които представляват общия интерес на различните промишлености и отрасли и чиято дейност е свързана с планираното използване на ЕСИ фондовете, с цел да се гарантира балансирано представителство на големи, средни, малки и микропредприятия, както и представители на социалната икономика;

в)

организации, представляващи гражданското общество, като например партньори с дейност в областта на околната среда, неправителствени организации и организации, насърчаващи социалното приобщаване, равенството между мъжете и жените и недопускането на дискриминация, включително:

i)

органи, чиято дейност е свързана с планираното използване на ЕСИ фондовете и с прилагането на хоризонталните принципи, посочени в членове 4 — 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, въз основа на тяхната представителност и като се вземат предвид географският и тематичният обхват, управленският капацитет, експертният опит и иновативните подходи;

ii)

други организации или групи, които са засегнати или има вероятност да бъдат засегнати в значителна степен от прилагането на ЕСИ фондовете, по-специално групите, които се смятат за изложени на риск от дискриминация и социално изключване.

2.   Когато публичните органи, икономическите и социалните партньори и организациите, представляващи гражданското общество, са формирали обединение на организации с цел да прегрупират интересите си и да улеснят участието си в дадено партньорство, те може да определят само един представител, който да представя възгледите на това обединение в рамките на партньорството.

Член 4

Определяне на съответните партньори за програмите

1.   По отношение на всяка програма държавите членки определят съответните партньори най-малко измежду следните организации:

а)

компетентни регионални, местни, градски и други публични органи, включително:

i)

регионални органи, национални представители на местните органи и местни органи, представляващи най-големите градове и градски зони, чиито правомощия са свързани с планираното използване на ЕСИ фондовете, по които се предоставя подкрепа за програмата;

ii)

национални или местни представители на висши учебни заведения, институции, предоставящи образование, обучение и консултантски услуги, както и научноизследователски центрове, чиято дейност е свързана с планираното използване на ЕСИ фондовете, по които се предоставя подкрепа за програмата;

iii)

други публични органи, които отговарят за прилагането на хоризонталните принципи, посочени в членове 4 — 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, и чиято дейност е свързана с планираното използване на ЕСИ фондовете, по които се предоставя подкрепа за програмата, и по-специално органи, насърчаващи равното третиране, предвидено в Директива 2000/43/ЕО, Директива 2004/113/ЕО и Директива 2006/54/ЕО;

iv)

други органи на национално, регионално или местно равнище и органи, представляващи области, в които се реализират интегрирани териториални инвестиции и стратегии за местно развитие, финансирани от програмата;

б)

икономически и социални партньори, включително:

i)

признати на национално или регионално равнище организации на социалните партньори, по-специално общопрофилни междуотраслови организации и секторни организации в сектори, свързани с планираното използване на ЕСИ фондовете, по които се предоставя подкрепа за програмата;

ii)

национални или регионални търговски камари и стопански сдружения, които представляват общия интерес на различните промишлености или отрасли, с цел да се гарантира балансирано представителство на големи, средни, малки и микропредприятия, както и представители на социалната икономика;

iii)

други аналогични органи на национално или регионално равнище;

в)

организации, представляващи гражданското общество, като например партньори с дейност в областта на околната среда, неправителствени организации и организации, насърчаващи социалното приобщаване, равенството между мъжете и жените и недопускането на дискриминация, включително:

i)

органи, чиято дейност е свързана с планираното използване на ЕСИ фондовете, по които се предоставя подкрепа за програмата, както и с прилагането на хоризонталните принципи, посочени в членове 4 — 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, въз основа на тяхната представителност и като се вземат предвид географският и тематичният обхват, управленският капацитет, експертният опит и иновативните подходи;

ii)

органи, представляващи местните групи за действие, посочени в член 34, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

iii)

други организации или групи, които са засегнати или има вероятност да бъдат засегнати в значителна степен от прилагането на ЕСИ фондовете; по-специално групите, които се смятат за изложени на риск от дискриминация и социално изключване.

2.   По отношение на програмите за европейско териториално сътрудничество държавите членки могат да включат в партньорството:

i)

европейските групи за териториално сътрудничество, действащи в съответните трансгранични или транснационални програмни райони;

ii)

органи или организации, които участват в разработването или прилагането на макрорегионална стратегия или стратегия за морските басейни в програмния район, включително координиращите организации на приоритетните области за макрорегионалните стратегии.

3.   Когато публичните органи, икономическите и социалните партньори и организациите, представляващи гражданското общество, са формирали обединение на организации, те може да определят само един представител, който да представя възгледите на това обединение в рамките на партньорството.

ГЛАВА III

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА УЧАСТИЕТО НА СЪОТВЕТНИТЕ ПАРТНЬОРИ В ИЗГОТВЯНЕТО НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО И НА ПРОГРАМИТЕ

Член 5

Консултации със съответните партньори при изготвянето на споразумението за партньорство и на програмите

1.   За да се гарантира прозрачно и ефективно участие на съответните партньори, държавите членки и управляващите органи провеждат консултации със социалните партньори относно процеса и графика на изготвяне на споразумението за партньорство и на програмите, като им предоставят пълна информация за съдържанието на тези документи и за всички изменения по тях.

2.   По отношение на консултациите със съответните партньори държавите членки вземат предвид необходимостта от:

а)

навременно оповестяване на съответната информация и осигуряване на лесен достъп до нея;

б)

осигуряване на достатъчно време за партньорите да анализират и представят коментари по основните проектодокументи, както и по проектите на споразумението за партньорство и на програмите;

в)

осигуряване на механизми, чрез които партньорите да могат да задават въпроси, да представят своя принос и да получават информация за начина, по който техните предложения са били взети предвид;

г)

разпространяване на резултатите от консултациите.

3.   По отношение на програмите за развитие на селските райони държавите членки вземат предвид ролята на националните мрежи за селски райони, създадени в съответствие с член 54 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета (5), наред с участието на съответните партньори.

4.   Когато между различните нива на управление под националното равнище са сключени официални споразумения, държавата членка взема предвид тези споразумения за многостепенно управление в съответствие със своята институционална и нормативна уредба.

Член 6

Изготвяне на споразумението за партньорство

В съответствие със своята институционална и нормативна уредба държавите членки включват съответните партньори в изготвянето на споразумението за партньорство, по-специално по отношение на:

а)

анализа на различията, потребностите на развитието и възможността за растеж спрямо тематичните цели, включително посочените в съответните препоръки за отделните държави;

б)

обобщенията на предварителните условия на програмите и основните констатации от всички предварителни оценки на споразумението за партньорство, предприети по инициатива на държавата членка;

в)

подбора на тематичните цели, ориентировъчното разпределение на средствата от ЕСИ фондовете и основните резултати, които се очакват от тях;

г)

списъка с програмите, както и механизмите на национално и регионално равнище, чрез които се гарантира координация както между отделните ЕСИ фондове, така и между тях и други инструменти за финансиране на национално равнище, на равнището на Съюза и в рамките на Европейската инвестиционна банка;

д)

механизмите за осигуряване на интегриран подход към използването на ЕСИ фондовете за целите на териториалното развитие на градските, селските и крайбрежните и рибарските райони и районите с особени териториални характеристики;

е)

механизмите за осигуряване на интегриран подход към разрешаването на специфичните нужди на най-силно засегнатите от бедност географски райони или на целевите групи, изложени на най-голям риск от дискриминация или изключване, със специална насоченост към маргинализираните общности;

ж)

прилагането на хоризонталните принципи, посочени в членове 5, 7 и 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Член 7

Информация относно участието на съответните партньори в споразумението за партньорство

По отношение на споразумението за партньорство държавите членки предоставят най-малко следната информация:

а)

списъка с партньорите, участващи в изготвянето на споразумението за партньорство;

б)

действията, предприети за осигуряване на активно участие на партньорите, включително действия, предприети по отношение на достъпността, по-специално по отношение на хората с увреждания;

в)

ролята на партньорите при изготвянето на споразумението за партньорство;

г)

резултатите от консултациите с партньорите и описание на техния принос при изготвянето на споразумението за партньорство.

Член 8

Изготвяне на програмите

В съответствие със своята институционална и нормативна уредба държавите членки включват съответните партньори в изготвянето на програмите, по-специално по отношение на:

а)

анализа и установяването на нуждите;

б)

определянето или избора на приоритетите и свързаните с тях специфични цели;

в)

отпускането на финансиране;

г)

определянето на конкретни показатели за програмите;

д)

прилагането на общите принципи, посочени в членове 7 и 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

е)

състава на мониторинговите комитети.

Член 9

Информация относно участието на съответните партньори в програмите

По отношение на програмите държавите членки предоставят най-малко следната информация:

а)

предприетите действия за осигуряване на участие на съответните партньори в изготвянето на програмите и техните изменения;

б)

планираните действия за осигуряване на участие на партньорите в изпълнението на програмите.

ГЛАВА IV

ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТНОСНО ФОРМУЛИРАНЕТО НА ПРАВИЛАТА ЗА ЧЛЕНСТВО И ВЪТРЕШНИТЕ ПРОЦЕДУРИ НА МОНИТОРИНГОВИТЕ КОМИТЕТИ

Член 10

Правила за членство в мониторинговите комитети

1.   При формулирането на правилата за членство в мониторинговия комитет държавите членки вземат предвид партньорите, които са участвали в изготвянето на програмите, като имат за цел да насърчават равенството между мъжете и жените и недискриминацията.

2.   По отношение на мониторинговите комитети по програмите за европейско териториално сътрудничество партньорите по междурегионалните и транснационалните програми за сътрудничество могат да бъдат представлявани от обединения на организации на равнището на Съюза или на транснационално равнище. Държавите членки могат да включат партньорите в подготовката на работата на мониторинговия комитет, по-специално чрез участието им в координационни комитети на национално равнище, организирани в участващите държави членки.

Член 11

Процедурен правилник на мониторинговия комитет

При изготвянето на процедурния правилник мониторинговите комитети вземат предвид следното:

а)

правото на глас на членовете;

б)

предизвестието за провеждане на заседанията и за предаване на документацията, което по правило е не по-кратко от 10 работни дни;

в)

условията за публикуване на подготвителните документи, представени на мониторинговите комитети, и за достъп до тях;

г)

процедурата за приемане, публикуване и достъп до протоколите от заседанията;

д)

условията за създаването и дейността на работните групи в рамките на мониторинговите комитети;

е)

разпоредбите относно конфликт на интереси за партньори, участващи в мониторинга, оценката и изготвянето на поканите за представяне на предложения;

ж)

условията, принципите и правилата за възстановяване на суми, възможностите за изграждане на капацитет и използването на техническа помощ.

ГЛАВА V

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТНОСНО УЧАСТИЕТО НА СЪОТВЕТНИТЕ ПАРТНЬОРИ В ИЗГОТВЯНЕТО НА ПОКАНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ДОКЛАДИ ЗА НАПРЕДЪКА, КАКТО И В МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКАТА НА ПРОГРАМИТЕ

Член 12

Задължения, свързани със защита на данните, поверителност и конфликт на интереси

Държавите членки гарантират, че партньорите, участващи в изготвянето на покани за представяне на предложения и доклади за напредъка, както и в мониторинга и оценката на програмите, са запознати със своите задължения, свързани със защита на личните данни, поверителност и конфликт на интереси.

Член 13

Участие на съответните партньори в изготвянето на покани за представяне на предложения

Управляващите органи вземат подходящи мерки за избягване на евентуален конфликт на интереси в случаите, в които съответните партньори участват в изготвянето на покани за представяне на предложения или в тяхната оценка.

Член 14

Участие на съответните партньори в изготвянето на доклади за напредъка

Държавите членки включват съответните партньори в изготвянето на докладите за напредъка по изпълнението на споразумението за партньорство, посочени в член 52 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, по-специално по отношение на оценката на ролята на партньорите за изпълнението на споразумението за партньорство и прегледа на предоставените от тях становища по време на консултациите, включително, когато е целесъобразно, описание на начина, по който становищата на партньорите са били взети предвид.

Член 15

Участие на съответните партньори в мониторинга на програмите

Управляващите органи включват партньорите в работата на мониторинговия комитет и неговите работни групи, в оценката на изпълнението на програмата, включително по отношение на заключенията от прегледа на изпълнението, както и в изготвянето на годишните доклади за изпълнението на програмите.

Член 16

Участие на съответните партньори в оценката на програмите

1.   Управляващите органи включват съответните партньори в работата по оценката на програмите в рамките на мониторинговите комитети и, когато е целесъобразно, в работата на специалните работни групи, създадени за тази цел от мониторинговите комитети.

2.   Управляващите органи по програмите по Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд провеждат консултации с партньорите относно докладите, в които са обобщени констатациите от оценките, извършени през програмния период в съответствие с член 114, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

ГЛАВА VI

ПРИМЕРНИ ОБЛАСТИ, ТЕМИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕСИ ФОНДОВЕТЕ С ЦЕЛ УКРЕПВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ НА СЪОТВЕТНИТЕ ПАРТНЬОРИ И НА РОЛЯТА НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ДОБРИ ПРАКТИКИ

Член 17

Укрепване на институционалния капацитет на съответните партньори

1.   Управляващият орган разглежда необходимостта от използване на техническа помощ за укрепване на институционалния капацитет на партньорите, по-специално по отношение на местни органи, икономически и социални партньори и неправителствени организации с малък мащаб, които да бъдат подпомогнати, за да могат ефективно да участват в изготвянето, изпълнението, мониторинга и оценката на програмите.

2.   Подкрепата по параграф 1 може да бъде под формата на, inter alia, специални работни срещи, обучения, структури за координация и мрежови структури или принос за покриване на разходите за участието в заседанията, свързани с изготвянето, изпълнението, мониторинга и оценката на програмата.

3.   По отношение на програмите за развитие на селските райони подкрепата по параграф 1 може да бъде предоставена чрез националната мрежа за селските райони, създадена в съответствие с член 54 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

4.   Що се отнася до програмите по линия на ЕСФ, управляващите органи в по-слабо развитите региони, в регионите в преход или в държавите членки, отговарящи на условията за получаване на подкрепа от Кохезионния фонд, гарантират, че в зависимост от нуждите по линия на ЕСФ ще бъдат заделени съответни ресурси за дейностите по изграждане на капацитет на социалните партньори и на неправителствените организации, участващи в програмите.

5.   По отношение на европейското териториално сътрудничество подкрепата по параграфи 1 и 2 може също така да обхваща подкрепа за партньорите с цел укрепване на институционалния им капацитет за участие в дейности по международно сътрудничество.

Член 18

Роля на Комисията за разпространението на добрите практики

1.   Комисията създава механизъм за сътрудничество — Европейска мрежа за партньорски практики, която е обща за всички ЕСИ фондове и е отворена за участие от страна на заинтересованите държави членки, управляващи органи и организации, представляващи партньорите на равнището на Съюза.

Европейската мрежа за практики за партньорство улеснява обмена на опит, изграждането на капацитет, както и разпространението на съответните резултати.

2.   Комисията предоставя примери за добри практики при организирането на партньорството.

3.   Обменът на опит, свързан с определянето, предаването и разпространението на добри практики и новаторски подходи при изпълнението на програмите за междурегионално сътрудничество и на действията по член 2, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета (6), включва опита, натрупан при партньорството по програмите за сътрудничество.

ГЛАВАVII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 19

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 януари 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.

(2)  Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход (ОВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22).

(3)  Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги (ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 37).

(4)  Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23).

(5)  Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487).

(6)  Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 259).


Top