EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0240

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/2014 zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov

OJ L 74, 14.3.2014, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/240/oj

14.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 74/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 240/2014

zo 7. januára 2014

o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 3,

keďže:

(1)

Účelom tohto nariadenia je stanoviť európsky kódex správania s cieľom podporiť členské štáty a uľahčiť im organizovanie partnerstiev v rámci partnerských dohôd a v rámci programov podporovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Európskeho sociálneho fondu (ESF), Kohézneho fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho námorného a rybárskeho fondu. Tieto fondy v súčasnosti fungujú podľa spoločného rámca a označujú sa ako „európske štrukturálne a investičné fondy“ (ďalej len „EŠIF“).

(2)

Partnerstvo je dlhodobo zavedená zásada vykonávania EŠIF. Partnerstvo si vyžaduje úzku spoluprácu medzi orgánmi verejnej správy, hospodárskymi a sociálnymi partnermi a subjektmi, ktoré zastupujú občiansku spoločnosť na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, a to počas celého programového cyklu, ktorý pozostáva z prípravy, vykonávania, monitorovania a hodnotenia.

(3)

Vybranými partnermi by mali byť najreprezentatívnejšie príslušné zainteresované strany. Výberové konania by mali byť transparentné a zohľadňovať rôzne inštitucionálne a právne rámce členských štátov, ako aj ich národné a regionálne právomoci.

(4)

Medzi partnermi by mali byť orgány verejnej správy, hospodárski a sociálni partneri a subjekty, ktoré zastupujú občiansku spoločnosť, vrátane partnerov činných v oblasti ochrany životného prostredia a komunitných a dobrovoľníckych organizácií, ktoré môžu významne ovplyvňovať alebo by mohli byť významne ovplyvnené vykonávaním partnerských dohôd a programov. Osobitná pozornosť by sa mala venovať zapojeniu skupín, na ktoré môžu mať programy vplyv, ale pre ktoré je zložité ovplyvniť ich podobu, najmä zapojeniu najzraniteľnejších a marginalizovaných komunít, ktorým najviac hrozí diskriminácia alebo sociálne vylúčenie, predovšetkým zapojeniu osôb so zdravotným postihnutím, migrantov a Rómov.

(5)

Pokiaľ ide o výber partnerov, je potrebné zohľadniť rozdiely medzi partnerskými dohodami a programami. Partnerské dohody sa vzťahujú na všetky EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytuje podpora všetkým členským štátom, zatiaľ čo programy sa vzťahujú iba na tie EŠIF, prostredníctvom ktorých sa na dané programy prispieva. Partnermi v rámci partnerských dohôd by mali byť subjekty relevantné vzhľadom na plánované použitie prostriedkov zo všetkých EŠIF, zatiaľ čo v prípade programov stačí, aby partnermi boli subjekty relevantné vzhľadom na plánované použitie prostriedkov z tých EŠIF, prostredníctvom ktorých sa na daný program prispieva.

(6)

Partneri by mali byť zapojení do prípravy a vykonávania partnerských dohôd a programov. Na tento účel je potrebné stanoviť hlavné zásady a osvedčené postupy, pokiaľ ide o včasné, zmysluplné a transparentné konzultácie s partnermi zamerané na analýzu výziev a potrieb, ktoré treba naplniť, na výber cieľov a priorít v súvislosti s plnením týchto cieľov, ako aj na koordinačné štruktúry a dohody o viacúrovňovom riadení, ktoré sú potrebné na efektívne uskutočňovanie politiky.

(7)

Partneri by mali byť zastúpení v monitorovacích výboroch programov. Prostredníctvom pravidiel upravujúcich členstvo a postupy výboru by sa mala podporovať kontinuita a stotožnenie s programovaním a vykonávaním, jasné a transparentné pracovné podmienky, ako aj včasnosť a nediskriminácia.

(8)

Prostredníctvom aktívnej účasti v monitorovacích výboroch by sa mali partneri zapojiť do hodnotenia výkonnosti, pokiaľ ide o jednotlivé priority, príslušné správy o programoch a podľa potreby aj výzvy na predkladanie návrhov.

(9)

Dosahovanie efektívneho partnerstva by sa malo uľahčiť tým, že sa príslušným partnerom poskytne pomoc na posilňovanie ich inštitucionálnej kapacity vzhľadom na prípravu a vykonávanie programov.

(10)

Komisia by mala uľahčovať výmenu osvedčených postupov, posilňovanie inštitucionálnej kapacity a šírenie príslušných výstupov medzi členské štáty, riadiace orgány a zástupcov partnerov zriadením spoločenstva pre partnerské postupy spoločného pre všetky EŠIF.

(11)

Úlohu partnerov pri vykonávaní partnerských dohôd, ako aj výkonnosť a efektívnosť partnerstva v programovom období by mali posúdiť členské štáty.

(12)

S cieľom podporiť členské štáty a uľahčiť im organizovanie partnerstiev by Komisia mala dať k dispozícii príklady najlepších postupov existujúcich v členských štátoch,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa stanovuje európsky kódex správania pre partnerstvo v rámci partnerských dohôd a programov, ktorým sa poskytuje podpora z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

KAPITOLA II

HLAVNÉ ZÁSADY TÝKAJÚCE SA TRANSPARENTNÝCH POSTUPOV NA URČENIE PRÍSLUŠNÝCH PARTNEROV

Článok 2

Reprezentatívnosť partnerov

Členské štáty zabezpečia, aby partnermi uvedenými v článku 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 boli najreprezentatívnejšie príslušné zainteresované strany a aby boli vymenovaní ako náležite splnomocnení zástupcovia, pričom sa zohľadní ich právomoc, schopnosť aktívnej účasti a vhodná úroveň zastúpenia.

Článok 3

Určenie príslušných partnerov v rámci partnerskej dohody

1.   Pokiaľ ide o partnerskú dohodu, členské štáty určia príslušných partnerov aspoň spomedzi týchto subjektov:

a)

príslušné regionálne a miestne orgány verejnej správy, orgány mestskej samosprávy a iné orgány verejnej správy vrátane týchto subjektov:

i)

regionálne orgány verejnej správy, národní zástupcovia miestnych orgánov verejnej správy a miestne orgány verejnej správy zastupujúce najväčšie mestá a mestské oblasti, ktorých právomoci súvisia s plánovaným použitím EŠIF;

ii)

národní zástupcovia inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, poskytovatelia vzdelávania a odbornej prípravy a výskumné strediská vzhľadom na plánované použitie EŠIF;

iii)

iné národné orgány verejnej správy zodpovedné za uplatňovanie horizontálnych zásad uvedených v článkoch 4 až 8 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 vzhľadom na plánované použitie EŠIF, a najmä subjekty, ktoré sa venujú podpore rovnakého zaobchádzania, zriadené v súlade so smernicou Rady 2000/43/ES (2), smernicou Rady 2004/113/ES (3) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES (4);

b)

hospodárski a sociálni partneri vrátane týchto subjektov:

i)

celoštátne uznané organizácie sociálnych partnerov, najmä všeobecné medzirezortné organizácie a odvetvové organizácie, ktorých odvetví sa týka plánované použitie EŠIF;

ii)

celoštátne obchodné komory a podnikateľské združenia, ktoré zastupujú všeobecné záujmy priemyslu a jeho odvetví vzhľadom na plánované použitie EŠIF a s cieľom zabezpečiť vyvážené zastúpenie veľkých, stredných, malých podnikov a mikropodnikov, ako aj predstaviteľov sociálneho hospodárstva;

c)

subjekty, ktoré zastupujú občiansku spoločnosť, ako sú partneri činní v oblasti ochrany životného prostredia, mimovládne organizácie a subjekty zodpovedné za podporu sociálneho začlenenia, rodovej rovnosti a nediskriminácie vrátane týchto subjektov:

i)

subjekty, ktoré pôsobia v oblastiach súvisiacich s plánovaným použitím EŠIF a s uplatňovaním horizontálnych zásad uvedených v článkoch 4 až 8 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, a to na základe ich reprezentatívnosti a pri zohľadnení geografického a tematického pokrytia, riadiacich schopností, odborných znalostí a inovačných prístupov;

ii)

iné organizácie alebo skupiny, ktoré významne ovplyvňuje vykonávanie EŠIF alebo ktoré by ním pravdepodobne mohli byť významne ovplyvnené, najmä skupiny považované za ohrozené diskrimináciou a sociálnym vylúčením.

2.   Ak orgány verejnej správy, hospodárski a sociálni partneri a subjekty, ktoré zastupujú občiansku spoločnosť, zriadili organizáciu, ktorá zoskupuje ich záujmy s cieľom uľahčiť ich zapojenie do partnerstva (zastrešujúca organizácia), môžu vymenovať jediného zástupcu, ktorý predstaví názory zastrešujúcej organizácie v rámci partnerstva.

Článok 4

Určenie príslušných partnerov v rámci programov

1.   Členské štáty určia príslušných partnerov v rámci každého programu aspoň spomedzi týchto subjektov:

a)

príslušné regionálne a miestne orgány verejnej správy, orgány mestskej samosprávy a iné orgány verejnej správy vrátane týchto subjektov:

i)

regionálne orgány verejnej správy, národní zástupcovia miestnych orgánov verejnej správy a miestne orgány verejnej správy zastupujúce najväčšie mestá a mestské oblasti, ktorých právomoci súvisia s plánovaným použitím EŠIF, prostredníctvom ktorých sa prispieva na daný program;

ii)

národní alebo regionálni zástupcovia inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, poskytovatelia vzdelávania, odbornej prípravy a poradenských služieb a výskumné strediská vzhľadom na plánované použitie EŠIF, prostredníctvom ktorých sa prispieva na daný program;

iii)

iné orgány verejnej správy zodpovedné za uplatňovanie horizontálnych zásad uvedených v článkoch 4 až 8 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 vzhľadom na plánované použitie EŠIF, prostredníctvom ktorých sa prispieva na daný program, a najmä subjekty, ktoré sa venujú podpore rovnakého zaobchádzania, zriadené v súlade so smernicou 2000/43/ES, smernicou 2004/113/ES a smernicou 2006/54/ES;

iv)

iné subjekty organizované na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni a orgány zastupujúce oblasti, v ktorých sa vykonávajú integrované územné investície a realizujú stratégie miestneho rozvoja financované prostredníctvom daného programu;

b)

hospodárski a sociálni partneri vrátane týchto subjektov:

i)

celoštátne alebo regionálne uznané organizácie sociálnych partnerov, najmä všeobecné medzirezortné organizácie a odvetvové organizácie, ktorých odvetví sa týka plánované použitie EŠIF, prostredníctvom ktorých sa prispieva na daný program;

ii)

celoštátne alebo regionálne obchodné komory a podnikateľské združenia, ktoré zastupujú všeobecné záujmy priemyslu alebo jeho odvetví s cieľom zabezpečiť vyvážené zastúpenie veľkých, stredných, malých podnikov a mikropodnikov, ako aj predstaviteľov sociálneho hospodárstva;

iii)

iné podobné subjekty organizované na národnej alebo regionálnej úrovni;

c)

subjekty, ktoré zastupujú občiansku spoločnosť, ako sú partneri činní v oblasti ochrany životného prostredia, mimovládne organizácie a subjekty zodpovedné za podporu sociálneho začlenenia, rodovej rovnosti a nediskriminácie vrátane týchto subjektov:

i)

subjekty, ktoré pôsobia v oblastiach súvisiacich s plánovaným použitím EŠIF, prostredníctvom ktorých sa prispieva na daný program, a s uplatňovaním horizontálnych zásad uvedených v článkoch 4 až 8 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 na základe ich reprezentatívnosti a pri zohľadnení geografického a tematického pokrytia, riadiacich schopností, odborných znalostí a inovačných prístupov;

ii)

subjekty, ktoré zastupujú miestne akčné skupiny uvedené v článku 34 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

iii)

iné organizácie alebo skupiny, ktoré významne ovplyvňuje vykonávanie EŠIF alebo ktoré by ním pravdepodobne mohli byť významne ovplyvnené, najmä skupiny považované za ohrozené diskrimináciou a sociálnym vylúčením.

2.   Pokiaľ ide o programy Európskej územnej spolupráce, môžu členské štáty zapojiť do partnerstva tieto subjekty:

i)

európske zoskupenia územnej spolupráce, ktoré pôsobia v rámci príslušných cezhraničných alebo nadnárodných oblastí programu;

ii)

orgány alebo subjekty, ktoré sú zapojené do rozvoja alebo vykonávania makroregionálnej stratégie alebo stratégie pre morské oblasti v rámci oblasti programu, vrátane koordinátorov prioritných oblastí pre makroregionálne stratégie.

3.   Ak orgány verejnej správy, hospodárski a sociálni partneri a subjekty, ktoré zastupujú občiansku spoločnosť, zriadili zastrešujúcu organizáciu, môžu vymenovať jediného zástupcu, ktorý predstaví názory zastrešujúcej organizácie v rámci partnerstva.

KAPITOLA III

HLAVNÉ ZÁSADY A OSVEDČENÉ POSTUPY, POKIAĽ IDE O ZAPOJENIE PRÍSLUŠNÝCH PARTNEROV DO PRÍPRAVY PARTNERSKEJ DOHODY A PROGRAMOV

Článok 5

Konzultácia príslušných partnerov pri príprave partnerskej dohody a programov

1.   Aby sa zabezpečilo transparentné a efektívne zapojenie príslušných partnerov, členské štáty a riadiace orgány s nimi prekonzultujú postup a harmonogram prípravy partnerskej dohody a programov. Pritom ich pravidelne plne informujú o ich obsahu a akýchkoľvek ich zmenách.

2.   Pokiaľ ide o konzultácie s príslušnými partnermi, členské štáty zohľadnia potrebu zabezpečiť:

a)

včasné poskytovanie príslušných informácií a jednoduchý prístup k nim;

b)

dostatočný čas pre partnerov na analýzu a pripomienky k hlavným prípravným dokumentom a k návrhu partnerskej dohody a návrhom programov;

c)

dostupné kanály, prostredníctvom ktorých partneri môžu klásť otázky, prispievať a prostredníctvom ktorých budú informovaní o spôsobe, akým ich návrhy boli zohľadnené;

d)

šírenie výsledkov konzultácií.

3.   Pokiaľ ide o programy na rozvoj vidieka, členské štáty zohľadnia úlohu, ktorú môžu zohrávať národné vidiecke siete zriadené v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 (5) pri zapájaní príslušných partnerov.

4.   Ak boli vypracované formálne dohody medzi rôznymi zložkami verejnej správy na nižšej ako národnej úrovni, členský štát zohľadní tieto dohody o viacúrovňovom riadení v súlade so svojím inštitucionálnym a právnym rámcom.

Článok 6

Príprava partnerskej dohody

Členské štáty zapoja príslušných partnerov do prípravy partnerských dohôd v súlade so svojím inštitucionálnym a právnym rámcom, a to najmä pokiaľ ide o tieto oblasti:

a)

analýza rozdielov, rozvojových potrieb a potenciálu rastu vzhľadom na tematické ciele vrátane tých, ktorým sa venovali príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny;

b)

zhrnutia ex ante kondicionalít programov a kľúčových zistení vyplývajúcich z hodnotení ex ante partnerskej dohody, ktoré vznikli z iniciatívy členského štátu;

c)

výber tematických cieľov, orientačná výška pridelených rozpočtových prostriedkov z EŠIF a ich hlavné očakávané výsledky;

d)

zoznam programov a mechanizmov na národnej a regionálnej úrovni s cieľom zabezpečiť vzájomnú koordináciu jednotlivých EŠIF a koordináciu s inými nástrojmi Únie, vnútroštátnymi finančnými nástrojmi a s Európskou investičnou bankou;

e)

mechanizmy na zabezpečenie integrovaného prístupu k používaniu EŠIF na územný rozvoj mestských, vidieckych, pobrežných a rybárskych oblastí a oblastí s osobitnými územnými charakteristikami;

f)

mechanizmy na zabezpečenie integrovaného prístupu k riešeniu osobitných potrieb zemepisných oblastí, ktoré sú najviac postihnuté chudobou, a cieľových skupín, ktorým najviac hrozí diskriminácia alebo vylúčenie, s osobitným dôrazom na marginalizované komunity;

g)

vykonávanie horizontálnych zásad uvedených v článkoch 5, 7 a 8 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Článok 7

Informácie o zapojení príslušných partnerov do partnerskej dohody

Pokiaľ ide o partnerské dohody, členské štáty poskytnú aspoň tieto informácie:

a)

zoznam partnerov zapojených do prípravy partnerskej dohody;

b)

opatrenia prijaté s cieľom zabezpečiť aktívnu účasť partnerov vrátane opatrení prijatých na zlepšenie prístupu, najmä pre osoby so zdravotným postihnutím;

c)

úloha partnerov pri príprave partnerskej dohody;

d)

výsledky konzultácií s partnermi a opis ich pridanej hodnoty pri príprave partnerskej dohody.

Článok 8

Príprava programov

Členské štáty zapoja príslušných partnerov do prípravy programov v súlade so svojím inštitucionálnym a právnym rámcom, a najmä pokiaľ ide o tieto oblasti:

a)

analýza a určenie potrieb;

b)

vymedzenie alebo výber priorít a súvisiacich konkrétnych cieľov;

c)

prideľovanie rozpočtových prostriedkov;

d)

vymedzenie špecifických ukazovateľov programov;

e)

vykonávanie horizontálnych zásad vymedzených v článkoch 7 a 8 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

f)

zloženie monitorovacieho výboru.

Článok 9

Informácie o zapojení príslušných partnerov do programov

Pokiaľ ide o programy, členské štáty poskytnú aspoň tieto informácie:

a)

opatrenia uskutočnené s cieľom zapojiť príslušných partnerov do prípravy programov a ich zmien;

b)

plánované opatrenia zamerané na zabezpečenie účasti partnerov na vykonávaní programov.

KAPITOLA IV

OSVEDČENÉ POSTUPY, POKIAĽ IDE O FORMULOVANIE PRAVIDIEL ČLENSTVA V MONITOROVACÍCH VÝBOROCH A ICH VNÚTORNÝCH POSTUPOV

Článok 10

Pravidlá členstva v monitorovacom výbore

1.   Pri formulovaní pravidiel členstva v monitorovacom výbore členské štáty zohľadňujú zapojenie partnerov, ktorí sa zúčastnili na príprave programov, a zamerajú sa na podporu rovnosti medzi mužmi a ženami, ako aj nediskriminácie.

2.   Pokiaľ ide o monitorovacie výbory programov Európskej územnej spolupráce, partnerov môžu zastupovať v otázke medziregionálnych a nadnárodných programov spolupráce zastrešujúce organizácie na úrovni Únie alebo na nadnárodnej úrovni. Členské štáty môžu zapojiť partnerov do prípravy monitorovacieho výboru, a to najmä prostredníctvom ich účasti v koordinačných výboroch na národnej úrovni organizovaných v účastníckych členských štátoch.

Článok 11

Rokovací poriadok monitorovacieho výboru

Pri formulovaní rokovacieho poriadku zohľadní monitorovací výbor tieto prvky:

a)

hlasovacie práva členov;

b)

lehotu, v akej sa oznamujú zasadnutia a postupujú dokumenty a ktorá spravidla nesmie byť kratšia ako 10 pracovných dní;

c)

mechanizmy na uverejnenie a sprístupnenie prípravných dokumentov predložených monitorovacím výborom;

d)

postup na schválenie, uverejnenie a sprístupnenie zápisnice;

e)

mechanizmy na vytvorenie a činnosť pracovných skupín v rámci monitorovacích výborov;

f)

ustanovenia týkajúce sa konfliktu záujmov partnerov zapojených do monitorovania, hodnotenia a výziev na predkladanie návrhov;

g)

podmienky, zásady a mechanizmy týkajúce sa pravidiel náhrady nákladov, príležitostí na posilňovanie kapacít a využívania technickej pomoci.

KAPITOLA V

HLAVNÉ ZÁSADY A OSVEDČENÉ POSTUPY TÝKAJÚCE SA ZAPOJENIA PRÍSLUŠNÝCH PARTNEROV DO PRÍPRAVY VÝZIEV NA PREDKLADANIE NÁVRHOV, SPRÁV O POKROKU, MONITOROVANIA A HODNOTENIA PROGRAMOV

Článok 12

Záväzky týkajúce sa ochrany údajov, dôvernosti a konfliktu záujmov

Členské štáty zabezpečia, aby partneri zapojení do prípravy výziev na predkladanie návrhov, správ o dosiahnutom pokroku a do monitorovania a hodnotenia programov si boli vedomí svojich záväzkov, pokiaľ ide o ochranu údajov, dôvernosť a konflikt záujmov.

Článok 13

Zapojenie príslušných partnerov do prípravy výziev na predkladanie návrhov

Riadiace orgány prijmú vhodné opatrenia, aby sa zabránilo možným konfliktom záujmu pri zapojení príslušných partnerov do prípravy výziev na predkladanie návrhov alebo do ich posudzovania.

Článok 14

Zapojenie príslušných partnerov do prípravy správ o pokroku

Členské štáty zapoja príslušných partnerov do prípravy správ o pokroku pri vykonávaní partnerskej dohody podľa článku 52 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, najmä pokiaľ ide o hodnotenie úlohy partnerov pri vykonávaní partnerskej dohody a prehľad stanovísk poskytnutých partnermi počas konzultácie, v prípade potreby vrátane opisu spôsobu, akým boli stanoviská partnerov zohľadnené.

Článok 15

Zapojenie príslušných partnerov do monitorovania programov

Riadiace orgány zapoja partnerov v rámci monitorovacieho výboru a v rámci pracovných skupín do posudzovania výkonnosti programu vrátane hodnotenia záverov z preskúmania výkonnosti a prípravy výročných správ o vykonávaní programov.

Článok 16

Zapojenie partnerov do hodnotenia programov

1.   Riadiace orgány zapoja príslušných partnerov do hodnotenia programov v rámci monitorovacích výborov a v prípade potreby v rámci osobitných pracovných skupín zriadených monitorovacími výbormi na tento účel.

2.   Riadiace orgány pre programy Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Kohézneho fondu prekonzultujú s partnermi správy, v ktorých sa zhŕňajú zistenia hodnotení uskutočnených počas programového obdobia v súlade s článkom 114 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

KAPITOLA VI

ORIENTAČNÉ OBLASTI, TÉMY A OSVEDČENÉ POSTUPY TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA EŠIF NA POSILŇOVANIE INŠTITUCIONÁLNEJ KAPACITY PRÍSLUŠNÝCH PARTNEROV A ÚLOHA KOMISIE PRI ŠÍRENÍ OSVEDČENÝCH POSTUPOV

Článok 17

Posilňovanie inštitucionálnej kapacity príslušných partnerov

1.   Riadiaci orgán preskúma potrebu použiť technickú pomoc na podporu posilňovania inštitucionálnej kapacity partnerov, najmä pokiaľ ide o malé miestne orgány verejnej správy, hospodárskych a sociálnych partnerov a mimovládne organizácie, s cieľom pomôcť im, aby sa mohli efektívne zúčastniť na príprave, vykonávaní, monitorovaní a hodnotení programov.

2.   Podpora uvedená v odseku 1 môže mať okrem iného podobu osobitných seminárov, školení, koordinačných štruktúr a štruktúr na nadväzovanie kontaktov alebo príspevkov na náklady na účasť na stretnutiach, ktoré sa venujú príprave, vykonávaniu, monitorovaniu a hodnoteniu programu.

3.   V prípade programov rozvoja vidieka sa môže podpora uvedená v odseku 1 poskytovať prostredníctvom národnej vidieckej siete v súlade s článkom 54 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

4.   Pokiaľ ide o programy ESF, riadiace orgány v menej rozvinutých alebo prechodných regiónoch alebo v členských štátoch oprávnených na podporu z Kohézneho fondu zabezpečia, aby podľa potreby boli pridelené primerané zdroje z ESF na činnosti zamerané na budovanie kapacity sociálnych partnerov a mimovládnych organizácií, ktoré sú zapojené do programov.

5.   Pokiaľ ide o Európsku územnú spoluprácu, podpora podľa odsekov 1 a 2 môže zahŕňať aj podporu partnerov zameranú na posilňovanie ich inštitucionálnej kapacity na účely zapojenia do medzinárodnej spolupráce.

Článok 18

Úloha Komisie pri šírení osvedčených postupov

1.   Komisia zriadi mechanizmus spolupráce pod názvom Európske spoločenstvo pre partnerské postupy, ktorý bude spoločný pre všetky EŠIF a prístupný pre členské štáty, ktoré oň majú záujem, pre riadiace orgány a organizácie zastupujúce partnerov na úrovni Únie.

Európske spoločenstvo pre partnerské postupy má uľahčovať výmenu skúseností, budovanie kapacity, ako aj šírenie príslušných výstupov.

2.   Komisia dá k dispozícii príklady osvedčených postupov pri organizovaní partnerstiev.

3.   Výmena skúseností s určovaním, postupovaním a šírením osvedčených postupov a inovačných prístupov v súvislosti s vykonávaním programov a činností medziregionálnej spolupráce podľa článku 2 ods. 3 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 (6) musí zahŕňať skúsenosti s partnerstvom v rámci programov spolupráce.

KAPITOLA VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 19

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. januára 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)  Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na ich rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, s. 22).

(3)  Smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu (Ú. v. EÚ L 373, 21.12.2004, s. 37).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 17. decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 259).


Top