EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0083

Директива 92/83/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 година за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки

OB L 316, 31.10.1992, p. 21–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Този документ е публикуван в специално издание (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/83/oj

31992L0083Официален вестник n° L 316 , 31/10/1992 стр. 0021 - 0027
специално финландско издание: глава 9 том 2 стр. 0100
специално шведско издание: глава 9 том 2 стр. 0100
специално чешко издание глава 09 том 01 стр. 206 - 212
специално испанско издание глава 09 том 01 стр. 206 - 212
специално унгарско издание глава 09 том 01 стр. 206 - 212
специално литвийско издание глава 09 том 01 стр. 206 - 212
LV.ES глава 09 том 01 стр. 206 - 212
MT.ES глава 09 том 01 стр. 206 - 212
PL.ES глава 09 том 01 стр. 206 - 212
SK.ES глава 09 том 01 стр. 206 - 212
специално словенско издание глава 09 том 01 стр. 206 - 212


19921019

Директива 92/83/ЕИО на Съвета

от 19 октомври 1992 година

за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 99 от него,

като взе предвид предложението на Комисията [1],

като взе предвид становището на Европейския парламент [2],

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет [3],

като има предвид, че с Директива 92/12/ЕИО [4] се въвеждат общи правила относно продуктите, подлежащи на облагане с акциз;

като има предвид, че с Директива 92/84/ЕИО [5] се установяват минималните ставки на акциза, които следва да бъдат прилагани от държавите-членки за алкохола и алкохолните напитки;

като има предвид, че за правилното функциониране на вътрешния пазар е важно да се дадат общи определения за всички обхванати продукти;

като има предвид, че е полезно такива определения да бъдат основани на тези, съдържащи се в Комбинираната номенклатура (КН), действаща към момента на приемане на настоящата директива;

като има предвид, че по отношение на бирата е възможно да се разреши използването на алтернативни методи за определяне на акциза за завършения продукт;

като има предвид, че по отношение на бирата е възможно в определени граници да се разреши на държавите-членки да прилагат акциза за отделни категории бира в зависимост от съдържанието на сухо вещество, когато то надхвърля един градус на Плато, при условие че във всички случаи бирата се облага с акциз, не по-нисък от минималния размер на Общността;

като има предвид, че се изисква намиране на общи решения, за да се позволи на държавите членки да прилагат намалени акцизни ставки по отношение на бира, произведена в малки независими пивоварни, и етилов алкохол, произведен в малки обекти за дестилиране;

като има предвид, че е възможно да се позволи на държавите-членки да започват акцизното облагане на бирата от различни равнища на алкохолно съдържание, при условие че с това за вътрешния пазар не се създават недопустими проблеми;

като има предвид, че по отношение на бирата, виното и други напитки, получени от ферментация, е препоръчително да се позволи на държавите-членки да освободят от акцизно облагане домашно произведени продукти, които не са с търговско предназначение;

като има предвид, че, като общо правило държавите-членки следва да прилагат една и съща акцизна ставка за хектолитър завършен продукт по отношение на всички непенливи вина и други непенливи напитки, получени от ферментация, и една и съща акцизна ставка за хектолитър завършен продукт по отношение на всички пенливи вина и други пенливи напитки, получени от ферментация;

като има предвид, че е препоръчително да се разреши на държавите-членки да прилагат намалени акцизни ставки за всички видове вина и други напитки, получени от ферментация, при условие че във всички случаи действителното алкохолно съдържание на продуктите не надвишава 8,5 % vol;

като има предвид, че на държавите-членки, които на 1 януари 1992 г. прилагат по-високи акцизни ставки за някои вина, следва да се разреши да продължат да прилагат тези ставки;

като има предвид, че като общо правило държавите-членки следва да прилагат единна акцизна ставка за хектолитър завършен продукт по отношение на всички междинни продукти;

като има предвид, че е препоръчително да се разреши на държавите-членки да прилагат намалена акцизна ставка по отношение на междинните продукти, от една страна — за продукти, чието алкохолно съдържание не надхвърля 15 % vol, и от друга страна — за естествено сладки вина;

като има предвид, че като общо правило държавите-членки следва да прилагат една и съща акцизна ставка за хектолитър чист алкохол по отношение на всички видове етилов алкохол по смисъла на настоящата директива;

като има предвид, че е възможно да се разреши на държавите-членки да прилагат намалени акцизни ставки или да освобождават от акциз някои продукти от регионално или традиционно естество;

като има предвид, че когато на държавите-членки се разрешава да прилагат намалени акцизни ставки, такива намалени ставки не трябва да водят до нарушаване на конкуренцията във вътрешния пазар;

като има предвид, че следва да се разреши на държавите-членки да възстановяват акциза за алкохолни напитки, които са станали непригодни за потребление;

като има предвид, че е необходимо да се приемат разпоредби на равнище Общност за освобождаване от акциз, приложими относно продукти, които са превозвани между държави-членки;

като има предвид, че е възможно да се разреши на държавите-членки да изберат дали да прилагат освобождаване от акциз, при условие че се извършва крайно потребление на тяхната територия;

като има предвид, че е необходимо да се въведе система за уведомяване относно изискванията за денатуриране на всяка държава-членка по отношение на напълно денатуриран алкохол и за тяхното приемане от другите държави-членки;

като има предвид, че държавите-членки не следва да бъдат лишавани от средствата за борба с всяко отклонение от акцизно облагане, избягване на акцизи или злоупотреба, до които би могло да се стигне по повод на освобождаването от акциз;

като има предвид, че следва да се разреши на държавите-членки да изпълнят чрез възстановяване изискванията на настоящата директива за освобождаване от акциз;

като има предвид, че на някои държави-членки, които прилагат по-високи акцизни ставки по отношение на "други пенливи напитки, получени от ферментация", отколкото по отношение на междинни продукти, следва да се разреши да прилагат тази по-висока ставка по отношение на междинни продукти, имащи характеристиките на тези "други пенливи напитки, получени от ферментация",

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

РАЗДЕЛ I

БИРА

Обхват

Член 1

1. Държавите-членки облагат с акциз бирата в съответствие с настоящата директива.

2. Държавите-членки определят своите акцизни ставки в съответствие с Директива 92/84/ЕИО.

Член 2

По смисъла на настоящата директива понятието "бира" означава всеки продукт, включен в код по КН 2203, или всеки продукт, представляващ смес от бира и безалкохолни напитки, включен в код по КН 2206, и в двата случая с действително алкохолно съдържание в обемно изражение, превишаващо 0,5 % vol.

Определяне на акциза

Член 3

1. Акцизът за бирата, събиран от държавите-членки, се определя за:

- броя хектолитри/градуси Плато,

или

- броя хектолитри/градуси действително алкохолно съдържание в обемно изражение

за завършен продукт.

2. Държавите-членки могат да не вземат предвид дробната част от градус на Плато или градус действително алкохолно съдържание в обемно изражение при определяне на акцизното задължение за бира в съответствие с изискванията на Директива 92/84/ЕИО.

Освен това държавите-членки, които събират акциза, като го определят за броя хектолитри/градуси Плато, могат да разделят бирата на категории при не повече от четири градуса Плато в категория и да облагат всички видове бира, попадащи в една и съща категория, с акциз с еднаква ставка за хектолитър. Тези ставки трябва винаги да са равни или по-големи от минималната ставка, установена в член 6 от Директива 92/84/ЕИО, наричана по-долу "минимална ставка".

Член 4

1. Държавите-членки могат да прилагат за бира, произведена в независими малки пивоварни, намалени акцизни ставки, които се различават в зависимост от годишното производство на съответните пивоварни, при следните ограничения:

- намалените ставки не могат да бъдат прилагани по отношение на пивоварни, произвеждащи повече от 200000 хектолитра годишно;

- намалените ставки, които могат да падат под минималния размер, се определят на не по-малко от 50 % от стандартната национална ставка на акциза.

2. За целите на намалените ставки понятието "независима малка пивоварна" означава пивоварна, която е правно и икономически независима от която и да е друга пивоварна, използва помещения, физически намиращи се отделно от помещенията на която и да е друга пивоварна, и не осъществява дейността си по предоставен лиценз. В случаите обаче, когато две или повече малки пивоварни осъществяват съвместна дейност и общото им годишно производство не надхвърля 200000 hl, тези пивоварни могат да бъдат смятани за една независима малка пивоварна.

3. Държавите-членки осигуряват еднаквото прилагане на всички намалени ставки, които те биха могли да въведат, и по отношение на бира, която се доставя на тяхната територия от независими малки пивоварни, намиращи се в други държави-членки. В частност те осигуряват за нито една отделно взета доставка от друга държава-членка да не бъде определен по-висок акциз, отколкото за нейното точно национално съответствие.

Член 5

1. Държавите-членки могат да прилагат намалени акцизни ставки, които са под минималната ставка, за бира с действително алкохолно съдържание в обемно изражение, не надхвърлящо 2,8 % vol.

2. Държавите-членки могат да ограничат прилагането на настоящия член до продукти, включени в кодове по КН 2206, представляващи смес от бира и безалкохолни напитки.

Член 6

При условия, определени от тях самите с цел да се осигури опростено прилагане на това изключение, държавите-членки могат да освободят от облагане с акциз бира, произведена от физически лица и потребявана от производителя, членове на неговото семейство или негови гости, ако не се извършва продажба.

РАЗДЕЛ II

ВИНО

Обхват

Член 7

1. Държавите-членки облагат с акциз виното в съответствие с настоящата директива.

2. Държавите-членки определят своите акцизни ставки в съответствие с Директива 92/84/ЕИО.

Член 8

По смисъла на настоящата директива:

1. Понятието "тихи вина" означава всички продукти, включени в кодове по КН 2204 и 2205, с изключение на шумящите вина, посочени в параграф 2 от настоящия член, които:

- имат действително алкохолно съдържание в обемно изражение не по-ниско от 1,2 % vol, но ненадхвърлящо 15 % vol, при условие че алкохолът, съдържащ се в завършения продукт, се дължи изцяло на ферментация;

- имат действително алкохолно съдържание в обемно изражение, не по-ниско от 15 % vol, но ненадхвърлящо 18 % vol, при условие че са били произведени без каквото и да е обогатяване и алкохолът, съдържащ се в завършения продукт, е получен изцяло чрез ферментация;

2. Понятието "шумящи вина" означава всички продукти, включени в кодове по КН 220410, 22042110, 22042910 и 2205, които:

- се съхраняват в бутилки със запушалки "гъбки", задържани от скоби или връзки, или имат свръхналягане от три или повече бара, дължащо се на разтворен въглероден двуокис;

- имат действително алкохолно съдържание в обемно изражение, не по-ниско от 1,2 % vol, но ненадхвърлящо 15 % vol, при условие че алкохолът, съдържащ се в завършения продукт, се дължи изцяло на ферментация.

Определяне на акциза

Член 9

1. Акцизът за виното, събиран от държавите-членки, се определя за количеството хектолитри завършен продукт.

2. Като се имат предвид разпоредбите на параграфи 3 и 4, държавите-членки прилагат за тихите вина една и съща ставка на акциза по отношение на всички продукти, подлежащи на акцизно облагане. По същия начин те прилагат за шумящите вина една и съща ставка на акциза по отношение на всички продукти, подлежащи на акцизно облагане. Те могат да прилагат за пенливите и непенливите вина една и съща акцизна ставка.

3. Държавите-членки могат да прилагат намалени ставки на акциза за всеки вид непенливи вина и пенливи вина с действително алкохолно съдържание в обемно изражение, ненадхвърлящо 8,5 % vol.

4. Държавите-членки, които на 1 януари 1992 г. са прилагали по-висока акцизна ставка за непенливи вина, определена в съответствие с член 8, параграф 1, второ тире, могат да продължат да прилагат този размер. Тази ставка не може да е по-голяма от стандартната национална ставка, прилагана за междинните продукти.

Член 10

При условия, определени от тях самите с цел да се осигури опростеното прилагане на това изключение, държавите-членки могат да освободят от облагане с акциз вино, произведено от физически лица и потребявано от производителя, членове на неговото семейство или негови гости, ако не се извършва продажба.

РАЗДЕЛ III

НАПИТКИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ФЕРМЕНТАЦИЯ, РАЗЛИЧНИ ОТ ВИНО И БИРА

Обхват

Член 11

1. Държавите-членки облагат с акциз напитките, получени чрез ферментация, без виното и бирата, в съответствие с настоящата директива.

2. Държавите-членки определят своите акцизни ставки в съответствие с Директива 92/84/ЕИО.

Член 12

По смисъла на настоящата директива и без да се нарушават разпоредбите на член 17:

1. Понятието "други тихи напитки, получени чрез ферментация" означава всички продукти, включени в кодове по КН 2204 и 2205, които не са споменати в член 8 по-горе, и продукти с код по КН 2206, с изключение на: други шумящи напитки, получени чрез ферментация съгласно параграф 2 от настоящия член, и всеки продукт по член 2, който:

- има действително алкохолно съдържание в обемно изражение, не по-ниско от 1,2 % vol, но ненадхвърлящо 10 % vol;

- има действително алкохолно съдържание в обемно изражение, не по-ниско от 10 % vol, но ненадхвърлящо 15 % vol, при условие че алкохолът, съдържащ се в продукта, е получен изцяло чрез ферментация.

2. Понятието "други шумящи напитки, получени чрез ферментация" обхваща всички продукти с код по КН 22060091 и неспоменатите в член 8 по-горе продукти, включени в кодове по КН 220410, 22042110, 22042910 и 2205, които:

- се съхраняват в бутилки със запушалки "гъбки", задържани от скоби или връзки, или имат свръхналягане от три или повече бара, дължащо се на разтворен въглероден двуокис;

- имат действително алкохолно съдържание в обемно изражение, не по-ниско от 1,2 % vol, но ненадхвърлящо 13 % vol;

- имат действително алкохолно съдържание в обемно изражение, не по-ниско от 13 % vol, но ненадхвърлящо 15 % vol, при условие че алкохолът, съдържащ се в завършения продукт, е получен изцяло чрез ферментация.

Определяне на акциза

Член 13

1. Акцизът за други напитки, получени чрез ферментация, събиран от държавите-членки, се определя за количеството хектолитри завършен продукт.

2. Освен посоченото в параграф 3, държавите-членки прилагат за други тихи напитки, получени чрез ферментация, една и съща ставка на акциза по отношение на всички продукти, подлежащи на акцизно облагане. По същия начин те прилагат за други шумящи напитки, получени чрез ферментация, една и съща ставка на акциза по отношение на всички продукти, подлежащи на облагане с акциз. Те могат да прилагат за други тихи напитки, получени чрез ферментация, и други шумящи напитки, получени чрез ферментация, една и съща акцизна ставка.

3. Държавите-членки могат да прилагат намалени ставки на акциза за всеки вид други тихи напитки, получени чрез ферментация, и други шумящи напитки, получени чрез ферментация, с действително алкохолно съдържание в обемно изражение, ненадхвърлящо 8,5 % vol.

Член 14

При условия, определени от тях самите с цел да се осигури опростеното прилагане на настоящия член, държавите-членки могат да освободят от облагане с акциз други получени чрез ферментация шумящи и тихи напитки, произведени от физически лица и потребявани от производителя, членове на неговото семейство или негови гости, ако не се извършва продажба.

Член 15

За целите на прилагането на Директива 92/84/ЕИО и Директива 92/12/ЕИО се смята, че позоваванията на "вино" се отнасят по същия начин и до другите определени в настоящия раздел напитки, получени чрез ферментация.

РАЗДЕЛ IV

МЕЖДИННИ ПРОДУКТИ

Обхват

Член 16

1. Държавите-членки облагат с акциз междинните продукти в съответствие с настоящата директива.

2. Държавите-членки определят своите акцизни ставки в съответствие с Директива 92/84/ЕИО. Тези ставки не могат да падат под ставките, които държавите-членки прилагат по отношение на продуктите по член 8, параграф 1 и член 12, параграф 1 от настоящата директива.

Член 17

1. По смисъла на настоящата директива понятието "междинни продукти" обхваща всички продукти с действително алкохолно съдържание в обемно изражение, не по-ниско от 1,2 % vol, но ненадхвърлящо 22 % vol, и включени в кодове по КН 2204, 2205 и 2206, които не са обхванати от членове 2, 8 и 12.

2. Независимо от разпоредбите в член 12 държавите-членки могат да третират като междинен продукт всяка попадаща в обхвата на член 12, параграф 1 тиха напитка, получена чрез ферментация, която има действително алкохолно съдържание, по-високо от 5,5 % vol, и която не е получена изцяло чрез ферментация, и всяка попадаща в обхвата на член 12, параграф 2 шумяща напитка, получена чрез ферментация, която има действително алкохолно съдържание, по-високо от 8,5 % vol, и която не е получена изцяло чрез ферментация.

Определяне на акциза

Член 18

1. Акцизът за междинни продукти, събиран от държавите-членки, се определя за количеството хектолитри завършен продукт.

2. Като се имат предвид разпоредбите на параграфи 3, 4 и 5, държавите-членки прилагат за междинните продукти една и съща ставка на акциза по отношение на всички продукти, подлежащи на акцизно облагане.

3. Държавите-членки могат да прилагат една и съща намалена ставка на акциза за междинни продукти с действително алкохолно съдържание в обемно изражение, ненадхвърлящо 15 % vol, при спазване на следните условия:

- намалената ставка се определя на не по-малко от 40 % от стандартната национална ставка на акциза;

- намалената ставка не може да е по-малка от стандартната национална ставка, приложима по отношение на продуктите по член 8, параграф 1 и член 12, параграф 1 от настоящата директива.

4. Държавите-членки могат да прилагат една и съща ставка на акциза за междинните продукти, определени в член 13, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕИО) № 4252/88.

Намалената ставка:

- може да пада под минималната ставка, но не може да се определи на по-малко от 50 % от стандартната национална ставка на акциза,

или

- не може да е по-малка от минималната ставка, приложима по отношение на междинни продукти.

5. За междинни продукти, които се съхраняват в бутилки със запушалки "гъбки", задържани от скоби или връзки, или имат свръхналягане от три или повече бара, дължащо се на разтворен въглероден двуокис, държавите-членки могат да прилагат същата ставка като тази, предвидена за продуктите по член 12, точка 2, при условие че тази ставка е по-голяма от националната ставка, приложима по отношение на междинните продукти.

РАЗДЕЛ V

ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ

Обхват

Член 19

1. Държавите-членки облагат с акциз етиловия алкохол в съответствие с настоящата директива.

2. Държавите-членки определят своите акцизни ставки в съответствие с Директива 92/84/ЕИО.

Член 20

По смисъла на настоящата директива понятието "етилов алкохол" означава:

- всички продукти с действително алкохолно съдържание в обемно изражение, надхвърлящо 1,2 % vol, включени в кодове по КН 2207 и 2208, включително в случаите, когато тези продукти съставляват част от стока, попадаща в друга глава от КН;

- продукти с действително алкохолно съдържание в обемно изражение, надхвърлящо 22 % vol, включени в кодове по КН 2204, 2205 и 2206;

- продукти, съдържащи спирт за хранителни цели, независимо дали е в разтворено състояние.

Определяне на акциза

Член 21

Акцизът за етилов алкохол се определя за хектолитър чист алкохол при температура 20 °С и се изчислява въз основа на количеството хектолитри чист алкохол. Като се имат предвид разпоредбите на член 22, държавите-членки прилагат за етиловия алкохол една и съща ставка на акциза по отношение на всички продукти, подлежащи на акцизно облагане.

Член 22

1. Държавите-членки могат да прилагат за етилов алкохол, произведен в малки обекти за дестилиране, намалени акцизни ставки при следните ограничения:

- намалените ставки, които могат да са по-ниски от минималната ставка, не се прилагат по отношение на обекти, в които се произвежда повече от 10 хектолитра чист алкохол годишно. Държавите-членки, които обаче на 1 януари 1992 г. са прилагали намалени ставки по отношение на обекти, произвеждащи между 10 и 20 хектолитра чист алкохол годишно, могат да продължат да го правят;

- намалените ставки не могат да се определят на по-малко от 50 % от стандартната национална ставка на акциза.

2. За целите на намалените ставки понятието "малък обект за дестилиране" означава обект за дестилиране, който е правно и икономически независим от който и да е друг обект за дестилиране и не осъществява дейността си по предоставен лиценз.

3. Държавите-членки осигуряват еднаквото прилагане на всички намалени ставки, които те биха могли да въведат, и по отношение на етилов алкохол, който се доставя на тяхната територия от независими малки производители, установени в други държави-членки.

4. Държавите-членки могат да въведат разпоредби, по силата на които алкохолът, произведен от малки производители, се пуска в свободно обращение веднага след като е произведен (при условие че производителите не са изпълнявали сделки между държави-членки), без за него да се прилагат правилата относно акцизните складове, и се облага с окончателен акциз по единна ставка.

5. Държавите-членки могат да прилагат намалени ставки на акциза за продуктите с код по КН 2208, които имат действително алкохолно съдържание в обемно изражение, ненадхвърлящо 10 % vol.

Член 23

Следните държави-членки могат да прилагат намалени ставки, които могат да са по-ниски от минималната ставка, но не могат да се определят на по-малко от 50 % от стандартната национална ставка на акциза за етилов алкохол, по отношение на следните продукти:

1. Френската република — по отношение на ром, определен съгласно член 1, параграф 4, буква а) от Регламент (ЕИО) № 1576/89, произведен от захарна тръстика, ожъната в мястото на производството по смисъла на член 1, параграф 3, точка 1 от посочения регламент, и имащ съдържание на летливи вещества, различни от етилов и метилов алкохол, равно на или надхвърлящо 225 грама на хектолитър чист алкохол, и действително алкохолно съдържание в обемно изражение, равно на или надхвърлящо 40 % vol;

2. Република Гърция — по отношение на ароматизираните с анасон спиртни напитки, определени съгласно Регламент (ЕИО) № 1576/89, които са безцветни и имат съдържание на захар 50 грама или по-малко на литър и в които не по-малко от 20 % от алкохолното съдържание в завършения продукт се състои от алкохол, получен при дестилация в традиционни единични медни казани с вместимост 1000 или по-малко литра.

РАЗДЕЛ VI

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 24

1. Държавите-членки могат да не поставят изискване продуктите по настоящата директива да бъдат произвеждани в данъчен склад от алкохолни съставки, за които плащането на съответните акцизи е отложено, при условие че акцизът за съставките вече е бил платен преди това и общата стойност на акцизното задължение за алкохолните съставки е не по-малка от стойността на акцизното задължение за стоката, която се получава при тяхното смесване.

2. Кралство Испания може да не смята за производство на междинни продукти приготвянето на вина в областите Морилес — Монтиля, Тарагона, Приорато и Тера Алта, към които е бил прибавен алкохол по такъв начин, че тяхното алкохолно съдържание не се е повишило с повече от 1 обемен процент.

Член 25

Държавите-членки имат право да възстановят акциз за алкохолни напитки, които са били иззети от пазара поради това, че тяхното състояние или възраст ги правят непригодни за потребление от хора.

Член 26

Позоваванията в настоящата директива на кодове по КН се отнасят до редакцията на Комбинираната номенклатура, действаща към момента на приемане на настоящата директива.

РАЗДЕЛ VII

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ АКЦИЗ

Член 27

1. При условия, определени от тях и целящи да се осигури точното и опростено прилагане на такова освобождаване от акциз и да се предотврати всяко отклонение от акцизно облагане, избягване на акцизи или злоупотреба, държавите-членки освобождават продуктите, обхванати от настоящата директива, от облагане с хармонизирания акциз:

а) когато са разпространявани под формата на алкохол, който е бил напълно денатуриран в съответствие с изискванията на всяка от държавите-членки, при което тези изисквания са надлежно нотифицирани и приети в съответствие с параграфи 3 и 4 от настоящия член. Това освобождаване се обуславя от прилагането на разпоредбите на Директива 92/12/ЕИО относно придвижването с търговска цел на напълно денатуриран алкохол;

б) когато са денатурирани в съответствие с изискванията на всяка от държавите-членки и са използвани за производството на какъвто и да е продукт, който не е предназначен за потребление от хора;

в) когато се използват за производството на оцет с код по КН 2209;

г) когато се използват за производството на лекарства, определени съгласно Директива 65/65/ЕИО;

д) когато се използват за производството на ароматизатори за приготвяне на хранителни продукти и безалкохолни напитки с алкохолно съдържание, не по-високо от 1,2 % vol;

е) когато се използват директно като съставки на полуготови продукти за производството на хранителни продукти, с пълнеж или в друга форма, при условие че във всички случаи алкохолното съдържание не надхвърля 8,5 литра чист алкохол на 100 кг от стоката за шоколадови продукти и 5 литра чист алкохол на 100 кг от стоката за други продукти.

2. При условия, определени от тях с цел да се осигури точното и опростено прилагане на това освобождаване и да се предотврати всяко отклонение от акцизно облагане, избягване на акцизи или злоупотреба, държавите-членки могат да освободят продуктите, обхванати от настоящата директива, от облагане с хармонизирания акциз, когато се използват:

а) като проби за анализ, за необходими производствени изпитвания или за научни цели;

б) за научни изследвания;

в) за медицински цели в болници и аптеки;

г) в производствени процес, при условие че завършеният продукт не съдържа алкохол;

д) при производството на съставка, която не се облага с акциз в съответствие с настоящата директива.

3. За целите на параграф 1, буква а) преди 1 януари 1993 г., както и три месеца преди всяка планирана последваща промяна в националното си законодателство всички държави-членки съобщават на Комисията денатуриращите средства, които те смятат да използват, заедно с цялата свързана информация. Комисията предава на останалите държави-членки съобщенията в срок един месец от получаването им.

4. Смята се, че Съветът е разрешил процесите за денатуриране, за които са направени съобщения, ако в двумесечен срок от уведомяването на останалите държави-членки Комисията или която и да е от държавите-членки не поискат от Съвета да разгледа случая. Ако в указания срок е направено възражение, се приема решение в съответствие с процедурата, установена в член 24 от Директива 92/12/ЕИО.

5. Ако една от държавите-членки счете, че освобождаването на дадена стока по реда на параграф 1, буква а) или б) води до отклонение от акцизно облагане, избягване на акцизи или злоупотреба, то тя може да откаже да предостави освобождаване или да оттегли вече предоставеното облекчение. Държавите-членки незабавно уведомяват Комисията. Комисията предава на останалите държави-членки съобщението в срок един месец от получаването му. Окончателно решение се приема в съответствие с процедурата, установена в член 24 от Директива 92/12/ЕИО. Държавите-членки не са длъжни да придават обратна сила на такова решение.

6. Държавите-членки могат да възстановяват платен акциз с цел прилагане на освобождаването, споменато по-горе.

Член 28

Обединеното кралство може да продължи да прилага освобождаването, което е прилагало на 1 януари 1992 г., относно следните продукти:

- концентрирана малцова напитка, която в неферментирало състояние има определено съдържание на сухо вещество 1200 (47 градуса на Плато) или повече;

- ароматични битери с действително алкохолно съдържание от 44,2 до 49,2 % vol, от 1,5 до 6 % от чието тегло са тинтява, подправки и други ароматични съставки, със съдържание на захар от 4 до 10 % от теглото, доставяни в контейнери, които съдържат 0,2 литра или по-малко от продукта.

РАЗДЕЛ VIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 29

1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административни разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива не по-късно от 31 декември 1992 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното си законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 30

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 19 октомври 1992 година.

За Съвета

Председател

J. Cope

[1] ОВ С 322, 21.12.1990 г., стр. 11.

[2] ОВ С 67, 16.3.1992 г., стр. 165.

[3] ОВ С 96, 18.3.1991 г., стр. 25.

[4] ОВ L 76, 23.3.1992 г., стр. 1.

[5] ОВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 29..

--------------------------------------------------

Top