EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0083

Tarybos direktyva 92/83/EEB 1992 m. spalio 19 d. dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus, struktūrų suderinimo

OL L 316, 1992 10 31, p. 21–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/83/oj

31992L0083Oficialusis leidinys L 316 , 31/10/1992 p. 0021 - 0027
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 9 tomas 2 p. 0100
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 9 tomas 2 p. 0100


Tarybos direktyva 92/83/EEB

1992 m. spalio 19 d.

dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus, struktūrų suderinimo

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį ir ypač į jos 99 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi Direktyvoje 92/12/EEB numatytos nuostatos dėl bendros tvarkos, susijusios su akcizais apmokestinamais produktais [4];

kadangi Direktyvoje 92/84/EEB [5] numatyti minimalūs akcizo tarifai taikytini alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams valstybėse narėse;

kadangi norint, kad tinkamai veiktų vidaus rinka, yra svarbu nustatyti bendrus visų aptariamųjų produktų sąvokų apibrėžimus;

kadangi yra naudinga, kad tokie sąvokų apibrėžimai būtų pagrįsti tais sąvokų apibrėžimais, kurie yra pateikti šios direktyvos priėmimo metu galiojančioje Kombinuotojoje nomenklatūroje;

kadangi alaus atveju galima leisti naudoti alternatyvius metodus apskaičiuojant galutinio produkto mokestį;

kadangi alaus atveju galima tam tikrose ribose leisti valstybėms narėms taikyti daugiau nei vieno laipsnio paklaidas pagal Platono skalę su sąlyga, kad jokiam alui nebus nustatytas mažesnis tarifas už minimalų Bendrijos tarifą;

kadangi tais atvejais, kai alus yra gaminamas mažose nepriklausomose alaus daryklose ir etilo alkoholis yra gaminamas mažose degtinės daryklose, reikalingi bendri sprendimai, leidžiantys valstybėms narėms šiems produktams taikyti sumažintus akcizo tarifus;

kadangi yra galimybė leisti alkoholio koncentracijos svyravimus, pagal kuriuos valstybės narės pradeda alui taikyti akcizą, su sąlyga, kad tai nekels jokių nepriimtinų problemų vidaus rinkoje;

kadangi, kalbant apie alų, vyną ir kitus fermentuotus gėrimus derėtų leisti valstybėms narėms atleisti nuo mokesčio šalyje ne komerciniams tikslams pagamintus produktus;

kadangi iš principo valstybės narės turėtų taikyti vieningą tarifą už galutinio produkto hektolitrą visiems neputojantiems vynams ir kitiems fermentuotiems gėrimams ir vieningą akcizo tarifą už galutinio produkto hektolitrą visiems putojantiems vynams ir putojantiems fermentuotiems gėrimams;

kadangi derėtų leisti valstybėms narėms taikyti sumažintus akcizo tarifus visoms vyno ir kitų fermentuotų gėrimų rūšims su sąlyga, kad tūrinė alkoholio koncentracija tuose produktuose neviršytų 8,5 %;

kadangi valstybėms narėms, kai kuriems vynams taikančioms didesnius akcizo tarifus 1992 m. sausio 1 d. ir toliau turi būti leista tai daryti;

kadangi iš principo, valstybės narės turėtų taikyti vieningą akcizo tarifą už galutinio produkto hektolitrą visiems tarpiniams produktams;

kadangi derėtų leisti valstybėms narėms taikyti sumažintą akcizo tarifą tarpiniams produktams, iš vienos pusės – tiems produktams, kurių alkoholio koncentracija neviršija 15 % ir, iš kitos – natūraliems saldiesiems vynams.

kadangi iš principo valstybės narės turėtų taikyti tą patį akcizo tarifą už gryno alkoholio hektolitrą visokiam etilo alkoholiui, kaip ir numatyta šioje direktyvoje;

kadangi yra galimybė leisti valstybėms narėms taikyti sumažintus akcizo tarifus kai kuriems regioninio ar tradicinio pobūdžio produktams, arba šiuos produktus atleisti nuo akcizo;

kadangi tais atvejais, kai valstybėms narėms yra leidžiama taikyti sumažintus tarifus, tie sumažinti tarifai neturėtų iškreipti konkurencijos vidaus rinkoje;

kadangi valstybėms narėms turėtų būti leista grąžinti akcizą už tuos alkoholinius gėrimus, kurie nebetinka vartojimui;

kadangi Bendrijos lygmeniu būtina nustatyti, kad nuo mokesčių atleidžiamos tos prekės, kurios yra pervežamos iš vienos valstybės narės į kitą;

kadangi vis dėlto yra galimybė leisti valstybėms narėms pasirinkti, ar atleisti nuo mokesčių galutinius vartotojus savo šalies teritorijoje;

kadangi yra būtina sukurti informavimo sistemą apie kiekvienoje valstybėje narėje taikomus denatūravimo reikalavimus visiškai denatūruotam alkoholiui ir dėl jų priimtinumo kitoms valstybėms narėms;

kadangi iš valstybių narių neturėtų būti atimtos priemonės, padedančios kovoti su išsisukinėjimais, vengimais ar piktnaudžiavimais, susijusiais su atleidimais nuo mokesčių;

kadangi valstybėms narėms turi būti leista pasinaudoti šioje direktyvoje numatytais atleidimais nuo mokesčių per jų grąžinimo mechanizmą;

kadangi kai kurios valstybės narės taiko didesnį tarifą "kitiems putojantiems fermentuotiems gėrimams", o ne tarpiniams produktams, joms turi būti leista taikyti aukštesnį tarifą tiems tarpiniams produktams, kurie turi tų "kitų putojančių fermentuotų gėrimų" savybes,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I SKIRSNIS

ALUS

Taikymo sritis

1 straipsnis

1. Valstybės narės nustato akcizą alui pagal šios direktyvos nuostatas.

2. Valstybės narės nustato savo tarifus pagal Direktyvos 92/84/EEB nuostatas.

2 straipsnis

Šioje direktyvoje terminas "alus" – tai bet kuris produktas, priskirtinas KN kodui 2203, arba bet kuris produktas, kuris yra alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinys, priskirtinas KN kodui 2206, kuriame esanti alkoholio tūrinė koncentracija abiem atvejais yra didesnė nei 0,5 %.

Mokesčio nustatymas

3 straipsnis

1. Akcizo mokestis, kurį valstybės narės taiko alui, yra nustatomas pagal galutinio produkto:

- hektolitrų/Platono skalės laipsnių skaičių,

- hektolitrų/faktinės tūrinės alkoholio koncentracijos laipsnį.

2. Nustatydamos akcizą alui pagal Direktyvos 92/84/EEB reikalavimus, valstybės narės gali neatsižvelgti į Platono skalės laipsnio arba faktinės tūrinės alkoholio koncentracijos laipsnio dalis po kablelio.

Be to, valstybės narės, kurios taiko akcizą pagal hektolitrų/Platono skalės laipsnių skaičių gali suskirstyti alų į kategorijas, susidedančias iš ne daugiau kaip 4 Platono skalės laipsnių vienai kategorijai ir taikyti tą patį akcizą už visų alaus rūšių, priskirtinų kiekvienai kategorijai, hektolitrą. Toks tarifas neišvengiamai bus lygus arba didesnis už minimalų tarifą, nustatytą Direktyvos 92/84/EEB 6 straipsnyje (toliau – minimalus tarifas).

4 straipsnis

1. Valstybės narės gali taikyti sumažintus akcizo tarifus, kuriuos galima diferencijuoti pagal tam tikrų alaus daryklų metinės produkcijos apimtis ir mažų nepriklausomų alaus daryklų pagaminamo alaus kiekį tokiose ribose:

- sumažinti tarifai netaikomi įmonėms, pagaminančioms daugiau negu 200000 hl alaus per metus,

- sumažinti tarifai, kurie gali būti mažesni negu minimalus tarifas, negali būti nustatomi daugiau negu 50 % mažesni už standartinį nacionalinį akcizo tarifą.

2. Kalbant apie sumažintus tarifus, terminas "nepriklausoma maža alaus darykla", reiškia alaus daryklą, kuri yra teisiškai ir ekonomiškai nepriklausoma nuo jokios kitos alaus daryklos, kurios gamybinės patalpos yra fiziškai atskirtos nuo bet kurios kitos alaus daryklos ir kuri nevykdo savo veiklos pagal licenciją. Tačiau tais atvejais, kai dvi ar daugiau mažų alaus daryklų bendradarbiauja ir jų bendra metinės produkcijos apimtis neviršija 200000 hl, tokios alaus daryklos gali būti laikomos viena nepriklausoma maža alaus darykla.

3. Valstybės narės užtikrina, kad jų nustatyti sumažinti tarifai vienodai taikomi alui, atgabenamam į jų teritoriją iš kitose valstybėse narėse įsikūrusių nepriklausomų mažų alaus daryklų. Ypač valstybės narės garantuoja, jog jokiam individualiam pristatymui iš kitų šalių taikomas akcizas nebūtų didesnis už jos tikslų nacionalinį ekvivalentą.

5 straipsnis

1. Valstybės narės gali taikyti sumažintus tarifus, kurie gali būti mažesni negu minimalus tarifas alui, kuriame faktinė tūrinė alkoholio koncentracija neviršija 2,8 %.

2. Valstybės narės gali taikyti šio straipsnio nuostatas tik tiems produktams, kurie yra alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinys, priskiriamas KN kodui 2206.

6 straipsnis

Pagal tas sąlygas, kurios yra nustatytos tam, kad būtų galima tiesiogiai taikyti atleidimo nuo mokesčių nuostatas, valstybės narės gali atleisti nuo akcizo alų, kurį pagamina privatus asmuo ir jį suvartoja jis pats, jo šeimos nariai arba svečiai su sąlyga, kad jis nebus pardavinėjamas.

II SKIRSNIS

VYNAS

Taikymo sritis

7 straipsnis

1. Valstybės narės taiko akcizą vynui pagal šios direktyvos nuostatas.

2. Valstybės narės nustato savo tarifus pagal Direktyvos 92/84/EEB nuostatas.

8 straipsnis

Šioje direktyvoje:

1) terminas "neputojantis vynas" apima visus produktus, priskirtinus KN kodams 2204 ir 2205, išskyrus putojantį vyną, apibrėžtą šio straipsnio 2 dalyje:

- kurio faktinė tūrinė alkoholio koncentracija viršija 1,2 %, bet neviršija 15 %, su sąlyga, kad galutiniame produkte esantis alkoholis yra išimtinai fermentacijos rezultatas,

- kurio faktinė tūrinė alkoholio koncentracija viršija 15 %, bet neviršija 18 %, su sąlyga, kad jis buvo pagamintas be jokių priedų ir, kad galutiniame produkte esantis alkoholis yra išimtinai fermentacijos rezultatas;

2) terminas "putojantis vynas" apima visus produktus, priskirtinus KN kodams 220410, 22042110, 22042910 ir 2205:

- laikomas buteliuose, turinčiuose grybo formos kamščius, kuriuos laiko specialūs raiščiai ar tvirtikliai, arba jie yra veikiami ypatingo iki trijų ar daugiau barų spaudimo dėl skystyje esančio anglies dvideginio,

- kurio faktinė tūrinė alkoholio koncentracija viršija 1,2 % tūrio, bet neviršija 15 %, su sąlyga, jog galutiniame produkte esantis alkoholis yra išimtinai fermentacijos rezultatas.

Mokesčio nustatymas

9 straipsnis

1. Akcizas, kurį valstybės narės taiko vynui yra nustatomas pagal galutinio produkto hektolitrų skaičių.

2. Išskyrus tuos atvejus, kurie yra numatyti 3 ir 4 dalyse, valstybės narės nustato tuos pačius akcizo tarifus visiems produktams, kurie apmokestinami akcizu, taikomu neputojančiam vynui. Lygiai taip pat jos nustato tą patį akcizo tarifą produktams, kurie yra apmokestinami akcizu, taikomu putojančiam vynui. Jos gali taikyti tą patį akcizo tarifą tiek neputojančiam, tiek ir putojančiam vynui.

3. Valstybės narės gali taikyti sumažintus akcizo tarifus bet kokiam neputojančiam ir putojančiam vynui, kurio faktinė tūrinė alkoholio koncentracija neviršija 8,5 %.

4. Valstybės narės, kurios 1992 m. sausio 1 d. taikė didesnius akcizo tarifus neputojančiam vynui, kurio apibrėžimas yra pateiktas 8 straipsnio 1 dalies antrojoje įtraukoje, gali ir toliau taikyti tą patį tarifą. Šis didesnis tarifas neturi būti didesnis negu standartinis nacionalinis tarifas, taikomas tarpiniams produktams.

10 straipsnis

Pagal tas sąlygas, kurios yra nustatytos tam, kad būtų galima tiesiogiai taikyti šio straipsnio nuostatas, valstybės narės gali atleisti nuo akcizo vyną, kurį gamina privatus asmuo ir jį vartoja jis pats, jo šeimos nariai arba jo svečiai, su sąlyga, kad jis nėra pardavinėjamas.

III SKIRSNIS

KITI NEI VYNAS IR ALUS FERMENTUOTI GĖRIMAI

Taikymo sritis

11 straipsnis

1. Valstybės narės taiko akcizą kitiems nei vynas ir alus fermentuotiems gėrimams (kitiems fermentuotiems gėrimams) pagal šios direktyvos nuostatas.

2. Valstybės narės nustato savo tarifus pagal Direktyvos 92/84/EEB nuostatas.

12 straipsnis

Šioje direktyvoje ir nepažeidžiant 17 straipsnio nuostatų:

1) terminas "kiti neputojantys fermentuoti gėrimai" apima visus produktus, priskirtinus KN 2204 ir 2205 kodams, bet nepaminėtus 8 straipsnyje ir produktus, priskirtinus KN 2206 kodui, išskyrus kitus putojančius fermentuotus gėrimus, kurių apibrėžimas yra pateiktas šio straipsnio 2 dalyje, ir visus 2 straipsnyje minimus produktus:

- kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija viršija 1,2 %, bet neviršija 10 %,

- kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija, viršija 10 %, bet neviršija15 %, su sąlyga, kad produkte esantis alkoholis yra išimtinai fermentacijos rezultatas;

2) terminas "kiti putojantys fermentuoti gėrimai" apima visus produktus, priskirtinus KN kodui 22060091 ir produktus, priskirtinus KN kodams 220410, 22042110, 22042910 ir 2205, nepaminėtus 8 straipsnyje, kurie:

- yra laikomi buteliuose, turinčiuose grybo formos kamščius, kuriuos laiko specialūs raiščiai ar tvirtikliai arba kurie yra veikiami ypatingo iki 3 barų ar daugiau spaudimo dėl skystyje esančio anglies dvideginio,

- kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija viršija 1,2 %, bet neviršija 13 %,

- kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija viršija 13 %, bet neviršija 15 %, su sąlyga, kad produkte esantis alkoholis yra išimtinai fermentacijos produktas.

Mokesčio nustatymas

13 straipsnis

1. Akcizas, kurį kitiems fermentuotiems gėrimams taiko valstybės narės, yra nustatomas pagal galutinio produkto hektolitrų skaičių.

2. Išskyrus 3 dalies nuostatas, valstybės narės nustato tą patį akcizo tarifą visiems produktams, kurie apmokestinami kitiems neputojantiems fermentuotiems gėrimams taikomu akcizu. Lygiai taip pat jos nustato tą patį akcizo tarifą visiems produktams, kurie apmokestinami akcizu, taikomu kitiems putojantiems fermentuotiems gėrimams. Jos gali taikyti tą patį akcizo tarifą tiek kitiems neputojantiems fermentuotiems gėrimams, tiek kitiems putojantiems fermentuotiems gėrimams.

3. Valstybės narės gali taikyti sumažintus akcizo tarifus bet kokiems kitiems neputojantiems ir putojantiems fermentuotiems gėrimams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija neviršija 8,5 %.

14 straipsnis

Pagal tas sąlygas, kurios yra nustatytos tam, kad būtų galima tiesiogiai taikyti šio straipsnio nuostatas, valstybės narės gali netaikyti akcizo kitiems neputojantiems ir putojantiems fermentuotiems gėrimams, kuriuos pagamina privatus asmuo ir juos vartoja jis pats, jo šeimos nariai arba svečiai, su sąlyga, kad jie nėra pardavinėjami.

15 straipsnis

Taikant Direktyvą 92/84/EEB ir Direktyvą 92/12/EEB, nuorodos į "vyną" vienodai taikomos kitiems fermentuotiems gėrimams pagal jų šiame skirsnyje pateiktą apibrėžimą.

IV SKIRSNIS

TARPINIAI PRODUKTAI

Taikymo sritis

16 straipsnis

1. Valstybės narės apmokestina tarpinių produktų akcizu pagal šios direktyvos nuostatas.

2. Valstybės narės nustato savo tarifus pagal Direktyvos 92/84/EEB nuostatas. Tie tarifai jokiu būdu negali būti mažesni už tarifus, kuriuos valstybės narės taiko šios direktyvos 8 straipsnio 1 dalyje ir 12 straipsnio 1 dalyje nurodytiems produktams.

17 straipsnis

1. Šioje direktyvoje terminas "tarpiniai produktai" apima visus produktus, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija viršija 1,2 %, bet neviršija 22 % ir kurie yra priskiriami KN 2204, 2205 ir 2206 kodams, tačiau kuriems netaikomi 2, 8 ir 12 straipsniai.

2. Neatsižvelgdamos į 12 straipsnio nuostatas, valstybės narės gali laikyti tarpiniu produktu bet kokį į 12 straipsnio 1 dalies taikymo sritį patenkantį neputojantį vyną, kurio faktinė tūrinė alkoholio koncentracija viršija 5,5 % ir kuris nėra išimtinai fermentacijos rezultatas, taip pat bet kokį į 12 straipsnio 2 dalies taikymo sritį patenkantį putojantį fermentuotą gėrimą, kurio faktinė tūrinė alkoholio koncentracija viršija 8,5 % ir kuris nėra išimtinai fermentacijos rezultatas.

Mokesčio nustatymas

18 straipsnis

1. Akcizas, kuriuo valstybės narės apmokestina tarpinius produktus yra nustatomas pagal galutinio produkto hektolitrų skaičių.

2. Išskyrus 3, 4 ir 5 dalis, valstybės narės taiko tą patį akcizo tarifą visiems produktams, kurie apmokestinami akcizu, taikomu tarpiniams produktams.

3. Valstybė narė gali taikyti vieningą sumažintą akcizo tarifą tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija neviršija 15 %, laikydamasi tokių reikalavimų:

- sumažintas tarifas negali būti 40 % mažesnis už standartinį nacionalinį akcizo tarifą,

- sumažintas tarifas negali būti mažesnis už standartinį nacionalinį tarifą, taikomą šios direktyvos 8 straipsnio 1 dalyje ir 12 straipsnio 1 dalyje nurodytiems produktams.

4. Valstybės narės gali taikyti vieningą sumažintą akcizo tarifą tarpiniams produktams, kurių apibrėžimas yra pateiktas Reglamento (EEB) Nr. 4252/88 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

Sumažintas tarifas:

- gali būti mažesnis negu minimalus tarifas, tačiau negali būti daugiau negu 50 % mažesnis už standartinį nacionalinį akcizo tarifą,

arba

- negali būti mažesnis negu minimalus tarpiniams produktams taikomas tarifas.

5. Tarpiniams produktams, kurie yra laikomi buteliuose, turinčiuose grybo formos kamščius, laikomus specialiais raiščiais arba tvirtikliais, arba kurie yra veikiami ypatingo iki 3 barų ar daugiau spaudimo dėl skystyje esančio anglies dvideginio, valstybės narės gali taikyti tą patį tarifą, kuris yra nustatytas produktams, patenkantiems į 12 straipsnio 2 dalies taikymo sritį, su sąlyga, kad šis tarifas yra didesnis negu nacionalinis tarpiniams produktams taikomas tarifas.

V SKIRSNIS

ETILO ALKOHOLIS

Taikymo sritis

19 straipsnis

1. Valstybės narės apmokestina etilo alkoholį akcizo akcizu pagal šios direktyvos nuostatas.

2. Valstybės narės nustato savo tarifus pagal Direktyvos 92/84/EEB nuostatas.

20 straipsnis

Šioje direktyvoje terminas "etilo alkoholis" apima:

- visus produktus, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija viršija 1,2 %, ir kurie yra priskiriami KN 2207 ir 2208 kodams, net tais atvejais, kai šie produktai yra produkto, priskirtino kitam KN skirsniui, sudedamoji dalis,

- produktus, priskiriamus KN 2204, 2205 ir 2206 kodams, ir kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija viršija 22 %,

- geriamojo spirito turinčius produktus nepriklausomai nuo to, ar tai mišinys, ar ne.

Mokesčio nustatymas

21 straipsnis

Akcizas etilo alkoholiui nustatomas už kiekvieną gryno alkoholio hektolitrą 20 °C temperatūroje ir yra apskaičiuojamas atsižvelgiant į gryno alkoholio hektolitrų skaičių. Pagal 22 straipsnio nuostatų reikalavimus valstybės narės taiko tą patį akcizo tarifą visiems produktams, kurie apmokestinti akcizu, taikomu etilo alkoholiui.

22 straipsnis

1. Valstybės narės gali taikyti sumažintus akcizo tarifus etilo alkoholiui, pagamintam mažose degtinės daryklose, tokiose ribose:

- sumažinti tarifai, kurie yra mažesni už minimalius tarifus, netaikomi įmonėms, gaminančioms daugiau nei 10 gryno alkoholio hektolitrų per metus. Tačiau valstybės narės, kurios 1992 m. sausio 1 d. taikė sumažintus tarifus įmonėms, gaminančioms nuo 10 iki 20 gryno alkoholio hektolitrų per metus, gali ir toliau taikyti tuos pačius tarifus,

- sumažinti tarifai negali būti nustatyti daugiau nei 50 % mažesni už standartinį nacionalinį akcizo tarifą.

2. Kalbant apie sumažintus tarifus, terminas "maža degtinės darykla" reiškia tokią daryklą, kuri yra teisiškai ir ekonomiškai nepriklausoma nuo jokios kitos daryklos ir kuri nevykdo savo veiklos pagal licenciją.

3. Valstybės narės užtikrina, kad bet koks sumažintas tarifas, kurį jos gali nustatyti, vienodai taikomas etilo alkoholiui, kurį įveža į jų teritoriją kitose valstybėse narėse įsikūrę nepriklausomi smulkūs gamintojai.

4. Valstybės narės gali įtvirtinti tokias nuostatas, pagal kurias smulkių gamintojų pagamintą alkoholį galima pateikti į laisvą apyvartą iškart po jo įsigijimo (su sąlyga, kad patys gamintojai nėra sudarę sandorių Bendrijos viduje), netaikant mokestinių sandėlių procedūros ir jį apmokestinant be išimčių vienodu akcizo tarifu.

5. Valstybės narės gali taikyti sumažintus akcizo tarifus produktams, priskirtiniems KN 2208 kodui, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija neviršija 10 %.

23 straipsnis

Toliau išvardytos valstybės narės gali taikyti sumažintą tarifą, kuris gali būti mažesnis už minimalų tarifą, tačiau negali būti daugiau nei 50 % mažesnis už standartinį nacionalinį akcizo tarifą, taikomą etilo alkoholiui, tokiems produktams:

1) Prancūzijos Respublika – romui, kurio apibrėžimas yra pateiktas Reglamento (EEB) Nr. 1576/89 1 straipsnio 4 dalies a punkte, ir kuris yra gaminamas iš cukranendrių, auginamų romo gamybos vietoje, kaip tai numatyta to reglamento 1 straipsnio 3 dalies 1 punkte ir kuris savo sudėtyje turi kitokių nei etilo ar metilo alkoholis lakiųjų medžiagų, kurių kiekis yra 225 gramai ar daugiau viename gryno alkoholio hektolitre ir kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija yra lygi ar didesnė nei 40 %;

2) Graikijos Respublika – anyžiais aromatintiems spiritiniams gėrimams, kurių apibrėžimas yra pateiktas Reglamente (EEB) Nr. 1576/89 ir kurie yra bespalviai bei savo sudėtyje turi 50 gramų ar mažiau cukraus viename litre ir kurių ne mažiau kaip 20 % galutinio produkto alkoholio koncentracijos susideda iš alkoholio, aromatinto distiliuojant tradiciniuose variniuose distiliatoriuose, kurių pajėgumas yra 1000 litrų ar mažiau.

VI SKIRSNIS

ĮVAIRIOS NUOSTATOS

24 straipsnis

1. Valstybės narės neturi reikalauti, kad produktai, kuriems taikoma ši direktyva, būtų gaminami mokestiniuose sandėliuose iš sudedamųjų alkoholinių produktų, kurie yra laikomi, kol jiems bus nustatyti atitinkami akcizo mokesčiai, su sąlyga, kad mokestis tiems sudedamiesiems produktams jau buvo iš anksto sumokėtas ir kad bendras mokestis, kurį reikia mokėti už sudedamuosius alkoholinius produktus nėra mažesnis, negu mokestis, kurį reikia mokėti už gėrimą, gautą sumaišius tuos sudedamuosius produktus.

2. Ispanijos karalystė neturi laikyti tarpinių produktų gamyba Morriles–Montilla, Tarragona, Priorato ir Terra Alta regionuose gaminamų vynų paruošimo, į kuriuos pridedama tiek alkoholio, kad jų tūrinė alkoholio koncentracija nepadidėja daugiau negu 1 %.

25 straipsnis

Valstybės narės gali grąžinti akcizą, sumokėtą už tuos alkoholinius gėrimus, kurie yra pašalinami iš rinkos, nes dėl savo kokybės ar amžiaus yra netinkami žmonių vartojimui.

26 straipsnis

Šioje direktyvoje pateikiamos nuorodos į KN kodus yra nuorodos į Kombinuotąją nomenklatūrą, kuri galioja šios direktyvos priėmimo metu.

VII SKIRSNIS

ATLEIDIMAI NUO MOKESČIŲ

27 straipsnis

1. Valstybės narės atleidžia nuo mokesčių produktus, kuriems taikoma ši direktyva, nuo suderintų akcizų tokiomis sąlygomis, kurias jos nustato, siekdamos užtikrinti, kad tais atleidimais būtų galima teisingai ir tiesiogiai pasinaudoti ir išvengti bet kokių išsisukinėjimų, vengimo ar piktnaudžiavimo:

a) kai platinamas visiškai denatūruotas pagal bet kurios valstybės narės reikalavimus alkoholis ir apie tokius reikalavimus buvo tinkamai pranešta bei jie buvo patvirtinti pagal šio straipsnio 3 ir 4 dalyse įtvirtintas nuostatas. Šis atleidimas yra sąlyginis taikant Direktyvos 92/12/EEB nuostatas visiškai denatūruoto alkoholio komerciniam judėjimui;

b) kai jie yra arba denatūruoti pagal bet kurios valstybės narės reikalavimus, arba vartojami bet kokio ne žmonių vartojimui skirto produkto gamybai;

c) kai jie naudojami acto, priskirto KN 2209 kodui, gamybai;

d) kai jie yra naudojami Direktyvoje 65/65/EEB apibrėžtų vaistų gamybai;

e) kai jie yra vartojami kvapiųjų medžiagų, vartojamų ruošiant maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų gamybai, kai tūrinė alkoholio koncentracija neviršija 1,2 %;

f) kai jie yra vartojami kaip sudedamoji pusgaminių dalis maisto produktų, kurie gali būti pripildomi arba kaip nors kitaip reikalingi alkoholio, gamyboje, su sąlyga, kad kiekvienu atveju alkoholio kiekis neviršija 8,5 litrų šimte kilogramų produkto šokolado pramonėje ir 5 gryno alkoholio litrų šimte kilogramų kitų produktų.

2. Valstybės narės produktus, kuriems taikoma ši direktyva, atleisti nuo suderinto akcizo mokesčio tokiomis sąlygomis, kurias jos nustato siekdamos užtikrinti, kad tuo atleidimu būtų galima teisingai ir tiesiogiai pasinaudoti bei išvengti bet kokių išsisukinėjimų, vengimų ar piktnaudžiavimo tais atvejais, kai jie vartojami:

a) kaip analizei, privalomiems gamybiniams patikrinimams ar mokslo tikslams skirti bandiniai;

b) moksliniams tyrimams atlikti;

c) medicinos tikslams ligoninėse ir vaistinėse;

d) gamybos procesuose, su sąlyga, kad galutiniame produkte nėra alkoholio;

e) gamybos procese, gaminant tokią produkto sudedamąją dalį, kuriai pagal šios direktyvos nuostatas netaikomas akcizas.

3. Iki 1993 m. sausio 1 d. ir likus 3 mėnesiams iki vėlesnių pakeitimų nacionalinėje teisėje, kiekviena valstybė narė kartu su visa reikalinga informacija praneša Komisijai apie denatūrantus, kuriuos ji ketina panaudoti, siekdama 1 dalies a punkte numatytų tikslų. Per vieną mėnesį nuo gavimo dienos Komisija perduoda šią informaciją kitoms valstybėms narėms.

4. Jeigu, praėjus 2 mėnesiams po pranešimo kitoms valstybėms narėms nei Komisija, nei jokia valstybė narė nereikalauja, kad šis klausimas būtų svarstomas Taryboje, laikoma, kad Taryba patvirtino denatūravimo procesus, apie kuriuos buvo pranešta. Jei per nurodytą laiką kas nors išsako prieštaravimus, turi būti priimtas sprendimas Direktyvos 92/12/EEB 24 straipsnyje nustatyta tvarka.

5. Jei valstybė narė nustato, kad produktas, kuris buvo atleistas nuo mokesčio pagal 1 dalies a arba b punktų nuostatas, sukelia išsisukinėjimus, vengimus ar piktnaudžiavimą, ji gali atsisakyti atleisti nuo mokesčio arba atšaukti tokį atleidimą, kuris jau buvo suteiktas. Valstybė narė apie tai praneša Komisijai. Komisija apie tai praneša kitoms valstybėms narėms per vieną mėnesį nuo pranešimo gavimo. Galutinis sprendimas yra priimamas Direktyvos 92/12/EEB 24 straipsnyje nustatyta tvarka. Valstybės narės nėra įpareigotos tokiam sprendimui suteikti grįžtamąją galią.

6. Valstybės narės gali nevaržomos patvirtinti pirmiau minėtą atleidimą nuo mokesčių, grąžindamos sumokėtą akcizą.

28 straipsnis

Jungtinė Karalystė gali ir toliau taikyti atleidimą nuo akcizo, kurį ji taikė 1992 m. sausio 1 d. šiems produktams:

- koncentruotam salyklo gėrimui, kurio misos savitasis sunkis iki fermentavimo buvo 1200 pradinio sunkio (47o pagal Platono skalę) ar daugiau.

- 0,2 litro ar mažesnėse talpose pateikiamiems aromatiniams kartiesiems gėrimams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija yra nuo 44,2 iki 49,2 % ir kurių sudėtyje yra nuo 1,5 % iki 6 % svorio gencijonų, prieskonių ar kitų aromatinių ingredientų ir nuo 4 iki 10 % svorio cukraus.

VIII SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įsigalioję ne vėliau kaip iki 1992 m. gruodžio 31 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės pagrindinių nuostatų tekstus.

30 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 1992 m. spalio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. Cope

[1] OL C 322, 1990 12 21, p. 11.

[2] OL C 67, 1992 3 16, p. 165.

[3] OL C 96, 1991 3 18, p. 25.

[4] OL L 76, 1992 3 23, p. 1.

[5] OL L 316, 1992 10 31, p. 29.

--------------------------------------------------

Top