EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_09_001_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
09.Данъчна политика
TOM 01

  The document is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

09.   Данъчна политика

TOM 001

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1968

L 115

14

 

 

31968L0221

 

 

 

Директива на Съвета от 30 април 1968 година относно общ метод за определяне на средните ставки, предвидени в член 97 от Договора

3

1969

L 133

6

 

 

31969L0169

 

 

 

Директива на Съвета от 28 май 1969 година за хармонизиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно освобождаване от данък върху оборота и акциз при внос при международните пътувания

6

1969

L 249

25

 

 

31969L0335

 

 

 

Директива на Съвета от 17 юли 1969 година относно косвените данъци върху набирането на капитал

9

1969

L 320

34

 

 

31969L0463

 

 

 

Трета директива на Съвета от 9 декември 1969 година за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно данъка върху оборота – въвеждане на данък върху добавената стойност в държавите-членки

14

1972

L 139

28

 

 

31972L0230

 

 

 

Втора директива на Съвета от 12 юни 1972 година за хармонизиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно режима на данъка върху оборота и акцизите, приложими при международни пътувания

16

1974

L 303

9

 

 

31974L0553

 

 

 

Директива на Съвета от 7 ноември 1974 година за изменение на член 5, параграф 2 от Директива 69/335/ЕИО относно косвените данъци върху набирането на капитал

20

1977

L 336

15

 

 

31977L0799

 

 

 

Директива на Съвета от 19 декември 1977 година относно взаимопомощта между компетентните органи на държавите-членки в областта на прякото данъчно облагане

21

1978

L 366

28

 

 

31978L1032

 

 

 

Директива на Съвета от 19 декември 1978 година за хармонизиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно правилата за данъка върху оборота и акциза, приложими при международни пътувания

27

1978

L 366

31

 

 

31978L1033

 

 

 

Четвърта директива на Съвета от 19 декември 1978 година за изменение на Директива 69/169/ЕИО за хармонизиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно освобождаването от данък върху оборота и акциз при внос при международните пътувания

30

1979

L 331

8

 

 

31979L1070

 

 

 

Директива на Съвета от 6 декември 1979 година за изменение на Директива 77/799/ЕИО относно взаимопомощта между компетентните органи на държавите-членки в областта на прякото данъчно облагане

32

1979

L 331

11

 

 

31979L1072

 

 

 

Осма директива на Съвета от 6 декември 1979 година за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно данъците върху търговския оборот — режим на възстановяване на данък добавена стойност на данъчно задължени лица, които не са установени на територията на страната на сделката

34

1982

L 206

35

 

 

31982L0443

 

 

 

Директива на Съвета от 29 юни 1982 година за изменение на Директиви 69/169/ЕИО и 77/800/ЕИО относно правилата за данъка върху оборота и акциза, приложими при международни пътувания

43

1983

L 105

38

 

 

31983L0181

 

 

 

Директива на Съвета от 28 март 1983 година за определяне на обхвата на член 14, параграф 1, буква г) от Директива 77/388/ЕИО по отношение на освобождаването от данък добавена стойност при окончателен внос на някои стоки

45

1983

L 105

59

 

 

31983L0182

 

 

 

Директива на Съвета от 28 март 1983 година за освобождаване от данъчно облагане в Общността при временен внос на някои превозни средства от една държава-членка в друга

66

1983

L 105

64

 

 

31983L0183

 

 

 

Директива на Съвета от 28 март 1983 година за освобождаване от данъчно облагане при окончателен внос на имуществото на физически лица от една от държавите-членки

71

1985

L 156

23

 

 

31985L0303

 

 

 

Директива на Съвета от 10 юни 1985 година за изменение на Директива 69/335/ЕИО относно косвените данъци върху прираста на капитала

75

1985

L 183

21

 

 

31985L0346

 

 

 

Директива на Съвета от 8 юли 1985 година за изменение на Директива 83/181/ЕИО за определяне на обхвата на член 14, параграф 1, буква г) от Директива 77/388/ЕИО за освобождаване от данък върху добавената стойност на крайния внос на определени стоки

77

1985

L 183

24

 

 

31985L0348

 

 

 

Директива на Съвета от 8 юли 1985 година за изменение на Директива 69/169/EИО за хармонизиране на разпоредбите, установени със законов, подзаконов или административен акт, отнасящи се до освобождаването от данък върху оборота и акциз за внос при международно пътуване

78

1986

L 326

40

 

 

31986L0560

 

 

 

Тринадесета директива на Съвета от 17 ноември 1986 година относно хармонизиране на законодателствата на държавите-членки в областта на данъка върху оборота — правила за възстановяване на данъка върху добавената стойност на данъчнозадължени лица, които не са установени на територията на Общността

81

1988

L 151

79

 

 

31988L0331

 

 

 

Директива на Съвета от 13 юни 1988 година за изменение на Директива 83/181/ЕИО за определяне на обхвата на член 14, параграф 1, буква г) от Директива 77/388/ЕИО за освобождаване от данък върху добавената стойност на крайния внос на определени стоки

83

1988

L 382

41

 

 

31988L0664

 

 

 

Директива на Съвета от 21 декември 1988 година за изменение за девети път на Директива 69/169/ЕИО за хармонизиране на разпоредбите, въведени чрез законов, подзаконов или административен акт, свързани с освобождаването от данък върху оборота и акциз при внос на международно равнище

86

1989

L 092

13

 

 

31989L0219

 

 

 

Директива на Комисията от 7 март 1989 година за изменение на Директива 83/181/ЕИО на Съвета за определяне на обхвата на член 14, параграф 1, буква г) от Директива 77/388/ЕИО за освобождаване от данък добавена стойност при окончателен внос на някои стоки, с цел да се вземе предвид въвеждането на Комбинираната номенклатура

87

1989

L 092

15

 

 

31989L0220

 

 

 

Директива на Комисията от 7 март 1989 година за изменение на Директива 69/169/ЕИО на Съвета за хармонизиране на разпоредбите, установени със законов, подзаконов или административен акт, свързани с освобождаването от данък върху оборота и акциз на вноса при международно пътуване, за да се вземе предвид въвеждането на Комбинираната номенклатура

89

1989

L 348

28

 

 

31989L0604

 

 

 

Директива на Съвета от 23 ноември 1989 година за изменение на Директива 83/183/ЕИО за освобождаването от данъци, приложимо при постоянен внос от държава-членка на личното имущество на лица

90

1990

L 225

1

 

 

31990L0434

 

 

 

Директива на Съвета от 23 юли 1990 година относно общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави-членки

92

1990

L 225

6

 

 

31990L0435

 

 

 

Директива на Съвета от 23 юли 1990 година относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави-членки

97

1991

L 094

24

 

 

31991L0191

 

 

 

Директива на Съвета от 27 март 1991 година за изменение на Директива 69/169/ЕИО по отношение на облекченията за платен данък при пътуване в рамките на Общността и относно дерогацията, предоставена на Кралство Дания и на Ирландия във връзка с правилата за облекчения за пътници при внос

101

1991

L 166

77

 

 

31991L0308

 

 

 

Директива на Съвета от 10 юни 1991 година за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари

103

1991

L 373

33

 

 

31991L0673

 

 

 

Директива на Съвета от 19 декември 1991 година за изменение на Директива 69/169/EИО с цел да се продължат и изменят освобождаванията, предоставени на Дания и Ирландия във връзка с облекченията за пътуващи

109

1991

L 376

1

 

 

31991L0680

 

 

 

Директива на Съвета от 16 декември 1991 година относно допълнение на общата система на данъка върху добавената стойност и за изменение на Директива 77/388/ЕИО с оглед премахването на фискалните граници

110

1992

L 076

1

 

 

31992L0012

 

 

 

Директива 92/12/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1992 година относно общия режим за продукти, подлежащи на облагане с акциз, и държането, движението и мониторинга на такива продукти

129

1992

L 276

1

 

 

31992R2719

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2719/92 на Комисията от 11 септември 1992 година относно придружителния административен документ за движение под режим отложено плащане на акциз на стоки, подлежащи на облагане с акциз

142

1992

L 316

21

 

 

31992L0083

 

 

 

Директива 92/83/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 година за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки

152

1992

L 316

29

 

 

31992L0084

 

 

 

Директива 92/84/EИО на Съвета от 19 октомври 1992 година относно сближаването на акцизните ставки на алкохола и алкохолните напитки

159

1992

L 369

17

 

 

31992R3649

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3649/92 на Комисията от 17 декември 1992 година относно опростения придружаващ документ за вътреобщностно движение на стоки, подлежащи на облагане с акциз, които са освободени за потребление в държавата-членка на изпращане

162

1992

L 390

124

 

 

31992L0108

 

 

 

Директива 92/108/ЕИО на Съвета от 14 декември 1992 година за изменение на Директива 92/12/ЕИО за общите правила относно стоките, подлежащи на облагане с акциз, и за държането, движението и наблюдаването на тези стоки, и за изменение на Директива 92/81/ЕИО

170

1993

L 198

5

 

 

31993R2225

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2225/93 на Комисията от 27 юли 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2719/92 относно придружителния административен документ за движение под режим отложено плащане на акциз на стоки, подлежащи на облагане с акциз

173

1993

L 288

12

 

 

31993R3199

 

 

 

Регламент (ЕО) № 3199/93 на Комисията от 22 ноември 1993 година относно взаимното признаване на процедурите за пълно денатуриране на алкохол за целите на освобождаването от акциз

184

1994

L 060

14

 

 

31994L0004

 

 

 

Директива 94/4/ЕО на Съвета от 14 февруари 1994 година за изменение на Директиви 69/169/ЕИО и 77/388/ЕИО и относно увеличаване на допустимите суми за пътници от трети страни и на лимитите за освободените от данъци покупки при вътреобщностни пътувания

188

1994

L 365

46

 

 

31994L0074

 

 

 

Директива 94/74/ЕО на Съвета от 22 декември 1994 година за изменение на Директива 92/12/ЕИО относно общия режим за продукти, подлежащи на облагане с акциз, и държането, движението и мониторинга на такива продукти, Директива 92/81/ЕИО за хармонизиране на структурата на акциза върху минералните масла и Директива 92/82/ЕИО за сближаване на акцизните ставки за минералните масла

190

1994

L 365

52

 

 

31994L0075

 

 

 

Директива 94/75/ЕО на Съвета от 22 декември 1994 година за изменение на Директива 94/4/ЕО и за въвеждане на временни дерогации, приложими за Австрия и Германия

196

Top