EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32001R0438

Komisijas Regula (EK) Nr. 438/2001 (2001. gada 2. marts), ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1260/1999 attiecībā uz vadības un kontroles sistēmām, ko piemēro no struktūrfondiem piešķirtajai palīdzībai

OV L 63, 3.3.2001., 21./43. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 132 - 154
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 132 - 154
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 132 - 154
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 132 - 154
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 132 - 154
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 132 - 154
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 132 - 154
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 132 - 154
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 132 - 154
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 39 - 61
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 39 - 61

Dokumenta juridiskais statuss Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 15/01/2007; Atcelts ar 32006R1828

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/438/oj

32001R0438Oficiālais Vēstnesis L 063 , 03/03/2001 Lpp. 0021 - 0043


Komisijas Regula (EK) Nr. 438/2001

(2001. gada 2. marts),

ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1260/1999 attiecībā uz vadības un kontroles sistēmām, ko piemēro no struktūrfondiem piešķirtajai palīdzībai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (1999. gada 21. jūnijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem [1], un jo īpaši tās 53. panta 2. punktu,

apspriedusies ar komiteju, kas izveidota saskaņā ar Līguma 147. pantu,

apspriedusies ar Lauksaimniecības struktūru un lauku attīstības komiteju,

apspriedusies ar Zvejniecības un zivkopības struktūru komiteju,

tā kā:

(1) Regulas (EK) Nr. 1260/1999 38. pants paredz, ka dalībvalstis veic vairākus pasākumus, lai nodrošinātu to, ka Kopienas līdzekļi tiek izlietoti efektīvi un pareizi, kā arī saskaņā ar nevainojamas finanšu vadības principu.

(2) Šajā nolūkā dalībvalstīm ir jādod attiecīgi norādījumi, lai savus uzdevumus veiktu vadības iestādes un maksātājas iestādes, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1260/1999 32. un 34. pantā.

(3) Regulas (EK) Nr. 1260/1999 38. pants paredz, ka dalībvalstis sadarbojas ar Komisiju, lai tā varētu nodrošināt dalībvalstu vadības un kontroles sistēmu nevainojamu darbību, un sniedz Komisijai visu vajadzīgo palīdzību, lai veiktu pārbaudes, tostarp pārbaudes izlases kārtā.

(4) Lai saskaņotu standartus, kā sertificēt izdevumus, kuriem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 32. panta 3. un 4. punktu ir pieprasīti maksājumi no fondiem, ir jānosaka šo sertifikātu saturs un jāprecizē, kāda informācija jāizmanto pamatojumam.

(5) Lai Komisija varētu veikt pārbaudes, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1260/1999 38. panta 2. punktā, dalībvalstīm pēc pieprasījuma ir jāsniedz dati, kas vadības iestādēm ir vajadzīgi, lai veiktu savus vadības, uzraudzības un izvērtēšanas uzdevumus, kurus paredz minētā regula. Ir jāprecizē šādu datu saturs un datņu formāts un pārsūtīšanas līdzekļi, ja datus sniedz elektroniski saskaņā ar šās regulas 18. panta 3. punkta e) apakšpunktu. Komisijai ir jānodrošina elektroniski glabāto datu, kā arī pārējo datu konfidencialitāte un drošība.

(6) Ir jāatceļ Komisijas Regula (EK) Nr. 2064/97 (1997. gada 15. oktobris), ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 4253/88 attiecībā uz finanšu kontroli, ko dalībvalstis veic saistībā uz struktūrfondu līdzfinansētām darbībām [2], kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2406/98 [3]. Tomēr Regulas (EK) Nr. 2064/97 noteikumi arī turpmāk ir jāattiecina uz palīdzību, kas piešķirta programmas posmam no 1994. gada līdz 1999. gadam saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2052/88 [4], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 3193/94 [5].

(7) Šī regula jāpiemēro, neskarot noteikumus par uzraudzību klātienē valsts palīdzības jomā, kas paredzēta 22. pantā Padomes Regulā (EK) Nr. 659/1999 (1999. gada 22. marts), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus EK līguma 93. panta piemērošanai [6].

(8) Šī regula jāpiemēro, neskarot noteikumus Padomes Regulā (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) par inspekcijām un pārbaudēm uz vietas, ko veic Komisija, lai Eiropas Kopienu finanšu intereses aizsargātu no krāpšanas un citiem pārkāpumiem [7].

(9) Noteikumi Komisijas Regulā (EK) Nr. 1681/94 (1994. gada 11. jūlijs) par pārkāpumiem struktūrpolitikas finansēšanā un nepareizi izmaksātu līdzekļu atgūšanu un par informācijas sistēmas izveidi šajā jomā [8] attiecas uz palīdzību, kas piešķirta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1260/1999, ievērojot minētās regulas 54. panta otro daļu un 38. panta 1. punkta e) apakšpunktu.

(10) Šo regulu piemēro saskaņā ar subsidiaritātes principu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1260/1999 8. panta 3. punktā, neskarot attiecīgās dalībvalsts iestāžu, tiesību un finanšu sistēmas, kā paredzēts minētās regulas 34. panta 1. punkta pēdējā daļā.

(11) Šajā regulā noteiktie pasākumi atbilst Reģionu attīstības un pārveides komitejas atzinumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

Piemērojums

1. pants

Šī regula reglamentē Regulas (EK) Nr. 1260/1999 īstenošanu attiecībā uz tādas palīdzības vadības un kontroles sistēmām, kura piešķirta saskaņā ar struktūrfondiem un ko pārvalda dalībvalstis.

II NODAĻA

Vadības un kontroles sistēmas

2. pants

1. Katra dalībvalsts gādā par to, lai vadības un maksātājas iestādes, kā arī starpniecības iestādes saņemtu attiecīgus norādījumus par to, kā nodrošināmas vadības un kontroles sistēmas, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu nevainojamu struktūrfondu finanšu vadību saskaņā ar vispārēji pieņemtiem principiem un standartiem un jo īpaši pietiekamu garantiju tam, ka Kopienas palīdzības pieprasījumi ir precīzi, pareizi un pamatoti.

2. Šajā regulā "starpniecības iestādes" ir visas publiskās vai privātās struktūras vai dienesti, kas darbojas vadības iestāžu vai maksātāju iestāžu pakļautībā vai to vārdā izpilda uzdevumus attiecībā uz galīgajiem saņēmējiem vai iestādēm vai uzņēmumiem, kas veic darbības.

3. pants

Vadības iestāžu un maksātāju iestāžu, kā arī starpniecības iestāžu vadības un kontroles sistēmas proporcionāli sniegtās palīdzības apjomam paredz:

a) attiecīgās organizācijas funkciju skaidru definējumu, sadalījumu un — ja tas vajadzīgs nevainojamas finanšu darbības nodrošināšanai — funkciju pienācīgu nošķiršanu;

b) efektīvas sistēmas, kas garantē to, ka attiecīgās funkcijas tiek veiktas pienācīgi;

c) to, ka starpniecības iestādes ziņo atbildīgajai iestādei par uzdevumu izpildi un izmantotajiem līdzekļiem.

4. pants

Vadības un kontroles sistēmās ir paredzētas procedūras, kā pārbaudīt kopīgi finansēto ražojumu un pakalpojumu piegādi, deklarēto izdevumu patiesumu un kā nodrošināt atbilstību attiecīgā Komisijas lēmuma noteikumiem saskaņā ar 28. pantu Regulā (EK) Nr. 1260/1999 un attiecīgiem valsts un Kopienas noteikumiem par to, ka izdevumu segšanai būtu tiesības saņemt atbalstu no struktūrfondiem saskaņā ar attiecīgo palīdzību, valsts pasūtījumu, valsts palīdzību (tostarp noteikumiem par palīdzības uzkrāšanu), vides aizsardzību un iespēju vienlīdzību.

Procedūras paredz to, ka atsevišķu darbību pārbaudes uz vietas tiek protokolētas. Šie ieraksti attiecas uz veikto darbu, pārbaužu rezultātiem un pasākumiem, kas veikti attiecībā uz neatbilstībām. Ja fiziskās pārbaudes vai dokumentu pārbaudes nav pilnīgas, bet veiktas izlases kārtā attiecībā uz dažām darbībām, šajos ierakstos norāda atlasītās darbības un apraksta atlases metodi.

5. pants

1. Ikreiz, kad dalībvalstis saņem palīdzību, tās trijos mēnešos pēc attiecīgās palīdzības apstiprinājuma vai šās regulas spēkā stāšanās dienas — atkarībā no tā, kas ir vēlāk — informē Komisiju par vadības iestāžu un maksātāju iestāžu, kā arī starpniecības iestāžu organizāciju, vadības un kontroles sistēmām, ko īsteno uz vietas šajās iestādēs un struktūrās, kā arī par uzlabojumiem, kas plānoti, ievērojot 2. panta 1. punktā minētos ieteikumus.

2. Paziņojumā attiecībā uz katru vadības iestādi un maksātāju iestādi un starpniecības iestādi ir šāda informācija:

a) tām uzticētās funkcijas;

b) funkciju sadalījums šo iestāžu struktūrvienību starpā vai iekšienē, kā arī starp vadības iestādi un maksātāju iestādi, ja tās pieder vienai un tai pašai struktūrai;

c) procedūras, pēc kurām izdevumu kompensācijas prasības tiek iesniegtas, pārbaudītas un apstiprinātas, kā arī procedūras, pēc kurām tiek norīkoti, izpildīti un iegrāmatoti maksājumi saņēmējiem; un

d) noteikumi par vadības un kontroles sistēmas revīziju.

3. Ja vairākām palīdzības formām izmanto kopīgu sistēmu, var nosūtīt kopīgās sistēmas aprakstu.

6. pants

Komisija sadarbībā ar attiecīgo dalībvalsti pati pārliecinās, vai vadības un kontroles sistēmas, par kurām ziņots saskaņā ar 5. pantu, atbilst standartiem, kas paredzēti Regulā (EK) Nr. 1260/1999 un šajā regulā, un dara zināmus visus šķēršļus, ko šīs sistēmas rada un kas traucē fondu darbības pārbaudēm noritēt atklāti un Komisijai veikt pienākumus saskaņā ar Līguma 274. pantu. Šo sistēmu darbību regulāri pārbauda.

7. pants

1. Dalībvalstu vadības un kontroles sistēmas nodrošina pietiekamas revīzijas liecības.

2. Revīzijas liecības uzskata par pietiekamām, ja tās ļauj:

a) saskaņot kopējās summas, kas apliecinātas Komisijai, ar atsevišķiem izdevumu pārskatiem un attaisnojošiem dokumentiem, kas atrodas dažādos administratīvos līmeņos un arī pie galīgajiem saņēmējiem, kā arī, ja šie saņēmēji nav finansējuma adresāti, pie iestādēm vai uzņēmumiem, kas veic darbības; un

b) pārbaudīt pieejamos Kopienas un dalībvalstu naudas līdzekļus un pārvedumus.

Informācija, kas vajadzīga, lai revīzijas liecības varētu uzskatīt par pietiekamām, norādīta I pielikumā.

3. Vadības iestāde pati pārliecinās, vai:

a) ir noteiktas procedūras, kas garantē to, ka dokumenti, kas attiecas uz konkrētiem saskaņā ar attiecīgo palīdzību veiktiem izdevumiem un maksājumiem un ir vajadzīgi pietiekamu revīzijas liecību nodrošināšanai, tiek glabāti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 38. panta 6. punktu un šās regulas I pielikumu;

b) vai ir pierakstīts tās iestādes nosaukums, kura tos glabā, un tās atrašanās vieta; un

c) vai šie dokumenti inspekcijas vajadzībām ir darīti pieejami personām un iestādēm, kuras parasti būtu tiesīgas pārbaudīt šādus dokumentus.

Šīs personas un iestādes ir:

i) vadības iestāžu un maksātāju iestāžu, kā arī starpniecības iestāžu darbinieki, kas izskata maksājumu pieprasījumus;

ii) dienesti, kas veic vadības un kontroles sistēmu revīziju;

iii) persona vai maksātājas iestādes struktūra, kuras uzdevums ir sertificēt pagaidu un galīgos maksājumu pieprasījumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 32. panta 3. un 4. punktu, un persona vai struktūrvienība, kas izdod deklarāciju saskaņā ar 38. panta 1. punkta f) apakšpunktu; un

iv) pilnvarotas valstu revīzijas iestāžu un Eiropas Kopienu amatpersonas.

Tās var prasīt, lai tām tiktu sniegti šajā punktā minēto dokumentu vai grāmatvedības dokumentu izraksti vai kopijas.

8. pants

Vadības iestāde vai maksātāja iestāde kārto uzskaiti par summām, kas atgūstamas saskaņā ar jau veiktiem Kopienas palīdzības maksājumiem, un nodrošina summu atmaksu bez nepamatotiem kavējumiem. Pēc atgūšanas maksātāja iestāde neatbilstīgos maksājumus atmaksā kopā ar iekasētajiem kavējuma procentiem, atvelkot attiecīgās summas no tās nākamā izdevumu pārskata un Kopienai adresētā maksājuma pieprasījuma, vai, ja ar to nepietiek, veicot atmaksājumu Kopienai. Ik gadu, nosūtot Komisijai ceturto ceturkšņa ziņojumu par atmaksājumiem, kas paredzēti Regulā (EK) Nr. 1681/94, šā ziņojuma pielikumā maksātāja iestāde sniedz paziņojumu par summām, kas līdz attiecīgai dienai joprojām nav atmaksāta, klasificējot tās pa gadiem, kad sākta atgūšanas procedūra.

III NODAĻA

Izdevumu sertificēšana

9. pants

1. Sertifikātus attiecībā uz pagaidu un galīgo izdevumu pārskatiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1260/1999 32. panta 3. un 4. punktā, pēc II pielikuma parauga II pielikumā sagatavo kāda persona vai struktūrvienība maksātājā iestādē, kura funkcionāli nav pakļauta nevienam dienestam, kas apstiprina prasības.

2. Pirms konkrēta izdevumu pārskata sertificēšanas maksātāja iestāde pārliecinās, vai ir ievēroti šādi nosacījumi:

a) vadības iestāde un starpniecības iestāde ir izpildījusi prasības, ko izvirza Regula (EK) Nr. 1260/1999, jo īpaši 38 panta 1. punkta c) un e) apakšpunkts un 32. panta 3. un 4. punkts, un ievērojusi noteikumus Komisijas lēmumā, kas pieņemts saskaņā ar minētās regulas 28. pantu;

b) izdevumu pārskatā ir uzrādīti vienīgi tie izdevumi,

i) kas patiešām segti attiecīgajā kompensēšanas periodā, kas noteikts lēmumā, un ko seguši attiecīgie galīgie saņēmēji saskaņā Komisijas Regulas (EK) Nr. 1685/2000 [9] pielikuma 1. noteikuma 1.2., 1.3. un 2. punktu, un kurus var apliecināt kvitēti rēķini vai grāmatvedības dokumenti, kas ir līdzvērtīgs pierādījums;

ii) kas attiecas uz darbībām, kuras izraudzītas finansējumam saskaņā ar attiecīgo palīdzību, ievērojot noteiktus atlases kritērijus un procedūras, un, kurus veicot, visu laiku ir ievērotas Kopienas tiesību normas; un

iii) kas attiecas uz pasākumiem, kam visu valsts palīdzību vajadzības gadījumā oficiāli apstiprinājusi Komisija.

3. Lai vienmēr pirms izdevumu pārskata nodošanas Komisijai varētu ņemt vērā to, ka kontroles sistēmām un revīzijas liecībām jābūt pietiekamām, vadības iestāde nodrošina, lai maksātāja iestāde būtu informēta par procedūrām, kuras veikusi vadības iestāde un starpniecības iestādes,

a) lai pārbaudītu preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, uz ko attiecas līdzfinansējums, un deklarēto izdevumu patiesumu;

b) nodrošinātu atbilstību spēkā esošajiem noteikumiem un

c) revīzijas liecības.

4. Ja vadības iestāde un maksātāja iestāde ir viena un tā pati struktūra vai pieder pie vienas struktūras, šī struktūra gādā par to, ka tiek piemērotas procedūras, kas nodrošina 2. un 3. punktā paredzētajiem kontroles standartiem līdzvērtīgus standartus.

IV NODAĻA

Darbību pārbaudes izlases kārtā

10. pants

1. Dalībvalstis organizē darbību pārbaudes izlases kārtā, jo īpaši, lai:

a) pārbaudītu pastāvošo vadības un kontroles sistēmu efektivitāti;

b) pamatojoties uz riska analīzi, izlases kārtā pārbaudītu dažādos līmeņos sagatavotas izdevumu deklarācijas.

2. Pārbaudes, ko veic pirms katras palīdzības beigām, attiecina uz vismaz 5 % no kopējiem kompensējamiem izdevumiem, un tās pamatojas uz apstiprināto darbību raksturīgu paraugu, ņemot vērā 3. punkta prasības. Dalībvalstis cenšas pārbaudes attiecīgajā laika posmā plānot vienmērīgi. Tās gādā, lai pienācīgi tikti nošķirti uzdevumi, kas paredzēti šādām pārbaudēm, un ar darbībām saistīto izpildes vai maksājumu procedūru uzdevumi.

3. Pārbaudei pakļautā darbību parauga atlasē ņem vērā,

a) ka jāpārbauda pietiekami dažāda tipa un lieluma darbības;

b) valsts vai Kopienas kontroles konstatētos riska faktorus;

c) darbību koncentrāciju dažu starpniecības iestāžu vai galīgo saņēmēju pārziņā tā, lai galvenās starpniecības iestādes un attiecīgie galīgie saņēmēji tiktu pārbaudīti vismaz reizi pirms katras palīdzības beigām.

11. pants

Pārbaudēs dalībvalstis cenšas pārbaudīt:

a) vadības un kontroles sistēmas praktisko izmantošanu un efektivitāti;

b) pietiekami daudziem grāmatvedības dokumentiem — minēto dokumentu atbilstību attaisnojošajiem dokumentiem, kurus glabā starpniecības iestādes, galīgie saņēmēji un iestādes vai uzņēmumi, kas veic darbības;

c) vai revīzijas liecības ir pietiekamas;

d) pietiekami daudziem izdevumu posteņiem — vai attiecīgo izdevumu veids un laiks atbilst Kopienas prasībām, attiecīgajai darbībai izvirzītajiem uzdevumiem un faktiski paveiktajam darbam;

e) vai darbības īstenošana vai paredzētā īstenošana saskan ar to, kas aprakstīta Kopienas līdzfinansējuma lūgumā;

f) vai Kopienas iemaksās ievēroti Regulas (EEK) Nr. 1260/1999 29. pantā noteiktie ierobežojumi un citi attiecīgie Kopienas noteikumi un galīgajiem saņēmējiem tie samaksāti bez atskaitījumiem un neattaisnotiem kavējumiem;

g) vai patiešām ir piešķirts attiecīgais valsts līdzfinansējums; un

h) vai līdzfinansējuma aptvertās darbības ir īstenotas, ievērojot Kopienas tiesību normas un politiku saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 1260/1999 12. pantu.

12. pants

Pārbaudēs noskaidro, vai konstatētās problēmas nav sistēmiskas un vai risks nedraud citām darbībām, ko veic tas pats galīgais saņēmējs vai pārvalda tā pati starpniecības iestāde. Tās uzrāda arī šādu stāvokļu cēloņus, kā arī papildu pārbaudes, kas var būt vajadzīgas, kā arī nepieciešamos korekcijas un profilakses pasākumus.

13. pants

Katru gadu līdz 30. jūnijam un pirmo reizi līdz 2001. gada 30. jūnijam dalībvalstis informē Komisiju par to, kā tās ir piemērojušas 10. un 12. pantu iepriekšējā kalendārajā gadā, un vajadzības gadījumā pilnīgo vai atjaunina savu vadības un kontroles sistēmu aprakstu, kas nosūtīts saskaņā ar 5. pantu.

14. pants

Šās nodaļas noteikumus mutatis mutandis piemēro 8. pantā minētajām summām, kas ir jāatgūst.

V NODAĻA

Deklarācija, ko sniedz, palīdzībai beidzoties

15. pants

Persona vai struktūrvienība, kas pilnvarota sagatavot deklarācijas, beidzoties palīdzībai, kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 1260/1999 38. panta 1. punkta f) apakšpunktā, nav atkarīga:

a) no pilnvarotās vadības iestādes;

b) no tās personas vai struktūrvienības maksātājā iestādē, kuras uzdevums ir sagatavot 9. panta 1. punktā minētos sertifikātus;

c) no starpniecības iestādēm.

Minētā persona vai dienests veic pārbaudi saskaņā ar starptautiski pieņemtiem revīzijas standartiem. Vadības iestādes un maksātājas iestādes, kā arī starpniecības iestādes tam sniedz visu vajadzīgo informāciju un nodrošina piekļuvi grāmatvedības datiem un papildu pierādījumiem, kas vajadzīgi deklarācijas sagatavošanai.

16. pants

Deklarācijas pamatojas uz vadības un kontroles sistēmu pārbaudi, jau notikušo pārbaužu secinājumiem un vajadzības gadījumā — uz darījumu papildu pārbaudēm izlases kārtā. Persona vai dienests, kas sagatavo deklarāciju, ievāc visas vajadzīgās ziņas, lai gūtu pietiekamu apliecinājumu tam, ka sertificētā izdevumu deklarācija ir pareiza un notikušie darījumi ir likumīgi un pareizi.

Deklarācijas sagatavo, pamatojoties uz III pielikuma paraugu, un tām pievieno ziņojumu, kur ir visa attiecīgā informācija, lai pamatotu deklarāciju, ieskaitot kopsavilkumu, kurā ieskicēti visu to valsts vai Kopienas iestāžu veikto pārbaužu rezultāti, kas deklarētājam ir bijuši pieejami.

17. pants

Ja ir konstatētas nopietnas vadības vai kontroles nepilnības vai biežas nelikumības, kuru dēļ nevar sniegt pozitīvu vispārīgu apliecinājumu galīgā maksājuma lūguma un galīgā izdevumu sertifikāta pamatotībai, deklarācijā uzrāda šos apstākļus un novērtē problēmas lielumu un iespaidu uz finansēm.

Tādos gadījumos Komisija var pieprasīt papildu pārbaudes, lai nelikumības noteiktā laikā tiktu konstatētas un izlabotas.

VI NODAĻA

To grāmatvedības dokumentu forma un saturs, kuri dalībvalstīm ir jāglabā un pēc Komisijas pieprasījuma jānodod tās rīcībā

18. pants

1. Ja iespējams, tad grāmatvedības dokumentus par darbībām, kas minētas I pielikumā, glabā elektroniskā formā. Šādu grāmatvedības informāciju nodod Komisijas rīcībā pēc speciāla lūguma, lai tā varētu veikt dokumentu pārbaudes un pārbaudes uz vietas, neskarot prasību nosūtīt finanšu plānu atjauninājumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 18. panta 3. punkta c) apakšpunktu un finanšu informāciju saskaņā ar minētās regulas 32. pantu.

2. Komisija vienojas ar katru dalībvalsti par to datorierakstu saturu, kas jādara pieejami saskaņā ar 1. punktu, par to pārsūtīšanas līdzekļiem un laiku, kas vajadzīgs, lai ieviestu attiecīgās datorsistēmas, ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 1260/1999 18. panta 3. punkta e) apakšpunktā minēto līgumu. IV un V pielikumā norādīts tās informācijas apjoms, kuru var pieprasīt, un tehniskās specifikācijas, kuras būtu vēlams ievērot, datnes pārsūtot Komisijai.

3. Pēc rakstiska Komisijas lūguma dalībvalstis nosūta Komisijai 1. punktā minēto informāciju 10 darba dienu laikā pēc lūguma saņemšanas. Komisija var vienoties par citu laiku, īpaši tad, ja attiecīgā informācija nav pieejama elektroniskā formā.

4. Komisija nodrošina to, ka informācija, ko nosūtījušas dalībvalstis vai ko tā ieguvusi pārbaudēs uz vietas, glabājas slepenībā un drošībā saskaņā ar Līguma 287. pantu un Komisijas noteikumiem par piekļuvi informācijai un tās izmantošanu.

5. Saskaņā ar attiecīgiem valstu likumiem Komisijas amatpersonām ir pieejami visi dokumenti, kas sagatavoti pārbaudēm saskaņā ar šo regulu vai pēc šādām pārbaudēm, kā arī glabātie dati, tostarp datorsistēmās glabātie dati.

VII NODAĻA

Vispārīgi un nobeiguma noteikumi

19. pants

Attiecībā uz to formu palīdzību, kuras saņēmēji ir vairākās dalībvalstīs, attiecīgās dalībvalstis vienojas savā starpā par kopīgiem pasākumiem, lai nodrošinātu nevainojamu finanšu vadību, ņemot vērā valstu tiesības, un informē Komisiju par šiem pasākumiem. Komisija un attiecīgās dalībvalstis savstarpēji sniedz visu vajadzīgo administratīvo palīdzību.

20. pants

Šās regulas noteikumi neskar dalībvalstu pienākumu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1260/1999 sniegt Komisijai pietiekamu informāciju, lai tā varētu novērtēt šos plānus, ieskaitot informāciju par pasākumiem, kas veikti minētās regulas 34. panta 1. punkta izpildei, kā arī Komisijas tiesības prasīt papildu informāciju pirms lēmumu pieņemšanas saskaņā ar minētās regulas 28. pantu.

21. pants

Šās regulas noteikumi neliedz dalībvalstīm piemērot noteikumus, kas ir stingrāki par šajā regulā paredzētajiem.

22. pants

Ar šo tiek atcelta Regula (EK) Nr. 2064/97.

Tās noteikumi tomēr arī turpmāk attiecas un palīdzību, kas piešķirta plānošanas posmam no 1994. gada līdz 1999. gadam saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2052/88.

23. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2001. gada 2. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Michel Barnier

[1] OV L 161, 26.6.1999., 1. lpp.

[2] OV L 290, 23.10.1997., 1. lpp.

[3] OV L 298, 7.11.1998., 15. lpp.

[4] OV L 185, 15.7.1988., 9. lpp.

[5] OV L 337, 24.12.1994., 11. lpp.

[6] OV L 83, 27.3.1999., 1. lpp.

[7] OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.

[8] OV L 178, 12.7.1994., 43. lpp.

[9] OV L 193, 29.7.2000., 39. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

PIETIEKAMĀM REVĪZIJAS LIECĪBĀM VAJADZĪGĀS INFORMĀCIJAS APRAKSTS (7. pants)

Revīzijas liecības atzīst par pietiekamām saskaņā ar 7. panta 2. punktu, ja attiecībā uz kādu konkrētu palīdzību:

1. Attiecīga vadības līmeņa iestādēs glabātie grāmatvedības dokumenti sniedz sīku informāciju par izdevumiem, ko katrā kopīgi finansētajā darbībā patiešām veikuši galīgie saņēmēji, tostarp iestādes un uzņēmumi, kas veic attiecīgās darbības, ja galīgie saņēmēji nav finansējuma adresāti. Šajos grāmatvedības dokumentos norādīta diena, kad tie sagatavoti, katra izdevuma posteņa summa, attaisnojošo dokumentu veids, kā arī maksājuma veikšanas diena un veids. Pielikumā pievienoti vajadzīgie dokumentārie pierādījumi (piem., rēķini).

2. Izdevumu posteņiem, kas tikai daļēji attiecas uz kopīgi finansētajām darbībām, precīzi norādīts, kāda attiecīgo izdevumu daļa attiecas uz kopīgi finansēto darbību un kāda — uz citām darbībām. Tas pats attiecas uz izdevumiem, kurus par kompensējamiem uzskata tikai daļēji vai salīdzinājumā ar citiem izdevumiem.

3. Attiecīgā vadības līmenī tiek glabātas arī konkrētās darbības tehniskās specifikācijas un finanšu plāns, ziņojumi par paveikto, dokumenti attiecībā uz dotācijas apstiprinājumu, konkursa norises un līgumu slēgšanas procedūrām, kā arī ziņojumi par pārbaudēm attiecībā uz konkrētajā darbībā kopīgi finansētajiem ražojumiem un pakalpojumiem.

4. Lai deklarētu kopīgi finansētās darbībās patiešām radušos izdevumus starpniecības iestādei, kas atrodas starp galīgo saņēmēju vai iestādi, vai uzņēmumu, kas veic attiecīgo darbību, un maksātāju iestādi, 1. punktā minēto informāciju apkopo sīki izstrādātā izdevumu pārskatā par katru darbību, kopējās sertificētās summas aprēķināšanas nolūkā norādot atsevišķus izdevumu posteņus. Šie sīki izstrādātie izdevumu pārskati ir attaisnojošie dokumenti starpniecības iestāžu grāmatvedībai.

5. Starpniecības iestādes glabā grāmatvedības dokumentus par katru darbību, kā arī par izdevumu kopsummām, kuras sertificējuši galīgie saņēmēji. Starpniecības iestādes, kas ziņo maksātājai iestādei, kas pilnvarota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 9. panta o) punktu, iesniedz tai attiecīgo darbību sarakstu, kas apstiprinātas katrai palīdzības formai, sīki raksturojot katru darbību un norādot galīgo saņēmēju, dotācijas apstiprinājuma dienu, maksājamās un samaksātās summas, konkrēto izdevumu periodu, kā arī kopējos izdevumus pa pasākumiem un apakšprogrammām vai prioritātēm. Šī informācija ir attaisnojošie dokumenti maksātājas iestādes grāmatvedībai, un uz tās pamata gatavojama Komisijai iesniedzamā izdevumu deklarācija.

6. Gadījumos, kad galīgais saņēmējs tieši ziņo maksātājai iestādei, 4. punktā minētie sīki izstrādātie izdevumu pārskati ir attaisnojošie dokumenti maksātājas iestādes grāmatvedībai, un tā atbild par 5. punktā minētā kopīgi finansēto darbību saraksta sagatavošanu.

7. Ja ir vairākas starpniecības iestādes, kas atrodas starp galīgo saņēmēju vai iestādi, vai uzņēmumu, kas veic attiecīgo darbību, un maksātāju iestādi, katra starpniecības iestāde, nepārsniedzot savu kompetenci, pieprasa sīki izstrādātus izdevumu pārskatus no tai pakļautās iestādes, kurus tā izmanto par attaisnojošiem dokumentiem savā grāmatvedībā un uz kuru pamata tā sagatavo ziņojumu augstāka līmeņa iestādei, norādot vismaz izdevumu kopsummas katrai darbībai.

8. Pārsūtot grāmatvedības datus elektroniski, visas attiecīgās iestādes no zemāka līmeņa iestādēm iegūst pietiekamu informāciju, lai pamatotu savus grāmatvedības dokumentus un augstāka līmeņa iestādēm paziņotās summas, tādējādi nodrošinot pietiekamas revīzijas liecības, sākot no kopējām Komisijai deklarētajām summām līdz atsevišķiem izdevumu posteņiem un attaisnojošajiem dokumentiem galīgo saņēmēju un to iestāžu un uzņēmumu līmenī, kuri veic darbības.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

1. Informācija par darbībām, kas pēc Komisijas pieprasījuma tai jādara zināma, lai varētu veikt dokumentu pārbaudes vai pārbaudes uz vietas

Pieprasītie dati var attiekties uz šādu informāciju, to precizējot pēc vienošanās ar dalībvalsti attiecībā uz konkrēto Fondu (Reģionālo, Sociālo, ELVGF Virzības nodaļu, Zivsaimniecības fondu). Lauka numuri norāda datnes struktūru, ko vēlams ievērot, izveidojot Komisijai nosūtāmās datnes [1].

A. Dati par darbību (saskaņā ar lēmumu par dotācijas apstiprinājumu)

1. lauks. Darbības programmas CCI kods/vienotais programmdokuments (sk. Code commun d'identification)

2. lauks. Darbības programmas/vienotā programmdokumenta nosaukums

3. lauks. Prioritātes (vai tehniskās palīdzības) kods

4. lauks. Prioritātes (vai tehniskās palīdzības) nosaukums

5. lauks. Programmas sastāvdaļas (pasākuma, pakārtotā pasākuma, darbības utt.) kods

6. lauks. Programmas sastāvdaļas (pasākuma, pakārtotā pasākuma, darbības utt.) nosaukums

7. lauks. Struktūrfonds

8. lauks. Maksātāja iestāde

9. lauks. Vadības iestāde

10. lauks. Starpniecības iestāde vai iestādes (izņemot vadības iestādi), kam galīgais saņēmējs deklarē izdevumus

11. lauks. Darbības kods [2]

12. lauks. Darbības nosaukums

13. lauks. Attiecīgā reģiona vai teritorijas nosaukums, kur paredzēts veikt/kur veic darbību

14. lauks. Reģiona vai teritorijas kods

15. lauks. Īss darbības apraksts

16. lauks. Izdevumu kompensēšanas perioda sākums

17. lauks. Izdevumu kompensēšanas perioda beigas

18. lauks. Iestāde, kas pieņem lēmumu apstiprināt dotāciju [3]

19. lauks. Apstiprinājuma lēmuma datums

20. lauks. Galīgā saņēmēja uzskaites numurs [4]

21. lauks. Tās iestādes vai uzņēmuma uzskaites numurs, kas konkrētajam galīgajam saņēmējam atbild par attiecīgās darbības veikšanu (ja tas nav galīgais saņēmējs)

22. lauks. Valūta (ja tā nav eiro)

23. lauks. Darbības kopējās izmaksas [5]

24. lauks. Darbības kopējās kompensējamās izmaksas [6]

25. lauks. Kopīgi finansējamie izdevumi [7]

26. lauks. Kopienas iemaksas

27. lauks. Kopienas iemaksas % (ja ierakstīts papildus 26. laukam)

28. lauks. Dalībvalsts publiskais finansējums

29. lauks. Dalībvalsts valdības finansējums

30. lauks. Dalībvalsts reģionālās valdības finansējums

31. lauks. Dalībvalsts pašvaldību finansējums

32. lauks. Pārējais dalībvalsts publiskais finansējums

33. lauks. Privātais finansējums

34. lauks. Eiropas Investīciju bankas (EIB) finansējums

35. lauks. Pārējais finansējums

36. lauks. Palīdzība pa kategorijām un apakškategorijām saskaņā ar šā pielikuma 3. iedaļu

37. lauks. Darbības norises vieta — pilsētas/lauku teritorija [8]

38. lauks. Ietekme uz apkārtējo vidi [9]

39. lauks. Ietekme uz iespēju vienlīdzību [10]

40. lauks. Rādītājs [11]

41. lauks. Rādītāja mērvienība

42. lauks. Darbības mērķis

B. IZDEVUMI, KAS DEKLARĒTI ATTIECĪBĀ UZ DARBĪBU

Prasītajā informācijā var būt tikai dati par izdevumiem, kas deklarēti katrai galīgā saņēmēja darbībai (1. iedaļa). Pēc vienošanās ar dalībvalsti prasītā informācija var attiekties uz datiem par atsevišķiem maksājumiem, kurus veicis galīgais saņēmējs vai iestāde vai uzņēmums, kas veic darbību, ja tas nav saņēmējs (2. iedaļa).

1. Izdevumi, kurus galīgais saņēmējs deklarējis iekļaušanai Komisijai adresētajās izdevumu deklarācijās

43. lauks. Darbības kods (= 11. lauks)

44. lauks. Darbības nosaukums (= 12. lauks)

45. lauks. Pieprasījuma uzskaites numurs

46. lauks. Izdevumi, kas deklarēti kā kompensējami ar līdzfinansējumu

47. lauks. Kopienas iemaksas

48. lauks. Kopienas iemaksas % (ja ierakstīts papildus 47. laukam)

49. lauks. Dalībvalsts publiskais finansējums

50. lauks. Dalībvalsts valdības finansējums

51. lauks. Dalībvalsts reģionālās valdības finansējums

52. lauks. Dalībvalsts pašvaldību finansējums

53. lauks. Pārējais valsts publiskais finansējums

54. lauks. Privātais finansējums

55. lauks. EIB finansējums

56. lauks. Pārējais finansējums

57. lauks. Attiecīgās iestādes nosaukums, kas deklarējusi izdevumus, ja tā nav galīgais saņēmējs [12]

58. lauks. Iegrāmatošanas datums (ieraksta izveidošanas datums) [13]

59. lauks. Attiecīgo attaisnojošo dokumentu atrašanās vieta, kuri pamato galīgā saņēmēja pieprasījumu [14]

60. lauks. Attiecīgā perioda sākums, kura laikā veikti konkrētie izdevumi

61. lauks. Attiecīgā perioda beigas, kura laikā veikti konkrētie izdevumi

62. lauks. Ienākumi, kas atskaitīti no deklarētajiem izdevumiem, ja tādi ir

63. lauks. No pieprasījuma atskaitītās finanšu korekcijas, ja tādas ir

64. lauks. Izdevumi, kurus deklarējusi un sertificējusi maksātāja iestāde (eiro)

65. lauks. Maksātājas iestādes izdevumu deklarācijas datums

66. lauks. Piemērotais eiro kurss vai kursi [15]

67. lauks. Diena, kad veikta pārbaude uz vietas

68. lauks. Iestāde, kas veikusi pārbaudi uz vietas

69. lauks. Rādītājs [16](= 40)

70. lauks. Rādītāja mērvienība (= 41)

71. lauks. Pakāpe, līdz kādai sasniegts darbības mērķis deklarācijas dienā (%)

72. lauks. Pakāpe, līdz kādai sasniegts darbības mērķis deklarācijas dienā, salīdzinot ar to, kas paredzēts sākotnējā plānā (%)

2. Dati par atsevišķiem maksājumiem, kurus veicis galīgais saņēmējs vai iestāde vai uzņēmums, kas veic darbību (saskaņā ar līgumu)

73 lauks. Maksājuma summa

74 lauks. Maksājuma uzskaites numurs

75 lauks. Maksājuma datums [17]

76 lauks. Iegrāmatošanas datums [18]

77. lauks. Attiecīgo attaisnojošo dokumentu atrašanās vieta, kuri pamato galīgā saņēmēja pieprasījumu [19]

78. lauks. Maksājuma saņēmējs (preču vai pakalpojumu sniedzējs; līgumslēdzējs): nosaukums

79. lauks. Maksājuma saņēmēja uzskaites numurs

2. PALĪDZĪBAS JOMU KLASIFIKĀCIJA PA KATEGORIJĀM

A. Palīdzības jomas

Turpmāk dotais struktūrfondu palīdzības jomu saraksts ir izveidots saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 36. pantu un paredzēts, lai palīdzētu Komisijas dienestiem ziņot par struktūrfondu darbību.

Papildus tam, ka šo sarakstu izmanto gada ziņojumos par struktūrfondiem un tam, ka tas sekmē skaidru saziņu attiecībā uz Kopienas politiku dažādās jomās, informācijas dalījums pa kategorijām ir vajadzīgs, lai Komisija varētu atbildēt uz Kopienas iestāžu, dalībvalstu un plašas sabiedrības pieprasījumiem pēc informācijas.

Šis dalījums kategorijās ir daļa no vadības un informēšanas darbībām, kas saistītas ar programmām, un ar to nav paredzēts aizstāt klasifikāciju, uz kuras pamatojas programmu prioritātes vai izvērtēšanā konstatētās ietekmes un tajā veiktie pasākumi.

Izstrādājot pasākumus saskaņā ar struktūrfondu finansētām programmām, dalībvalstīm paliek iespēja izmantot tādu klasifikāciju, kas vislabāk atbilst stāvoklim konkrētajā valstī un tās reģionos un kuras pamatā, ja tās to vēlas, var būt Komisijas klasifikācija. Tomēr ir svarīgi, lai Komisija varētu sagatavot pārskatus par fondu darbībām, dalot tās pēc palīdzības jomām Tāpēc programmas papildinājumā ir jānorāda saikne starp katru pasākumu un atbilstošo kategoriju Komisijas sarakstā. Šo saikni var izveidot, piemēram, uz katru pasākumu attiecinot attiecīgu kodu vai paskaidrojot atbilstību, kāda ir starp valsts kodiem un attiecīgajām Komisijas kategorijām. Tāpat šī saikne būtu jānorāda gada ziņojumos par programmu izpildi.

Šis saraksts nav pilnīgi jauns, jo izveidots pēc 14 pamatkategorijām, kas iepriekšējā programmas perioda laikā izmantotas 1. mērķa programmas papildinājuma nolūkam.

B. Papildu informācija

Sakarā ar darbību finanšu vadību Komisija norādījusi, kāda tipa informācija attiecīgai dalībvalstij būtu jādara zināma, proti, vai:

1. projekta norises vieta ir a) pilsētas, b) lauku reģions vai c) nav ģeogrāfiski ierobežota;

2. projekts a) galvenokārt vērsts uz vides aizsardzību, b) ir ekoloģiski nekaitīgs, c) ir neitrāls attiecībā uz vidi;

3. projekts a) galvenokārt vērsts uz vīriešu un sieviešu vienlīdzību, b) ir pozitīvs vīriešu un sieviešu vienlīdzības ziņā vai c) ir neitrāls vīriešu un sieviešu vienlīdzības ziņā.

Šo datu pieejamība atbilstīgi finanšu vadībai un prasībai izmantot palīdzības jomu klasifikāciju ļaus Komisijai apmierināt Eiropas iedzīvotāju vajadzības.

3. KLASIFIKĀCIJA

1. Ražošanas vide

11 Lauksaimniecība

111 Ieguldījumi zemnieku saimniecībās

112 Jauno lauksaimnieku sagatavošana

113 Arodizglītība lauksaimniecības jomā

114 Lauksaimniecības ražojumu pārstrādes un tirdzniecības uzlabošana

12 Mežkopība

121 Ieguldījumi meža īpašumos

122 Produktivitātes, pārstrādes un tirdzniecības uzlabošana mežsaimniecības produktu jomā

123 Jaunu iespēju sekmēšana mežsaimniecības produktu izmantojumam un tirdzniecībai

124 Meža īpašnieku asociāciju izveide

125 Mežsaimniecības potenciāla atjaunošana pēc dabas katastrofām un attiecīgu profilakses pasākumu ieviešana

126 Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana

127 Aizsargāto mežu ekoloģiskās stabilitātes saglabāšana un uzlabošana

128 Arodizglītība mežkopības jomā

13 Lauku apvidu attīstības un pielāgošanas sekmēšana

1301 Augsnes uzlabošana

1302 Pārdale

1303 Zemnieku saimniecību atbalsta un apsaimniekošanas dienestu izveide

1304 Kvalitatīvu lauksaimniecības produktu tirdzniecība

1305 Pamatpakalpojumi lauku apvidu ekonomikai un iedzīvotājiem

1306 Ciematu atjaunošana un attīstīšana un lauku apvidu mantojuma aizsardzība un saglabāšana

1307 Lauksaimniecības ar to saistītu darbību dažādošana, lai radītu daudzējādas darbības vai papildu ienākumus

1308 Lauksaimniecības ūdens resursu apsaimniekošana

1309 Ar lauksaimniecības attīstību saistītās infrastruktūras attīstīšana un uzlabošana

1310 Tūrisma rosināšana

1311 Lauku saimniecībās praktizētu amatniecības darbību rosināšana

1312 Apkārtējās vides aizsardzība saistībā ar zemju, mežu un ainavas saglabāšanu, kā arī dzīvnieku dzīves apstākļu uzlabošanu

1313 Lauksaimniecības potenciāla atjaunošana pēc dabas katastrofām un attiecīgu profilakses pasākumu ieviešana

1314 Finansēšanas paņēmieni

14 Zivsaimniecība

141 Zvejas intensitātes koriģēšana

142 Zvejas flotes atjaunošana un modernizēšana

143 Zivsaimniecības produktu pārstrāde, tirdzniecība un atbalstīšana

144 Zivkopība

145 Zvejas ostu iekārtas un ūdens resursu aizsardzība un uzturēšana

146 Sociālekonomiski pasākumi un palīdzība sakarā ar darbību pārtraukšanu un citas finansiālas kompensācijas

147 Aroda partneru darbības, maza apjoma piekrastes zveja un iekšzemes zveja

148 Pasākumi, kurus finansējuši pārējie struktūrfondi (ERAF, ESF)

15 Atbalsts lielajiem uzņēmumiem

151 Materiāli ieguldījumi (mašīnas un iekārtas, valsts palīdzības līdzfinansējums)

152 Ekoloģiski nekaitīgas tehnoloģijas, tīras un efektīvas energotehnoloģijas

153 Konsultāciju pakalpojumi uzņēmumiem (to starpā uzņēmējdarbības paplašināšana starptautiskā mērogā, eksports, vides apsaimniekošana, tehnoloģiju iegāde)

154 Pakalpojumi ieinteresētajām personām (veselības aizsardzība un drošība, apgādājamo aprūpe)

155 Finansēšanas paņēmieni

16 Atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem un amatniecībai

161 Materiāli ieguldījumi (mašīnas un iekārtas, valsts palīdzības līdzfinansējums)

162 Ekoloģiski nekaitīgas tehnoloģijas, tīras un efektīvas energotehnoloģijas

163 Konsultāciju pakalpojumi uzņēmumiem (to starpā informācijas pakalpojumi, uzņēmējdarbības plānošana, konsultācijas uzņēmuma organizācijas, tirdzniecības, vadības jautājumos, uzņēmējdarbības paplašināšanai starptautiskā mērogā, kā arī eksporta, vides apsaimniekošanas, tehnoloģiju iegādes jautājumos)

164 Kopīgi pakalpojumi uzņēmumiem (uzņēmējdarbības zonas, atbalsta centri, aktivizēšana, reklāmas pasākumi, sakaru dibināšana, konferences, tirdzniecības izstādes)

165 Finansēšanas paņēmieni

166 Pakalpojumi sociālajā jomā/trešajā sektorā (aprūpes nodrošināšana apgādājamām personām, veselības aizsardzība un drošība, kultūras pasākumi)

167 MVU izglītība un amatizglītība

17 Tūrisms

171 Materiāli ieguldījumi (informācijas centri, tūristu mītnes, ēdnīcas, labierīcības)

172 Nemateriāli ieguldījumi (tūrisma pakalpojumu attīstīšana un sniegšana, sporta, kultūras un atpūtas pasākumi, mantojums)

173 Kopējie pakalpojumi uzņēmumiem tūrisma sektorā (ieskaitot reklāmas pasākumus, sakaru dibināšanu, konferences un tirdzniecības izstādes

174 Tūrisma izglītība

18 Pētniecība, tehnikas attīstība un jauninājumi (RTDI)

181 Pētniecības projekti universitātēs un pētniecības institūtos

182 Jauninājumu un tehnoloģiju nodošana, sakaru tīklu un partnerību izveide starp uzņēmumiem un/vai pētniecības institūtiem

183 RTDI infrastruktūra

184 Zinātnes darbinieku sagatavošana

2. Cilvēkresursi

21 Darbaspēka tirgus politika

22 Sociālā integrācija

23 Ar konkrētu nozari nesaistītas izglītības un arodmācību izvēršana (personas, uzņēmumi)

24 Darbaspēka elastība, uzņēmējdarbība, jauninājumi, informācija un sakaru tehnoloģijas (personas, uzņēmumi)

25 Pozitīvi darbaspēka tirgus pasākumi attiecībā uz sievietēm

3. Infrastruktūra

31 Transporta infrastruktūra

311 Dzelzceļš

312 Ceļi

3121 Valsts nozīmes ceļi

3122 Reģionālas/vietējas nozīmes ceļi

3123 Velosipēdu ceļi

313 Autoceļi

314 Lidostas

315 Ostas

316 Ūdensceļi

317 Pilsētas transports

318 Kombinētais transports

319 Automatizētās transporta sistēmas

32 Telekomunikāciju infrastruktūra un informācijas sabiedrība

321 Infrastruktūra

322 Informācijas un sakaru tehnoloģija (tostarp drošības un drošas pārsūtīšanas pasākumi)

323 Iedzīvotāju apkalpošanas dienesti un līdzekļi (veselības aizsardzība, pārvalde, izglītība)

324 MVU apkalpošanas dienesti un līdzekļi (elektroniskā tirdzniecība un darījumi, izglītība un sagatavošana, sakaru dibināšana)

33 Infrastruktūras enerģētikas jomā (ražošana, piegāde)

331 Elektrība, gāze, naftas produkti, deggāze, cietais kurināmais

332 Atjaunojami enerģijas avoti (saules enerģija, vēja enerģija, ūdens enerģija, biomasa)

333 Enerģijas efektivitāte, enerģijas koģenerēšana, enerģijas kontrole

34 Vides infrastruktūra (tostarp ūdens)

341 Gaiss

342 Troksnis

343 Sadzīves atkritumi un rūpniecības atkritumi (tostarp slimnīcu atkritumi un bīstamie atkritumi)

344 Dzeramais ūdens (ieguve, uzglabāšana, apstrāde un sadale)

345 Kanalizācija un attīrīšana

35 Teritorijas plānošana un rehabilitācija

351 Rūpniecības un militāro objektu pārveide un rehabilitācija

352 Pilsētas teritoriju rehabilitācija

353 Dabiskās vides aizsardzība, uzlabošana un atjaunošana

354 Kultūras mantojuma saglabāšana un atjaunošana

36 Sociālā un veselības aizsardzības infrastruktūra

4. Dažādi:

41 Tehniskā palīdzība un jauninājumi (ERAF, ESF, ELVGF, ZVFI)

411 Priekšdarbi, izpilde, uzraudzība, reklāmas pasākumi

412 Izvērtēšana

413 Pētījumi

414 Jauninājumi

415 Plašas sabiedrības informēšana

[1] Skatīt norādes par datņu izveidi V pielikuma 2. punktā.

[2] "Darbība" ir projekts vai pasākums, ko veic galīgais saņēmējs vai, ja galīgais saņēmējs nav finansējuma adresāts, tam pakļauta iestāde vai uzņēmums, kurš saistīts ar līdzīgiem pasākumiem un uz kuru parasti attiecas vienots palīdzības piešķīruma lēmums. Prasīti ir dati par atsevišķām darbībām, nevis kopēji dati, kas aptver tādu "galīgo saņēmēju" darbības, kuri paši neveic darbības (skatīt arī šās regulas I pielikumu un pielikuma 1. noteikuma 1.2., 1.3. un 2. punktu Regulā (EK) Nr. 1685/2000, kas attiecas uz izdevumu kompensējamību. Tomēr attiecībā uz programmām ar daudziem sīkiem saņēmējiem, var vienoties par kopēju datu iesniegšanu.

[3] Skatīt I pielikuma 3. punktu.

[4] Noteikts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 32. panta 1. punkta trešo daļu izdevumu deklarēšanas nolūkā.

[5] Tostarp nekompensējamas izmaksas, kas atskaitītas no publiskā finansējuma aprēķina bāzes.

[6] Izmaksas, kas iekļautas publiskā finansējuma aprēķina bāzē.

[7] Regulas (EK) Nr. 1260/1999 29. panta 2. punkts.

[8] Darbības norises vieta ir a) pilsētas, b) lauku reģions vai c) nav ģeogrāfiski ierobežota.

[9] Darbība a) galvenokārt vērsts uz vides aizsardzību, b) ir ekoloģiski nekaitīga, c) ir neitrāla attiecībā uz vidi.

[10] Darbība a) galvenokārt vērsta uz vīriešu un sieviešu vienlīdzību, b) ir pozitīva vīriešu un sieviešu vienlīdzības ziņā vai c) ir neitrāla vīriešu un sieviešu vienlīdzības ziņā.

[11] Galvenie uzraudzības rādītāji (ievērojot līgumu ar dalībvalsti).

[12] Ja galīgais saņēmējs izdevumus deklarē starpniecības iestādei vai vadības iestādei, kas pieprasījumu pārsūta maksātājai iestādei, Komisija var prasīt sīkāku informāciju par izdevumu deklarācijām katrā līmenī, lai izsekotu revīzijas liecībām (sk. I pielikuma 5. punktu).

[13] Skatīt I pielikuma 1. punktu.

[14] Revīzijas liecības: I pielikuma 8. punkts.

[15] Norādīt kursu, kas piemērots attiecībā uz katru galīgā saņēmēja deklarēto summu, ja iesniegtas vairākas deklarācijas

[16] Galvenie uzraudzības rādītāji (pēc vienošanās ar dalībvalsti).

[17] Skatīt I pielikuma 1. punktu.

[18] Skatīt I pielikuma 1. punktu.

[19] Skatīt I pielikuma 8. punktu.

--------------------------------------------------

V PIELIKUMS

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS, KO VĒLAMS IEVĒROT, DATNES PĀRSŪTOT KOMISIJAI

1. Pārsūtīšanas līdzekļi

Pamatojoties uz iepriekšēju vienošanos ar Komisiju, var izmantot lielāko daļu no pašreiz izmantotajiem līdzekļiem. Vēlamo līdzekļu aptuvens saraksts ir šāds:

1. Magnētiskais datu nesējs:

- disketes: 3,5 collu 1,4 Mb (Dos/Windows)

saspiešana ZIP formātā pēc izvēles,

- DAT kasetne

4 mm DDS-1 (90 m),

- CD-ROM (WORM).

2. Datņu elektroniska pārsūtīšana:

- tieša pārsūtīšana, izmantojot e-pastu

datnēm, kas nepārsniedz 5 Mb

saspiešana ZIP formātā pēc izvēles,

- pārsūtīšana, izmantojot FTP protokolu

saspiešana ZIP formātā pēc izvēles.

2. Standarts, ko vēlams ievērot, veidojot dalībvalstīs glabāto datņu izvilkumus

Datnēm saskaņā ar vēlamo standartu ir šādas iezīmes:

1. Katrs ieraksts sākas ar trīs zīmju kodu, kas apzīmē informāciju, kura ir šajā ierakstā. Ir divu veidu ieraksti:

a) ieraksti attiecībā uz darbību, kas apzīmēti ar kodu "PRJ", kuros ir vispārēja informācija par darbību. Šo ierakstu lauki (1. līdz 42. lauks) ir raksturoti IV pielikuma 1.A punktā.

b) ieraksti attiecībā uz izdevumiem, kas apzīmēti ar kodu "PAY", kuros ir sīka informācija par izdevumiem, kas deklarēti attiecībā uz konkrēto darbību. Šo ierakstu lauki (43. līdz 79. lauks) ir raksturoti IV pielikuma 1.B punktā.

2. "PRJ" ierakstiem, kuros ir informācija par kādu darbību, tūlīt seko vairāki "PAY" ieraksti, kuros ir informācija attiecībā uz izdevumiem, kas deklarēti saistībā ar darbību, tāpat PRJ un PAY ierakstus var sūtīt arī atsevišķās datnēs.

3. Laukus atdala ar semikolu (";"). Divi secīgi semikoli norāda, ka šajā laukā netiek sniegti nekādi dati ("tukšais lauks").

4. Ierakstu garums mainās. Katrs ieraksts beidzas ar kodu "CR LF" vai "Carriage Return — Line Feed" (heksadecimāli: "OD 0A").

5. Datne ir ASCII kodā.

6. Skaitļu lauki, kas norāda summas:

a) decimāldaļu atdalītājs: ".";

b) simbolu ("+" vai "–") novieto kreisajā pusē beigās, tūlīt aiz tā seko cipari;

c) noteikts decimāldaļu skaits;

d) starp cipariem nav nekādu atstarpju; tūkstošus neatdala ar atstarpēm.

7. Datuma lauks: "DDMMYYYY" (diena izteikta ar diviem skaitļiem, mēnesis izteikts ar diviem skaitļiem, gads izteikts ar četriem skaitļiem).

8. Datus teksta formātā nedrīkst likt pēdiņās "()". Pats par sevi saprotams, ka semikolu ";" nedrīkst izmantot datiem teksta formātā.

9. Visi lauki: lauka sākumā vai beigās nav nekādu atstarpju.

10. Datnes, kas atbilst iepriekšminētajām normām, izskatās šādi (piemērs):

PRJ;1999FI161D0002;1. mērķis Austrumsomija;2;Uzņēmējdarbības attīstība;1;Ieguldījumu sekmēšana;…

PAY;1234;Joensū uzņēmējdarbības zona; 2315;103300;51650;50 %…

11. Attiecībā uz datnēm no Grieķijas ir jāpiemēro ELOT-928 vai ISO 8859-7 kodēšana.

3. Dokumentācija

Katrai datnei līdzi ir jābūt šādām pārbaudes summām:

1. ierakstu skaits,

2. kopējā summa,

3. atsevišķu summu kopsumma attiecībā uz katru palīdzības formu.

Datnei pievieno kodu nozīmes katram laukam, kas izteikts ar kodu.

Summai, ko veido ieraksti datnē pa palīdzības formām un prioritātēm, ir jāatbilst maksājumu deklarācijām, kas Komisijai iesniegtas attiecībā uz periodu, kurš norādīts informācijas pieprasījumā. Visas pretrunas ir jāpamato datnei pievienotā piezīmē.

--------------------------------------------------

Augša