Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0438

Регламент (EО) № 438/2001 на Комисията oт 2 март 2001 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (EО) № 1260/1999 на Съвета по отношение на системите за управление и контрол на помощта, отпускана по структурните фондове

OJ L 63, 3.3.2001, p. 21–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 132 - 154
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 132 - 154
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 132 - 154
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 132 - 154
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 132 - 154
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 132 - 154
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 132 - 154
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 132 - 154
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 132 - 154
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 39 - 61
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 39 - 61

No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; отменен от 32006R1828 . Latest consolidated version: 17/01/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/438/oj

14/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

39


32001R0438


L 063/21

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EО) № 438/2001 НА КОМИСИЯТА

oт 2 март 2001 година

за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (EО) № 1260/1999 на Съвета по отношение на системите за управление и контрол на помощта, отпускана по структурните фондове

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (EО) № 1260/1999 на Съвета от 21 юни 1999 г. за определяне на общи разпоредби за структурните фондове (1), и по-специално член 53, параграф 2 от него,

след консултации с Комитета, създаден съгласно член 147 от Договора,

след консултации с Комитета по селскостопански структури и развитие на селските райони,

след консултации с Комитета по структури в рибарството и аквакултури

като има предвид, че:

(1)

Член 38 от Регламент (EО) № 1260/1999 изисква държавите-членки да предприемат определен брой мерки, които да осигурят ефективно и правилно използване на фондовете на Общността в съответствие с принципите на стабилното финансово управление.

(2)

За тази цел е необходимо държавите-членки да осигурят подходящи насоки относно организирането на съответните функции на управляващите и разплащателни органи, определени в членове 32 и 34 от Регламент (EО) № 1260/1999.

(3)

Член 38 от Регламент (EО) № 1260/1999 изисква държавите-членки да сътрудничат на Комисията, за да ѝ позволят да се увери в съществуването и доброто функциониране на техните системи за управление и контрол и да ѝ окажат цялата необходима помощ при осъществяването на проверки, включително проверки на извадки;

(4)

За да се хармонизират стандартите за удостоверяване на разходите, за които са поискани плащания от фондовете съгласно член 32, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 1260/1999, трябва да бъде определено, както съдържанието на такива документи, така и вида и качеството на информацията, на която те се основават;

(5)

За да дадат възможност на Комисията да извърши проверките, предвидени в член 38, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1260/1999, държавите-членки трябва да ѝ предоставят при поискване данните, изисквани от управляващите органи, за да изпълняват изискванията за управление, мониторинг и оценка, предвидени в настоящия регламент. Необходимо е да се определи съдържанието на тези данни, както и форматът и методите за предаване на компютърни файлове, когато данните се предоставят в електронна форма, в съответствие с член 18, параграф 3, буква д) от настоящия регламент. Комисията следва да осигури конфиденциалността и сигурността, както на компютърните, така и на останалите данни;

(6)

Регламент (ЕО) № 2064/97 на Комисията от 15 октомври 1997 г. относно установяване на подробни условия за прилагане на Регламент (EИО) № 4253/88 на Съвета по отношение на финансовия контрол, извършван от държавите-членки, на съвместно финансираните от структурните фондове операции (2), изменен с Регламент (ЕО) № 2406/98 (3), следва да бъде заменен. Независимо от това, разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2064/97 трябва да продължат да се прилагат към помощта, отпускана за програмния период 1994—1999 г., съгласно Регламент (EИО) № 2052/88 на Съвета (4), последно изменен с Регламент (ЕО) № 3193/94 (5);

(7)

Настоящият регламент следва да се прилага, без да накърнява разпоредбите относно мониторинга на място в областта на държавните помощи, посочени в член 22 от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 г., въвеждащ подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (6);

(8)

Настоящият регламент следва да се прилага, без да накърнява разпоредбите на Регламент (Евратом, EО) № 2185/96 на Съвета oт 11 ноември 1996 г. относно проверките и инспекциите на място, извършвани от Комисията с цел защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измама и други нередности (7);

(9)

Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1681/94 на Комисията от 11 юли 1994 г. относно нередностите и възстановяването на погрешно изплатени суми във връзка с финансирането на структурните политики и организирането на информационна система в тази област (8) се прилагат към помощта, отпускана съгласно Регламент (ЕО) № 1260/1999 съгласно член 54, втория параграф и член 38, параграф 1, буква д) от посочения регламент;

(10)

Настоящият регламент следва да се прилага в съответствие с принципа на субсидиарността, посочен в член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1260/1999, без да се накърнява институционалната, правната и финансовата системи на съответната държава-членка, както е предвидено в последния параграф на член 34, параграф 1 oт лосочения регламент;

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за развитие и преобразуване на регионите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

Приложно поле

Член 1

Настоящият регламент определя подробни правила за прилагането на Регламент (EО) № 1260/1999 по отношение системите за управление и контрол на помощта, отпускана по структурните фондове и управлявана от държавите-членки.

ГЛАВА II

Системи за управление и контрол

Член 2

1.   Всяка държава-членка гарантира, че управляващите и разплащателните органи, и междинните органи получават подходящи насоки относно организирането на системи за управление и контрол, необходими за осигуряване на стабилното финансово управление на структурните фондове, в съответствие с общоприетите принципи и стандарти, и по-специално осигурява достатъчна гаранция за точността, редовността и допустимостта на исканията за помощ от Общността.

2.   За целите на настоящия регламент, „междинни органи“ означава всички публични или частни органи или служби, за чиито действия носят отговорност управляващите или разплащателните органи или които изпълняват задачи от тяхно име по отношение на крайните бенефициери или по отношение на органите и фирмите, осъществяващи операциите.

Член 3

Системите за управление и контрол на управляващите и разплащателните, и междинните органи, осигуряват с оглед на пропорционалността спрямо обема на управляваната помощ:

a)

ясно определяне, разпределение и, доколкото е необходимо за осигуряване на стабилна финансова практика, съответно разделяне на функциите в рамките на съответната организация;

б)

ефективни системи, които гарантират задоволителното изпълнение на функциите;

в)

в случай на междинни органи, отчитане пред органа, отговарящ за ефективното изпълнение на техните задачи и използваните методи.

Член 4

Системите за управление и контрол включват процедури за проверка на предаването на съвместно финансираните продукти и услуги и действителността на декларираните разходи, както и за осигуряване на спазването на условията от съответното решение на Комисията съгласно член 28 от Регламент (ЕО) № 1260/1999, като са в сила националните правила и правилата на Общността, отнасящи се по-специално до допустимостта на разходите, които се покриват от структурните фондове в рамките на съответната помощ, обществените поръчки, държавните помощи, (включително правилата за натрупване на помощи), опазването на околната среда и равните възможности.

Процедурите изискват документиране на място на проверките на отделните операции. Документацията представя извършената работа, резултатите от проверката и взетите мерки по отношение на констатираните несъответствия. Ако физическите или административните проверки не са изчерпателни, а са извършени само върху извадки от операциите, в документацията се посочват избраните операции и се описва метода за получаване на извадките.

Член 5

1.   Държавите-членки информират Комисията за всяка помощ в срок от три месеца след одобряването на помощта или влизането в сила на настоящия регламент, което настъпи по-късно за създаването на управляващите и разплащателните, и междинните органи на системите за управление и контрол, създадени в тези органи, както и за планираните подобрения в съответствие с насоките, формулирани в член 2, параграф 1.

2.   Съобщението съдържа следната информация относно всеки управляващ, разплащателен и междинен орган:

a)

функциите, които са му възложени;

б)

разпределението на функциите между или вътре в неговите отдели, включително между управляващия и разплащателен орган, когато те принадлежат към една и съща инстанция;

в)

процедурите, чрез които се приемат, проверяват и одобряват исканията за възстановяване на разходи, както и чрез които се разрешават, изпълняват и осчетоводяват на плащанията на бенефициерите; и

г)

разпоредбите за одит на системите за управление и контрол.

3.   Когато за няколко помощи се използва една обща система, може да бъде представено описание на тази обща система.

Член 6

Със съдействието на държавата-членка Комисията се уверява, че системите за управление и контрол, представени съгласно член 5, отговарят на стандартите, изисквани от Регламент (ЕО) № 1260/1999 и от настоящия регламент, и оповестява всички пречки, които те създават за прозрачността на проверките на работата на фондовете, както и за изпълнението на задълженията на Комисията, съгласно член 274 от Договора. Преразглеждането на работата на тези системи се извършва редовно.

Член 7

1.   Системите за управление и контрол на държавите-членки осигуряват достатъчно проследяване на одита.

2.   Проследяването на одита се счита за достатъчно, когато позволява:

a)

равнение на заверени обобщени отчети, представени на Комисията, с индивидуалните отчети за разходите и оправдателните документи, държани както на различни административни нива, така и от крайните бенефициери (включително в случаите, когато последните не са крайните получатели на помощта), органите или фирмите, осъществяващи операциите; и

б)

проверка на разпределението и превеждането на суми от наличните фондове на Общността и национални фондове.

Примерно описание на информацията, необходима за достатъчно проследяване на одита, се съдържа в приложение I.

3.   Управляващият орган, се уверява в изпълнението на следните точки:

a)

че съществуват процедури, които гарантират, че документите, които се отнасят за извършени определени разходи и плащания, извършени по помощта, и необходими за достатъчно проследяване на одита, се държат в съответствие с изискванията на член 38, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1260/1999 и на приложение I към настоящия регламент;

б)

че са записани наименованието на органът, който ги държи, и неговото местонахождение

в)

че документите са предоставени на разположение за проверка от лицата и органите, които по принцип имат правото да проверяват такива документи.

Tези лица и органи са:

i)

персоналът на управляващия и на органа платец, както и на междинните органи, които обработват исканията за плащане;

ii)

службите, извършващи одита на системите за управление и контрол;

iii)

лицето или отдел от органа платец, които отговарят за заверката на междинните и окончателните искания за плащане съгласно член 32, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 1260/1999, както и лицето или службата, които издават декларацията съгласно член 38, параграф 1, буква е); и

iv)

упълномощените длъжностни лица от националните одиторски институции и тези на Европейската общност.

Те могат да поискат да им бъдат предоставени извлечения или копия от документите или счетоводните записи, посочени в настоящия параграф.

Член 8

Управляващият или разплащателният орган води отчет на сумите, подлежащи на възстановяване чрез вече извършени плащания на помощ, отпусната от Общността, и се уверява, че сумите са възстановени без неоправдано закъснение. След възстановяването разплащателният орган, връща сумите от възстановените неправилни плащания заедно с лихвите, дължими за забава, чрез приспадане на въпросните суми от следващия си отчет за разходите и следващото искане за помощ, отправено до Комисията или, ако това се окаже недостатъчно, чрез връщане на средства на Общността. Разплащателният орган изпраща на Комисията веднъж годишно като приложение към доклада за четвъртото тримесечие относно възстановяванията на суми, извършени съгласно Регламент (ЕО) № 1681/94, отчет за сумите, чакащи възстановяване към тази дата, подредени по годината на започване на процедурите за възстановяване.

ГЛАВА III

Заверка на разходите

Член 9

1.   Удостоверенията, отнасящи се до отчетите за междинните и окончателните разходи, посочени в член 32, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 1260/1999, се изготвят съгласно модела, описан в приложение II, от лице или служба от органа платец, който е функционално независим от всички служби, одобряващи исканията.

2.   Преди заверяването на отчет за разходите разплащателният орган се уверява, че са изпълнени следните условия:

a)

управляващият орган и междинните органи са изпълнили изискванията на Регламент (ЕО) № 1260/1999, и по-специално на член 38, параграф 1, букви в) и д), и член 32, параграфи 3 и 4, както и условията на решението на Комисията съгласно член 28 от настоящия регламент;

б)

отчетът за разходите съдържа само разходи:

i)

които са били действително извършени през допустимия период, определен в решението под формата на разходите, извършени от крайните бенефициери, по смисъла на точки 1.2, 1.3 и 2 oт правило № 1 от приложението към Регламент (ЕО) № 1685/2000 на Комисията (9), и които могат да бъдат доказани чрез изплатени фактури или счетоводни документи с еквивалентна доказателствена стойност;

ii)

които са извършени във връзка с операции, избрани за финансиране по конкретната помощ, съгласно критериите и процедурите за за подбор, и които се подчиняват правилата на Общността през целия период, през който са извършени тези разходи; и

iii)

които се отнасят до мерки, за които всяка държавна помощ е официално одобрена от Комисията, когато е целесъобразно.

3.   За да може ефективността на системите за контрол и проследяване на одита винаги да бъде взимана предвид преди представянето на отчета за разходи пред Комисията, управляващият орган гарантира, че разплащателният орган е информиран за процедурите, които управляващият орган, и междинните органи прилагат за да:

a)

проверят предаването на съвместно финансираните продукти и услуги и действителността на представените разходи;

б)

осигурят спазване на действащите правила; и

в)

поддържат проследяването на одита.

4.   В случаите, когато управляващият орган и разплащателният орган, принадлежат към една и съща институция, тази институция гарантира, че се прилагат процедури, които предлагат стандарти за контрол, еквивалентни на описаните в параграфи 2 и 3.

ГЛАВА IV

Проверка на операциите чрез извадки

Член 10

1.   Държавите-членки организират проверки на операциите на основата на подходящи извадки, като тези проверки имат за цел по-специално да:

а)

проверят ефективността на внедрените системи за управление и контрол;

б)

проверят избирателно на основата на анализ на риска декларациите за разходите, извършени на различни нива.

2.   Проверките, извършени преди приключването на всяка помощ, обхващат поне 5 % от общите приемливи разходи и се основават на представителна извадка от одобрените операции, като вземат предвид разпоредбите на параграф 3. Държавите-членки се стараят да разпределят равномерно осъществяването на проверките за cъответния период. Tе осигуряват подходящо разделяне на задачите между тези проверки и процедурите за изпълнение и плащане, свързани с операциите.

3.   При избора на извадка от операциите, които се проверяват, се взема предвид:

а)

необходимостта от проверка на операции от достатъчно разнообразни видове и големини;

б)

всички рискови фактори, установени при национални проверки или проверки на Общността;

в)

съсредоточаването на операциите в някои междинни органи или някои крайни бенефициери, така че основните междинни органи и крайни бенефициери да бъдат проверени поне веднъж преди приключването на всяка помощ.

Член 11

Чрез проверките държавите-членки се стремят да проверят следното:

a)

практическото прилагане и ефективността на системите за управление и контрол;

б)

по отношение на достатъчен брой счетоводни документи, съответствието между тези документи и оправдателните документи, съхранявани от междинните органи, крайните бенефициери и органите или фирмите, осъществяващи операциите;

в)

наличието на достатъчно проследяване на одита;

г)

за подходящ брой пера на разходи, че видът и датата на извършване на съответния разход съответства на разпоредбите на Общността и е в съответствие с одобрените за операцията спецификации и действително извършените дейности;

д)

че действителното или предвиденото предназначение на операцията съответства на целите, описани в заявлението до Общността за съвместно финансиране;

е)

че финансовото участие на Общността е в границите, определени в член 29 от Регламент (ЕО) № 1260/1999 или в други приложими разпоредби на Общността, и се изплаща действително на крайните бенефициери без удръжки или неоправдано закъснение;

ж)

че съответното национално участие в съвместното финансиране действително е било осъществено; и

з)

съвместно финансираните операции са били осъществени в съответствие с правилата и политиката на Общността, съгласно член 12 от Регламент (ЕО) № 1260/1999.

Член 12

Проверките установяват дали проблемите, които са срещани евентуално, са системни и създават риск за други операции, осъществявани от същия краен бенефициер, или управлявани от същия спомагателен орган. Tе определят също причините за такива ситуации, както и вида на евентуално необходимите допълнителни анализи, коригиращите и превантивни мерки.

Член 13

До 30 юни 2001 г.през първата година и не по-късно от 30 юни всяка година държавите-членки информират Комисията за прилагането на членове 10, 11 и 12 през предходната календарна година, като освен това допълват или актуализират описанието на своите системи за управление и контрол, съобщени съгласно член 5.

Член 14

Разпоредбите на настоящата глава се прилагат, mutatis mutandis, за подлежащите на възстановяване суми, посочени в член 8.

ГЛАВА V

Декларация при приключване на помощта

Член 15

Лицето или службата, определени да издават декларации за приключването на помощта съгласно член 38, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕО) № 1260/1999, са независими при изпълнение на служебните си задължения от:

a)

определения управляващ орган;

б)

лицето или отделът на управляващият орган, които отговарят за съставянето на документите по член 9, параграф 1;

в)

междинните органи.

Лицето или определената служба провежда своята проверка съгласно международно приетите стандарти за одит. Управляващият и органа платеци, както и междинните органи, им предоставят всяка необходима информация и им осигуряват достъп до счетоводните данни и оправдателните документи, необходими за съставянето на декларацията.

Член 16

Декларациите се основават на разглеждане на системите за управление и контрол, на заключенията на вече извършените проверки и, ако е необходимо, на допълнителна проверка на извадки от сделките. Лицето или службата, които подават декларацията, правят всички необходими справки, за да се убедят, че завереният отчет за разходите е правилен и че основните транзакции са законни и редовни.

Декларациите се съставят на изготвят в съответствие с примерния модел, представен в приложение III, и се придружават от доклад, включващ цялата отнасяща се към въпроса информация, която доказва верността на декларацията, включително обобщение на заключенията на всички проверки, извършени от национални органи и органите на Общността, до които деклараторът е получил достъп.

Член 17

Ако наличието на съществени слабости в управлението и контрола или честото повтаряне на откритите нередности не позволяват изразяването нa изцяло категорична увереност за обосноваността на искането за изплащане на крайното салдо и на окончателното удостоверение за разходи, декларацията се позовава на тези обстоятелства и прави оценка на значимостта на проблема и неговото финансово въздействие.

В този случай Комисията може да поиска извършването на допълнителна проверка, целяща определянето и коригирането на нередностите в рамките на определен срок.

ГЛАВА VI

Форма и съдържание на счетоводната информация, която държавите-членки трябва да поддържат и предоставят на Комисията при поискване

Член 18

1.   Счетоводните документи по операциите, посочени в приложение I, трябва, доколкото е възможно, да се съхраняват в електронен вид. Такива документи се предоставят на Комисията при конкретно поискване, за да осъществи документални проверки на място, без да се засягат изискванията за уведомяване на актуализациите на финансовите планове, предвидено в член 18, параграф 3, буква в) oт Регламент (ЕО) № 1260/1999, и на финансовата информация съгласно член 32 от настоящия регламент.

2.   Комисията се споразумява с всяка държава-членка относно съдържанието на електронните записи, които трябва да ѝ бъдат предоставени съгласно параграф 1, начините за предаването им и продължителността на периода, необходим за разработването на всички компютърни системи, като взема предвид споразумението, посочено в член 18, параграф 3, буква д) от Регламент (ЕО) № 1260/1999. Обхватът на информацията, която може да бъде поискана, и предпочитаните технически спецификации за предаването на компютърните файлове на Комисията, са посочени в приложения IV и V.

3.   При писмено искане от страна на Комисията държавите-членки ѝ предават записите, посочени в параграф 1, в срок от 10 работни дни от получаването на искането. Комисията и държавата-членка могат да се споразумеят за различен срок, по-специално в случаите, когато информацията не се съхранява в електронен вид.

4.   Комисията гарантира конфиденциалността и сигурността на информацията, предадена от държавите-членки или събрана от нея по време на проверките на място, в съответствие с член 287 от Договора и правилата на Комисията относно използването и достъпа до информация.

5.   При спазване на действащото национално законодателство, служителите на Комисията имат достъп до всички документи, изготвени във връзка с проверки, осъществявани съгласно настоящия регламент, или вследствие на такива проверки, както и до съхраняваните данни, включително тези, които се съхраняват в компютърните системи.

ГЛАВА VII

Общи и заключителни разпоредби

Член 19

В случай на форми на помощ, при които бенефициерите се намират в повече от една държава-членка, съответните държави-членки съгласуват помежду си необходимите общи мерки за осигуряване на стабилно финансово управление, като вземат предвид националните законодателства, и информират Комисията за съгласуваните мерки. Комисията и съответните държави-членки си оказват взаимно необходимата административна помощ.

Член 20

Разпоредбите на настоящия регламент не накърняват задължението на държавите-членки съгласно Регламент (ЕО) № 1260/1999 да предоставят на Комисията информация, достатъчна за оценяване на планове включително информация за мерките, предприети за прилагане на член 34, параграф 1 oт настоящия регламент, нито правото на Комисията да изисква допълнителна информация, преди да вземе своето решение съгласно член 28 oт настоящия регламент.

Член 21

Разпоредбите на настоящия регламент не препятстват държавите-членки да прилагат по-строги правила от предвидените в настоящия регламент.

Член 22

Регламент (EО) № 2064/97 се отменя.

Въпреки това неговите разпоредби продължават да се прилагат към помощта, отпускана за програмния период 1994—1999 г. съгласно Регламент (EИО) № 2052/88.

Член 23

Tози регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Tози регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 март 2001 година.

За Комисията

Michel BARNIER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 161, 26.6.1999 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 290, 23.10.1997 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 298, 7.11.1998 г., стр. 15.

(4)  ОВ L 185, 15.7.1988 г., стр. 9.

(5)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 11.

(6)  ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 292, 15.11 1996 г., стр. 2.

(8)  ОВ L 178, 12.7.1994 г., стр. 43.

(9)  ОВ L 193, 29.7.2000 г., стр. 39.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИМЕРНО ОПИСАНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, НЕОБХОДИМА ЗА ДОСТАТЪЧНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ОДИТА

(Член 7)

Проследяването на одита се смята за достатъчно по смисъла на член 7, параграф 2, когато за определена помощ:

1.

Счетоводните архиви, съхранявани на съответните нива на управление, осигуряват подробна информация за всяка съвместно финансирана операция относно действително извършените разходи от крайните бенефициери, включително, когато последните не са крайни получатели на помощта, както и от органите и фирмите, осъществяващи операциите. В тези архиви се посочва датата, на която са били създадени, сумата на всеки елемент от разходите, вида на оправдателните документи и датата и начина на плащане. Приложени са необходимите документални доказателства (например фактури).

2.

Когато елементите от разходите се отнасят само частично до съвместно финансираната операция, се доказва точността на разпределението на съответния разход между съвместно финансираната операция и останалите операции. Същото се отнася за видовете разходи, считани за приемливи в определени граници, или като част от други разходи.

3.

Техническите спецификации и финансовия план на операцията, докладите за напредъка, документите, отнасящи се до одобрението на отпускането на помощта и процедурите за провеждане на търг и сключване на договори, както и докладите от проверките на съвместно финансираните продукти и услуги в операцията, се съхраняват също на съответното ниво на управление.

4.

За да се декларират действително извършените разходи при съвместно финансираните операции пред междинните органи, намиращи се между крайния бенефициер (или органа или фирмата, осъществяващи операцията) и органа платец, информацията, посочена в точка 1, се обединява в подробен отчет на разходите за всяка операция, който обхваща всички отделни разходи и позволява изчисляването на общата удостоверена сума. Тези подробни отчети на разходите представляват оправдателни документи към счетоводните записи на междинните органи.

5.

Междинните органи съхраняват счетоводни записи за всяка операция, както и за общите суми на разходите, удостоверени от крайните бенефициери. Междинните органи, докладващи на органа платец, определен съгласно член 9, буква о) от Регламент (ЕО) № 1260/1999, представят пред този орган списък с одобрените за всяка помощ операции, като се определя подробна всяка операция и посочва крайния бенефициер, датата на одобряване на помощта, отпуснатите и изплатени суми и периода, през който са направени разходите, както и общите разходи по мярка и подпрограма или приоритет. Тази информация представлява оправдателната документация към счетоводните записи на органа платец, както и основата за изготвяне на декларациите за разходите, които се представят на Комисията.

6.

В случаите, когато крайните бенефициери се отчитат директно пред органа платец подробните отчети на разходите, посочени в точка 4, представляват оправдателни документи към счетоводните записи на органа платец, който отговаря за съставянето на списъка на съвместно финансираните операции, посочени в точка 5.

7.

Когато между крайния бенефициер (или органа или фирмата, осъществяващи операцията) и органа платец,се намира повече от един междинен орган, всеки междинен орган изисква за своята сфера на отговорност от нисшестоящия орган подробни отчети на разходите, които да служат като оправдателни документи към неговите собствени счетоводни записи, които той отчита пред висшестоящия орган, като му предоставя поне кратко изложение на разходите по всяка отделна операция.

8.

Ако счетоводните данни се предават по електронен път, всички съответни органи получават от по-нисшестоящите нива информация, достатъчна за потвърждаване на техните счетоводни записи, както и на сумите, за които те отчитат пред висшестоящите, така че да се осигури достатъчно проследяване на одита — от общите обобщени отчети, удостоверени на Комисията, до отделните разходи и оправдателните документи на ниво крайни бенефициери и органи и фирми, осъществяващи операциите.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

1.   ОБХВАТ НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТНОСНО ОПЕРАЦИИТЕ, КОЯТО ПРИ ПОИСКВАНЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА НА КОМИСИЯТА И КОЯТО Е НЕОБХОДИМА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДОКУМЕНТАЛНИТЕ ПРОВЕРКИ И ПРОВЕРКИТЕ НА МЯСТО

Поисканите данни могат да включват долупосочената информация, като точното съдържание е обект на споразумение с държавата-членка по отношение на съответния фонд (регионален, социален, ФЕОГА секция „Ориентиране“, фонд Рибно стопанство). Номерата на полетата съответстват на предпочитаната структура на записите, използвана при компилиране на компютърните файлове, които ще се предават на Комисията (1).

A.   ДАННИ ПО ОПЕРАЦИИТЕ (според решението за отпускане на субсидията)

Поле 1.

Общ идентификационен код на работната програма/единен програмен документ (виж „Общ идентификационен код“)

Поле 2.

Наименование на оперативната програма/единния програмен документ

Поле 3.

Код на приоритета (или техническата помощ)

Поле 4.

Наименование на приоритета (или техническата помощ)

Поле 5.

Код на компонента от програмата (мярка, подмярка, действие и т.н.)

Поле 6.

Наименование на компонента от програмата (мярка, част от мярка, действие и т.н.)

Поле 7.

Структурен фонд

Поле 8.

Разплащателен орган

Поле 9.

Управляващ орган

Поле 10.

Междинен орган или органи (различен/различни от управляващия орган) пред който/които декларира разходите си крайният бенефициер

Поле 11.

Код на операцията (2)

Поле 12.

Наименование на операцията

Поле 13.

Наименование на региона или областта, където се намира/се провежда операцията

Поле 14.

Код на региона или областта

Поле 15.

Кратко описание на операцията

Поле 16.

Начало на периода, през който разходите са приемливи

Поле 17.

Край на периода, през който разходите са приемливи

Поле 18.

Орган, издаващ решението за отпускане на субсидията (3)

Поле 19.

Дата на одобрението

Поле 20.

Референтен номер на крайния бенефициер (4)

Поле 21.

Референтен номер на органа или фирмата, носещ отговорност пред крайния бенефициер за осъществяването на операцията (ако тя не се осъществява от самия краен бенефициер)

Поле 22.

Валута (ако е различна от еуро)

Поле 23.

Общи разходи за операцията (5)

Поле 24.

Общи приемливи разходи за операцията (6)

Поле 25.

Разходи, подлежащи на съвместно финансиране (7)

Поле 26.

Участие на Общността

Поле 27.

Участие на Общността в % (ако е записано допълнително към поле 26)

Поле 28.

Национално публично финансиране

Поле 29.

Публично финансиране на централно ниво

Поле 30.

Национално регионално публично финансиране

Поле 31.

Национално местно публично финансиране

Поле 32.

Друго национално публично финансиране

Поле 33.

Частно финансиране

Поле 34.

Финансиране от Европейската инвестиционна банка

Поле 35.

Друго финансиране

Поле 36.

Област на интервенцията по категория и подкатегория в съответствие с раздел 3 oт настоящето приложение

Поле 37.

Местонахождение в градски/селски райони (8)

Поле 38.

Влияние върху околната среда (9)

Поле 39.

Влияние върху равенството на възможностите (10)

Поле 40.

Показател (11)

Поле 41.

Мерни единици на индикатора

Поле 42.

Целева стойност на индикатора за операцията

Б.   ДЕКЛАРИРАНИ ЗА ОПЕРАЦИЯТА РАЗХОДИ

Поисканата информация може да бъде ограничена до данни относно разходите, декларирани за всяка операция от крайния бенефициер (раздел 1). При споразумение с държавата-членка, поисканата информация може да се отнася до данните за отделните плащания, извършени от крайния бенефициер или органа или фирмата, осъществяващи операцията, ако това не е крайният бенефициер (раздел 2).

1.   Разходи, декларирани от крайния бенефициер, които да се включат в декларациите за разходи, предназначени за Комисията

Поле 43.

Код на операцията (= поле 11)

Поле 44.

Наименование на операцията (= поле 12)

Поле 45.

Референтен номер на искането

Поле 46.

Разходи, декларирани като приемливи за съвместно финансиране

Поле 47.

Участие от Общността

Поле 48.

Участие от Общността в % (ако е записано отделно от поле 47)

Поле 49.

Национално публично финансиране

Поле 50.

Публично финансиране централно ниво

Поле 51.

Национално регионално публично финансиране

Поле 52.

Национално местно публично финансиране

Поле 53.

Друго национално публично финансиране

Поле 54.

Частно финансиране

Поле 55.

Финансиране от Европейската инвестиционна банка

Поле 56.

Друго финансиране

Поле 57.

Наименование на органа, който декларира разхода, ако това не е крайният бенефициер (12)

Поле 58.

Дата на осчетоводяване (дата на създаване на записа) (13)

Поле 59.

Местонахождение на подробните оправдателни документи към искането от крайния бенефициер (14)

Поле 60.

Начало на периода, през който са извършени разходите

Поле 61.

Край на периода, през който са извършени разходите

Поле 62.

Доходи, приспаднати от декларираните разходи, ако има такива

Поле 63.

Финансови корекции, приспаднати от искането, ако има такива

Поле 64.

Разходи, декларирани пред и заверени от органа платец (в EUR)

Поле 65.

Дата на деклариране на разходите от органа платеца

Поле 66.

Използван/и валутен/и курс/ове за еурото (15)

Поле 67.

Дата на евентуално извършената проверка на място

Поле 68.

Орган, извършил проверката

Поле 69.

Показател (16) (= 40)

Поле 70.

Мерни единици на индикатора (= 41)

Поле 71.

Степен на постигане на целта на операцията към датата на деклариране (%)

Поле 72.

Степен на постигане на целта на операцията към датата на деклариране спрямо предвидения в началния план прогрес (%)

2.   Данни относно отделните плащания, извършвани от крайния бенефициер или инстанцията или фирмата, осъществяващи операцията (по споразумение)

Поле 73.

Сума на плащането

Поле 74.

Референтен номер на плащането

Поле 75.

Дата на плащането (13)

Поле 76.

Дата на осчетоводяване (17)

Поле 77.

Местонахождение на подробните оправдателни документи към плащането от крайния бенефициер (18)

Поле 78.

Име на бенефициера (доставчик на стоки и услуги; изпълнител)

Поле 79.

Референтен номер на получателя

2.   КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЛАСТИТЕ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ ПО КАТЕГОРИИ

A.   Области на интервенция

Списъкът на областите на интервенция на структурните фондове, посочен по-долу, е съставен въз основа на член 36 oт Регламент (ЕО) № 1260/1999 с цел да помогне на службите на Комисията при докладването им за дейността на структурните фондове.

Освен използването ѝ в годишните доклади за дейността на структурните фондове и приносът ѝ за ясна комуникация относно различните политики на Общността, тази информация по категории е необходима, за да позволи на Комисията да отговаря на исканията за сведения от страна на институциите на ЕО, държавите-членки и обществеността.

Това разпределение по категории е част от управленческите и информационните дейности, свързани с програмите, и няма за цел да замени разпределението, на което се основават приоритетите на програмите или установените специфични въздействия и мероприятията по време на оценяването им.

При изготвянето на мерките в рамките на програмите, финансирани от структурните фондове, държавите-членки запазват възможността си да използват класификация, която е най-подходяща за тяхното национално и регионално положение, и която по тяхно желание може да се основава на класификацията на Комисията. При все това е важно Комисията да бъде в състояние да изготвя кратки изложения върху дейностите на фондовете в различните области на намеса. По този начин допълнението към програмирането трябва да покаже връзката между всяка мярка и съответната категория от списъка на Комисията. Tази връзка би могла например да бъде показана чрез прилагане към всяка мярка на съответния код или чрез изясняване на съответствието между националните кодове и категориите на Комисията. Годишните доклади за изпълнението на програмите също трябва да показват тази връзка.

Списъкът не е нов, а се базира на четиринадесетте основни категории, използвани в програмите на Цел 1 за целите на допълняемостта по време на предишния период на изготвяне на програмите.

Б.   Допълнителна информация

В контекста на финансовото управление на операциите Комисията е посочила типа информация, която държавата-членка трябва да поддържа на разположение, а именно дали:

1.

мястото на осъществяване на един проект е a) градска област, б) селска област или в) не е географски ограничено;

2.

проектът a) е насочен главно към околната среда, б) е с положително влияние върху околната среда, в) няма отношение към околната среда;

3.

проектът a) е насочен главно към равенството между половете, б) е с положително влияние върху равенството между мъже и жени или в) няма отношение към това равенство.

Наличието на тази информация в контекста на финансовото управление и изискването за използването на приведената по-долу класификация ще позволят на Комисията да удовлетвори изискванията на гражданите на Европа.

3.   КЛАСИФИКАЦИЯ

1.   Производителна среда

11   Селско стопанство

111

Инвестиции в селски стопанства

112

Установяване на млади фермери

113

Професионално обучение, специализирано в областта на селското стопанство

114

Усъвършенстване на преработката и пускането на пазара на селскостопански продукти

12   Горско стопанство

121

Инвестиции в горското стопанство

122

Усъвършенстване на събирането, преработката и пускането на пазара на горски продукти

123

Насърчаване на нови пазари за използване и пускане на пазара на горски продукти

124

Създаване на сдружения на собствениците на гори

125

Възстановяване на производствения потенциал на горите, увреден вследствие на природни бедствия и въвеждане на подходящи превантивни средства

126

Залесяване на неземеделски земи

127

Подобряване и поддръжка на екологичната стабилност на защитените гори

128

Професионално обучение, специализирано в областта на горското стопанство

13   Насърчаване адаптирането и развитието на селските области

1301

Подобряване на земите

1302

Уедряване

1303

Развиване на услуги, свързани с промяна в предмета на дейност и управлението на селски стопанства

1304

Пускане на пазара на качествени селскостопански продукти

1305

Основни услуги, свързани със селската икономика и населението

1306

Възстановяване и развитие на селата, защита и опазване на селскостопанското наследство

1307

Диверсификация на селскостопанските и сродните с тях дейности, с цел осигуряване на множество дейности им или на допълнителни доходи

1308

Управление на водните ресурси, използвани в селското стопанство

1309

Развитие и подобряване на инфраструктурите, свързани с развитието на селското стопанство

1310

Насърчаване на туристическа дейност

1311

Насърчаване на занаятите, свързани със селските стопанства

1312

Опазване на околната среда във връзка със съхраняване на земята, горите и пейзажа, както и с подобряването на състоянието на животните

1313

Възстановяване на селскостопанския производствения потенциал, увреден в следствие на природни бедствия и въвеждане на подходящи превантивни средства

1314

Финансов инженеринг

14   Рибарство

141

Адаптиране на риболовното усилие а

142

Обновяване и модернизиране на риболовния флот

143

Преработка, пускане на пазара и промотиране на рибни продукти

144

Аквакултура

145

Оборудване на риболовни пристанища и опазване и развитие на водните ресурси

146

Социално-икономически мерки и помощи при временно прекратяване на дейността и други финансови компенсации

147

Дейности, извършвани от професионални рибари, крайбрежен риболов в малък мащаб и риболов във вътрешни водни площи

148

Мерки, финансирани от други структурни фондове (Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд)

15   Подпомагане на големи фирми

151

Материални инвестиции (съоръжения и оборудване, съвместно финансиране на държавните помощи)

152

Технологии, безвредни за околната среда, чисти и икономични енергийни технологии

153

Услуги за бизнес консултации (включително интернационализация, износ и управление на околната среда, закупуване на технологии)

154

Услуги за правоимащите (здравеопазване и сигурност, грижи за лица, зависими от другиго)

155

Финансов инженеринг

16   Подпомагане на малките и средни предприятия и занаятите

161

Материални инвестиции (съоръжения и оборудване, съвместно финансиране на държавните помощите)

162

Технологии, безвредни за околната среда, чисти и икономични енергийни технологии

163

Услуги за бизнес консултации (информация, бизнес планиране, консултантски услуги, маркетинг, мениджмънт, дизайн, интернационализация, износ и управление на околната среда, закупуване на технологии)

164

Общи бизнес услуги (бизнес паркове, бизнес инкубатори, стимулиране, услуги за насърчаване, изграждане на мрежи, конференции, търговски панаири)

165

Финансов инженеринг

166

Услуги в социалната икономика/третия сектор (здравеопазване и сигурност, грижи за лица, зависими от другиго, културни дейности)

167

Професионално обучение, специализирано в областта на малките и средни предприятия и занаятите

17   Tуризъм

171

Материални инвестиции (информационни центрове, настаняване на туристи, кетъринг, съоръжения)

172

Нематериални инвестиции (развитие и предоставяне на туристически услуги, спортни и културни дейности, дейности за свободното време, опазване на наследството)

173

Общи услуги за туристическата индустрия (включително промоционални дейности, изграждане на мрежи, конференции, търговски панаири)

174

Професионално обучение, специализирано в областта на туризма

18   Изследователска дейност, развитие на технологиите и иновации (ИДРТИ)

181

Изследователски проекти в университетите и изследователските институти

182

Иновации и трансфер на технологии, изграждане на мрежи и партньорства между фирмите (предприятията) и/или изследователските институти

183

ИДРТИ инфраструктури

184

Обучение за научни работници

2.   Човешки ресурси

21

Политика в областта на пазара на работната сила

22

Социална интеграция

23

Развитие на образованието и професионалното обучение, което не е свързано с определен сектор (лица, фирми)

24

Гъвкавост на работната сила, предприемачески дух, иновации, информационни и комуникационни технологии (лица, фирми)

25

Действия, които имат положително влияние върху жените на пазара на работната ръка

3.   Основна инфраструктура

31   Транспортна инфраструктура

311

Железници

312

Пътища

3121

Пътища от националната пътна мрежа

3122

Пътища от по-нисък клас

3123

Алеи за колоездачи

313

Автомагистрали

314

Летища

315

Пристанища

316

Водни пътища

317

Градски транспорт

318

Транспорт чрез различни превозни средства

319

Интелигентни транспортни системи

32   Телекомуникационна инфраструктура и информационно общество

321

Основна инфраструктура

322

Информационни и комуникационни технологии (включително мерки за сигурност и безопасност при предаване на информация)

323

Услуги и приложения за отделния гражданин (здравеопазване, административни, образование)

324

Услуги и приложения за малки и средни предприятия (електронна търговия и транзакции, образование и обучение, изграждане на мрежи)

33   Инфраструктури в областта на енергетиката (производство, доставка)

331

Електричество, природен газ, петролни продукти, твърдо гориво

332

Възстановяеми източници на енергия (слънчеви, вятърни, водноелектрически, биомаса)

333

Енергийна ефективност, генериране на два или повече вида енергия от един и същи източник, управление на енергията

34   Инфраструктури, свързани с околната среда (включително водата)

341

Въздух

342

Шум

343

Битови и промишлени отпадъци (включително болнични и опасни отпадъци)

344

Питейна вода (събиране, съхраняване, обработка и разпределение)

345

Отпадъчни води, пречистване

35   Териториално устройство и рехабилитация

351

Благоустройство и рехабилитация на индустриални и военни зони

352

Рехабилитация на градски зони

353

Опазване, подобряване и регенериране на природната среда

354

Поддържане и възстановяване на културното наследство

36   Социална инфраструктура и инфраструктура на здравеопазването

4.   Други

41   Техническа помощ и иновационни дейности (Европейски фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд, Европейски фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието, Финансов инструмент за ориентиране на рибното стопанство)

411

Подготовка, осъществяване, контрол, гласност

412

Оценка

413

Изследвания

414

Иновационна дейност

415

Информиране на обществеността


(1)  Виж инструкциите за компилиране на компютърните файлове в точка 2 от приложение V.

(2)  Под „операция“ се разбира проект или действие, извършено от „крайния бенефициер“, или в случай че последният не е крайният получател на финансирането, от орган или фирма, за чиято дейност той носи отговорност, който или което засяга подобни дейности и обикновено е обект на отделно решение за отпускане на субсидия. Изискват се данни за отделните операции, а не обобщени данни, обхващащи дейностите на „крайните бенефициери“, които не осъществяват сами операциите (виж също приложение I към настоящия регламент и точки 1.2, 1.3 и 2 на правило № 1 oт приложението към Регламент (ЕО) № 1685/2000 относно допустимостта на разходите). Независимо от това, в случай на проекти с многобройни малки бенефициери, може да се постигне споразумение за предаване на обобщени данни.

(3)  Виж точка 3 oт приложение I.

(4)  Както е посочено в член 32, параграф 1, алинея трета oт Регламент (ЕО) № 1260/1999 за целите на декларирането на разходите.

(5)  Включително неприемливи разходи, изключени от основата за изчисляване на публичното финансиране.

(6)  Разходи, включени в основата за изчисляване на публичното финансиране.

(7)  Член 29, параграф 2 oт Регламент (ЕО) № 1260/1999.

(8)  Мястото на осъществяване на операцията е (a) градски район, (б) селски район или (в) операцията не е географски ограничена.

(9)  Операцията (a) е насочена главно към околната среда, (б) е с положително влияние върху околната среда, (в) няма отношение към околната среда.

(10)  Операцията (a) е насочена главно към равенството между половете, (б) е с положително влияние върху равенството между мъже и жени или (в) няма отношение към това равенство.

(11)  Основни контролни показатели, които да се посочат (обект на споразумение с държавата-членка).

(12)  Ако крайният бенефициер декларира разходите пред междинните органи или пред управляващия орган, който предава искането на органа платец, Комисията може да поиска подробности относно декларирането на разходи на всяко ниво, които да ѝ позволят да следва проследяване на одита (виж параграф 5 oт приложение I).

(13)  Параграф 1 oт приложение I.

(14)  За проследяване на одита: параграф 8 oт приложение I.

(15)  Да се посочи лихвата, използвана за всяка сума, декларирана от крайния бенефициер, ако са представени няколко декларации.

(16)  Да се посочат основните контролни показатели (обект на споразумение с държавата-членка).

(17)  Параграф 1 от приложение I.

(18)  Параграф 8 oт приложение I.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ПРЕДПОЧИТАНИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ ФАЙЛОВЕ НА КОМИСИЯТА

1.   Начини на предаване

Могат да бъдат използвани повечето употребявани понастоящем начини, въз основа на предварителна договореност с Комисията. Следва непълен списък на предпочитаните начини:

1.

Магнитен носител

дискета: 3,5 инча 1,4 мегабайта (Dos/Windows)

компресиране по желание във формат ZIP.

DAT касета:

4 mm DDS-1 (90 m)

CD-ROM (WORM)

2.

Eлектронно предаване на файлове

директно изпращане по електронната поща

за файлове с големина по-малка или равна на 5 мегабайта

компресиране по желание във формат ZIP

прехвърляне чрез FTP

компресиране по желание във формат ZIP.

2.   Предпочитан стандарт за компилирането на извадки от компютърните файлове на държавите-членки

Файл, създаден според предпочитания стандарт, притежава следните характеристики:

1.

Всеки запис във файла започва с тризначен код, идентифициращ информацията, съдържаща се в този запис. Съществуват два типа записи:

a)

записи относно операцията, идентифицирани чрез код „PRJ“ и съдържащи обща информация за операцията. Атрибутите на записа (полета от 1 до 42) са описаните в точка 1.A на приложение IV.

б)

записи относно разходите, идентифицирани чрез код „PAY“ и съдържащи подробна информация за декларираните по операцията разходи. Атрибутите на записа (полета от 43 до 79) са описаните в точка 1.Б на приложение IV.

2.

След записите от тип „PRJ“, които съдържат информация за дадена операция, могат да следват няколко записа от тип „PAY“, които съдържат информация за разходите по операцията, или записите PRJ и PAY могат да се предадат чрез отделни файлове.

3.

Полетата се отделят с точка и запетая („;“). Два последователни знака точка и запетая показват, че в съответното поле няма данни („празно поле“).

4.

Записите са с променлива дължина. Всеки запис завършва с код „CR LF“ или „Връщане на каретката — Нов ред“ (в шестнадесетичен код: „OD 0A“).

5.

Файлът е в ASCII код.

6.

Числовите полета, съдържащи стойности се характеризират със следното:

a)

Десетичният знак е:„.“

б)

Когато е необходим, символът („+“ или „–“) се поставя най-вляво, като цифрите следват веднага след него;

в)

Броят на цифрите след десетичния знак е определен;

г)

Не се оставя интервал между цифрите, нито между хилядите.

7.

Форматът на полето за дата е: „ДДММГГГГ“ (датата се изписва с две цифри, месецът — с две, а годината — с четири).

8.

Данните с текстов формат не трябва да бъдат поставяни в кавички („“). Очевидно е, че разделителят точка и запетая „;“ не трябва да се използва при данни в текстов формат.

9.

За всички полета: няма интервали в началото и в края на полето.

10.

Файлове, в които са спазени горните правила, ще изглеждат така (пример):

 

PRJ;1999FI161D0002;Цел 1 Източна Финландия;2;Развитие на бизнеса;l;поддръжка на инвестициите;…

 

PAY;1234;бизнес парк Joensuu;2315;103300;51650;50 %…

11.

При файлове от Гърция се прилага кодиране ELOT-928 или ISO 8859-7.

3.   Документация

Всеки файл трябва да бъде придружен от контролни суми за:

1.

броя записи

2.

пълната сума

3.

сума от междинните сборове за всяка помощ

Към файла трябва да бъде приложено значението на използваните кодове за всяко кодирано поле.

Съвкупността от записите в компютърния файл по видове помощи и подпрограми (приоритети) трябва да съответства на декларациите за плащане, представени пред Комисията за периода, определен в запитването информация. Всички различия трябва да бъдат обяснени в бележка, прикрепена към досието.


Top