32001R0438Hivatalos Lap L 063 , 03/03/2001 o. 0021 - 0043


A Bizottság 438/2001/EK rendelete

(2001. március 2.)

a strukturális alapok keretében nyújtott támogatások irányítási és ellenőrzési rendszerei tekintetében az 1260/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 53. cikke (2) bekezdésére,

a Szerződés 147. cikke alapján létrehozott bizottsággal folytatott konzultációt követően,

az Agrárstrukturális és Vidékfejlesztési Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

a Halászati és Akvakultúra-ágazati Strukturális Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1) Az 1260/1999/EK rendelet 38. cikke kötelezi a tagállamokat arra, hogy egy sor olyan intézkedést hozzanak, amelyek biztosítják, hogy a közösségi alapok felhasználására hatékonyan és szabályszerűen, a hatékony és eredményes péngazdálkodás elvei alapján kerüljön sor.

(2) Ebből a célból szükséges, hogy a tagállamok az 1260/1999/EK rendelet 32. és 34. cikkének megfelelően az irányító és kifizető hatóságok vonatkozó feladatainak megszervezéséhez megfelelő iránymutatást adjanak.

(3) Az 1260/1999/EK rendelet 38. cikke kötelezi a tagállamokat arra, hogy működjenek együtt a Bizottsággal annak biztosításában, hogy jól működő irányítási és ellenőrzési rendszereik legyenek, és hogy a Bizottságnak megadják mindazt a segítséget, amely az ellenőrzésekhez szükséges, ideértve a szúrópróbaszerű ellenőrzéseket is.

(4) Ahhoz, hogy egységes minőségi szintet lehessen biztosítani azon kiadások igazolása terén, amelyekre az 1260/1999/EK rendelet 32. cikke (3) és (4) bekezdésének megfelelően az alapoktól történő kifizetéseket kértek, meg kell határozni az ilyen igazolások tartalmát, és pontosan meg kell adni azon információk természetét és minőségét, amelyeken az igazolások alapulnak.

(5) Ahhoz, hogy a Bizottság az 1260/1999/EK rendelet 38. cikkének (2) bekezdésében előírt ellenőrzéseket végrehajthassa, a tagállamok kötelesek kérésére átadni azokat az adatokat, amelyekre az irányító hatóságoknak van szükségük az említett rendeletben foglalt irányítási, felügyeleti és értékelési feladataik teljesítéséhez. Meg kell állapítani az ilyen adatok tartalmát, és ha az adatokat az említett rendelet 18. cikke (3) bekezdésének e) pontja szerint elektronikus formában adják meg, akkor a számítógépes fájlok formátumát és továbbítási módját is meg kell határozni. A Bizottságnak gondoskodnia kell az elektronikus és az egyéb adatok bizalmas és biztonságos őrzéséről.

(6) A 2406/98/EK [2] rendelettel módosított, a 4253/88/EGK tanácsi rendelet strukturális alapok által társfinanszírozott műveletek tagállamok általi pénzügyi ellenőrzése tekintetében történő végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1997. október 15-i 2064/97/EK bizottsági rendelete [3] helyébe más rendelkezést kell léptetni. Ugyanakkor a 2064/97/EK rendelet rendelkezéseit továbbra is alkalmazni kell az olyan támogatásokra, amelyeket az 1994 és 1999 közötti programtervezési időszakban nyújtottak a legutóbb a 3193/94/EK rendelettel [4] módosított 2052/88/EGK tanácsi rendelet [5] alapján.

(7) E rendeletet az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet 22. cikkében [6] említett állami támogatások helyszíni felügyeletére vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül kell alkalmazni.

(8) E rendeletet az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról szóló, 1996. november 11-i 2185/96/EK, Euratom tanácsi rendelet [7] rendelkezéseinek sérelme nélkül kell alkalmazni.

(9) A strukturális politikák finanszírozása keretében történt szabálytalanságokról és a tévesen kifizetett összegek behajtásáról, valamint egy információs rendszer e téren történő létrehozásáról szóló, 1994. július 11-i 1681/94/EK bizottsági rendelet [8] rendelkezéseit kell alkalmazni az 1260/1999/EK rendelet alapján nyújtott támogatásra, ugyanazon rendelet 54. cikkének második bekezdése és 38. cikke (1) bekezdésének e) pontja szerint.

(10) E rendeletet az 1260/1999/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében említett szubszidiaritás elvének megfelelően és az érintett tagállam intézményi, jogi és pénzügyi rendszereinek sérelme nélkül kell alkalmazni, amint azt az említett rendelet 34. cikke (1) bekezdésének utolsó albekezdése előírja.

(11) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban állnak a Régiófejlesztési és Szerkezetváltási Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

Hatály

1. cikk

A strukturális alapok keretében nyújtott és a tagállamok által kezelt támogatások irányítási és ellenőrzési rendszereire vonatkozóan e rendelet állapítja meg az 1260/1999/EK rendelet végrehajtásának részletes szabályait.

II. FEJEZET

Irányítási és ellenőrzési rendszerek

2. cikk

(1) Mindegyik tagállam köteles biztosítani, hogy az irányító és kifizető hatóságok, valamint a közvetítő szervezetek megfelelő iránymutatást kapjanak az irányítási és ellenőrzési rendszerek szervezésére vonatkozóan annak érdekében, hogy biztosítsák a strukturális alapok hatékony és eredményes gazdálkodását az általánosan elfogadott elvek és szabályok szerint és különösen, hogy biztosítsák a közösségi támogatási kérelmek helyességét, szabályosságát és támogathatóságát.

(2) E rendelet alkalmazásában a "közvetítő szervezetek" olyan köz- vagy magánszervezetek vagy szolgálatok, amelyek az irányító vagy kifizető hatóságok irányításával tevékenykednek, vagy pedig azok megbízásából a végső kedvezményezettekkel, illetve a tevékenységeket végző szervezetekkel vagy vállalkozásokkal kapcsolatban hajtanak végre feladatokat.

3. cikk

Az irányító és kifizető hatóságok, valamint a közvetítő szervezetek irányítási és ellenőrzési rendszerei – a kezelt támogatás nagyságát is figyelembe véve – a következőkről kötelesek gondoskodni:

a) a feladatok világos meghatározása és elosztása, és a hatékony és eredményes pénzügyi gyakorlat biztosításához szükséges mértékben, a feladatok megfelelő szétválasztása az érintett szervezeten belül;

b) a feladatok megfelelő ellátását biztosító hatékony rendszerek;

c) a közvetítő szervezetek esetében a feladataik tényleges ellátásáról és az alkalmazott eszközökről szóló információk közlése az illetékes hatósággal.

4. cikk

Az irányítási és ellenőrzési rendszereknek tartalmazniuk kell olyan eljárásokat, amelyek révén ellenőrizni lehet a társfinanszírozott termékek szállítását és az ilyen szolgáltatások nyújtását, továbbá a bejelentett kiadások valós voltát és biztosítani az 1260/1999/EK rendelet 28. cikke szerinti bizottsági határozattal megállapított feltételek tiszteletben tartását, a hatályos nemzeti és közösségi szabályokkal együtt, amelyek különösen az adott támogatás keretében a strukturális alapokból nyújtott támogatás kiadásainak támogathatóságára, a közbeszerzésekre, az állami támogatásokra (ideértve a támogatások halmozására vonatkozó szabályokat is), a környezetvédelemre és az esélyegyenlőségre vonatkoznak.

Az eljárások előírják, hogy az egyedi műveletek ellenőrzésének írásos dokumentációját a helyszínen kell megőrizni. Az írásos dokumentációnak tartalmaznia kell az elvégzett munka leírását, az ellenőrzés eredményeit és a megállapított eltérésekkel szemben hozott intézkedéseket. Ha a fizikai vagy az igazgatási ellenőrzések nem teljes körűek, de a tevékenységekre vonatkozóan szúrópróbaszerűen történnek, akkor a dokumentációnak fel kell tüntetnie a mintaként kiválasztott műveleteket és le kell írnia a mintavétel módszerét.

5. cikk

(1) A tagállamok minden támogatásra vonatkozóan az adott támogatás jóváhagyását vagy az e rendelet hatályba lépését – attól függően, hogy melyik a távolabbi időpont – követő három hónapon belül kötelesek tájékoztatni a Bizottságot az irányító és kifizető hatóságok, és a közvetítő szervezetek, az e hatóságoknál és szervezeteknél létrehozott irányítási és ellenőrzési rendszerek megszervezéséről, valamint a 2. cikk (1) bekezdésében említett iránymutatások alapján tervezett korszerűsítésekről.

(2) A tájékoztatásnak a valamennyi irányító és kifizető hatóságra, valamint közvetítő szervezetre vonatkozó információkat kell tartalmaznia a következőkről:

a) a rájuk ruházott hatáskörökről;

b) a feladatok elosztása az egyes osztályaik között vagy azokon belül, ideértve az irányító és kifizető hatóság közötti feladatmegosztást is, ha ugyanahhoz a szervezethez tartoznak;

c) a kiadások megtérítése iránti kérelmek átvételére, igazolására és érvényesítésére, valamint a kedvezményezettek részére történő kifizetések elrendelésére, teljesítésére és könyvelésére vonatkozó eljárások;

d) az irányítási és ellenőrzési rendszerek vizsgálatára vonatkozó rendelkezések.

(3) Ahol egynél több támogatásra közös rendszert alkalmaznak, a közös rendszer leírását is meg lehet adni.

6. cikk

A Bizottságnak, a tagállammal együttműködve, meg kell bizonyosodnia arról, hogy az 5. cikkben ismertetett irányítási és ellenőrzési rendszerek megfelelnek-e az 1260/1999/EK rendeletben és az e rendeletben leírt követelményeknek, és tájékoztatást kell adnia azokról az akadályokról, melyeket ezek a rendszerek jelentenek az alapok működésére vonatkozó ellenőrzések átláthatóságában, valamint a Bizottság számára a Szerződés 274. cikke szerinti feladatai teljesítésében. A rendszerek működését rendszeresen felül kell vizsgálni.

7. cikk

(1) A tagállamok irányítási és ellenőrzési rendszereinek megfelelő ellenőrzési eljárásról kell rendelkezniük.

(2) Egy ellenőrzési eljárás akkor tekinthető megfelelőnek, ha lehetővé teszi a következőket:

a) a Bizottság számára igazolt végösszegek összehasonlítása a különböző igazgatási szinteken és a végső kedvezményezetteknél tartott egyedi kiadási nyilvántartásokkal és az azokat alátámasztó bizonylatokkal, és ha a végső kedvezményezettek nem a finanszírozás végső címzettjei, akkor a műveleteket végző szervezetek vagy vállalkozások; és

b) a rendelkezésre álló közösségi és nemzeti alapokból származó támogatások elosztásának és átutalásának ellenőrzése.

A megfelelő ellenőrzési eljáráshoz szükséges információk indikatív leírása az I. mellékletben található.

(3) Az irányító hatóságnak a következőkről kell megbizonyosodnia:

a) vannak-e olyan eljárások, amelyek biztosítják, hogy az adott támogatás keretében teljesített meghatározott kiadásokra és kifizetésekre vonatkozó és a megfelelő ellenőrzési eljáráshoz szükséges dokumentumokat az 1260/1999/EK rendelet 38. cikke (6) bekezdése és e rendelet I. melléklete követelményeinek megfelelően megőrzik;

b) nyilvántartják-e a bizonylatokat őrző szervezetet és annak helyét; és

c) e dokumentumokat betekintésre rendelkezésre bocsátják-e olyan személyek és szervezetek számára, akik, illetve amelyek erre jogosultak.

Ezek a személyek és szervezetek a következők:

i. az irányító és kifizető hatóságnak, valamint a közvetítő szervezeteknek a fizetési kérelmeket feldolgozó személyzete;

ii. az irányítási és ellenőrzési rendszerek ellenőrzését végző szolgálatok;

iii. a kifizető hatóság azon illetékese vagy osztálya, aki, illetve amely az 1260/1999/EK rendelet 32. cikkének (3) és (4) bekezdése alapján az időközi és záró kifizetési kérelmek igazolásáért felelős, továbbá azon személy vagy osztály, aki, illetve amely a 38. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti nyilatkozatot kiadja; és

iv. a nemzeti ellenőrzési intézmények és az Európai Közösség meghatalmazott tisztségviselői.

Ezek a személyek és szervezetek kérhetik, hogy az e bekezdésben említett dokumentumok vagy számviteli nyilvántartások kivonatait vagy másolatait adják át nekik.

8. cikk

Az irányító vagy kifizető hatóság köteles a már kifizetett közösségi támogatásokból behajtható összegekről könyvelést vezetni és gondoskodni arról, hogy az ilyen összegeket indokolatlan késedelem nélkül vissza is fizessék. A behajtást követően a kifizető hatóság köteles a behajtott szabálytalan kifizetéseket a kapott késedelmi kamatokkal együtt megtéríteni oly módon, hogy az adott összegeket a legközelebbi költségkimutatásban és a Bizottságnak küldött fizetési kérelemben levonja, vagy ha ez így nem elégséges, visszatérítést fizet a Közösségnek. A kifizető hatóság évente egyszer köteles a Bizottságnak kimutatást küldeni – mellékletként az 1681/94/EK rendelettel előírt visszafizetésről szóló negyedik negyedéves jelentéshez csatolva – azon összegekről, amelyek abban az időpontban behajtásra várnak, a behajtási eljárás megindításának éve szerint csoportosítva.

III. FEJEZET

A kiadások igazolása

9. cikk

(1) Az 1260/1999/EK rendelet 32. cikkének (3) és (4) bekezdésében említett időközi és záró kifizetések igazolását a II. mellékletben megadott formában kell kiállítania a kifizető hatóságon belül annak a személynek vagy osztálynak, aki, illetve amely a működését illetően független a kérelmeket jóváhagyó szolgálatoktól.

(2) Mielőtt egy adott költségkimutatást igazolna, a kifizető hatóságnak meg kell bizonyosodnia arról, hogy a következő feltételek teljesültek-e:

a) az irányító hatóság és a közvetítő szervezetek tiszteletben tartották az 1260/1999/EK rendelet – különösen a 38. cikk (1) bekezdésének c) és e) pontjának és a 32. cikk (3) és (4) bekezdésének – rendelkezéseit, és betartották a Bizottságnak a rendelet 28. cikke szerint elfogadott határozatát;

b) a költségkimutatás csak olyan kiadásokat tartalmaz:

i. amelyek valóban felmerültek a határozatban megállapított támogatási időszak alatt, és megfelelnek a végső kedvezményezettek által az 1685/2000/EK bizottsági rendelet [9] melléklete 1. szabályának 1.2, 1.3 és 2. pontja értelmében teljesített kifizetéseknek, és amelyek nyugtázott számlákkal vagy azokkal azonos bizonyító erejű könyvelési bizonylatokkal igazolhatók;

ii. amelyek olyan műveletek során merültek fel, amelyeket az adott támogatás keretében a kiválasztási szempontok és eljárások alapján finanszírozásra kiválasztottak, és amelyek a kiadások felmerülésének teljes időszaka alatt a közösségi szabályok hatálya alá tartoztak; és

iii. amelyek olyan intézkedésekből erednek, amelyek számára adott esetben a Bizottság minden állami támogatást az előírásoknak megfelelően jóváhagyott.

(3) Ahhoz, hogy az ellenőrzési rendszerek és az ellenőrzési eljárás megfelelőségét mindig figyelembe lehessen venni, a költségkimutatás Bizottsághoz történő benyújtását megelőzően, az irányító hatóság köteles gondoskodni arról, hogy a kifizető hatóság tájékoztatást kapjon az irányító hatóság és a közvetítő szervezetek által alkalmazott eljárásokról, hogy:

a) a társfinanszírozott termékek szállítását és az ilyen szolgáltatások nyújtását, illetve a kért kiadások valós voltát ellenőrizhesse;

b) a hatályos szabályok betartását biztosíthassa; és

c) az ellenőrzési eljárást fenntarthassa.

(4) Azokban az esetekben, amikor az irányító hatóság és a kifizető hatóság ugyanaz a szervezet vagy ugyanahhoz a szervezethez tartozik, akkor ennek a szervezetnek kell gondoskodnia arról, hogy olyan eljárásokat alkalmazzanak, amelyek a (2) és (3) bekezdésben előírtakkal egyenértékű ellenőrzési követelményeket nyújtanak.

IV. FEJEZET

A műveletek szúrópróbaszerű ellenőrzése

10. cikk

(1) A tagállamoknak megfelelő szúrópróbaszerű ellenőrzés által, különösen a következőkre tekintettel kell megszervezniük a műveletek ellenőrzését:

a) a bevezetett irányítási és ellenőrzési rendszerek hatékonyságának ellenőrzése;

b) a különböző érintett szinteken megtett költségnyilatkozatok szelektív ellenőrzése kockázatelemzés alapján.

(2) Az egyes támogatások megszűnése előtt elvégzett ellenőrzéseknek az összes támogatható kiadás legalább 5 %-át kell érinteniük, és a (3) bekezdés rendelkezéseinek figyelembevételével az ellenőrzéseknek a műveletek jóváhagyott reprezentatív mintáján kell alapulniuk. A tagállamoknak az ellenőrzések végrehajtását az érintett időszakban egyenletesen kell elosztaniuk. Kötelesek biztosítani az olyan feladatok megfelelő különválasztását, amelyek az ilyen ellenőrzések elvégzéséhez, illetve a műveletekkel kapcsolatos végrehajtási vagy fizetési eljárásokhoz kapcsolódnak.

(3) Az ellenőrzésre kerülő műveletek szúrópróbaszerű ellenőrzése során a következőket kell figyelembe venni:

a) a különböző típusú és nagyságú műveletek megfelelő összetétele ellenőrzésének szükségessége;

b) a nemzeti vagy közösségi ellenőrzések során azonosított esetleges kockázati tényezők;

c) a műveletek egyes közvetítő szervezetekre vagy egyes végső kedvezményezettekre történő összpontosítása annak érdekében, hogy a legfontosabb közvetítő szervezeteket és végső kedvezményezetteket valamennyi támogatás megszűnése előtt legalább egyszer ellenőrizzék.

11. cikk

A tagállamok az ellenőrzések révén igyekezzenek a következőket felülvizsgálni:

a) az irányítási és ellenőrzési rendszerek gyakorlati alkalmazása és hatékonysága;

b) a számviteli nyilvántartások megfelelő száma tekintetében megegyeznek-e a könyvelési dokumentumok, a közvetítő szervezetek, a végső kedvezményezettek és a műveleteket végző szervezetek vagy vállalkozások által megőrzött bizonylatokkal;

c) a megfelelő ellenőrzési eljárás megléte;

d) a kiadási tételek megfelelő száma tekintetében, a vonatkozó kiadások természete és ütemezése eleget tesz-e a közösségi rendelkezéseknek és megfelel-e a műveletek jóváhagyott leírásának és a ténylegesen elvégzett munkáknak;

e) a művelet tényleges vagy szándékolt hasznosítása megfelel-e a közösségi társfinanszírozás iránti kérelemben leírt céloknak;

f) a Közösség pénzügyi hozzájárulásai nem haladják-e meg az 1260/1999/EK rendelet 29. cikkében vagy bármely egyéb alkalmazandó közösségi rendelkezésben megállapított határokat, és a végső kedvezményezettnek történő kifizetéseket levonások és indokolatlan késedelem nélkül teljesítették-e;

g) a megfelelő nemzeti társfinanszírozást ténylegesen rendelkezésre bocsátották-e; és

h) a társfinanszírozott műveleteket a közösségi szabályok és politikák tiszteletben tartásával hajtották-e végre az 1260/1999/EK rendelet 12. cikkének megfelelően.

12. cikk

Az ellenőrzésekkel meg kell állapítani, hogy az esetlegesen feltárt problémák a rendszerből erednek-e, ami az azonos végső kedvezményezett által végrehajtott vagy az azonos közvetítő szervezetek által irányított műveletekre is kockázatot jelenthet. Az ellenőrzéseknek fel kell tárnia az ilyen helyzetek okait is, és meg kell állapítani, hogy milyen további vizsgálatokra és korrekciós vagy megelőző intézkedésekre van szükség.

13. cikk

A tagállamok legkésőbb minden év június 30-ig és legelőször 2001. június 30-án kötelesek tájékoztatni a Bizottságot a megelőző naptári évben a 10–12. cikk alkalmazási módjáról, és ezenfelül kiegészíteni vagy naprakésszé tenni az 5. cikkben említett irányítási és ellenőrzési rendszereik leírását.

14. cikk

E fejezet rendelkezései értelemszerűen vonatkoznak a 8. cikkben említett behajtandó összegekre.

V. FEJEZET

Nyilatkozat a támogatás megszűnésekor

15. cikk

Annak a személynek vagy osztálynak, akit, illetve amelyet az 1260/1999/EK rendelet 38. cikke (1) bekezdésének f) pontjában említett, a támogatás megszűnésekor kiállítandó nyilatkozat elkészítésére jelöltek ki, működésében független:

a) a kijelölt irányító hatóságtól;

b) attól a személytől, illetve osztálytól a kifizető hatóságon belül, aki, illetve amely a 9. cikk (1) bekezdésében említett igazolások kiállításáért felel;

c) a közvetítő szervezetektől.

Vizsgálatait a nemzetközileg elfogadott könyvvizsgálati normák szerint kell végeznie. Az irányító és kifizető hatóságok és a közvetítő szervezetek kötelesek ellátni minden szükséges információval, és betekintést kell nyernie mindazon nyilvántartásokba és az azokat alátámasztó bizonylatokba, amelyek a nyilatkozat kiadásához szükségesek.

16. cikk

A nyilatkozatoknak az irányítási és ellenőrzési rendszereknek és a már végrehajtott, illetve szükség szerint a műveletek további végrehajtandó szúrópróbaszerű ellenőrzései eredményeinek vizsgálatán kell alapulniuk. A nyilatkozatot kiadó személy vagy osztály köteles addig folytatni a vizsgálatot, amíg megfelelő módon meg nem győződik arról, hogy az igazolt költségkimutatás helyes, és hogy az azt alátámasztó műveletek jogszerűek és szabályosak.

A nyilatkozatokat a III. mellékletben megadott tájékoztató minta alapján kell elkészíteni, és csatolni kell hozzá egy jelentést, amely tartalmazza mindazon vonatkozó információkat, amelyek a nyilatkozatot alátámasztják, beleértve a nemzeti és közösségi szervezetek által végzett valamennyi olyan ellenőrzés eredményeinek összefoglalását is, amelyekhez a nyilatkozó hozzáférhetett.

17. cikk

Ha a jelentős irányítási vagy ellenőrzési hiányosságok vagy az észlelt szabálytalanságok nagyszámú előfordulása nem teszi lehetővé, hogy a nyilatkozó a kiadások záró egyenlegének kifizetése és a záró költségigazolás iránti kérelem érvényességéről összességében pozitív értékelést adjon, akkor a nyilatkozatnak utalnia kell e körülményekre, és becslést kell adnia a probléma terjedelmére és annak pénzügyi kihatására.

Ilyen esetben a Bizottság további ellenőrzések végrehajtását kérheti azzal a céllal, hogy a szabálytalanságokat meghatározott időn belül azonosítsák és korrigálják.

VI. FEJEZET

Azon számviteli információk külalakjára és tartalmára vonatkozó követelmények, amelyeket nyilván kell tartani és kérésére közölni kell a Bizottsággal

18. cikk

(1) A műveletek I. mellékletben említett számviteli nyilvántartásait, amennyire csak lehetséges, elektronikus formában kell vezetni. Az ilyen nyilvántartásokat külön kérésre a bizonylati és helyszíni ellenőrzések elvégzése céljából a Bizottság rendelkezésére kell bocsátani az 1260/1999/EK rendelet 18. cikke (3) bekezdésének c) pontjában előírt pénzügyi tervek, illetve az ugyanezen rendelet 32. cikke szerinti finanszírozási információk frissítésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség sérelme nélkül.

(2) A Bizottság mindegyik tagállammal megállapodik azon elektronikus nyilvántartások tartalmáról, amelyeket az (1) bekezdés alapján rendelkezésére kell bocsátaniuk, az átadás módjáról és a szükséges elektronikus rendszerek kifejlesztéséhez szükséges időszak hosszáról, tekintettel az 1260/1999/EK rendelet 18. cikke (3) bekezdésének e) pontjában említett megállapodásra. A Bizottság által esetlegesen kért információk körét és az elektronikus fájlok előnyben részesített műszaki leírását a IV. és az V. melléklet tartalmazza.

(3) A Bizottság írásos kérelmére a tagállamoknak a kérelem kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül át kell adniuk a Bizottságnak az (1) bekezdésben említett nyilvántartásokat. A Bizottság és a tagállam más határidőben is megállapodhat egymással, különösen ha a nyilvántartások nem állnak rendelkezésre elektronikus formában.

(4) A Bizottság biztosítja a tagállamoktól kapott vagy a Bizottság által a helyszíni vizsgálatok során begyűjtött információk bizalmas kezelését és biztonságos tárolását a Szerződés 287. cikkének és a Bizottság információk használatáról és az azokhoz való hozzáférésről szóló szabályainak megfelelően.

(5) A vonatkozó nemzeti jogszabályokra is figyelemmel, a Bizottság tisztségviselői minden olyan dokumentumba betekinthetnek, amelyet az e rendelet alapján végzett ellenőrzések céljára vagy azokat követően készítettek el, és hozzáférhetnek a nyilvántartott adatokhoz, ideértve a számítógépes rendszerekben tároltakat is.

VII. FEJEZET

Általános és záró rendelkezések

19. cikk

Az olyan támogatási formák esetében, ahol a kedvezményezettek egynél több tagállamban találhatók, az érintett tagállamoknak a nemzeti jogszabályokra is tekintettel meg kell állapodniuk egymással az eredményes és hatékony gazdálkodás biztosításához szükséges közös intézkedésekről, és tájékoztatniuk kell a Bizottságot a meghozott intézkedésekről. A Bizottságnak és az érintett tagállamoknak minden szükséges igazgatási segítségnyújtást biztosítaniuk kell egymás számára.

20. cikk

E rendelet rendelkezései nem érintik a tagállamoknak az 1260/1999/EK rendeletben foglalt azon kötelezettségét, hogy a Bizottságot elegendő információval lássák el ahhoz, hogy a terveket értékelhesse, ideértve a rendelet 34. cikke (1) bekezdésének végrehajtását célzó intézkedésekről szóló információkat is, és a Bizottság azon jogát, hogy a rendelet 28. cikke alapján meghozandó határozatait megelőzően további információkat kérjen.

21. cikk

E rendelet rendelkezései nem akadályozzák a tagállamokat abban, hogy az e rendeletben előírtaknál szigorúbb szabályokat alkalmazzanak.

22. cikk

A 2064/97/EK rendelet hatályát veszti.

Rendelkezéseit azonban továbbra is alkalmazni kell az olyan támogatásokra vonatkozóan, amelyeket az 1994 és 1999 közötti programozási időszakban a 2052/88/EGK rendelet alapján nyújtottak.

23. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2001. március 2-án.

a Bizottság részéről

Michel Barnier

a Bizottság tagja

[1] HL L 161., 1999.6.26., 1. o.

[2] HL L 298., 1998.11.7., 15. o.

[3] HL L 290., 1997.10.23., 1. o.

[4] HL L 337., 1994.12.24., 11. o.

[5] HL L 185., 1988.7.15., 9. o.

[6] HL L 83., 1999.3.27., 1. o.

[7] HL L 292., 1996.11.15., 2. o.

[8] HL L 178., 1994.7.12., 43. o.

[9] HL L 193., 2000.7.29., 39. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A MEGFELELŐ ELLENŐRZÉSI ELJÁRÁS INFORMÁCIÓIGÉNYÉNEK TÁJÉKOZTATÓ LEÍRÁSA (7. cikk)

A 7. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzési eljárás akkor tekinthető megfelelőnek, ha az adott támogatás esetében:

1. A megfelelő irányítási szinten vezetett számviteli nyilvántartások valamennyi társfinanszírozott művelet esetében részletes információt nyújtanak a végső kedvezményezetteknél ténylegesen felmerült kiadásokról, a végső kedvezményezettek közé értve – ahol nem az utóbbiak a finanszírozás végső címzettjei – a műveleteket végző szervezeteket és vállalkozásokat is. A számviteli nyilvántartások feltüntetik elkészítésük időpontját, minden egyes kiadási tétel összegét, az adott tételt alátámasztó bizonylatok természetét, valamint a kifizetés keltét és fizetési módját. A szükséges bizonylatokat (pl. számlák) mellékelni kell.

2. A társfinanszírozott művelethez csak részben kapcsolódó kiadási tételeknél a társfinanszírozott műveletek és az egyéb műveletek között kimutatható a kiadások felosztásának pontossága. Ugyanez vonatkozik az olyan költségfajtákra, amelyek csak bizonyos korlátokon belül vagy csak az egyéb költségek arányában tekinthetők támogathatónak.

3. A művelet műszaki leírása és pénzügyi terve, az időközi jelentések, a támogatás jóváhagyására és a versenytárgyalási és szerződéskötési eljárásokra vonatkozó iratok, továbbá a műveletben társfinanszírozott termékek és szolgáltatások vizsgálatáról szóló jelentések szintén a megfelelő irányítási szinten találhatók.

4. A társfinanszírozott műveletekben ténylegesen felmerült kiadások bejelentéséhez egy, a végső kedvezményezett vagy a műveletet végző szervezet vagy vállalkozás és a kifizető hatóság között elhelyezkedő közvetítő szervezet számára, a teljes igazolt összeg kiszámításához az (1) bekezdésben említett információkat mindegyik művelet esetében egy részletes költségkimutatásban kell összesíteni úgy, hogy az minden egyes kiadási tételt magában foglaljon. E részleges költségkimutatások a közvetítő szervezet számára a számviteli nyilvántartását alátámasztó bizonylatokat képeznek.

5. A közvetítő szervezetek mindegyik műveletről és a kiadásoknak a végső kedvezményezettek által igazolt összegéről számviteli nyilvántartást vezetnek. A közvetítő szervezetek az 1260/1999/EK rendelet 9. cikkének o) pontja alapján kijelölt kifizető hatóságnak benyújtják azon műveletek listáját, amelyek az egyes támogatások keretében jóváhagyásra kerültek, mindegyik műveletet részletesen azonosítva és megjelölve a végső kedvezményezettet, a támogatás jóváhagyásának keltét, a lekötött és kifizetett összegeket és a kiadások időszakát, valamint az összes kiadást intézkedések és alprogramok vagy prioritások szerint. Ezek az információk a kifizető hatóság számára a számviteli nyilvántartását alátámasztó bizonylatokat képeznek, és egyben a Bizottság számára benyújtandó költségnyilatkozatok elkészítésének az alapjai is.

6. Azokban az esetekben, ha a végső kedvezményezettek közvetlenül a kifizető hatóságnak adnak jelentést, akkor a (4) bekezdésben említett részletes költségelszámolás a kifizető hatóság – amely felelős az (5) bekezdésben említett társfinanszírozott műveletek jegyzékének elkészítéséért – számára a számviteli nyilvántartását alátámasztó bizonylatot képez.

7. Ha a végső kedvezményezett vagy a műveletet végző szervezet vagy vállalkozás és a kifizető hatóság között egynél több közvetítő szervezet van, mindegyik közvetítő szervezet a saját hatáskörébe tartozó területre vonatkozóan részletes költségkimutatásokat kér az alárendelt szervezettől, amely kimutatások a saját számviteli nyilvántartásaihoz alátámasztó bizonylatként szolgálnak és amelyek alapján minden egyes műveletről legalább egy költségösszesítőt készít a fölérendelt szervezet számára.

8. Ha a számviteli adatokat elektronikus úton adják át, az összes érintett hatóságnak és szervezetnek elegendő információt kell kapnia az alacsonyabb szintről ahhoz, hogy számviteli nyilvántartásaikat és a felfelé jelentett összegeket igazolni tudják, aminek révén biztosítható a megfelelő ellenőrzési eljárás a Bizottság számára igazolt teljes összegtől az egyes kiadási tételekig lebontva és az azokat alátámasztó bizonylatokig a végső kedvezményezettek és a műveleteket végző szervezetek és vállalkozások szintjén.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

1. A MŰVELETEKRŐL SZÓLÓ AZON INFORMÁCIÓK KÖRE, AMELYEKET KÉRÉSRE A BIZOTTSÁG RENDELKEZÉSÉRE KELL BOCSÁTANI DOKUMENTÁCIÓS ÉS HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK CÉLJÁRA

A kért adatok a következőket tartalmazhatják, a pontos tartalmat az érintett alapnak (Regionális, Szociális, EMOGA Orientációs Részleg, Halászati) a tagállammal megkötött szerződése határozza meg. A mezőszámok a Bizottságnak átadandó elektronikus fájlok összeállításához előnyben részesített nyilvántartási szerkezetet jelenítik meg [1]

A. MŰKÖDÉSI ADATOK (a támogatást jóváhagyó határozat alapján)

1. mező Operatív program/Egységes Programozási Dokumentum CCI-kódja ("Code commun d'identification" – közös azonosítási kód)

2. mező Operatív program/Egységes Programozási Dokumentum neve

3. mező A prioritás (vagy technikai segítségnyújtás) kódja

4. mező A prioritás (vagy technikai segítségnyújtás) neve

5. mező A programkomponens (intézkedés, alintézkedés, tevékenység stb.) kódja

6. mező A programkomponens (intézkedés, alintézkedés, tevékenység stb.) neve

7. mező Strukturális alap

8. mező Kifizető hatóság

9. mező Irányító hatóság

10. mező A közvetítő szervezet vagy szervezetek (az irányító hatóságon kívül), amely(ek) részére a végső kedvezményezett a kiadásokról nyilatkozik

11. mező A művelet kódja [2]

12. mező A művelet neve

13. mező A régió vagy a térség neve, amely a művelet helye/ahol a műveletet végzik

14. mező A régió vagy a térség kódja

15. mező A művelet rövid leírása

16. mező A kiadások támogathatósági időszakának kezdete

17. mező A kiadások támogathatósági időszakának vége

18. mező A támogatás jóváhagyásáról határozó szervezet [3]

19. mező A jóváhagyás időpontja

20. mező A végső kedvezményezett hivatkozási száma [4]

21 mező Annak a szervezetnek vagy vállalkozásnak a hivatkozási száma (ha az nem a végső kedvezményezett), amely a végső kedvezményezettnek a művelet végrehajtásáért felelős

22. mező Pénznem (ha az nem euró)

23. mező A művelet teljes költsége [5]

24. mező A művelet teljes támogatható költsége [6]

25. mező Társfinanszírozási kiadások [7]

26. mező Közösségi hozzájárulás

27. mező Közösségi hozzájárulás százalékban (ha a 26. mezőn felül ezt is nyilvántartják)

28. mező Nemzeti közfinanszírozás

29. mező Nemzeti közfinanszírozás központi szinten

30. mező Nemzeti regionális közfinanszírozás

31. mező Nemzeti helyi közfinanszírozás

32. mező Egyéb nemzeti közfinanszírozás

33. mező Magánfinanszírozás

34. mező EIB-finanszírozás

35.mező Egyéb finanszírozás

36.mező Intervenció kategória és alkategória szerint e melléklet 3. fejezete alapján

37. mező Elhelyezkedés városi/vidéki területeken [8]

38. mező Hatás a környezetre [9]

39. mező Hatás az esélyegyenlőségre [10]

40. mező Mutató [11]

41. mező A mutató mértékegysége

42. mező Mutató célérték a művelethez

B. NYILATKOZAT A MŰVELETI KIADÁSOKRÓL

A kért információk korlátozhatók azokra a kiadási nyilvántartásokra, amelyekről a végső kedvezményezett műveletenként nyilatkozott (1. rész). A kért információk a tagállammal történt megegyezés alapján az egyedi kifizetéseknek a végső kedvezményezett vagy a műveletet végző szervezet vagy vállalkozás, ha az nem a végső kedvezményezett, által vezetett nyilvántartásaira vonatkozhatnak (2. rész).

1. A végső kedvezményezett által jelentett, a Bizottságnak címzett költségnyilatkozatokban szerepeltetni kívánt kiadások

43. mező A művelet kódja (= 11. mező)

44. mező A művelet elnevezése (= 12. mező)

45. mező Az igény hivatkozási száma

46. mező Társfinanszírozásra támogathatónak nyilvánított kiadás

47. mező Közösségi hozzájárulás

48. mező Közösségi hozzájárulás százalékban (ha a 47. mezőn felül ezt is nyilvántartják)

49. mező Nemzeti közfinanszírozás

50. mező Nemzeti közfinanszírozás központi szinten

51. mező Nemzeti regionális közfinanszírozás

52. mező Nemzeti helyi közfinanszírozás

53. mező Egyéb nemzeti közfinanszírozás

54. mező Magánfinanszírozás

55. mező EIB-finanszírozás

56. mező Egyéb finanszírozás

57. mező A kiadásokról nyilatkozó szervezet neve, ha az nem a végső kedvezményezett [12]

58. mező Az elszámolás időpontja (a nyilvántartás létrehozásának kelte) [13]

59. mező A végső kedvezményezett igényét részletesen alátámasztó bizonylatok helye [14]

60. mező Azon időszak kezdete, amelyben a kiadások felmerültek

61. mező Azon időszak vége, amelyben a kiadások felmerültek

62. mező A jelentett kiadásokból levont bevételek, ha voltak ilyenek

63. mező Az igényből levont pénzügyi korrekciók, ha voltak ilyenek

64. mező A kifizető hatóság által bejelentett és igazolt kiadás (euróban)

65. mező A kifizető hatóság kiadási nyilatkozatának kelte

66. mező Alkalmazott euró-árfolyam vagy árfolyamok [15]

67. mező A helyszíni ellenőrzés dátuma

68. mező A helyszíni ellenőrzést végző szervezet

69. mező Mutató [16] (= 40)

70. mező A mutató mértékegysége (= 41)

71. mező A műveleti cél elérésének mértéke a nyilatkozat megtételekor (%)

72. mező A műveleti cél elérésének mértéke a nyilatkozat megtételekor, összehasonlítva az induló tervben szereplő tervezett előrehaladással (%)

2. A végső kedvezményezett vagy a műveletet végző szervezet vagy vállalkozás által eszközölt egyedi kifizetések adatai (megegyezés alapján)

73. mező A kifizetés összege

74. mező A kifizetés hivatkozási száma

75. mező A kifizetés időpontja [17]

76. mező Az elszámolás időpontja [18]

77. mező A végső kedvezményezett kifizetéseit részletesen alátámasztó bizonylatok helye [19]

78. mező A kedvezményezett neve (áruk és szolgáltatások szállítója; vállalkozó)

79. mező A kedvezményezett hivatkozási száma

2. A TÁMOGATÁSI TERÜLETEK OSZTÁLYOZÁSA

A. Támogatási területek

A strukturális alapok támogatási területeiről szóló következő lista az 1260/1999/EK rendelet 36. cikkén alapul, és abból a célból állították össze, hogy segítsen a Bizottság szolgálatainak a strukturális alapok tevékenységeiről szóló beszámoló elkészítésében.

Az ilyen kategóriánkénti információk – azon felül, hogy használatosak a strukturális alapok éves jelentéseiben, és hozzájárulnak a különböző közösségi politikák egyértelmű kommunikációjához – szükségesek ahhoz, hogy a Bizottság válaszolni tudjon az EK-intézmények, a tagállamok és a nyilvánosság részéről érkező tájékoztatási kérelmekre.

Ez a kategóriánkénti bontás a programokhoz kapcsolódó irányító és tájékoztató tevékenységek része, és nem helyettesíti a programprioritások által meghatározott bontást vagy a kiértékelő gyakorlatok során azonosított és mért sajátos hatáskategóriákat.

A strukturális alapok programjain belüli intézkedések megtervezésénél a tagállamok számára továbbra is fennáll annak a lehetősége, hogy a saját nemzeti és regionális helyzetüknek leginkább megfelelő osztályozást alkalmazzák, amely – ha úgy kívánják – a Bizottság osztályozásán is alapulhat. Fontos azonban, hogy a Bizottság képes legyen összefoglalókat készíteni az alapok különböző támogatási területek szerinti tevékenységeiről. Így a programkiegészítő dokumentumnak be kell mutatnia az egyes intézkedések és a Bizottság listájában szereplő kategóriák közötti kapcsolatot. Ezt a kapcsolatot például úgy lehet bemutatni, hogy minden intézkedéshez a megfelelő kódot használják, vagy rávilágítanak a nemzeti kódok és a Bizottság kategóriái közötti összefüggésekre. A kapcsolatot a programok éves megvalósulási jelentéseiben is be kell mutatni.

E lista nem teljesen új, hiszen azon a 14 alapkategórián alapul, amelyeket az 1. célkitűzés programjaiban alkalmaztak az előző programidőszak halmozási gyakorlata során.

B. Kiegészítő információk

A műveletek pénzügyi igazgatása tekintetében a Bizottság kijelölte az információk azon fajtáit, amelyeket a tagállamoknak rendelkezésre kell bocsátaniuk, nevezetesen:

1. a projekt elhelyezkedése a) városi, b) vidéki vagy c) földrajzilag nincs körülhatárolva;

2. a projekt a) fő célja a környezetvédelem, b) környezetbarát, c) környezetvédelmi szempontból semleges;

3. a projekt a) fő célja a nemek közötti egyenlőség megteremtése, b) a nemek közötti egyenlőség szempontjából pozitív vagy c) a nemek közötti egyenlőség szempontjából semleges.

Ha ezek a pénzügyi igazgatással kapcsolatos információk rendelkezésre állnak és a következő osztályozást használják, akkor a Bizottság képes lesz megfelelni az európai polgárok igényeinek.

3. OSZTÁLYOZÁS

1. Gazdasági terület

11 Mezőgazdaság

111 Beruházások mezőgazdasági üzemekbe

112 Fiatal gazdálkodók tevékenységének megkezdése

113 Mezőgazdasági szakképzés

114 Mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalomba hozatalának javítása

12 Erdőgazdálkodás

121 Beruházások erdőbirtokokba

122 Erdészeti termékek betakarításának, feldolgozásának és forgalomba hozatalának javítása

123 Új lehetőségek felkutatása az erdészeti termékek felhasználásában és forgalomba hozatalában

124 Erdőbirtokok egyesületeinek kialakítása

125 Természeti katasztrófák miatt sérült erdészeti termelési potenciál helyreállítása és megelőző intézkedések bevezetése

126 Nem mezőgazdasági földek betelepítése

127 Védett erdőségek ökológiai stabilitásának javítása és fenntartása

128 Erdészeti szakképzés

13 Vidéki területek alkalmazkodásának és fejlődésének előmozdítása

1301 Melioráció

1302 Újraparcellázás

1303 Gazdaságokat segítő és farmgazdálkodási szolgáltatások bevezetése

1304 Minőségi mezőgazdasági termékek értékesítése

1305 Alapszolgáltatások a vidéki gazdaság és lakosság számára

1306 Falvak felújítása és fejlesztése és a vidéki örökség védelme és megőrzése

1307 Mezőgazdasági és ahhoz kapcsolódó tevékenységek diverzifikálása többrétű tevékenységek vagy alternatív bevételek biztosítása céljából

1308 Mezőgazdasági vízgazdálkodás

1309 A mezőgazdasági fejlesztéssel kapcsolatos infrastruktúra fejlesztése és javítása

1310 Turizmussal kapcsolatos tevékenységek ösztönzése

1311 Gazdaságokhoz kapcsolódó kézműves tevékenységek ösztönzése

1312 A földek, az erdők és a táj megőrzésével, továbbá az állatok jólétének javításával kapcsolatos környezetvédelem

1313 Természeti katasztrófák miatt sérült mezőgazdasági termelési potenciál helyreállítása és megelőző eszközök bevezetése

1314 Újszerű pénzügyi módszerek

14 Halászat

141 A halászati tevékenység kiigazítása

142 A halászflotta felújítása és korszerűsítése

143 Halászati termékek feldolgozása, forgalomba hozatala és reklámja

144 Akvakultúra

145 Halászkikötői létesítmények és vízi erőforrások védelme és fejlesztése

146 Társadalmi-gazdasági intézkedések és támogatások a tevékenységek ideiglenes felfüggesztése miatt és egyéb pénzbeli kártalanítás

147 Az ágazat tagjai, a kisipari jellegű parti halászat és a belvízi halászat műveletei

148 Egyéb strukturális alapok (ERFA, ESZA) által finanszírozott intézkedések.

15 Nagyvállalatok támogatása

151 Állótőke-beruházás (felszerelések és berendezések, állami támogatás társfinanszírozása)

152 Környezetbarát technológiák, tiszta és gazdaságos energiatermelő technológiák

153 Üzleti tanácsadó szolgáltatások (beleértve a nemzetközi piacra való lépéssel, a kivitellel és a környezetvédelemmel kapcsolatos tanácsadást és a technológiavásárlást is)

154 Szolgáltatások az üzletrész-tulajdonosok számára (egészségügy és biztonság, gondoskodás a hozzátartozókról)

155 Újszerű pénzügyi módszerek

16 Kis- és középvállalkozások és kézművesek támogatása

161 Állótőke-beruházás (felszerelések és berendezések, állami támogatás társfinanszírozása)

162 Környezetbarát technológiák, tiszta és gazdaságos energiatermelő technológiák

163 Üzleti tanácsadási szolgáltatások (tájékoztatás, üzleti tervezés, tanácsadási szolgáltatások, marketing, cégvezetés, formatervezés, a nemzetközi piacra lépés, kivitel, környezetvédelem, technológia vásárlása)

164 Közös üzleti szolgáltatások (üzleti parkok, inkubátorházak, stimuláció, értékesítést ösztönző szolgáltatások, kapcsolatépítés, konferenciák, kereskedelmi vásárok)

165 Újszerű pénzügyi módszerek

166 Szolgáltatások a szociális gazdaságban/harmadik szektorban (gondoskodás a hozzátartozókról, egészségügy és biztonság, kulturális tevékenységek)

167 Szakképzés kis- és középvállalkozások és kézművesek számára

17 Turizmus

171 Állótőke-beruházás (tájékoztató központok, szálláshelyek, vendéglátás, létesítmények)

172 Forgótőke-beruházás (turisztikai szolgáltatások fejlesztése és nyújtása, sport-, kulturális és szabadidős tevékenységek, örökség)

173 Közös szolgáltatások az idegenforgalom számára (beleértve az értékesítést ösztönző tevékenységeket, a kapcsolatépítést, a konferenciákat és a kereskedelmi vásárokat is)

174 Idegenforgalmi szakképzés

18 Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció (KTFI)

181 Egyetemeken és kutatóintézetekben folyó kutatási projektek

182 Innováció és technológiaátadás, hálózatok és partneri kapcsolatok kialakítása vállalkozások, illetve kutatóintézetek között

183 KTFI-infrastruktúra

184 Kutatóképzés

2. Humán erőforrások

21 Munkaerőpiaci politika

22 Szociális beilleszkedés

23 Egyedi ágazathoz nem kötött képzés és szakképzés fejlesztése (személyek, vállalkozások)

24 A munkaerő rugalmassága, vállalakozói tevékenység, innováció, informatika és kommunikációs technológiák (személyek, vállalkozások)

25 Pozitív munkaerőpiaci cselekvések nőknek

3. Alapinfrastruktúra

31 Közlekedési infrastruktúra

311 Vasút

312 Utak

3121 Autóutak

3122 Regionális/helyi utak

3123 Kerékpárutak

313 Autópályák

314 Repülőterek

315 Kikötők

316 Vízi utak

317 Városi közlekedés

318 Vegyes közlekedés

319 Intelligens közlekedési rendszerek

32 Távközlési infrastruktúra és információs társadalom

321 Alapinfrastruktúra

322 Informatika és kommunikációs technológia (ideértve a biztonsági intézkedéseket és a biztonságos adatátvitellel kapcsolatos intézkedéseket)

323 Szolgáltatások és alkalmazások az állampolgár számára (egészségügy, adminisztráció, oktatás)

324 Szolgáltatások és alkalmazások a kis- és középvállalkozások számára (elektronikus kereskedelem és ügyletek, oktatás és képzés, kapcsolatépítés)

33 Energetikai infrastruktúrák (termelés, szállítás)

331 Villamos energia, gáz, kőolajipari termékek, szilárd üzemanyagok

332 Megújuló energiaforrások (napenergia, szélenergia, vízenergia, biomassza)

333 Energiahatékonyság, vegyes tüzelésű erőművek, energiaszabályozás

34 Környezeti infrastruktúra (ideértve a vizet is)

341 Levegő

342 Zaj

343 Háztartási és ipari hulladékok (ideértve a kórházi és veszélyes hulladékokat is)

344 Ivóvíz (összegyűjtés, tárolás, kezelés és elosztás)

345 Szennyvíz és víztisztítás

35 Város- és vidéktervezés és rehabilitáció

351 Ipari és katonai létesítmények korszerűsítése és rehabilitálása

352 Városi területek rehabilitálása

353 A természetes környezet védelme, javítása és helyreállítása

354 Kulturális örökség megőrzése és helyreállítása

36 Szociális és közegészségügyi infrastruktúra

4. Vegyes

41 Műszaki segítségnyújtás és innovációs tevékenységek (ERFA, ESZA, EMOGA, HOPE)

411 Előkészítés, megvalósítás, figyelemmel kísérés, reklám

412 Kiértékelés

413 Tanulmányok

414 Innovációs tevékenységek

415 A társadalom tájékoztatása

[1] Lásd a elektronikus fájlok összeállítására vonatkozó utasításokat az V. melléklet 2. pontjában.

[2] Egy "művelet" egy, a "végső kedvezményezett" által – illetve abban az esetben, ha az utóbbi nem a finanszírozás végső címzettje, a felelőssége alatt tevékenykedő szervezet vagy vállalkozás – végrehajtott olyan projekt vagy cselekvés, amely hasonló tevékenységekre vonatkozik, és amelyhez általában egyetlen támogatás-jóváhagyási határozatra van szükség. Az egyedi műveletekről szóló adatokra van szükség és nem az olyan, "végső kedvezményezettek" tevékenységét felölelő összesített adatokra, akik a műveleteket nem maguk végzik el (lásd még e rendelet I. mellékletét és az 1685/2000/EK rendelet melléklete 1. szabályának 1.2, 1.3 és 2. pontját a kiadások támogathatóságáról). Az olyan rendszerek esetén azonban, ahol több kisebb kedvezményezett van, összesített adatok benyújtásáról is meg lehet állapodni.

[3] Lásd az I. melléklet 3. bekezdését.

[4] Ahogyan azt az 1260/1999/EK rendelet 32. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdése a kiadásokról szóló nyilatkozat céljára előírja.

[5] Beleértve azokat a nem támogatható költségeket is, amelyeket a közfinanszírozás számítási alapjánál figyelmen kívül hagytak.

[6] A közfinanszírozás számítási alapjánál figyelembe vett költségek.

[7] Az 1260/1999/EK rendelet 29. cikkének (2) bekezdése.

[8] A művelet elhelyezkedése a) városi, b) vidéki vagy c) földrajzilag nincs körülhatárolva.

[9] A művelet a) fő célja a környezetvédelem, b) környezetbarát, c) környezetvédelmi szempontból semleges.

[10] A művelet a) fő célja a nemek közötti egyenlőség megteremtése, b) a nemek közötti egyenlőség szempontjából pozitív vagy c) a nemek közötti egyenlőség szempontjából semleges.

[11] A fő monitoringmutatókat meg kell jelölni (a tagállammal történt megegyezés alapján).

[12] Ha a végső kedvezményezett a kiadásokról olyan közvetítő szervezeteknek vagy irányító hatóságnak nyilatkozik, amelyek az igényt a kifizetési hatóságnak továbbítják, akkor a Bizottság a kiadási nyilatkozatok részleteit kérheti minden szinten, hogy az ellenőrzési eljárás követhető legyen (lásd az I. melléklet 5. bekezdését).

[13] Lásd az I. melléklet 1. bekezdését

[14] Ellenőrzési nyomvonal: az I. melléklet 8. bekezdése.

[15] Ha több nyilatkozatot is tettek, akkor az alkalmazott árfolyamot a végső kedvezményezett által jelentett valamennyi összegnél fel kell tüntetni.

[16] A fő monitoringmutatókat meg kell jelölni (a tagállammal történt megegyezés alapján).

[17] Lásd az I. melléklet 1. bekezdését.

[18] Ellenőrzési nyomvonal: az I. melléklet 8. bekezdése.

[19] Ha több nyilatkozatot is tettek, akkor az alkalmazott árfolyamot a végső kedvezményezett által jelentett valamennyi összegnél fel kell tüntetni.

--------------------------------------------------

V. MELLÉKLET

A ELEKTRONIKUS FÁJLOK BIZOTTSÁG RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ÁTADÁSÁNAK ELŐNYBEN RÉSZESÍTETT MŰSZAKI LEÍRÁSAI

1. Átviteli eszközök

A jelenleg használt eszközök nagy része alkalmazható, ha arról előzetesen megegyezés születik a Bizottsággal. Az előnyben részesített eszközök nem teljes listája a következő:

1. Mágneses eszköz

- hajlékonylemez: 3,5 hüvelykes 1,4 Mb (DOS/Windows)

lehetséges tömörítés ZIP formátumba

- DAT kazetta

4 mm DDS-1 (90 perces)

- CD-ROM (egyszer írható)

2. Elektronikus adatátvitel

- közvetlen üzenetküldés (e-mail)

5 Mb vagy kisebb fájlok esetén

lehetséges tömörítés ZIP formátumba

- FTP átvitel

lehetséges tömörítés ZIP formátumba

2. Preferált norma a tagállamok számítógépes állományaiból készülő kivonat összeállításához

A preferált standard fájl a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

1. Minden rekord három karakteres kóddal kezdődik, amely azonosítja az abban a rekordban lévő információt. Kétféle rekord létezik:

a) "PRJ" – kóddal azonosított műveleti rekordok, amelyek általános információt tartalmaznak a műveletről. A rekord-attribútumok (1-42. mező) megegyeznek a IV. melléklet 1. pontjának A. alpontjában felsoroltakkal.

b) "PAY" – kóddal azonosított költségrekordok, amelyek részletes információt tartalmaznak a művelet keretében bejelentett kiadásokról. A rekord-attribútumok (43-79. mező) megegyeznek a IV. melléklet 1. pontjának B. alpontjában felsoroltakkal.

2. A műveleti információkat tartalmazó "PRJ" rekordokat közvetlenül követi több műveleti kiadást tartalmazó "PAY" rekord, egyébként a PRJ és a PAY rekordok külön fájlban is megadhatók.

3. A mezőket pontosvessző választja el egymástól. Két egymás után következő pontosvessző azt jelenti, hogy a mezőhöz nem adtak meg adatot ("üres mező").

4. A rekordok hossza változó. Az egyes rekordok a "CR LF" – kóddal vagy a "Carriage return – Line feed" utasítással (hexadecimálisban: "OD 0A") végződnek.

5. A fájl ASCII-kódban kerül megadásra.

6. Összegeket jelentő numerikus mezők:

a) Tizedesjel:

b) Ha szükséges, a szélső bal oldalon megjelenik a "+" vagy a "–" jel, majd közvetlenül utána a számok.

c) Tizedesek rögzített száma.

d) A számjegyek között nincs üres hely; az ezres helyértékek között nincs üres hely.

7. Dátum mező: "DDMMYYYY" (nap két számjeggyel, hónap két számjeggyel, év négy számjeggyel).

8. A szöveges formátumú adatokat nem kell idézőjelbe tenni. Magától értetődő, hogy a pontosvesszőt a szöveges formátumú adatoknál nem szabad használni.

9. Valamennyi mező: a mező elején és végén nincs üres hely.

10. A fenti szabályoknak megfelelő fájl külalakja a következő (példa):

PRJ;1999FI161D0002;1 célkitűzés Kelet-Finnország;2;Üzleti fejlesztés;l;Beruházási támogatás;…

PAY;1234;Joensuu Üzleti Park;2315;103300;51650;50 %…

11. A Görögországból származó fájloknál vagy az ELOT-928, vagy az ISO 8859-7 kódolást kell alkalmazni.

3. Dokumentáció

Mindegyik fájlhoz ellenőrző összeget (checksum) kell csatolni a következőkre:

1. rekordok száma

2. teljes összeg

3. valamennyi támogatásnál a részösszegek együttes értéke

Minden kódban kifejezett mezőnél a használt kódok jelentését csatolni kell a fájlhoz.

A rekordok összegének a számítógépes fájlban támogatásonként és alprogramonként (prioritás) meg kell egyeznie a Bizottságnak benyújtott fizetési nyilatkozatokkal arra az időszakra vonatkozóan, amely az információkérelemben megjelenik. Eltérés esetén a fájlhoz csatolni kell egy közleményt az eltérés magyarázatával.

--------------------------------------------------