32001R0438

Kommissionens förordning (EG) nr 438/2001 av den 2 mars 2001 om genomförandebestämmelser till rådets förordning (EG) nr 1260/1999 beträffande förvaltnings- och kontrollsystemen för stöd som beviljas inom ramen för strukturfonderna

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 063 , 03/03/2001 s. 0021 - 0043


Kommissionens förordning (EG) nr 438/2001

av den 2 mars 2001

om genomförandebestämmelser till rådets förordning (EG) nr 1260/1999 beträffande förvaltnings- och kontrollsystemen för stöd som beviljas inom ramen för strukturfonderna

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna(1), särskilt artikel 53.2 i denna,

efter samråd med kommittén enligt artikel 147 i fördraget,

efter samråd med Kommittén för jordbrukets struktur och landsbygdens utveckling,

efter samråd med Kommittén för fiskets och vattenbrukets struktur, och

av följande skäl:

(1) I artikel 38 i förordning (EG) nr 1260/1999 föreskrivs att medlemsstaterna skall vidta ett antal åtgärder för att se till att gemenskapens medel används effektivt och korrekt och i överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning.

(2) Det är därför nödvändigt att medlemsstaterna ger tillräcklig vägledning för hur den utbetalande myndighet och den förvaltningsmyndighet som anges i artikel 32 och artikel 34 i förordning (EG) nr 1260/1999 skall fungera i sina olika uppgifter.

(3) I artikel 38 i förordning (EG) nr 1260/1999 åläggs medlemsstaterna att samarbeta med kommissionen för att det skall kunna säkerställas att de har väl fungerande förvaltnings- och kontrollsystem och för att på alla sätt underlätta kommissionens kontroller, inklusive stickprovskontroller.

(4) I syfte att harmonisera normerna för attestering av utgifter för vilka det begärs utbetalningar från fonderna i enlighet med artikel 32.3 och 32.4 i förordning (EG) nr 1260/1999 bör det fastställas vilket innehåll sådana attester skall ha, och typen av och kvaliteten på de uppgifter som dessa attester grundar sig på bör anges närmare.

(5) För att kommissionen skall kunna utföra kontrollerna enligt artikel 38.2 i förordning (EG) nr 1260/1999, bör medlemsstaterna på begäran lämna de uppgifter till kommissionen som förvaltningsmyndigheterna behöver för att uppfylla de krav på förvaltning, övervakning och utvärdering som ställs i den förordningen. Det är nödvändigt att fastställa vad dessa uppgifter skall omfatta liksom formatet på och överföringssättet för datafilerna när uppgifter lämnas i elektronisk form i enlighet med artikel 18.3 e i förordningen. Kommissionen bör garantera att datoriserade och andra uppgifter förblir konfidentiella och säkra.

(6) Kommissionens förordning (EG) nr 2064/97 av den 15 oktober 1997 om fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av rådets förordning (EEG) nr 4253/88 i fråga om medlemsstaternas finansiella kontroll av verksamhet som samfinansieras av strukturfonderna(2), ändrad genom förordning (EG) nr 2406/98(3), bör ersättas. Bestämmelserna i förordning (EG) nr 2064/97 bör emellertid fortsätta att tillämpas på stöd som beviljats för programperioden 1994-1999 enligt rådets förordning (EEG) nr 2052/88(4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 3193/94(5).

(7) Denna förordning bör inte påverka tillämpningen av bestämmelserna om övervakning på platsen av statliga stöd i enlighet med artikel 22 i rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget(6).

(8) Den här förordningen bör inte påverka tillämpningen av bestämmelserna i rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter(7).

(9) Bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 1681/94 av den 11 juli 1994 om oriktigheter och återvinning av belopp som felaktigt har utbetalats i samband med finansieringen av strukturpolitiken och om organisationen av ett informationssystem på detta område(8) gäller stöd som beviljats enligt förordning (EG) nr 1260/1999 med stöd av artikel 54 andra stycket och artikel 38.1 e i den förordningen.

(10) Denna förordning bör tillämpas i enlighet med subsidiaritetsprincipen som anges i artikel 8.3 i förordning (EG) nr 1260/1999 och utan att det påverkar de institutionella, rättsliga och finansiella system i den berörda medlemsstaten som avses i artikel 34.1 sista stycket i den förordningen.

(11) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för utveckling och omställning av regioner.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

Tillämpningsområde

Artikel 1

I denna förordning fastställs genomförandebestämmelser till förordning (EG) nr 1260/1999 beträffande förvaltnings- och kontrollsystemen för stöd som beviljas inom ramen för strukturfonderna och som förvaltas av medlemsstaterna.

KAPITEL II

Förvaltnings- och kontrollsystem

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att förvaltningsmyndigheterna och de utbetalande myndigheterna samt de förmedlande organen får tillräcklig vägledning beträffande de förvaltnings- och kontrollsystem som behövs för att garantera en sund ekonomisk förvaltning av strukturfonderna i överensstämmelse med allmänt vedertagna normer och principer, och särskilt för att se till att alla ansökningar om stöd från gemenskapen är korrekta, att de följer reglerna och att de kan anses stödberättigande.

2. I denna förordning avses med förmedlande organ alla offentliga eller privata organ eller avdelningar som handlar på förvaltningsmyndigheternas eller de utbetalande myndigheternas ansvar eller utför uppgifter på dessas vägnar i förhållande till slutliga stödmottagare eller organ eller företag som utför insatser eller projekt (nedan kallade insatser).

Artikel 3

Förvaltnings- och kontrollsystemen för förvaltningsmyndigheter och utbetalande myndigheter samt förmedlande organ skall med beaktande av den förvaltade stödvolymen tillgodose följande:

a) En tydlig definition, en tydlig fördelning och, i den mån sund ekonomisk praxis så kräver, en lämplig uppdelning av funktioner inom den berörda organisationen.

b) Effektiva system för att garantera att funktioner utförs på ett tillfredsställande sätt.

c) Att förmedlande organ rapporterar till den ansvariga myndigheten om hur de fullgör sina skyldigheter och om vilka medel de har använt för detta.

Artikel 4

Förvaltnings- och kontrollsystem skall omfatta förfaranden för att kontrollera att medfinansierade varor och tjänster har levererats och att det rör sig om faktiska utgifter samt att säkerställa efterlevnaden av villkoren i relevanta kommissionsbeslut enligt artikel 28 i förordning (EG) nr 1260/1999, samt tillämpliga nationella bestämmelser och gemenskapsbestämmelser, särskilt om utgifternas berättigande till stöd från strukturfonderna under den aktuella stödformen, offentlig upphandling, statligt stöd (även reglerna för kumulering av stöd), miljöskydd och likaberättigande.

Förfarandena skall kräva att kontroller av enskilda insatser på platsen registreras. Registren skall innehålla uppgift om det utförda arbetet, resultatet av kontrollerna och de åtgärder som vidtagits i fråga om avvikelser. Om någon fysisk eller administrativ kontroll inte är uttömmande utan genomförts på grundval av ett urval av insatser, skall registren identifiera utvalda insatser och beskriva urvalsmetoden.

Artikel 5

1. För varje stödform skall medlemsstaterna senast tre månader efter det att stödformen godkänts eller efter det att den här förordningen trätt i kraft, beroende på vilken av dessa frister som infaller senast, underrätta kommissionen om förvaltningsmyndigheternas, de utbetalande myndigheternas samt de förmedlande organens organisatoriska uppbyggnad, de förvaltnings- och kontrollsystem som införts vid dessa myndigheter och organ, samt om förbättringar som planeras i enlighet med den vägledning som avses i artikel 2.1.

2. Underrättelsen skall för varje förvaltningsmyndighet, utbetalande myndighet och förmedlande organ innehålla följande:

a) Vilka funktioner som myndigheten eller organet ålagts.

b) Hur dessa funktioner fördelats mellan eller inom olika avdelningar, däri inbegripet fördelningen mellan förvaltningsmyndigheten och den utbetalande myndigheten om de ingår i samma organ.

c) Hur ansökningar om ersättning för utgifter tas emot, kontrolleras, förklaras giltiga och godkänns, samt hur utbetalningar till stödmottagare godkänns, görs och bokförs.

d) Vilka bestämmelser som gäller för revisionen av förvaltnings- och kontrollsystemen.

3. Om ett gemensamt system används för flera stödformer får en beskrivning av de gemensamma systemet översändas.

Artikel 6

Kommissionen skall i samarbete med medlemsstaterna förvissa sig om att de förvaltnings- och kontrollsystem som beskrivs i artikel 5 uppfyller kraven enligt förordning (EG) nr 1260/1999 och denna förordning, och skall tillkännage eventuella hinder som de innebär för insynen och öppenheten i kontrollerna av fondernas verksamhet eller för kommissionens fullgörande av sina skyldigheter enligt artikel 274 i fördraget. En översyn av systemens funktionssätt skall göras med jämna mellanrum.

Artikel 7

1. I medlemsstaternas förvaltnings- och kontrollsystem skall det finnas en tillfredsställande verifieringskedja.

2. En verifieringskedja skall anses tillfredsställande om den gör det möjligt

a) att kontrollera att de sammanlagda belopp som redovisats till kommissionen överensstämmer med enskilda utgiftsposter och verifikationer på de olika administrativa nivåerna och hos de slutliga stödmottagarna, inbegripet de organ eller företag som utfört insatser, om de slutliga stödmottagarna inte är de som slutligen uppbär medlen,

b) att kontrollera hur de tillgängliga medlen från gemenskapen och de nationella medlen fördelas och överförs.

I bilaga I finns en vägledande beskrivning av de informationskrav som en tillfredsställande verifieringskedja skall uppfylla.

3. Förvaltningsmyndigheten skall förvissa sig om följande:

a) Att det finns rutiner som garanterar att de dokument som är relevanta för enskilda utgifter och stödutbetalningar enligt stödformen och som krävs för en tillfredsställande verifieringskedja förvaras i enlighet med kraven i artikel 38.6 i förordning (EG) nr 1260/1999 och bilaga I till denna förordning.

b) Att det finns ett register över förvarande organ och organets placering.

c) Att dessa dokument hålls tillgängliga för kontroll av personer och organ som normalt har rätt att kontrollera sådana dokument.

Med sådana personer och organ skall avses:

i) Den personal på förvaltningsmyndigheten, den utbetalande myndigheten och det förmedlande organet som handlägger betalningsansökningar.

ii) De avdelningar som genomför revisioner av förvaltnings- och kontrollsystem.

iii) Den person eller avdelning inom den utbetalande myndigheten som ansvarar för att attestera ansökningar om löpande betalningar och slutbetalningar enligt artikel 32.3 och 32.4 i förordning (EG) nr 1260/1999, samt den person eller avdelning som utfärdar den deklaration som avses i artikel 38.1 f.

iv) Bemyndigade tjänstemän från nationella revisionsorgan och från Europeiska gemenskapen.

De får begära att utdrag ur eller kopior av de dokument eller räkenskaper som avses i den här punkten överlämnas till dem.

Artikel 8

Förvaltningsmyndigheten eller den utbetalande myndigheten skall bokföra de belopp som skall återkrävas i fråga om redan utbetalade gemenskapsstöd, och de skall se till att dessa belopp återkrävs utan onödigt dröjsmål. Den utbetalande myndigheten skall efter det att en otillåten utbetalning betalats tillbaka, återbetala denna tillsammans med erhållen dröjsmålsränta genom att dra av berörda belopp i den utbetalande myndighetens nästa utgiftsdeklaration och ansökan om utbetalning till kommissionen eller, om detta inte är tillräckligt, genom att göra en återbetalning till gemenskapen. Den utbetalande myndigheten skall varje år till kommissionen, som bilaga till den fjärde kvartalsrapporten om återkrav enligt förordning (EG) nr 1681/94, översända en redogörelse för de belopp som ännu inte efter återkrav har betalats tillbaka vid den aktuella tidpunkten, fördelade på det år då förfarandena om återkrav inleddes.

KAPITEL III

Attestering av utgifter

Artikel 9

1. De intyg om löpande och slutliga utgiftsdeklarationer som avses i artikel 32.3 och 32.4 i förordning (EG) nr 1260/1999 skall utfärdas i den form som anges i bilaga II av en person eller avdelning inom den utbetalande myndigheten som är fristående från de avdelningar som godkänner ansökningar om utbetalning.

2. Innan en viss utgiftsdeklaration attesteras, skall den utbetalande myndigheten förvissa sig om att följande villkor har uppfyllts:

a) Förvaltningsmyndigheten och de förmedlande organen har uppfyllt kraven i förordning (EG) nr 1260/1999, särskilt artikel 38.1 c och 38.1 e och artikel 32.3 och 32.4, samt iakttagit villkoren i kommissionens beslut enligt artikel 28 i förordningen.

b) Att utgiftsdeklarationen endast omfattar utgifter

i) som faktiskt betalats inom den stödberättigande period som anges i beslutet i form av utgifter som betalats av den slutliga stödmottagaren, i den mening som avses i punkterna 1.2, 1.3 och 2 i regel 1 i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1685/2000(9), och som kan verifieras med kvitterade fakturor eller bokföringsunderlag som har motsvarande bevisvärde,

ii) för insatser som valts ut för finansiering under stödformen i fråga i enlighet med urvalskriterierna och urvalsförfarandena för detta, och som har omfattats av gemenskapsregler under hela den period som utgifterna hänför sig till,

iii) för åtgärder för vilka allt statligt stöd formellt har godkänts av kommissionen, i den utsträckning det är nödvändigt.

3. För att hänsyn alltid skall kunna tas till att kontrollsystemet och verifieringskedjan är tillfredsställande innan en utgiftsdeklaration lämnas in till kommissionen, skall förvaltningsmyndigheten se till att den utbetalande myndigheten hålls underrättad om de förfaranden som förvaltningsmyndigheten och de förmedlande organen använder för att

a) kontrollera att medfinansierade varor och tjänster har levererats och att det rör sig om faktiska utgifter,

b) säkerställa att tillämpliga regler har följts,

c) säkerställa att verifieringskedjan är obruten.

4. Om förvaltningsmyndigheten och den utbetalande myndigheten ingår i eller tillhör samma organ, skall detta organ se till att förfaranden som erbjuder samma kontrollnivå som de som anges i punkterna 2 och 3 tillämpas.

KAPITEL IV

Urvalskontroll av insatser

Artikel 10

1. Medlemsstaterna skall genomföra kontroller på ett lämpligt urval av insatser särskilt för att

a) kontrollera att förvaltnings- och kontrollsystemen är effektiva,

b) selektivt, på grundval av en riskanalys, kontrollera de utgiftsdeklarationer som upprättats på olika berörda nivåer.

2. De kontroller som genomförs innan en stödform avslutas skall omfatta åtminstone 5 % av de totala stödberättigande utgifterna och grundas på ett representativt urval av godkända insatser, med beaktande av kraven i punkt 3. Medlemsstaterna skall bemöda sig om att sprida kontrollerna jämnt över den berörda perioden. De skall se till att sådana kontroller på lämpligt sätt skiljs från förfaranden för genomförande av insatser och därmed sammanhängande utbetalningar.

3. Vid urvalet av de insatser som skall kontrolleras skall hänsyn tas till

a) behovet av att kontrollera en lämplig blandning av insatser av olika typer och omfattning,

b) eventuella riskfaktorer som identifierats vid nationella kontroller eller gemenskapskontroller,

c) insatsernas koncentration till vissa förmedlande organ eller vissa slutliga stödmottagare, så att viktiga förmedlande organ och slutliga stödmottagare kontrolleras åtminstone en gång innan en stödform avslutas.

Artikel 11

Vid kontrollerna skall medlemsstaterna bemöda sig om att kontrollera följande:

a) Hur förvaltnings- och kontrollsystemen fungerar i praktiken och hur effektiva de är.

b) Överensstämmelsen mellan ett lämpligt antal utgiftsposter och motsvarande verifikationer som finns hos förmedlande organ, slutliga stödmottagare och de organ eller företag som genomför insatserna.

c) Att det finns en tillfredsställande verifieringskedja.

d) Att typen av utgiver för ett lämpligt antal utgiftsposter, och den period till vilken de hänför sig, uppfyller kraven i gemenskapens bestämmelser, samt att de motsvarar de godkända specifikationerna av de insatser och det arbete som faktiskt har utförts.

e) Att användningen eller den planerade användningen av insatsen överensstämmer med den användning som beskrivs i ansökan om medfinansiering från gemenskapen.

f) Att gemenskapens finansiella bidrag ligger inom de gränser som anges i artikel 29 i förordning (EG) nr 1260/1999 och i andra tillämpliga gemenskapsbestämmelser, samt att de betalas ut till de slutliga stödmottagarna utan avdrag eller oskäliga förseningar.

g) Att den nationella medfinansiering som krävs faktiskt har ställts till förfogande.

h) Att medfinansierade insatser har genomförts på ett sätt som är förenligt med gemenskapens regler och politik i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 1260/1999.

Artikel 12

Genom kontrollerna skall det fastställas huruvida eventuella problem som förekommit är systematiska och således innebär en risk för andra insatser som samma slutliga stödmottagare utför eller som administreras av samma förmedlande organ. De skall också identifiera orsakerna till sådana situationer, vilka ytterligare undersökningar som kan bli nödvändiga, samt nödvändiga korrigerande och förebyggande åtgärder.

Artikel 13

Medlemsstaterna skall senast den 30 juni varje år, och första gången senast den 30 juni 2001, underrätta kommissionen om hur de under det föregående kalenderåret tillämpat artiklarna 10-12, och de skall dessutom meddela eventuella nödvändiga kompletteringar eller uppdateringar i beskrivningarna av deras förvaltnings- och kontrollsystem som de lämnat underrättelse om i enlighet med artikel 5.

Artikel 14

Bestämmelserna i detta kapitel skall i tillämpliga delar gälla belopp som skall återkrävas och som avses i artikel 8.

KAPITEL V

Deklaration om att en stödform avslutats

Artikel 15

Den person eller avdelning som utsetts att utfärda den deklaration om att en stödform avslutats som avses i artikel 38.1 f i förordning (EG) nr 1260/1999 skall vara fristående i förhållande till

a) den utsedda förvaltningsmyndigheten,

b) den person eller avdelning inom den utbetalande myndigheten som ansvarar för att utfärda de intyg som avses i artikel 9.1,

c) förmedlande organ.

Personen eller avdelningen skall utföra sin granskning enligt internationellt accepterad revisionssed. Förvaltningsmyndigheter, utbetalande myndigheter och förmedlande organ skall ge denna person eller avdelning tillgång till all information som krävs och till de räkenskaper och bokföringsunderlag som är nödvändiga för att deklarationen skall kunna utfärdas.

Artikel 16

Deklarationer skall grundas på en granskning av förvaltnings- och kontrollsystemen, på resultaten av redan utförda kontroller och, vid behov, på ett ytterligare urval av transaktioner. Den person eller avdelning som utfärdar deklarationer skall genomföra alla nödvändiga undersökningar för att få rimliga försäkringar om att attesterade utgiftsdeklarationer är korrekta och att de transaktioner som ligger till grund för dem är lagliga och följer gällande regler.

Deklarationer skall utfärdas i enlighet med den vägledande förlagan i bilaga III och skall åtföljas av en rapport som skall innehålla all relevant information som styrker deklarationerna, inklusive en sammanfattning av de för deklaranten tillgängliga resultaten av samtliga kontroller som utförts av nationella myndigheter och gemenskapsorgan, och som den som utfärdat deklarationerna haft tillgång till.

Artikel 17

Om betydande svagheter uppdagas i förvaltningen eller kontrollen, eller om det på grund av antalet konstaterade oegentligheter inte är möjligt att lämna heltäckande garantier i fråga om giltigheten i ansökan om slutbetalning och det slutliga intyget om utgifterna, skall dessa omständigheter tas upp i deklarationen och en bedömning skall göras av omfattningen av problemet och av de ekonomiska konsekvenserna.

I ett sådant fall får kommissionen begära att en ytterligare kontroll görs, så att oegentligheterna kan identifieras och korrigeras inom en viss fastställd tid.

KAPITEL VI

Form och innehåll i den räkenskapsinformation som skall finnas tillgänglig och översändas till kommissionen på begäran

Artikel 18

1. De räkenskaper rörande insatser som beskrivs i bilaga I, skall såvitt möjligt hållas tillgängliga elektroniskt. Räkenskaperna skall på särskild begäran hållas tillgängliga för kommissionen för dokumentkontroll och kontroller på platsen, utan att det påverkar kravet på att meddela uppdateringar av finansieringsplanerna i enlighet med artikel 18.3 c i förordning (EG) nr 1260/1999 och av finansiell information i enlighet med artikel 32 i denna.

2. Kommissionen skall sluta en överenskommelse med varje medlemsstat om vad de räkenskaper som skall tillhandahållas elektroniskt enligt punkt 1 skall innehålla, på vilket sätt de skall översändas och om hur lång tid som behövs för att utveckla de nödvändiga datasystemen, med beaktande av det avtal som avses i artikel 18.3 e i förordning (EG) nr 1260/1999. Omfattningen av den information som kan begäras och vilka tekniska krav som rekommenderas vid överföring av datafiler till kommissionen anges i bilagorna IV och V.

3. På kommissionens skriftliga begäran skall medlemsstaten inom tio arbetsdagar efter det att en begäran mottagits, till kommissionen översända de räkenskaper som avses i punkt 1. Kommissionen och medlemsstaten får komma överens om en annan tidsfrist, särskilt om räkenskaperna inte är elektroniskt tillgängliga.

4. Kommissionen skall se till att den information som medlemsstaterna översänt eller som samlats in vid kontroller på platsen förblir konfidentiell och säker i enlighet med artikel 287 i fördraget och kommissionens regler för användning och tillgång till information.

5. Om inte annat följer av den relevanta nationella lagstiftningen, skall kommissionens tjänstemän ha tillgång till alla dokument som utarbetats inför eller till följd av kontroller som genomförts i enlighet med den här förordningen och till alla uppgifter som finns, inklusive uppgifter som lagrats i datasystem.

KAPITEL VII

Allmänna bestämmelser och slutbestämmelser

Artikel 19

Om det för en viss stödform finns stödmottagare i mer än en medlemsstat, skall de berörda medlemsstaterna, med beaktande av nationell lagstiftning, komma överens om de nödvändiga gemensamma åtgärder som krävs för att garantera en sund ekonomisk förvaltning, och underrätta kommissionen om dessa åtgärder. Kommissionen och de berörda medlemsstaterna skall ge varandra all nödvändig administrativ hjälp.

Artikel 20

Bestämmelserna i denna artikel påverkar inte den skyldighet för medlemsstaterna som gäller enligt förordning (EG) nr 1260/1999 att ge kommissionen tillräckliga upplysningar för bedömningen av planer, däri inbegripet upplysningar om åtgärder som vidtagits för att genomföra artikel 34.1 i förordningen, eller kommissionens rätt att inhämta ytterligare upplysningar innan den fattar beslut enligt artikel 28 i förordningen.

Artikel 21

Ingenting i denna förordning skall hindra medlemsstaterna från att tillämpa strängare regler än de som följer av denna förordning.

Artikel 22

Förordning (EG) nr 2064/97 skall upphöra att gälla.

Dess bestämmelser skall dock fortsätta att tillämpas på stöd som beviljats för programperioden 1994-1999 enligt förordning (EEG) nr 2052/88.

Artikel 23

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 mars 2001.

På kommissionens vägnar

Michel Barnier

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 161, 26.6.1999, s. 1.

(2) EGT L 290, 23.10.1997, s. 1.

(3) EGT L 298, 7.11.1998, s. 15.

(4) EGT L 185, 15.7.1988, s. 9.

(5) EGT L 337, 24.12.1994, s. 11.

(6) EGT L 83, 27.3.1999, s. 1.

(7) EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

(8) EGT L 178, 12.7.1994, s. 43.

(9) EGT L 193, 29.7.2000, s. 39.

BILAGA I

VÄGLEDANDE BESKRIVNING AV DE INFORMATIONSKRAV SOM EN TILLFREDSSTÄLLANDE VERIFIERINGSKEDJA SKALL UPPFYLLA (artikel 7)

En tillfredsställande verifieringskedja som avses i artikel 7.2, finns när för varje stödform följande krav är uppfyllda:

1. Räkenskaper på lämplig förvaltningsnivå skall för varje medfinansierad insats ge utförlig information om de faktiska utgifter som uppkommit för de slutliga stödmottagarna, inklusive de organ eller företag som utfört insatser i fall då de slutliga stödmottagarna inte är de som slutligen uppbär medlen. I räkenskaperna skall datum för utgiftsposten anges, samt dessutom beloppet för varje utgiftspost, beskrivning av verifikationer, datum för betalning och betalningssätt. Nödvändiga styrkande handlingar, till exempel fakturor, skall bifogas.

2. För utgiftsposter som bara delvis hör till insatser som medfinansieras av gemenskapen skall det styrkas att utgiften fördelas mellan den medfinansierade insatsen och andra insatser på ett korrekt sätt. Detsamma gäller för sådana utgifter som endast är stödberättigande inom vissa gränser eller som är stödberättigande i förhållande till andra kostnader.

3. Insatsens tekniska specifikationer och ekonomiska planering, lägesrapporter, dokumentation om beviljande av stöd, anbuds- och kontraktsförfarande samt inspektionsrapporter avseende de under insatsen medfinansierade varorna och tjänsterna skall också finnas tillgängliga på lämplig förvaltningsnivå.

4. När de faktiska utgifterna för medfinansierade insatser redovisas till ett förmedlande organ mellan de slutliga stödmottagarna eller det organ eller företag som utför insatsen och den utbetalande myndigheten, skall den information som avses i punkt 1 sammanfattas i en detaljerad utgiftsdeklaration för varje insats, i vilken alla enskilda utgiftsposter redovisas på så sätt att det totala attesterade beloppet kan beräknas. Denna detaljerade utgiftsdeklaration skall utgöra verifikationer för de förmedlande organens räkenskaper.

5. De förmedlande organen skall föra räkenskaper över varje insats och de slutliga stödmottagarnas samlade attesterade utgifter. Förmedlande organ som rapporterar direkt till den utbetalande myndighet som utsetts enligt artikel 9 o i förordning (EG) nr 1260/1999 skall till denna redovisa en förteckning över de insatser som godkänts inom varje stödform, med en beskrivning av varje enskild insats och med angivande av respektive slutliga stödmottagare, datum för beviljandet av stödet, avsatta och utbetalade belopp, utgiftsperioden samt totala utgifter per åtgärd och underprogram eller prioriterat område. Denna information skall utgöra verifikationer för de utbetalande myndigheternas räkenskaper och även ligga till grund för de utgiftsdeklarationer som skall läggas fram för kommissionen.

6. I fall då slutliga stödmottagare redovisar direkt till utbetalande myndighet skall den detaljerade utgiftsdeklaration som avses i punkt 4 utgöra verifikationer för räkenskaperna hos den utbetalande myndighet som ansvarar för att upprätta den i punkt 5 nämnda förteckningen över medfinansierade insatser.

7. Om det finns mer än ett förmedlande organ mellan den slutliga stödmottagaren eller det organ eller företag som utför insatsen och den utbetalande myndigheten, skall varje förmedlande organ begära detaljerade utgiftsdeklarationer för sitt ansvarsområde från organ på lägre nivå som verifikationer för sina egna räkenskaper, och från dessa redovisa åtminstone en sammanfattning av utgifterna för varje enskild insats för organet på högre nivå.

8. I fall då överföringen av räkenskapsuppgifter sker elektroniskt skall alla berörda myndigheter och organ få tillräcklig information från lägre nivå för att kunna styrka sina räkenskaper och de belopp som redovisas uppåt, så att en tillfredsställande verifieringskedja säkerställs, från de totalbelopp som attesterats till kommissionen ner till de enskilda utgiftsposterna och verifikationerna hos de slutliga stödmottagare och de organ och företag som utfört insatsen.

BILAGA II

>PIC FILE= "L_2001063SV.002802.EPS">

>PIC FILE= "L_2001063SV.002901.EPS">

>PIC FILE= "L_2001063SV.003001.EPS">

>PIC FILE= "L_2001063SV.003101.EPS">

>PIC FILE= "L_2001063SV.003201.EPS">

>PIC FILE= "L_2001063SV.003301.EPS">

BILAGA III

>PIC FILE= "L_2001063SV.003402.EPS">

>PIC FILE= "L_2001063SV.003501.EPS">

BILAGA IV

1. OMFATTNINGEN AV DEN INFORMATION OM INSATSER SOM PÅ BEGÄRAN SKALL HÅLLAS TILLGÄNGLIGA FÖR KOMMISSIONEN FÖR DOKUMENTKONTROLLER OCH KONTROLLER PÅ PLATSEN

De uppgifter som begärs kan vara sådana som anges nedan. Det exakta innehållet fastställs genom en överenskommelse med medlemsstaten för den berörda fonden (ERUF, ESF, EUGFJ - Utveckling, FFU). Numren på fälten anger den lämpligaste registreringsstrukturen för kompilering av datafiler för överföring till kommissionen(1).

A. UPPGIFTER OM INSATSEN (enligt beslut om godkännande av bidrag)

Fält 1. Operativt program/Samlat programdokument CCI-kod: (se Gemensamma identifieringskoden)

Fält 2. Namn på det operativa programmet/det samlade programdokumentet

Fält 3. Kod för prioriterat insatsområde (eller tekniskt stöd)

Fält 4. Namn för prioriterat insatsområde (eller tekniskt stöd)

Fält 5. Kod för programkomponent (åtgärd, delåtgärd, insats, etc.)

Fält 6. Namn på programkomponent (åtgärd, delåtgärd, insats, etc.)

Fält 7. Strukturfond

Fält 8. Utbetalande myndighet

Fält 9. Förvaltningsmyndighet

Fält 10. Förmedlande organ (utom förvaltningsmyndigheter) till vilken den slutliga stödmottagaren skall deklarera utgifter

Fält 11. Insatsens kod(2)

Fält 12. Insatsens namn

Fält 13. Namnet på den region eller det område där insatsen är lokaliserad/genomförs

Fält 14. Regionens eller områdets kod

Fält 15. Kort beskrivning av insatsen

Fält 16. Startdatum för den period då utgifterna är stödberättigande

Fält 17. Slutdatum för den period då utgifterna är stödberättigande

Fält 18. Organ som utfärdar godkännande av bidrag(3)

Fält 19. Datum för godkännande

Fält 20. Den slutliga stödmottagarens referensnummer(4)

Fält 21. Referensnumret för det organ eller företag som inför den slutliga stödmottagaren är ansvarigt för insatsens genomförande (om den slutliga stödmottagaren inte själv genomför insatsen)

Fält 22. Valuta (om ej euro)

Fält 23. Totalkostnad för insatsen(5)

Fält 24. Totala stödberättigande kostnader för insatsen(6)

Fält 25. Utgifter för medfinansiering(7)

Fält 26. Bidrag från gemenskapen

Fält 27. Bidrag från gemenskapen i % (om det bokförts utöver fält 26)

Fält 28. Nationell offentlig finansiering

Fält 29. Nationell statlig finansiering

Fält 30. Nationell regional offentlig finansiering

Fält 31. Nationell lokal offentlig finansiering

Fält 32. Annan nationell offentlig finansiering

Fält 33. Privat finansiering

Fält 34. Finansiering från EIB

Fält 35. Annan finansiering

Fält 36. Insats per kategori eller underkategori enligt avsnitt 3 i den här bilagan

Fält 37. Lokalisering i stadsområden/landsbygdsområden(8)

Fält 38. Miljöpåverkan(9)

Fält 39. Effekter på jämställdheten(10)

Fält 40. Indikator(11)

Fält 41. Måttenhet för indikatorn

Fält 42. Insatsens indikatormålvärde

B. UTGIFTER SOM DEKLARERATS FÖR INSATSEN

De uppgifter som efterfrågas kan begränsas till uppgifter om de utgifter som den slutliga stödmottagaren har deklarerat för varje insats (avsnitt 1). Enligt överenskommelse med medlemsstaten kan det begäras in uppgifter om enskilda utbetalningar som gjorts av den slutliga stödmottagaren, eller det organ eller det företag som genomför insatsen i det fall det inte är den slutgiltiga stödmottagaren själv som står för genomförandet (avsnitt 2).

1. Utgifter som den slutliga stödmottgaren deklarerat och som skall ingå i utgiftsdeklarationer till kommissionen

Fält 43. Insatsens kod (= fält 11)

Fält 44. Insatsens namn (= fält 12)

Fält 45. Ansökans referensnummer

Fält 46. Kostnader som uppgetts som berättigande till medfinansiering

Fält 47. Bidrag från gemenskapen

Fält 48. Bidrag från gemenskapen i % (om det bokförts utöver fält 47)

Fält 49. Nationell offentlig finansiering

Fält 50. Nationell statlig finansiering

Fält 51. Nationell regional offentlig finansiering

Fält 52. Nationell lokal offentlig finansiering

Fält 53. Annan nationell offentlig finansiering

Fält 54. Privat finansiering

Fält 55. Finansiering från EIB

Fält 56. Annan finansiering

Fält 57. Namn på det organ som deklarerat utgifterna, om detta inte görs av den slutliga stödmottagaren(12)

Fält 58. Bokföringsdatum (datum då utgiftsposten skapades)(13)

Fält 59. Plats där de detaljerade verifikationerna för den slutliga stödmottagarens ansökan förvaras(14)

Fält 60. Startdatum för den period till vilken utgifterna hänför sig

Fält 61. Slutdatum för den period till vilken utgifterna hänför sig

Fält 62. Eventuella intäkter som räknats av från deklarerade utgifter

Fält 63. Eventuella finansiella korrigeringar som räknats av i ansökan

Fält 64. Utgifter som deklarerats och intygats av den utbetalande myndigheten (euro)

Fält 65. Datum för den utbetalande myndighetens utgiftsdeklaration

Fält 66. Tillämpad/e växlingskurser för euron(15)

Fält 67. Datum för kontroll på plats

Fält 68. Organ som genomför kontroller på plats

Fält 69. Indikator(16) (= 40)

Fält 70. Måttenhet för indikatorn (= 41)

Fält 71. Grad av måluppfyllelse för insatsen vid datum för deklarationen ( %)

Fält 72. Grad av måluppfyllelse för insatsen vid datum för deklarationen jämfört med prognosen i den ursprungliga planen ( %)

2. Uppgifter om enskilda utbetalningar som gjorts av den slutliga stödmottagaren eller det organ eller det företag som genomför insatsen (enligt överenskommelse)

Fält 73. Utbetalat belopp

Fält 74. Referensnummer för utbetalningen

Fält 75. Datum för utbetalningen(17)

Fält 76. Bokföringsdatum(18)

Fält 77. Plats där de detaljerade verifikationerna för den slutliga stödmottagarens betalning förvaras(19)

Fält 78. Betalningsmottagare (varu- eller tjänsteleverantör; underleverantör): Namn

Fält 79. Betalningsmottagare: Referensnummer

2. INDELNING AV INSATSOMRÅDEN I OLIKA KATEGORIER

A. Insatsområden

Den bifogade förteckningen över strukturfondernas insatsområden är baserad på artikel 36 i förordning (EG) nr 1260/1999 och har utarbetats som ett stöd för kommissionens rapportering om strukturfondernas verksamhet.

Förutom att förteckningen används för de årliga strukturfondsrapporterna och för information om gemenskapens politik på olika områden, är sådan information, uppdelad på olika kategorier, nödvändig för att kommissionen skall kunna svara på begäran om upplysningar från andra gemenskapsinstitutioner, från medlemsstaterna och från allmänheten.

Denna indelning i kategorier är en del av förvaltnings- och informationsverksamheterna på programnivå, och den är inte avsedd att ersätta indelningar för programmens prioriteringar eller för särskilda effekter och åtgärder som identifieras i utvärderingen.

När medlemsstaterna utarbetar åtgärder inom strukturfondernas program kan de följa den kategoriindelning som bäst passar den egna nationella och regionala situationen och, om de så önskar, basera denna på kommissionens indelning. Det viktiga för kommissionen är emellertid att kunna sammanfatta fondernas verksamhet per insatsområde. Därför bör programkomplementet redovisa kopplingen mellan varje åtgärd och motsvarande kategori i kommissionens förteckning. Denna koppling kan exempelvis redovisas genom att för varje åtgärd använda passande kod eller genom att förklara sambandet mellan nationella koder och kommissionens kategorier. Denna koppling skall också anges i de årliga genomföranderapporterna för programmen.

Förteckningen är inte helt ny eftersom den utgår från de 14 baskategorier som under den föregående programperioden använts i mål 1-programmen i fråga om additionalitet.

B. Kompletterande information

Det bör påpekas att kommissionen inom ramen för den finansiella förvaltningen av åtgärderna har angivit vilken typ av uppgifter som medlemsstaterna skall tillhandahålla, nämligen

1) om det är ett projekt a) för ett stadsområde, b) för ett landsbygdsområde, eller c) som inte är geografiskt avgränsat,

2) om det a) huvudsakligen är ett miljöprojekt, b) ett miljövänligt projekt, eller c) ett projekt som är miljömässigt neutralt,

3) om det a) huvudsakligen är ett projekt för att öka jämställdhet mellan könen, b) ett projekt som är positivt för jämställdheten, eller c) neutralt ur jämställdhetssynpunkt.

Att dessa uppgifter finns tillgängliga i samband med den finansiella förvaltningen, samt kravet på att följa denna klassificering, gör det möjligt för kommissionen att motsvara de krav som medborgarna i Europa ställer.

3. KLASSIFICERING

1. Produktiv miljö

11 Jordbruk

111 Investeringar i jordbruksföretag

112 Unga jordbrukares etablering

113 Särskild yrkesutbildning inom jordbruket

114 Förbättringar i bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter

12 Skogsbruk

121 Investeringar i skogsbruksföretag

122 Förbättringar i avverkning, bearbetning och saluföring av skogsprodukter

123 Främja nya avsättningsmöjligheter och användningsområden för skogsprodukter

124 Bilda samarbetsorganisationer för skogsägare

125 Återupprätta produktionspotentialen efter skador till följd av naturkatastrofer, samt vidta förebyggande åtgärder

126 Skogsplantering på annan mark än jordbruksmark

127 Förbättra och bibehålla ekologisk stabilitet i skyddade skogsmarker

128 Särskild yrkesutbildning inom skogsbrukssektorn

13 Främja anpassning och utveckling i landsbygdsområden

1301 Markförbättring

1302 Omarrondering

1303 Avbytartjänster för jordbruksföretagen, tjänster för drift av jordbruksföretag

1304 Saluföring av jordbruksprodukter av hög kvalitet

1305 Grundläggande service för ekonomin och befolkningen på landsbygden

1306 Upprustning och utveckling i byar, skydd och bevarande av kulturarvet på landsbygden

1307 Diversifiering av verksamheter inom och med anknytning till jordbruket, i syfte att skapa alternativa verksamheter eller kompletterande inkomster

1308 Hushållning med vattenresurserna inom jordbruket

1309 Utveckling och förbättring av infrastruktur med koppling till utveckling av jordbruket

1310 Uppmuntra verksamheter inom turismen

1311 Uppmuntra hantverk med koppling till jordbruksföretag

1312 Miljöskydd i samband med bevarande av mark, skog och landskap, samt när det gäller att förbättra djurens välbefinnande

1313 Återupprätta jordbrukets produktionspotential efter skador på grund av naturkatastrofer, samt att införa lämpliga förebyggande åtgärdsprogram

1314 Alternativa finansieringslösningar

14 Fiske

141 Anpassning av fiskeansträngningen

142 Förnyelse och modernisering av fiskeflottan

143 Beredning, salu- och marknadsföring av fiskeriprodukter

144 Vattenbruk

145 Utrustning i fiskehamnar och skydd och utveckling av vattenresurser

146 Socioekonomiska åtgärder och stöd för tillfälligt upphörande med verksamheten och annan ekonomisk kompensation

147 Insatser av yrkesverksamma i branschen, småskaligt kustfiske och inlandsfiske

148 Åtgärder finansierade av andra strukturfonder (ERUF, ESF)

15 Stöd till stora företag

151 Realinvesteringar (anläggningar och utrustning, medfinansiering med statligt stöd)

152 Miljövänlig teknik, ren och ekonomisk energiteknik

153 Rådgivning för företagen (inklusive internationalisering, export och miljötänkande, inköp av teknik)

154 Tjänster inom den sociala ekonomin (vård och tillsyn, omsorg om anhöriga)

155 Alternativa finansieringslösningar

16 Stöd till SMF och till hantverkssektorn

161 Realinvesteringar (anläggningar och utrustning, medfinansiering med statligt stöd)

162 Miljövänlig teknik, ren och ekonomisk energiteknik

163 Rådgivning till företagen (information, planering, konsulttjänster, marknadsföring, företagsledning, design, internationalisering, export, miljötänkande, inköp av teknik)

164 Gemensamma tjänster för företagen (företagsbyar, forskningsbyar, stimulans, PR-tjänster, nätverkssamarbete, konferenser, mässor)

165 Alternativa finansieringslösningar

166 Tjänster inom den sociala ekonomin (vård av anhöriga, hälsovård och tillsyn, kulturella verksamheter)

167 Särskild yrkesutbildning för SMF och hantverkssektorn

17 Turism

171 Realinvesteringar (informationscentra, inkvartering för turister, restauranger och serveringar, anläggningar)

172 Immateriella investeringar (utveckling och tillhandahållande av tjänster för turister, sport-, kultur- och fritidsaktiviteter, kulturarvet)

173 Gemensamma tjänster för företagen inom turistbranschen (inklusive PR-åtgärder, nätverkssamarbete, konferenser, mässor)

174 Särskild yrkesutbildning inom turistnäringen

18 Forskning, teknisk utveckling och innovation (FoTUI)

181 Forskningsprojekt på universitet och forskningsinstitut

182 Teknik- och innovationsöverföring, nya nät och partnerskap mellan företag och/eller forskningsinstitut

183 FoTUI-infrastrukturer

184 Praktik för forskare

2. Mänskliga resurser

21 Arbetsmarknadspolitik

22 Social integrering

23 Praktik på utbildnings- och yrkesutbildningsområdet utan kopplingar till en viss sektor (enskilda, företag)

24 Arbetskraftens flexibilitet, företagaranda, innovation, informations- och kommunikationsteknik (enskilda, företag)

25 Positiv särbehandling av kvinnor på arbetsmarknaden

3. Grundläggande infrastruktur

31 Transportinfrastruktur

311 Järnvägar

312 Vägar

3121 Riksvägar

3122 Regionala/lokala vägar

3123 Cykelbanor

313 Motorvägar

314 Flygplatser

315 Hamnar

316 Vattenvägar

317 Transporter i städer

318 Multimodala transporter

319 Intelligenta transportsystem

32 Infrastruktur för telekommunikationer och informationssamhället

321 Grundläggande infrastruktur

322 Informations- och telematikteknik (inklusive åtgärder för säkerhet och säkra överföringar)

323 Tjänster och tillämpningar för allmänheten (hälsovård, offentlig förvaltning, utbildning)

324 Tjänster och tillämpningar för SMF (handel och transaktioner på elektronisk väg, utbildning och kompetensutveckling, nätverkssamarbete)

33 Infrastrukturer på energiområdet (produktion och leverans)

331 Elektricitet, gas, oljeprodukter, fasta bränslen

332 Förnybara energikällor (solenergi, vindkraft, vattenkraft, biomassa)

333 Energieffektivitet, samproduktion, energikontroll

34 Miljöinfrastrukturer (inklusive vatten)

341 Luft

342 Buller

343 Hushålls- och industriavfall (inklusive sjukhusavfall och farligt avfall)

344 Dricksvatten (vattentäkter, lagring, behandling, distribution)

345 Avlopp, rening

35 Fysisk planering och upprustning

351 Upprustning och ny användning av industriområden och militära anläggningar

352 Upprustning i stadsområden

353 Skydd, förbättring och återväxt av naturmiljön

354 Bevarande och återställande av kulturarvet

36 Social och folkhälsoinfrastruktur

4. Övrigt

41 Tekniskt stöd och innovativa åtgärder (ERUF, ESF, EUGFJ, FFU)

411 Förberedelse, genomförande, övervakning, offentlighet och publicitet

412 Utvärdering

413 Studier

414 Innovativa åtgärder

415 Information till allmänheten

(1) Se anvisningar för kompilering av datafiler i punkt 2 i bilaga V.

(2) En "insats" är ett projekt eller en åtgärd som genomförts av den "slutliga stödmottagaren", eller, i fall då den senare inte slutgiltigt uppbär medlen, av ett organ eller företag under dess ansvar, som gäller liknande verksamhet och som vanligtvis omfattas av ett enda beslut om godkännande av bidrag. Uppgifter krävs om enskilda insatser och får inte lämnas i form av aggregerade data som omfattar verksamhet bedriven av "slutliga stödmottagare" som inte själva genomför insatserna (se även bilaga I till denna förordning och punkterna 1.2, 1.3 och 2 i regel 1 i bilagan till förordning (EG) nr 1685/2000 avseende stödberättigande utgifter. Efter överenskommelse får aggregerade data dock lämnas om stödordningen avser många små stödmottagare.

(3) Se punkt 3 i bilaga I.

(4) Enligt tredje stycket i artikel 32.1 i förordning (EG) nr 1260/1999 för deklaration av utgifterna.

(5) Inklusive icke stödberättigande kostnader som inte ingår i underlaget för beräkning av den offentliga finansieringen.

(6) Kostnader som ingår i underlaget för beräkning av den offentliga finansieringen.

(7) Artikel 29.2 i förordning (EG) nr 1260/1999.

(8) Insatsen är a) i ett stadsområde, b) i ett landsbygdsområde eller c) utan geografiska begränsningar.

(9) Insatsen är a) huvudsakligen ett miljöprojekt, b) är miljövänlig, c) miljömässigt neutral.

(10) Insatsen a) har huvudmålsättningen att öka jämställdheten mellan könen, b) är positiv för jämställdheten mellan män och kvinnor, c) är neutral beträffande jämställdhet.

(11) Ange de viktigaste indikatorerna för övervakningen (enligt överenskommelse med berörd medlemsstat).

(12) Om den slutgiltiga stödmottagaren deklarerar utgifter till förmedlande organ eller till förvaltningsmyndigheten som lämnar ansökan vidare till den utbetalande myndigheten får kommissionen begära in uppgifter om utgiftsdeklarationerna på varje nivå för att följa verifieringskedjan (se punkt 5 i bilaga I).

(13) Punkt 1 i bilaga I.

(14) Verifieringskedja: punkt 8 i bilaga I.

(15) Ange den växlingskurs som den slutliga stödmottagaren har tillämpat för varje belopp om han har lämnat flera deklarationer.

(16) Ange de viktigaste indikatorerna för övervakningen (enligt överenskommelse med berörd medlemsstat).

(17) Punkt 1 i bilaga I.

(18) Punkt 1 i bilaga I.

(19) Punkt 8 i bilaga I.

BILAGA V

TEKNISKA SPECIFIKATIONER SOM REKOMMENDERAS VID ÖVERFÖRING AV DATAFILER TILL KOMMISSIONEN

1. Överföringssätt

De flesta vanliga överföringssätt kan användas, efter överenskommelse med kommissionen. Nedan följer en exemplifierande uppräkning av rekommenderade överföringssätt.

1. Magnetiska databärare

- Diskett 3,5 tum 1,4 Mb (Dos/Windows)

komprimering medges till ZIP-format

- DAT-kassett

4 mm DDS-1 (90 m)

- Cd-rom (WORM)

2. Elektronisk filöverföring

- Direkt via e-post

för filer på högst 5 Mb

komprimering medges till ZIP-format

- Överföring via FTP

komprimering medges till ZIP-format

2. Rekommenderad standard för sammanställande av utdrag från medlemsstaternas datafiler

Den rekommenderade standardfilen har följande egenskaper:

1. Varje post inleds med en kod (tre tecken) som identifierar den information som posten innehåller. Det finns två posttyper:

a) Insatsposter identifieras med koden "PRJ" och innehåller allmän information om insatsen. Posten beskrivs i punkt 1.A i bilaga IV (fält 1-42).

b) Utgiftsposter identifieras med koden "PAY" och innehåller detaljerade uppgifter om utgifter för insatsen. Posten beskrivs i punkt 1.B i bilaga IV (fält 43-79).

2. "PRJ"-poster med information om en insats skall omedelbart följas av flera "PAY"-poster med information om utgifter för insatsen. I annat fall kan PRJ- och PAY-poster tillhandahållas i seperata filer.

3. Fälten skall skiljas åt med ett semikolon (";"). Två semikolon i följd visar att uppgifter i fältet saknas ("tomt fält").

4. Postlängden får variera. Varje post skall avslutas med koden "CR LF" eller "Carriage Return - Line Feed" (i hexadecimal form: "0D 0A").

5. Filen skall vara i ASCII-format.

6. Numeriska fält:

a) Decimaltecken: "."

b) Tecknet ("+" eller "-") skall placeras längst till vänster, omedelbart följt av siffror.

c) Fast antal decimaler.

d) Inga blanktecken inuti tal och inga tusentalsavgränsare.

7. Datumfält: "DDMMYYYY" (dag anges med två tecken, månad med två tecken och år med fyra tecken).

8. Uppgifter i textfält får inte omges av citationstecken (" "). Självfallet får ";" inte användas som skiljetecken i textfält.

9. Alla fält: inga blanktecken i början eller slutet av fältet.

10. En godkänd fil kommer att se ut på följande sätt (exempel):

PRJ;1999FI161DO002;mål1ÖstraFinland;2;näringslivsutveckling;1;investeringsstöd

PAY;1234;Joensuu industriområde;2315;103300;51650;50 %

11. För filer från Grekland skall kodifieringen ELOT-928 eller ISO 8859-7 användas.

3. Dokumentation

Varje fil skall åtföljas av kontrollsummor för:

1. Antal poster

2. Sammanlagt belopp

3. Sammanlagt belopp av delsummorna för varje stödform.

Innebörden av alla koder som använts för att kodifiera fält skall bifogas filen.

Det sammanlagda postantalet i datafilen per stödform eller per delprogram skall motsvara de betalningsdeklarationer som översänds till kommissionen. Alla differenser skall motiveras i en promemoria som bifogas filen.