EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0438

2001 m. kovo 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 438/2001 nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles dėl struktūrinių fondų paramos valdymo ir kontrolės sistemų

OJ L 63, 3.3.2001, p. 21–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 132 - 154
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 132 - 154
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 132 - 154
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 132 - 154
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 132 - 154
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 132 - 154
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 132 - 154
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 132 - 154
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 132 - 154
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 39 - 61
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 39 - 61

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; panaikino 32006R1828

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/438/oj

32001R0438Oficialusis leidinys L 063 , 03/03/2001 p. 0021 - 0043


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 438/2001

2001 m. kovo 2 d.

nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles dėl struktūrinių fondų paramos valdymo ir kontrolės sistemų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, nustatantį bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų [1], ypač į jo 53 straipsnio 2 dalį,

pasitarusi su komitetu, įsteigtu pagal Sutarties 147 straipsnį,

pasitarusi su Žemės ūkio struktūrų ir kaimo plėtros komitetu,

pasitarusi su Žuvininkystės ir akvakultūros struktūrų komitetu,

kadangi:

(1) Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 38 straipsnis reikalauja, kad valstybės narės imtųsi nemažai priemonių užtikrinti, jog Bendrijos lėšos būtų naudojamos efektyviai, teisingai ir pagal patikimo finansų valdymo principus.

(2) Tam tikslui reikalinga, kad valstybės narės pateiktų tinkamas gaires dėl vadovaujančiosios ir mokėjimo institucijų tam tikrų funkcijų, nustatytų Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 32 ir 34 straipsniais, organizavimo.

(3) Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 38 straipsnyje reikalaujama, kad valstybės narės bendradarbiautų su Komisija užtikrindamos, kad jos turėtų sklandžiai veikiančias valdymo ir kontrolės sistemas bei teiktų jai visą reikalingą paramą atlikti patikrinimus, įskaitant atrankinius patikrinimus.

(4) Siekiant, kad būtų suderinti išlaidų, kurioms yra teikiamos Fondo lėšų mokėjimo paraiškos pagal Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 32 straipsnio 3 ir 4 dalis, sertifikavimo standartai, turėtų būti nustatytas tokių sertifikatų turinys bei nurodytas informacijos, kuria jie remiasi, pobūdis ir kokybė.

(5) Siekiant, kad Komisija galėtų atlikti Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 38 straipsnio 2 dalyje minėtus patikrinimus, paprašius valstybės narės turėtų teikti jai duomenis, kurių vadovaujančiosios institucijos reikalauja, kad galėtų vykdyti to reglamento valdymo, priežiūros ir vertinimo reikalavimus. Būtina nustatyti tokių duomenų turinį ir formą bei kompiuterinių bylų perdavimo būdą, kai duomenys būna pateikti elektronine forma reglamento 18 straipsnio 3 dalies e punkte nustatyta tvarka. Komisija turėtų užtikrinti, kad kompiuterizuoti ir kiti duomenys būtų saugomi paslaptyje ir patikimai.

(6) 1997 m. spalio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2064/97, nustatantis išsamią Tarybos reglamento (EEB) Nr. 4253/88 įgyvendinimo tvarką dėl valstybių narių taikomos finansų kontrolės struktūrinių fondų bendrai finansuojamai veiklai [2], su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2406/98 [3], turėtų būti pakeistas. Tačiau Reglamento (EB) Nr. 2064/97 nuostatos turėtų būti ir toliau taikomos paramai, skirtai 1994–1999 m. programos laikotarpiu pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2052/88 [4] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 3193/94 [5].

(7) Šis reglamentas turėtų būti taikomas nepažeidžiant nuostatų, reguliuojančių valstybės pagalbos priežiūrą vietoje, kurios nustatytos 1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 659/1999, nustatančiame išsamias EB sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles [6].

(8) Šis reglamentas turėtų būti taikomas nepažeidžiant 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamento (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų [7].

(9) 1994 m. liepos 11 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1681/94 dėl su struktūrinės politikos finansavimu susijusių pažeidimų ir neteisingai sumokėtų sumų susigrąžinimo bei šios srities informacinės sistemos organizavimo [8] nuostatos taikomos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 skirtai paramai remiantis to reglamento 54 straipsnio antrąja pastraipa ir 38 straipsnio 1 dalies e punktu.

(10) Šis reglamentas turėtų būti taikomas pagal subsidiarumo principą, minėtą Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 8 straipsnio 3 dalyje, ir nepažeidžiant atitinkamos valstybės narės institucinės, teisinės ir finansinės sistemų, minėtų to reglamento 34 straipsnio 1 dalies paskutinėje pastraipoje.

(11) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Regionų plėtros ir pertvarkos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

Taikymo sritis

1 straipsnis

Šis reglamentas nustato išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles dėl struktūrinių fondų teikiamos paramos, kurią administruoja valstybės narės, valdymo ir kontrolės sistemų.

II SKYRIUS

Valdymo ir kontrolės sistemos

2 straipsnis

1. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad vadovaujančioji ir mokėjimo institucijos bei tarpinės įstaigos gautų tinkamas gaires dėl valdymo ir kontrolės sistemų, reikalingų struktūrinių fondų patikimam finansų valdymui užtikrinti pagal visuotinai priimtinus principus ir standartus, pirmiausia deramai užtikrinti paraiškų Bendrijos paramai gauti tikslumą, tvarkingumą ir tinkamumą.

2. Šiame reglamente "tarpinės įstaigos" – tai visos viešosios, privačios įstaigos ar tarnybos, kurios veikia vadovaujančiosios arba mokėjimo institucijos atsakomybe, arba jų vardu atlieka užduotis, susijusias su galutiniais naudos gavėjais arba veiklą vykdančiomis įstaigomis ar firmomis.

3 straipsnis

Vadovaujančiųjų ir mokėjimo institucijų bei tarpinių įstaigų valdymo ir kontrolės sistemos, atsižvelgiant į administruojamos paramos apimties proporcingumą, numato:

a) aiškiai apibrėžtas, aiškiai paskirstytas ir, kaip reikalinga patikimai finansų praktikai užtikrinti, deramai paskirstytas atitinkamos organizacijos funkcijas;

b) efektyvias sistemas užtikrinti, kad funkcijos būtų atliekamos patenkinamai;

c) tarpinių įstaigų atveju, atskaitomybę institucijai, atsakingai už jų atliekamas užduotis ir naudojamas priemones.

4 straipsnis

Valdymo ir kontrolės sistemos apima tvarką, kaip patikrinti bendrai finansuojamus tiekiamus produktus ir teikiamas paslaugas, išlaidų, kurioms teikiamos paraiškos, tikrumą bei tvarką, kaip užtikrinti, kad būtų laikomasi atitinkamo Komisijos sprendimo pagal Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 28 straipsnį reikalavimų ir taikomų nacionalinių bei Bendrijos taisyklių, pirmiausia dėl išlaidų tinkamumo tam tikrai struktūrinių fondų paramai gauti, viešųjų pirkimų, valstybės pagalbos (įskaitant taisykles dėl pagalbos kaupimo), aplinkos apsaugos ir lygių galimybių.

Pagal minėtąją tvarką atskirų veiklos rūšių patikrinimai turi būti įforminami vietoje. Dokumentuose nurodomas atliktas darbas, patikrinimo rezultatai ir kokių priemonių buvo imtasi pažeidimams ištaisyti. Jeigu fiziniai ar administraciniai patikrinimai yra neišsamūs, tačiau atlikti atrinkus veiklos rūšis, dokumentuose nurodomos atrinktos veiklos rūšys ir aprašomas atrankos metodas.

5 straipsnis

1. Valstybės narės dėl kiekvienos paramos praneša Komisijai per tris mėnesius nuo paramos patvirtinimo arba šio reglamento įsigaliojimo dienos, atsižvelgus į tai, kuri yra vėlesnė, apie vadovaujančiosios ir mokėjimo institucijų bei tarpinių įstaigų organizavimą, jose įdiegtas valdymo ir kontrolės sistemas ir planuojamus patobulinimus atsižvelgus į šio reglamento 2 straipsnio 1 dalyje minėtas gaires.

2. Pranešime turi būti nurodyta tokia informacija apie kiekvieną vadovaujančiąją ir mokėjimo instituciją bei tarpinę įstaigą:

a) joms pavestos funkcijos;

b) funkcijos, paskirstytos tarp departamentų ar juose, įskaitant tarp vadovaujančiosios ir mokėjimo institucijos, tuo atveju, kai tai yra ta pati įstaiga;

c) tvarka, kuria yra priimamos, tikrinamos ir patvirtinamos paraiškos atlyginti išlaidas, ir tvarka, kuria mokėjimai naudos gavėjams yra leidžiami, atliekami ir apskaitomi; ir

d) valdymo ir kontrolės sistemų audito nuostatos.

3. Jeigu bendra sistema yra taikoma daugiau nei vienai paramai, gali būti nusiųstas bendros sistemos aprašas.

6 straipsnis

Komisija, bendradarbiaudama su valstybe nare, įsitikina, ar 5 straipsnyje nurodytos valdymo ir kontrolės sistemos atitinka standartus, kurių reikalaujama pagal Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 ir šį reglamentą, ir praneša apie visas kliūtis, trukdančias skaidriai patikrinti fondo veiklą ir atlikti Sutarties 274 straipsnyje numatytas Komisijos pareigas. Sistemų darbo patikrinimai atliekami reguliariai.

7 straipsnis

1. Valstybių narių valdymo ir kontrolės sistemos užtikrina pakankamą audito seką.

2. Audito seka yra laikoma pakankama, jeigu ji padeda:

a) sutikrinti Komisijai sertifikuotas suvestines sumas su atskirais išlaidų ir patvirtinamaisiais dokumentais, kurie saugomi įvairiais administraciniais lygiais, įskaitant galutinius naudos gavėjus, jeigu jie nėra galutiniai finansavimo gavėjai, veiklą vykdančias įstaigas ar firmas; ir

b) patikrinti turimų Bendrijos ir nacionalinių lėšų paskirstymą ir pervedimus.

Pakankamos audito sekos informacijos reikalavimų pavyzdinis aprašas yra pateiktas I priede.

3. Vadovaujančioji institucija turi įsitikinti, ar:

a) yra tvarka, kuri užtikrintų, kad dokumentai, kurie susiję su konkrečiai padarytomis išlaidomis ir mokėjimais pagal paramą ir reikalingais pakankamai audito sekai, yra laikomi pagal Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 38 straipsnio 6 dalies reikalavimus ir šio reglamento I priedą;

b) yra užregistruota įstaiga, kuri saugo juos, ir jos vieta; ir

c) dokumentai yra pateikiami patikrinti asmenims ir įstaigoms, kurie paprastai turi teisę tikrinti tokius dokumentus.

Šie asmenys ir įstaigos yra:

i) vadovaujančiosios ir mokėjimo institucijos bei tarpinių įstaigų, kurios nagrinėja mokėjimo paraiškas, darbuotojai;

ii) tarnybos, kurios atlieka valdymo ir kontrolės sistemų auditus;

iii) mokėjimo institucijos asmuo arba departamentas, atsakingas už tarpinių ir galutinių mokėjimo paraiškų pagal Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 32 straipsnio 3 ir 4 dalis sertifikavimą, ir asmuo arba departamentas, kuris išduoda deklaraciją pagal 38 straipsnio 1 dalies f punktą, ir

iv) nacionalinių audito institucijų ir Europos Bendrijų įgalioti pareigūnai.

Jie gali reikalauti, kad jiems būtų pateikti šioje pastraipoje minėtų dokumentų ar apskaitos dokumentų išrašai ar kopijos.

8 straipsnis

Vadovaujančioji ar mokėjimo institucija apskaito susigrąžintinas sumas, kurios jau buvo sumokėtos iš Bendrijos paramos, ir užtikrina, kad sumos būtų susigrąžintos be nepateisinamo vėlavimo. Po susigrąžinimo, mokėjimo institucija grąžina klaidingai sumokėtas susigrąžintas sumas, kartu su delspinigiais, atskaičius atitinkamas sumas iš kitos išlaidų ataskaitos, ir mokėjimo paraiškos Komisijai arba, jeigu to nepakanka, grąžindamos sumokėtą sumą Bendrijai. Mokėjimo institucija kartą per metus nusiunčia Komisijai ketvirto ketvirčio susigrąžintų sumų ataskaitos, pateiktos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1681/94, priede pridėtą ataskaitą apie dabar susigrąžintinas sumas, suskirstytas pagal susigrąžinimo proceso inicijavimo metus.

III SKYRIUS

Išlaidų sertifikavimas

9 straipsnis

1. Tarpinių ir galutinių išlaidų ataskaitų, minėtų Reglamento 1260/1999 32 straipsnio 3 ir 4 dalyse, sertifikatus II priede nustatyta forma parengia mokėjimo institucijos asmuo ar departamentas, kuris nepriklauso jokiai paraiškas tvirtinančiai tarnybai.

2. Prieš sertifikuodama atitinkamą išlaidų ataskaitą, mokėjimo institucija įsitikina, ar yra įvykdytos šios sąlygos:

a) vadovaujančioji institucija ir tarpinės įstaigos įvykdė Reglamento (EB) Nr. 1260/1999, pirmiausia 38 straipsnio 1 dalies c ir e punktų bei 32 straipsnio 3 ir 4 dalių reikalavimus, ir laikėsi Komisijos sprendimo pagal reglamento 28 straipsnį sąlygų;

b) išlaidų ataskaitoje nurodytos tik tos išlaidos, kurios:

i) buvo realiai padarytos per tinkamumo laikotarpį, kurį galutiniai naudos gavėjai nustatė sprendime išlaidų formoje remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1685/2000 [9] priedo 1 taisyklės 1.2, 1.3 ir 2 dalyse, kurios gali būti patvirtintos gautomis sąskaitomis-faktūromis arba lygiavertės įrodomosios galios apskaitos dokumentais;

ii) padarytos veiklos, atrinktos finansuoti pagal konkrečią atitinkamą paramą remiantis atrankos kriterijais ir tvarka, metu bei taikant Bendrijos taisykles visu laikotarpiu, kuriuo išlaidos buvo padarytos; ir

iii) atsiranda dėl priemonių, kurioms tam tikrais atvejais Komisija oficialiai patvirtino visą valstybės pagalbą.

3. Kad prieš pateikiant Komisijai išlaidų ataskaitą visuomet būtų galima atsižvelgti į kontrolės sistemų ir audito sekos pakankamumą, vadovaujančioji institucija užtikrina, kad mokėjimo institucija būtų nuolat informuojama apie vadovaujančiosios institucijos ir tarpinių įstaigų tvarką, taikomą:

a) patikrinti bendrai finansuojamus tiekiamus produktus ir teikiamas paslaugas bei paraiškose nurodytų išlaidų tikrumą;

b) užtikrinti, ar laikomasi taikomų taisyklių, ir

c) išlaikyti audito seką.

4. Tais atvejais, kai vadovaujančioji ir mokėjimo institucijos yra ta pati įstaiga arba priklauso tai pačiai įstaigai, ji užtikrina, kad būtų taikoma tvarka, numatanti lygiavertes kontrolės priemones toms, kurios numatytos 2 ir 3 dalyse.

IV SKYRIUS

Veiklos atrankiniai patikrinimai

10 straipsnis

1. Valstybės narės veiklos patikrinimus organizuoja tam tikru atrankos pagrindu, skirtu konkrečiai:

a) patikrinti esamų valdymo ir kontrolės sistemų efektyvumą;

b) atrankos būdu, remiantis rizikos analize, patikrinti išlaidų deklaracijas, parengtas įvairiais tam tikrais lygiais.

2. Patikrinimai, atlikti prieš baigiant teikti kiekvieną paramą, turi apimti ne mažiau nei 5 % visų tinkamų išlaidų ir remtis atrankine patvirtintų veiklos rūšių visuma, atsižvelgus į 3 dalies reikalavimus. Valstybės narės siekia, kad atliekami patikrinimai būtų tolygiai paskirstyti atitinkamu laikotarpiu. Jos užtikrina, kad tokie darbai kaip veiklos patikrinimai ir atlikimo arba mokėjimo tvarka būtų tinkamai atskirti.

3. Atrenkant tikrintinas veiklos rūšis, turi būti atsižvelgta į:

a) būtinybę patikrinti tam tikras ir tam tikro masto veiklos rūšis;

b) visus rizikos veiksnius, kurie buvo nustatyti nacionalinių arba Bendrijos patikrinimų metu;

c) veiklos rūšis, sutelktas tam tikrose tarpinėse įstaigose arba tam tikrų galutinių naudos gavėjų rankose, kad pagrindinės tarpinės įstaigos ir galutiniai naudos gavėjai būtų bent kartą patikrinti prieš baigiant teikti kiekvieną paramą.

11 straipsnis

Valstybės narės patikrinimais stengiasi patikrinti:

a) kaip praktiškai yra naudojamos valdymo ir kontrolės sistemos bei kokios jos yra veiksmingos;

b) ar pakanka apskaitos dokumentų, ar šie dokumentai atitinka tarpinių įstaigų, galutinių naudos gavėjų ir veiklą vykdančių įstaigų ar firmų saugomus patvirtinamuosius dokumentus;

c) ar yra pakankama audito seka;

d) ar pakankamai išlaidų straipsnių, ar tam tikrų išlaidų pobūdis ir laikas atitinka Bendrijos nuostatas bei patvirtintus veiklos ir iš tikrųjų atliktų darbų reikalavimus;

e) ar veiklos paskirtis arba numatyta paskirtis atitinka tą, kuri nurodyta paraiškoje gauti bendrą Bendrijos finansavimą;

f) ar Bendrijos finansavimas yra tokio dydžio, kuris numatytas Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 29 straipsnyje ir visose kitose taikomose Bendrijos nuostatose, ir galutiniams naudos gavėjams yra sumokami nesumažinti ir be nepateisinamo delsimo;

g) ar tinkama nacionalinio bendro finansavimo dalis iš tikrųjų buvo skirta; ir

h) ar bendrai finansuojama veikla buvo įgyvendinta pagal Bendrijos taisykles ir politikos sritis, kaip reikalaujama Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 12 straipsnyje.

12 straipsnis

Tikrinant bus nustatoma, ar kokios nors pasitaikančios problemos yra sistemingo pobūdžio, kelia grėsmę kitoms to paties galutinio naudos gavėjo vykdomoms arba tos pačios tarpinės įstaigos tvarkomoms veiklos rūšims. Patikrinimų metu bus taip pat nustatytos tokių atvejų priežastys, visi kiti papildomi tyrimai, kurių gali prireikti, ir veiksmas, reikalingas padėčiai ištaisyti ir neleisti jai pasikartoti.

13 straipsnis

Valstybės narės iki kiekvienų metų birželio 30 d., o pirmą kartą iki 2001 m. birželio 30 d., praneša Komisijai apie 10–12 straipsnių taikymą praėjusiais kalendoriniais metais ir dar pateikia visą savo valdymo ir kontrolės sistemų, apie kurias buvo pranešta pagal 5 straipsnį, parengtą arba atnaujintą aprašą.

14 straipsnis

Šio skyriaus nuostatos mutatis mutandis taikomos susigrąžintinoms 8 straipsnyje minėtoms sumoms.

V SKYRIUS

Deklaracija, parengta baigus teikti paramą

15 straipsnis

Asmuo ar departamentas, paskirtas išduoti deklaracijas baigus teikti paramą pagal Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 38 straipsnio 1 dalies f punktą, atlieka funkciją, nepriklausančią nuo:

a) paskirtos vadovaujančiosios institucijos;

b) mokėjimo institucijos asmens ar departamento, atsakingo už 9 straipsnio 1 dalyje minėtų sertifikatų parengimą;

c) tarpinių įstaigų.

Jis atlieka savo patikrinimą pagal tarptautinius priimtus audito standartus. Jam vadovaujančiosios ir mokėjimo institucijos bei tarpinės įstaigos teikia visą reikalaujamą informaciją ir leidžia susipažinti su dokumentais bei patvirtinančiu įrodymu, reikalingu deklaracijai parengti.

16 straipsnis

Deklaracijos rengiamos remiantis valdymo ir kontrolės sistemų patikrinimu, jau atliktų patikrinimų rezultatais, o prireikus papildomai atrinktų veiklos rūšių patikrinimu. Deklaracijas išduodantis asmuo ar departamentas atlieka visus reikalingus paklausimus, kad pakankamai įsitikintų, jog sertifikuota išlaidų ataskaita yra teisinga, o joje nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos.

Deklaracijos rengiamos pagal III priede pateiktą pavyzdinę formą, pridėjus ataskaitą, kurioje pateikta visa tiesiogiai susijusi informacija pagrįsti deklaraciją, įskaitant nacionalinių ir Bendrijos įstaigų visų atliktų patikrinimų sąvadą, su kuria pareiškėjas galėjo susipažinti.

17 straipsnis

Jeigu dėl svarbių valdymo ar kontrolės trūkumų arba dažnai pasitaikančių pažeidimų negalima tiksliai visapusiškai garantuoti, kad galutinio likučio mokėjimo paraiška ir galutinis išlaidų sertifikatas yra pagrįstas, šios aplinkybės nurodomos deklaracijoje, įvertinant problemos mastą bei jos finansinį poveikį.

Tokiu atveju Komisija gali paprašyti atlikti dar vieną patikrinimą, kad nustatytų ir ištaisytų pažeidimus per nustatytą laiką.

VI SKYRIUS

Apskaitos informacijos, kuri turi būti saugoma ir siunčiama Komisijai paprašius, forma ir turinys

18 straipsnis

1. Kuo daugiau apskaitos dokumentų apie veiklos rūšis, minėtas I priede, turi būti saugoma kompiuterizuota forma. Tokie dokumentai Komisijai turi būti pateikti gavus konkretų prašymą, kad būtų galima patikrinti dokumentus ir atlikti patikrinimus vietose, neatmetant reikalavimų perduoti atnaujintus finansinius planus pagal Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 18 straipsnio 3 dalies c punktą ir finansinę informaciją pagal to paties reglamento 32 straipsnį.

2. Komisija su kiekviena valstybe nare susitaria dėl pagal šio straipsnio 1 dalį pateikiamų kompiuterizuotų dokumentų turinio, perdavimo būdų ir laikotarpio trukmės, kuris būtinas bet kokioms reikalingoms kompiuterių sistemoms parengti, atsižvelgus į Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 18 straipsnio 3 dalies e punkte minėtą susitarimą. Prašytinos informacijos mastas ir pageidautini Komisijai perduodamų kompiuterinių bylų techniniai reikalavimai yra nurodyti IV ir V prieduose.

3. Komisijos rašytiniu prašymu valstybės narės pateikia Komisijai 1 dalyje minėtus dokumentus per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Komisija ir valstybė narė gali susitarti dėl skirtingo laikotarpio, pirmiausia tuo atveju, kai dokumentai negali būti pateikti kompiuterizuota forma.

4. Komisija užtikrina, kad valstybių narių atsiųsta informacija arba ta, kurią ji pasiėmė atlikdama patikrinimus vietose, yra saugoma paslaptyje ir saugiai Sutarties 287 straipsnyje nustatyta tvarka ir pagal Komisijos informacijos naudojimo ir susipažinimo taisykles.

5. Pagal tam tikrus nacionalinius įstatymus Komisijos pareigūnai turi teisę susipažinti su visais dokumentais, kurie buvo parengti atsižvelgiant į patikrinimus arba po jų pagal šį reglamentą, bei saugomus duomenis, įskaitant tuos, kurie saugomi kompiuterinėse sistemose.

VII SKYRIUS

Bendrosios ir baigiamosios nuostatos

19 straipsnis

Tuo atveju, kai parama numatyta daugiau nei vienos valstybės narės naudos gavėjams, atitinkamos valstybės narės susitaria tarpusavyje dėl bendrų priemonių, reikalingų užtikrinti patikimą finansų valdymą, atsižvelgdamos į nacionalinę teisę, ir praneša Komisijai apie sutartas priemones. Komisija ir atitinkamos valstybės narės teikia viena kitai visą reikalingą administracinę paramą.

20 straipsnis

Šio reglamento nuostatos neapriboja valstybių narių įsipareigojimo, numatyto Reglamente (EB) Nr. 1260/1999, teikti Komisijai pakankamą informaciją įvertinti planus, įskaitant informaciją apie priemones, kurių buvo imtasi šio reglamento 34 straipsnio 1 daliai įgyvendinti, ir Komisijos teisės reikalauti papildomos informacijos prieš priimant savo sprendimą pagal reglamento 28 straipsnį.

21 straipsnis

Nė viena šio reglamento nuostata netrukdo valstybėms narėms taikyti griežtesnes taisykles nei numatytos šiame reglamente.

22 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2064/97 yra panaikinamas.

Tačiau jo nuostatos ir toliau taikomos 1994–1999 m. programos laikotarpiu skirtai paramai pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2052/88.

23 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2001 m. kovo 2 d.

Komisijos vardu

Michel Barnier

Komisijos narys

[1] OL L 161, 1999 6 26, p. 1.

[2] OL L 290, 1997 10 23, p. 1.

[3] OL L 298, 1998 11 7, p. 15.

[4] OL L 185, 1988 7 15, p. 9.

[5] OL L 337, 1994 12 24, p. 11.

[6] OL L 83, 1999 3 27, p. 1.

[7] OL L 292, 1996 11 15, p. 2.

[8] OL L 178, 1994 7 12, p. 43.

[9] OL L 193, 2000 7 29, p. 39.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

PAVYZDINIS PAKANKAMOS AUDITO SEKOS INFORMACIJOS REIKALAVIMŲ APRAŠAS (7 straipsnis)

Tam tikros paramos 7 straipsnio 2 dalyje minėta pakankama audito seka yra, jeigu:

1. Tam tikru valdymo lygiu tvarkomuose apskaitos dokumentuose yra pateikta pakankamai išsami informacija apie galutinių naudos gavėjų realiai padarytas išlaidas kiekvienai bendrai finansuojamai veiklai, įskaitant, kai jie nėra galutiniai finansavimo gavėjai, veiklą vykdančios įstaigos ir firmos. Apskaitose dokumentuose yra nurodyta jų parengimo data, kiekvieno išlaidų straipsnio suma, patvirtinamųjų dokumentų pobūdis ir mokėjimo data bei būdas. Pridedamas reikalingas dokumentinis įrodymas (pvz., sąskaitos-faktūros).

2. Išlaidų straipsnių, kurie susiję tik su iš dalies bendrai finansuojama veikla, atžvilgiu yra tiksliai parodyta, kaip išlaidos yra paskirstytos tarp bendrai finansuojamos veiklos ir kitų veiklos rūšių. Ta pati taisyklė taikoma toms išlaidoms, kurios yra laikomos tinkamomis neviršijant tam tikrų nustatytų ribų arba sudaro santykinę kitų sąnaudų dalį.

3. Veiklos techniniai reikalavimai ir finansinis planas, pažangos ataskaitos, paramos patvirtinimo dokumentai ir konkursų bei sutarčių sudarymo tvarka, ataskaitos apie veiklos bendrai finansuojamų produktų ir paslaugų patikrinimus taip pat yra rengiami atitinkamu valdymo lygiu.

4. Deklaruojant tarpinei įstaigai, esančiai tarp galutinio naudos gavėjo ar veiklą vykdančios įstaigos ar firmos ir mokėjimo institucijos, bendrai finansuojamos veiklos realiai padarytas išlaidas, 1 dalyje minėta informacija yra sujungiama į išsamią kiekvienos veiklos išlaidų ataskaitą, apimančią visus atskirus išlaidų straipsnius, siekiant apskaičiuoti visą sertifikuotą sumą. Išsamios išlaidų ataskaitos yra laikomos tarpinės įstaigos apskaitos dokumentų patvirtinamaisiais dokumentais.

5. Tarpinės įstaigos tvarko kiekvienos veiklos ir galutinių naudos gavėjų sertifikuotus išlaidų bendrų sumų apskaitos dokumentus. Tarpinės įstaigos, atskaitingos mokėjimo institucijai, paskirtai pagal Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 9 straipsnio o punktą, pateikia jai pagal kiekvieną paramą patvirtintos veiklos sąrašą, išsamiai nurodydama kiekvieną veiklą ir galutinį naudos gavėją, paramos patvirtinimo datą, skirtas ir sumokėtas sumas bei išlaidų laikotarpį ir bendras išlaidas pagal priemonę ir programos dalį ar prioritetą. Ši informacija yra laikoma mokėjimo institucijos apskaitos dokumentų patvirtinamaisiais dokumentais ir naudojama kaip pagrindas rengiant Komisijai skirtas išlaidų deklaracijas.

6. Tais atvejais, kai galutiniai naudos gavėjai yra tiesiogiai atskaitingi mokėjimo institucijai, 4 dalyje minėtos išsamios išlaidų ataskaitos yra laikomos mokėjimo institucijos, kuri atsako už 5 dalyje minėtų bendrai finansuojamų veiklos rūšių sąrašo parengimą, apskaitos dokumentų patvirtinamaisiais dokumentais.

7. Jeigu tarp galutinio naudos gavėjo arba veiklą vykdančios įstaigos ar firmos ir mokėjimo institucijos veikia daugiau nei viena tarpinė įstaiga, kiekviena tarpinė įstaiga savo atsakomybės srityje reikalauja iš jai tiesiogiai pavaldžios įstaigos išsamių išlaidų ataskaitų, kuriomis pagrindžiami jos pačios apskaitos dokumentai, kurių pagrindu rengiama kiekvienos atskiros veiklos išlaidų santrauka, kurią minėtoji įstaiga pateikia jai vadovaujančiai įstaigai.

8. Jeigu apskaitos duomenys yra perduodami kompiuteriniu būdu, visos atitinkamos institucijos ir įstaigos iš žemesnio lygio surenka pakankamą informaciją, pagrindžiančią aukštesniam lygiui jų teikiamus apskaitos dokumentus bei sumas, kad būtų galima užtikrinti pakankamą audito seką nuo Komisijai sertifikuotų bendrų suvestinių sumų iki atskirų išlaidų straipsnių ir patvirtinamųjų dokumentų galutinių naudos gavėjų bei veiklą vykdančių įstaigų ar firmų lygiu.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

1. INFORMACIJOS APIE VEIKLOS RŪŠIS, PATEIKTINOS KOMISIJOS PRAŠYMU, DOKUMENTAMS PATIKRINTI IR PATIKRINIMAMS VIETOSE ATLIKTI, APIMTIS

Prašomuose duomenyse gali būti nurodyta tokia informacija, dėl kurios tikslaus turinio apie kiekvieną atitinkamą fondą (Regioninį, Socialinį, EŽŪOGF Orientavimo skyriaus, Žuvininkystės) susitariama su valstybe nare. Laukų numeriai rodo pageidautiną dokumentų struktūrą, rengiant Komisijai perduoti skirtas kompiuterines bylas [1].

A. DUOMENYS APIE VEIKLĄ (pagal dotaciją patvirtinantį sprendimą)

1 laukas. Veiksmų programos (Bendrojo programavimo dokumento) CCI kodas (žr. Code commun d'identification)

2 laukas. Veiklos programos (Bendrojo programavimo dokumento) pavadinimas

3 laukas. Prioriteto (arba techninės pagalbos) kodas

4 laukas. Prioriteto (arba techninės pagalbos) pavadinimas

5 laukas. Programos dalies (priemonės, priemonės dalies, veiksmo, kt.) kodas

6 laukas. Programos dalies (priemonės, priemonės dalies, veiksmo, kt.) pavadinimas

7 laukas. Struktūrinis fondas

8 laukas. Mokėjimo institucija

9 laukas. Vadovaujančioji institucija

10 laukas. Tarpinė įstaiga ar įstaigos (išskyrus vadovaujančiąją instituciją), kuriai galutinis naudos gavėjas deklaruoja išlaidas

11 laukas. Veiklos kodas [2]

12 laukas. Veiklos pavadinimas

13 laukas. Regiono ar teritorijos, kurioje yra (vykdoma) veikla, pavadinimas

14 laukas. Regiono ar teritorijos kodas

15 laukas. Trumpas veiklos aprašas

16 laukas. Išlaidų tinkamumo laikotarpio pradžia

17 laukas. Išlaidų tinkamumo laikotarpio pabaiga

18 laukas. Įstaiga, išduodanti dotacijos patvirtinimą [3]

19 laukas. Patvirtinimo data

20 laukas. Galutinio naudos gavėjo nuorodos numeris [4]

21 laukas. Įstaigos ar firmos, atsakingos galutiniam naudos gavėjui už veiklos vykdymą (jeigu ji nėra galutinis naudos gavėjas), nuorodos numeris

22 laukas. Valiuta (jeigu ne euras)

23 laukas. Visos veiklos išlaidos [5]

24 laukas. Visos tinkamos veiklos išlaidos [6]

25 laukas. Bendro finansavimo išlaidos [7]

26 laukas. Bendrijos finansavimas

27 laukas. Bendrijos finansavimas % (jeigu yra užregistruojamas papildomai prie 26 lauke pateiktos informacijos)

28 laukas. Nacionalinis viešasis finansavimas

29 laukas. Nacionalinis centrinės Vyriausybės finansavimas

30 laukas. Nacionalinis regioninis viešasis finansavimas

31 laukas. Nacionalinis vietos viešasis finansavimas

32 laukas. Kitas nacionalinis viešasis finansavimas

33 laukas. Privatus finansavimas

34 laukas. EIB finansavimas

35 laukas. Kitas finansavimas

36 laukas. Intervencija pagal kategoriją ir kategorijos dalį šio priedo 3 skirsnyje nustatyta tvarka

37 laukas. Miesto (kaimo) vietovės vieta [8]

38 laukas. Poveikis aplinkai [9]

39 laukas. Poveikis lygioms galimybėms [10]

40 laukas. Rodiklis [11]

41 laukas. Rodiklio matavimo vienetas

42 laukas. Veiklos rodiklio tikslinė vertė

B. VEIKLOS DEKLARUOTOS IŠLAIDOS

Informacija, kurią reikia pateikti, gali apsiriboti galutinio naudos gavėjo deklaruotų atskiros veiklos išlaidų dokumentais (1 skirsnis). Susitarus su valstybe nare, reikalaujama informacija gali būti susijusi su galutinio naudos gavėjo arba veiklą vykdančios įstaigos ar firmos, jeigu ji nėra galutinis naudos gavėjas, atskirų mokėjimų dokumentais (2 skirsnis).

1. Galutinio naudos gavėjo deklaruotos išlaidos, įrašytinos į Komisijai teiktinas išlaidų deklaracijas.

43 laukas. Veiklos kodas (= 11 laukui)

44 laukas. Veiklos pavadinimas (= 12 laukui)

45 laukas. Paraiškos nuorodos numeris

46 laukas. Išlaidos, deklaruotos kaip tinkamos bendrai finansuoti

47 laukas. Bendrijos finansavimas

48 laukas. Bendrijos finansavimas % (jeigu yra užregistruojamas papildomai prie 47 lauke pateiktos informacijos)

49 laukas. Nacionalinis viešasis finansavimas

50 laukas. Nacionalinis centrinės Vyriausybės finansavimas

51 laukas. Nacionalinis regioninis viešasis finansavimas

52 laukas. Nacionalinis vietos viešasis finansavimas

53 laukas. Kitas nacionalinis viešasis finansavimas

54 laukas. Privatus finansavimas

55 laukas. EIB finansavimas

56 laukas. Kitas finansavimas

57 laukas. Išlaidas deklaruojančios įstaigos, jeigu ji nėra galutinis naudos gavėjas, pavadinimas [12]

58 laukas. Apskaitos data (dokumento sukūrimo data) [13]

59 laukas. Galutinio naudos gavėjo paraiškos išsamių patvirtinamųjų dokumentų saugojimo vieta [14]

60 laukas. Laikotarpio, per kurį padaromos išlaidos, pradžia

61 laukas. Laikotarpio, per kurį padaromos išlaidos, pabaiga

62 laukas. Pajamos, išskaičiuotos iš deklaruotų išlaidų, jeigu yra

63 laukas. Finansiniai koregavimai, išskaičiuoti iš paraiškos, jeigu yra

64 laukas. Mokėjimo institucijos deklaruotos ir sertifikuotos išlaidos (eurais)

65 laukas. Mokėjimo institucijos deklaruotų išlaidų data

66 laukas. Taikytas euro kursas arba kursai [15]

67 laukas. Bet kokio patikrinimo vietoje data

68 laukas. Patikrinimą vietoje atliekanti įstaiga

69 [16]laukas. Rodiklis (= 40)

70 laukas. Rodiklio matavimo vienetas (= 41)

71 laukas. Veiklos tikslo pasiekimo laipsnis deklaracijos dieną (%)

72 laukas. Veiklos tikslo pasiekimo laipsnis deklaracijos dieną, palyginti su planuojama pažanga pagal pradinį planą (%)

2. Duomenys apie galutinių naudos gavėjų arba veiklą vykdančios įstaigos ar firmos atskirus mokėjimus (pagal susitarimą)

73 laukas. Mokėjimo suma

74 laukas. Mokėjimo nuorodos numeris

75 laukas. Mokėjimo data [17]

76 laukas. Apskaitos data [18]

77 laukas. Galutinio naudos gavėjo išsamių mokėjimo patvirtinamųjų dokumentų saugojimo vieta [19]

78 laukas. Mokėtojas (paslaugų tiekėjas ir paslaugų teikėjas; rangovas): pavadinimas

79 laukas. Mokėtojas: nuorodos numeris

2. KLASIFIKACIJA PAGAL INTERVENCINES SRITIS

A. Intervencinės sritys

Toliau nurodytas struktūrinio fondo intervencinių sričių sąrašas, parengtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 36 straipsnį, kad Komisijos tarnyboms būtų lengviau parengti ataskaitą apie struktūrinių fondų veiklą.

Be to, tokia informacija yra panaudojama metinėse ataskaitose apie struktūrinius fondus ir padeda aiškiai išdėstyti įvairias Bendrijos politikos sritis, tokia pagal grupes suskirstyta informacija yra reikalinga, kad Komisija galėtų atsakyti į EB institucijų, valstybių narių ir visuomenės prašymus gauti informaciją.

Toks informacijos suskirstymas į grupes yra su programomis susijusios valdymo ir informacinės veiklos dalis ir nepakeičia informacijos, suskirstytos pagal programos prioritetus arba vertinant nustatytus konkrečius poveikius ir priemones.

Valstybės narės, rengdamos struktūrinių fondų programų priemones, ir toliau gali taikyti geriausiai nacionalinę ir regioninę padėtį atitinkančią klasifikaciją, kuri, jeigu jos taip nori, remsis Komisijos taikoma klasifikacija. Tačiau svarbu, kad Komisija galėtų parengti fondo veiklos santraukas pagal skirtingas intervencines sritis. Todėl programavimo priede turėtų būti nurodytas kiekvienos priemonės ryšys su atitinkama Komisijos sąraše nurodyta grupe. Šis ryšys, pavyzdžiui, galėtų būti parodytas kiekvienai priemonei suteikiant atitinkamą kodą arba paaiškinant nacionalinių kodų atitikimą Komisijos grupėms. Metinėse programų įgyvendinimo ataskaitose taip pat galėtų būti parodytas ryšys.

Sąrašas nėra naujas, bet remiasi praėjusio programavimo laikotarpio papildomame darbe naudotomis 1 tikslo programų 14 pagrindinių grupių.

B. Papildoma informacija

Veiklos rūšių finansų valdymo kontekste Komisija nurodė, kokios rūšies informaciją valstybė narė turi pateikti, tai yra, ar:

1. Projekto vieta yra a) mieste, b) kaime arba c) geografiniu požiūriu neapibrėžtoje vietoje.

2. Projektas a) pagrindinį dėmesį sutelkė į aplinką, b) nekenkia aplinkai, c) nedaro jokio poveikio aplinkai.

3. Projektas a) pagrindinį dėmesį sutelkė į lyčių lygybę, b) turi teigiamą poveikį vyrų ir moterų lygybei arba c) nedaro jokio poveikio tokiai lygybei.

Tokia informacija finansų valdymo ir reikalavimo taikyti šią klasifikaciją kontekste leis Komisijai patenkinti Europos piliečių poreikius.

3. KLASIFIKACIJA

1. Gamybos aplinka

11 Žemės ūkis

111 Investicijos į žemės ūkio valdas

112 Jaunų ūkininkų įsikūrimas

113 Profesinis mokymas žemės ūkio klausimais

114 Žemės ūkio produktų perdirbimo ir rinkodaros gerinimas

12 Miškininkystė

121 Investicijos į miško valdas

122 Miškininkystės produktų pjūties, perdirbimo ir rinkodaros gerinimas

123 Skatinti naujų vietų, skirtų miškininkystės produktams naudoti ir jais prekiauti, atsiradimą

124 Miško savininkų asociacijų steigimas

125 Miškininkystės gamybos potencialo, suniokoto gamtos nelaimių, atstatymas ir prevencijos priemonių įgyvendinimas

126 Ūkininkavimui nenaudojamos žemės apsodinimas

127 Saugomų miškingų teritorijų ekologinės pusiausvyros gerinimas ir išlaikymas

128 Profesinis mokymas miškininkystės klausimais

13 Skatinti kaimo vietovių pertvarkymą ir plėtrą

1301 Žemės gerinimas

1302 Sklypų perskirstymas

1303 Pagalbos ūkiams ir ūkio valdymo tarnybų steigimas

1304 Kokybiškų žemės ūkio produktų rinkodara

1305 Pagrindinės paslaugos kaimo ekonomikai ir gyventojams

1306 Kaimų atstatymas ir plėtra bei kaimo paveldo apsauga ir išsaugojimas

1307 Alternatyvios žemės ūkio veiklos ir žemės ūkiui artimos veiklos rūšys, pristatant daug veiklos sričių ar alternatyvias pajamas

1308 Žemės ūkio vandens išteklių valdymas

1309 Su žemės ūkio plėtra susijusios infrastruktūros vystymas ir tobulinimas

1310 Turistinės veiklos skatinimas

1311 Su ūkiais susijusių amatų skatinimas

1312 Aplinkos, susijusios su žemės, miškininkystės ir kraštovaizdžio išsaugojimu, apsauga, taip pat gyvulių gerovės didinimas

1313 Žemės ūkio gamybos potencialo, suniokoto gamtos nelaimių, atstatymas ir prevencijos priemonių įgyvendinimas

1314 Finansų inžinerija

14 Žuvininkystė

141 Žuvininkystės veiklos pertvarka

142 Žvejybos laivyno atnaujinimas ir modernizavimas

143 Žuvininkystės produktų perdirbimas, rinkodara ir reklamavimas

144 Akvakultūra

145 Žvejybos uostų įranga ir vandens išteklių apsauga bei plėtra

146 Socialinės-ekonominės ir pagalbos priemonės tuo atveju, kai yra laikinai sustabdoma veikla, ir kita finansinė kompensacija

147 Prekybininkų veikla, mažo masto pakrantės žvejyba ir žvejyba vidaus vandenyse

148 Kitų struktūrinių fondų finansuojamos priemonės (ERPF, ESF)

15 Parama didelėms firmoms

151 Investicijos į materialųjį kapitalą (įrangą ir įrenginius, kurie yra valstybės skiriami bendram finansavimui)

152 Ekologiškos, švarios ir energiją taupančios technologijos

153 Verslo konsultacinės tarnybos (įskaitant tarptautinio tinklo steigimą, eksporto ir aplinkos valdymą, technologijų pirkimą)

154 Paslaugos suinteresuotoms šalims (sveikatos ir saugos paslaugos, globos išlaikytiniams teikimas)

155 Finansų inžinerija

16 Parama mažosioms ir vidutinėms įmonėms bei amatams

161 Investicijos į materialųjį kapitalą (įrangą ir įrenginius, kurie yra valstybės skiriami bendram finansavimui)

162 Ekologiškos, švarios ir energiją taupančios technologijos

163 Verslo konsultacinės paslaugos (informacija, verslo planavimas, konsultacinės paslaugos, rinkodara, valdymas, projektavimas, tarptautiniai tinklai, eksportavimas, aplinkos valdymas, technologijų pirkimas)

164 Bendros verslo paslaugos (verslo centrai, inkubatoriai, skatinimas, reklamos paslaugos, tinklų steigimas, konferencijos, mugės)

165 Finansų inžinerija

166 Savanoriškame (trečiajame) sektoriuje teikiamos paslaugos (globa išlaikytiniams, sveikatos ir saugos paslaugos, kultūrinė veikla)

167 Profesinis mokymas mažųjų ir vidutinių įmonių bei amatų klausimais

17 Turizmas

171 Materiali investicija (informaciniai centrai, turistų apgyvendinimo, maitinimo paslaugos, infrastruktūra)

172 Nemateriali investicija (turizmo paslaugų plėtra ir teikimas, sporto, kultūros ir laisvalaikio veikla, paveldas)

173 Bendros turizmo pramonei teikiamos paslaugos (įskaitant reklamos veiklos rūšis, tinklų steigimą, konferencijas ir muges)

174 Profesinis mokymas turizmo klausimais

18 Moksliniai tyrimai, technologijų plėtra ir inovacijos (MTTPI)

181 Universitetų ir mokslinio tyrimo institutų moksliniai projektai

182 Inovacijų ir technologijų perdavimas, tinklų kūrimas bei įmonių ir (arba) mokslinio tyrimo institutų partnerysčių steigimas

183 MTTPI infrastruktūra

184 Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

2. Žmonių ištekliai

21 Darbo rinkos politika

22 Socialinė integracija

23 Švietimo ir profesinio mokymo sistemos pritaikymas ne tik konkretaus sektoriaus įgūdžiams ugdyti (asmenys, firmos)

24 Darbo jėgos lankstumas, verslumą ugdanti veikla, inovacijos, informacinės ir komunikacinės technologijos (asmenys, firmos)

25 Darbo rinkos konstruktyvios priemonės, skirtos moterims

3. Pagrindinė infrastruktūra

31 Transporto infrastruktūra

311 Geležinkelis

312 Keliai

3121 Valstybiniai keliai

3122 Regioniniai (vietos) keliai

3123 Dviratininkų takai

313 Greitkeliai

314 Oro uostai

315 Uostai

316 Vandens keliai

317 Miesto transportas

318 Daugiarūšis transportas

319 Šiuolaikinės transporto sistemos

32 Telekomunikacinė infrastruktūra ir informacinė visuomenė

321 Pagrindinė infrastruktūra

322 Informacinė ir komunikacinė technologija (įskaitant patikimas ir saugias perdavimo priemones)

323 Piliečiams skirtos paslaugos ir programos (sveikatos, administravimo, švietimo)

324 Mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtos paslaugos ir programos (elektroninė prekyba ir sandoriai, švietimas ir mokymas, tinklų kūrimas)

33 Energetikos infrastruktūros objektai (gamyba, perdavimas)

331 Elektros energija, dujos, naftos produktai, kietasis kuras

332 Atsinaujinantys energijos šaltiniai (saulės, vėjo, vandens, biomasės energija)

333 Energijos efektyvumas, bendra šiluminės ir elektros energijos gamyba, energijos kontrolė

34 Aplinkos apsaugos infrastruktūra (įskaitant vandenį)

341 Oras

342 Triukšmas

343 Komunalinės ir pramoninės atliekos (įskaitant medicinines ir pavojingas atliekas)

344 Geriamasis vanduo (surinkimas, saugojimas, apdorojimas ir paskirstymas)

345 Nutekamieji vandenys ir valymas

35 Erdvių planavimas ir rekonstrukcija

351 Pramoninių ir karinių teritorijų atnaujinimas ir atstatymas

352 Miesto teritorijų atstatymas

353 Gamtinės aplinkos apsauga, gerinimas ir atkūrimas

354 Kultūros paveldo išsaugojimas ir atkūrimas

36 Socialinės ir visuomenės sveikatos infrastruktūra

4. Įvairūs

41 Techninė pagalba ir novatoriški veiksmai (ERPF, ESF, EŽŪOGF, ŽOFI)

411 Parengimas, įgyvendinimas, priežiūra, viešumas

412 Vertinimas

413 Tyrimai

414 Novatoriški veiksmai

415 Visuomenei skirta informacija

[1] Žr. V priedo 2 punkte pateiktus nurodymus, kaip parengti kompiuterines bylas.

[2] Veikla – tai projektas ar veiksmas, kurį vykdo galutinis naudos gavėjas, arba jeigu jis nėra galutinis finansavimo gavėjas, įstaiga arba firma, veikianti jo atsakomybe, susijusia su panašia veikla, kuris paprastai būna vieno bendro sprendimo, patvirtinančio dotaciją, dalykas. Duomenys reikalingi apie atskiras veiklos rūšis, o ne suvestiniai duomenys, apimantys galutinių naudos gavėjų, kurie patys nevykdo veiklos, veiklą (žr. taip pat šio reglamento I priedą ir Reglamento (EB) Nr. 1685/2000 dėl išlaidų tinkamumo priedo 1 taisyklės 1.2, 1.3 ir 2 dalis). Tačiau tuo atveju, kai yra daug mažų naudos gavėjų programų, galima susitarti ir dėl suvestinių duomenų pateikimo.

[3] Žr. V priedo 2 punkte pateiktus nurodymus, kaip parengti kompiuterines bylas.

[4] Suteiktas pagal Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 32 straipsnio 1 dalies trečiąją pastraipą dėl išlaidų deklaravimo.

[5] Įskaitant netinkamas išlaidas, kuriomis nesiremiama skaičiuojant valstybės finansavimą.

[6] Sąnaudos, kurios įtrauktos į pagrindą, kuriuo skaičiuojamas viešasis finansavimas.

[7] Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 29 straipsnio 2 dalis.

[8] Veiklos vieta yra a) mieste, b) kaime arba c) geografiniu požiūriu neribojama.

[9] Veikla a) pagrindinį dėmesį sutelkusi į aplinką, b) nekenkia aplinkai, c) nedaro jokio poveikio aplinkai.

[10] Veikla a) pagrindinį dėmesį sutelkusi į lyčių lygybę, b) turi teigiamą poveikį vyrų ir moterų lygybei arba c) nedaro jokio poveikio tokiai lygybei.

[11] Reikia nurodyti pagrindinius priežiūros rodiklius (pagal susitarimą su valstybe nare).

[12] Jeigu galutinis naudos gavėjas deklaruoja išlaidas tarpinėms įstaigoms arba vadovaujančiajai institucijai, kuri paraišką perduoda mokėjimo institucijai, Komisija gali paprašyti išsamios informacijos apie išlaidų deklaracijas kiekvienu lygiu, kad būtų galima nustatyti audito seką (žr. I priedo 5 dalį).

[13] Žr. I priedo 1 dalį.

[14] Audito seka: žr. I priedo 8 dalį.

[15] Nurodykite kiekvienai galutinio gavėjo deklaruotai sumai taikytą kursą, jeigu buvo parengta keletą deklaracijų.

[16] Turi būti nurodyti pagrindiniai priežiūros rodikliai (susitarus su valstybe nare).

[17] Žr. I priedo 1 dalį.

[18] Žr. I priedo 1 dalį.

[19] Žr. I priedo 8 dalį.

--------------------------------------------------

V PRIEDAS

PAGEIDAUTINI KOMISIJAI PERDUODAMŲ KOMPIUTERINIŲ BYLŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1. Perdavimo priemonės

Daug dabar naudojamų priemonių gali būti panaudotos iš anksto susitarus dėl jų su Komisija. Toliau pateikiamas neišsamus pageidautinų priemonių sąrašas.

1. Magnetinė laikmena

- lankstusis diskelis: 3,5 colių 1,4 Mb (DOS/Windows)

neprivaloma duomenų suglaudinti į ZIP formatą

- DAT kasetė

4 mm DDS-1 (90 m)

- CD-ROM (WORM)

2. Elektroninis bylų perdavimas

- tiesioginis informacijos perdavimas elektroniniu paštu

bylų, ne didesnių nei 5 Mb

neprivaloma duomenų glaudinti į ZIP formatą

- perdavimas FTP (bylų perdavimo protokolas)

neprivaloma duomenų glaudinti į ZIP formatą

2. Pageidautinas valstybių narių kompiuterinių bylų išskyrimo kompiliavimo standartas

Pageidautina, kad bylos standartas atitiktų šiuos reikalavimus:

1. Kiekvienas įrašas prasideda trijų raidžių kodu, identifikuojančiu byloje pateikiamą informaciją. Įrašai būna dviejų rūšių:

a) "PRJ" kodu žymimi įrašai apie veiklą, apimantys bendro pobūdžio informaciją apie veiklą. Įrašo skiriamųjų požymių (1–42 laukai) apibūdinimas pateiktas IV priedo 1.A punkte.

b) "PAY" kodu žymimi įrašai apie išlaidas, apimantys išsamią informaciją apie deklaruojamas projekto išlaidas. Įrašo skiriamųjų požymių (43–79 laukai) aprašymas pateiktas IV priedo 1 dalies B punkte.

2. Perdavus "PRJ" įrašus, apimančius projekto informaciją, iš karto perduodami keli "PAY" įrašai su informacija apie projekto išlaidas, arba PRJ ir PAY įrašai gali būti perduodami atskirose bylose.

3. Laukai atskiriami kabliataškiu (";"). Du vienas po kito einantys kabliataškiai rodo, kad tame lauke jokia informacija nepateikiama ("tuščias laukas");

4. Įrašų ilgis gali būti įvairus. Kiekvienas įrašas baigiasi kodu "CR LF" arba "Grįžtis – eilutės patraukimas" (šešioliktainis: OD OA);

5. Byla bus pateikiama ASCII kodu.

6. Skaitmeniniuose laukuose nurodomos sumos:

a) dešimtainis skyriklis: ".";

b) prireikus tolimajame kairiajame kampe nurodomas simbolis (+ arba -), po kurio iš karto įrašomi skaičiai;

c) nustatytas ženklų po kablelių skaičius;

d) skaitmenys neatskiriami tarpais; tūkstančiai neatskiriami tarpais;

7. Datos laukas "DDMMMMMM" (du dienos skaitmenys, du mėnesio skaitmenys, keturi metų skaitmenys);

8. Pateikiant teksto formato duomenis, kabutės () nenaudojamos; kabliataškis ";" teksto formato duomenyse taip pat nenaudojamas.

9. Visų laukų pradžioje ir pabaigoje tarpai nepaliekami;

10. Bylos, atitinkančios pirmiau nurodytas taisykles, atrodys taip (pavyzdys):

PRJ;1999FI161D0002; 1 tikslas Rytų Suomija;2;Verslo plėtra;1;Investicijų parama;…

PAY;1234;Joensu verslo parkas;2315;103300;51650;50 %…

11. Byloms iš Graikijos reikėtų naudoti ELOT-928 arba ISO 8859–7 kodus.

3. Dokumentai

Prie kiekvienos bylos būtina nurodyti šias kontrolines sumas:

1. įrašų skaičių.

2. visą sumą.

3. kiekvienos paramos tarpinių sumų bendrą sumą.

Perduodant bylą, nurodomos kiekvieno kodu pažymėto lauko kodo reikšmės.

Įrašų skaičius kiekvienos paramos kompiuterinėje byloje turi sutapti su Komisijai pateiktomis mokėjimo deklaracijomis už laikotarpį, nurodytą prašyme pateikti informaciją. Visus neatitikimus reikia pagrįsti prie bylos pridedamoje pastaboje.

--------------------------------------------------

Top