EUR-Lex Přístup k právu Evropské unie

Zpět na úvodní stránku EUR-Lex

Tento dokument je výňatkem z internetových stránek EUR-Lex

Rozpočet

budget

Rozpočet Evropské unie (EU) je určen především pro investice. EU proto přijímá roční rozpočty v rámci dlouhodobých výdajových plánů, tzv. víceletých finančních rámců (VFR), které se sestavují na období 5–7 let.

Současný VFR se vztahuje na období 2021–2027. Pro každou kategorii výdajů je stanoven strop, který musí být při sestavování ročních rozpočtů dodržen, aby se pokryly výdaje například na rozvoj venkovských regionů, infrastrukturu, výzkum a vývoj, životní prostředí, zemědělství a rybolov a náklady na jeho správu. 

Tento rozpočet spolu s nástrojem NextGenerationEU pomůže ekonomikám EU zotavit se z krize COVID-19.

Rozpočet představuje přibližně 1 % bohatství, které ročně vytvoří členské státy EU.

Přibližně 75 % rozpočtových výdajů spravují členské státy a Evropská komise. Zbytek spravuje přímo Evropská komise a její agentury a delegace (přibližně 18 %) nebo jiné mezinárodní organizace, národní agentury nebo třetí země (přibližně 8 %). 

Evropský účetní dvůrEvropský parlament přezkoumávají výdaje uplynulého roku v rámci postupu udělování absolutoria.

Rozpočet EU je financován z několika zdrojů příjmů, které jsou známy jako vlastní zdroje EU (cla, podíl hrubého národního důchodu každého členského státu, podíl příjmů členských států z DPH a od 1. ledna 2021 nový vlastní zdroj založený na množství nerecyklovaného plastového obalového odpadu).