EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1986

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006 av den 20 december 2006 om tillträde till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) för de enheter i medlemsstaterna som ansvarar för att utfärda registreringsbevis för fordon

EUT L 381, 28.12.2006, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/03/2023; upphävd genom 32018R1862

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1986/oj

28.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 381/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1986/2006

av den 20 december 2006

om tillträde till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) för de enheter i medlemsstaterna som ansvarar för att utfärda registreringsbevis för fordon

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 71,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

I rådets direktiv 1999/37/EG av den 29 april 1999 om registreringsbevis för fordon (3) föreskrivs att medlemsstaterna skall bistå varandra vid genomförandet av direktivet och att de får utbyta upplysningar bilateralt eller multilateralt, särskilt för att innan registrering sker kontrollera ett fordons lagenlighet, i förekommande fall i den medlemsstat där fordonet tidigare var registrerat. Kontrollen kan omfatta användning av sammankopplade elektroniska system.

(2)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2006 av den … och rådets beslut 2006/…/RIF av den… om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (4)  (5) utgör den rättsliga grunden för SIS II, som är en gemensam databas för medlemsstaterna som bland annat innehåller uppgifter om motorfordon med en cylindervolym på mer än 50 cc, uppgifter om släpvagnar med en tjänstevikt överstigande 750 kg samt husvagnar och uppgifter om stulna, bortförda, försvunna eller ogiltiga registreringsbevis för fordon och nummerplåtar för fordon.

(3)

Förordning (EG) nr …/2006 och beslut 2006/…/RIF ersätter artiklarna 92-119 i konventionen av den 19 juni 1990 om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna (6) (”Schengenkonventionen”), dock inte artikel 102a i denna. Artikel 102a avser tillgången till Schengens informationssystem för myndigheter och organ i medlemsstaterna som ansvarar för att utfärda registreringsbevis för fordon.

(4)

Det är nu nödvändigt att anta en tredje rättsakt, som bygger på avdelning V i fördraget och kompletterar förordning (EG) nr …/2006 och beslut 2006/…/RIF, så att organ i medlemsstaterna som ansvarar för att utfärda registreringsbevis för fordon kan få tillgång till SIS II och för att ersätta artikel 102a i Schengenkonventionen.

(5)

I enlighet med beslut 2006/…/RIF läggs det in registreringar i SIS II om föremål, inklusive fordon, som skall beslagtas eller användas som bevis i brottmål.

(6)

Det följer av beslut 2006/…/RIF att endast myndigheter som har behörighet för gränskontroller och andra undersökningar som verkställs av polis och tullmyndigheter, samt rättsliga myndigheter och Europol skall ha tillgång till registreringar om föremål i SIS II.

(7)

De statliga eller icke statliga enheter i medlemsstaterna som har behörighet och är ansvariga för att utfärda registreringsbevis bör ha tillgång till de uppgifter i SIS II som avser fordon med cylinderkapacitet på mer än 50 cc, släpvagnar med tjänstevikt på mer 750 kg, husvagnar samt stulna, bortförda, försvunna eller ogiltiga registreringsbevis för fordon och nummerplåtar för fordon, så att organen kan kontrollera att fordon som anmäls för registrering inte är stulna, bortförda eller försvunna.

(8)

Dessa enheter bör därför beviljas tillgång till sådana uppgifter och de bör ges tillåtelse att använda uppgifterna administrativt så att de kan utfärda registreringsbevis för motorfordon på ett korrekt sätt.

(9)

I de fall då de enheter i medlemsstaterna som ansvarar för att utfärda registreringsbevis inte är statliga bör sådan tillgång ges indirekt, dvs. via en myndighet som har tillgång till uppgifterna enligt beslut 2006/…/RIF och som skall se till att medlemsstaternas säkerhets- och sekretessregler enligt det beslutet iakttas.

(10)

I beslut 2006/…/RIF anges vilka åtgärder som skall vidtas i de fall då en sökning i SIS II ger träff på en registrering av ett föremål.

(11)

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (7) är tillämpligt på den behandling av personuppgifter som utförs av de enheter i medlemsstaterna som ansvarar för att utfärda registreringsbevis. Bestämmelserna om skydd av personuppgifter, säkerhet och sekretess och om loggar i beslut 2006/…/RIF* kompletterar och förtydligar direktivets principer för fordonsregistreringsorganens behandling av personuppgifter inom SIS II.

(12)

Eftersom målet för den föreslagna åtgärden, nämligen att ge de enheter i medlemsstaterna som ansvarar för att utfärda registreringsbevis för fordon tillgång till SIS II i syfte att göra det enklare för dessa att utföra sina uppgifter enligt direktiv 1999/37/EG, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna själva och det därför, på grund av att SIS är utformat som ett gemensamt informationssystem, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(13)

Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(14)

När det gäller Island och Norge utgör denna förordning, i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (8), en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket vilka omfattas av det område som avses i artikel 1.G i rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999 (9) om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtal.

(15)

När det gäller Schweiz utgör denna förordning, i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket, vilka omfattas av det område som avses i artikel 1.G i beslut 1999/437/EG jämfört med artikel 4.1 i beslut 2004/849/EG (10) och 2004/860/EG (11).

(16)

Denna förordning utgör en rättsakt som bygger vidare på Schengenregelverket eller på annat sätt hänför sig till det regelverket i den mening som avses i artikel 3.2 i 2003 års anslutningsakt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Trots vad som sägs i artiklarna 38, 40 och 46.1 i beslut 2006/…/RIF skall de enheter i medlemsstaterna som ansvarar för att utfärda registreringsbevis i enlighet med direktiv 1999/37/EG, ha tillgång till följande uppgifter i SIS II i enlighet med artikel 38.2 a, b och f i det beslutet så att de kan kontrollera att fordon som anmäls för registrering inte är stulna, bortförda eller försvunna eller eftersöks som bevis i straffrättsliga förfaranden:

a)

Uppgifter som avser motorfordon med cylinderkapacitet på mer än 50 cc.

b)

Uppgifter som avser släpvagnar med tjänstevikt på mer 750 kg och husvagnar.

c)

Uppgifter som avser stulna, bortförda eller försvunna eller ogiltiga registreringsbevis för fordon och nummerplåtar för fordon.

Om inte annat följer av punkt 2 skall dessa enheters tillgång till de aktuella uppgifterna regleras i medlemsstaternas lagstiftning.

2.   Enheter av det slag som avses i punkt 1 som är statliga enheter skall ha direkt tillgång till uppgifterna i SIS II.

3.   Enheter av det slag som avses i punkt 1, men som inte är statliga, skall endast ha indirekt tillgång till uppgifter i SIS II via en myndighet av det slag som avses i artikel 40 i det beslut som avses i punkt 1. Myndigheten skall ha direkt tillgång till uppgifterna och skall vidarebefordra dem till den berörda enheten. Den berörda medlemsstaten skall se till att enheten och dess anställda är förpliktade att iaktta alla begränsningar av användningen av uppgifter som förmedlats av myndigheten.

4.   Artikel 39 i det beslutet skall inte vara tillämplig på tillgång av det slag som avses i den här artikeln. All eventuell förmedling från de enheter som avses i punkt 1 till polis eller andra rättsliga myndigheter av uppgifter som framkommit vid en sökning i SIS II och som leder till misstanke om brott skall lyda under medlemsstatens nationella lagstiftning.

Artikel 2

Denna förordning skall ersätta artikel 102a i Schengenkonventionen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den dag som fastställs i enlighet med artikel 71.2 i beslut 2006/…/RIF.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2006

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

J. BORRELL FONTELLES

På rådets vägnar

Ordförande

J. KORKEAOJA


(1)  EUT C 65, 17.3.2006, s. 27.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 25 oktober 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 19 december 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  EGT L 138, 1.6.1999, s. 57. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/127/EG (EUT L 10, 16.1.2004, s. 29).

(4)  EUT L

(5)  EUT L

(6)  EGT L 239, 22.9.2000, s. 19. Konventionen ändrades senast genom förordning (EG) nr 1160/2005 (EUT L 191, 22.7.2005, s. 18).

(7)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(8)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 36.

(9)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 31.

(10)  Rådets beslut 2004/849/EG av den 25 oktober 2004 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser av avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EUT L 368, 15.12.2004, s. 26).

(11)  Rådets beslut 2004/860/EG av den 25 oktober 2004 om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar och provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser av avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EUT L 370, 17.12.2004, s. 78).


Top