EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_19_009_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
19.Пространство на свобода, сигурност и правосъдие
TOM 09

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

19.   Пространство на свобода, сигурност и правосъдие

TOM 009

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2006

C 311

10

 

 

32006D1219(02)

 

 

 

Решение на Съвета от 4 декември 2006 година за изменение на решението от 27 март 2000 година за упълномощаване на директора на Еuropol да започне преговори по споразуменията с трети страни и структури, необвързани с Европейския съюз (2006/C 311/02)

3

2006

L 317

41

 

 

32006D0758

 

 

 

Решение на Комисията от 22 септември 2006 година за изменение на наръчника Sirene

4

2006

L 328

59

 

 

32006F0783

 

 

 

Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета от 6 октомври 2006 година за прилагане на принципа за взаимно признаване на решения за конфискация

44

2006

L 345

1

 

 

32006R1781

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1781/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 година относно информацията за платеца, придружаваща парични преводи (1)

64

2006

L 381

1

 

 

32006R1986

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1986/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година относно достъпа до Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) на службите на държавите-членки, отговорни за издаването на свидетелства за регистрация на превозни средства

73

2006

L 381

4

 

 

32006R1987

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II)

76

2006

L 386

89

 

 

32006F0960

 

 

 

Рамково решение 2006/960/ПВР на Съвета от 18 декември 2006 година за опростяване обмена на информация и сведения между правоприлагащите органи на държавите-членки на Европейския съюз

96

2006

L 399

1

 

 

32006R1896

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за създаване на процедура за европейска заповед за плащане

108

2006

L 405

1

 

 

32006R1931

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1931/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година за определяне на правилата за местния граничен трафик на външните сухопътни граници на държавите-членки и за изменение на разпоредбите на Шенгенската конвенция

140

2006

L 405

23

 

 

32006R1932

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1932/2006 на Съвета от 21 декември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване

147

2006

L 411

1

 

 

32006R1988

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1988/2006 на Съвета от 21 декември 2006 година за изменение на Регламент (EО) № 2424/2001 за разработване на второ поколение Шенгенска информационна система (ШИС II)

150

2006

L 411

78

 

 

32006D1007

 

 

 

Решение 2006/1007/ПВР на Съвета от 21 декември 2006 година за изменение на Решение 2001/886/ПВР на Съвета от 6 декември 2001 година за разработване на второ поколение Шенгенска информационна система (ШИС II)

152

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top