EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987L0432

Rådets direktiv 87/432/EEG av den 3 augusti 1987 om anpassning till tekniska framsteg för åttonde gången av direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen

OJ L 239, 21.8.1987, p. 1–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 008 P. 10 - 29
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 008 P. 10 - 29
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 008 P. 346 - 349
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 008 P. 346 - 349
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 008 P. 346 - 349
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 008 P. 346 - 349
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 008 P. 346 - 349
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 008 P. 346 - 349
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 008 P. 346 - 349
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 008 P. 346 - 349
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 008 P. 346 - 349

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; tyst upphävande genom 32008R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1987/432/oj

31987L0432

Rådets direktiv 87/432/EEG av den 3 augusti 1987 om anpassning till tekniska framsteg för åttonde gången av direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 239 , 21/08/1987 s. 0001 - 0020
Finsk specialutgåva Område 15 Volym 8 s. 0010
Svensk specialutgåva Område 15 Volym 8 s. 0010


RÅDETS DIREKTIV av den 3 augusti 1987 om anpassning till tekniska framsteg för åttonde gången av direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (87/432/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 86/431/EEG(2), särskilt artiklarna 19 och 21 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Det är viktigt att åtgärder vidtas för att stegvis upprätta den inre marknaden under tiden fram till den 31 december 1992. Den inre marknaden består av ett område utan inre gränser och med fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital.

Bilaga 1 till direktiv 67/548/EEG innehåller en förteckning över farliga ämnen och detaljer om klassificerings- och märkningsförfaranden för vart och ett av dessa ämnen. En genomgång av förteckningen över farliga ämnen har visat att denna förteckning måste anpassas med hänsyn till nuvarande vetenskaplig och teknisk kunskap. Det är särskilt nödvändigt att ändra klassificeringen och märkningen av vissa ämnen för att klargöra vissa namn, att korrigera vissa Cas-nummer (Chemical Abstract Service) samt att föra in andra ämnen i förteckningen.

Kommittén för anpassning till teknisk utveckling av direktiven om avskaffande av tekniska handelshinder för farliga ämnen och preparat, som inrättats enligt artikel 20 i direktiv 67/548/EEG, lämnade ett negativt utlåtande om det utkast till bestämmelser som överlämnades till den av kommissionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 1 (förteckning över farliga ämnen) till direktiv 67/548/EEG ändras på följande sätt:

1) Beteckningen, Cas-numret, klassificeringen och märkningen avseende följande ämnen skall ersättas enligt vad som anges i bilaga 1 till detta direktiv.

Nr 006-008-00-0

Nr 006-019-00-0

Nr 602-005-00-9

Nr 602-042-00-0

Nr 602-045-00-7

Nr 602-046-00-2

Nr 602-047-00-8

Nr 602-048-00-3

Nr 602-049-00-9

Nr 603-023-00-X

Nr 605-001-00-5

Nr 605-001-01-2

Nr 605-001-02-X

Nr 606-019-00-6

Nr 612-036-00-X

Nr 612-037-00-5

Nr 612-041-00-7

Nr 613-011-00-6

Nr 650-007-00-3

2) De ämnen som anges i bilaga 2 till detta direktiv skall läggas till.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall före den 1 april 1988 anta och offentliggöra de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

De skall tillämpa dessa bestämmelser senast från och med den 1 oktober 1988.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 augusti 1987.

På rådets vägnar

K. E. TYGESEN

Ordförande

(1) EGT nr L 196, 16.8.1967, s. 1.

(2) EGT nr L 247, 1.9.1986, s. 1.

ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐAPAPTHMA I - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

Top