31987L0432

Nõukogu direktiiv, 3. august 1987, millega kaheksandat korda kohandatakse tehnika arenguga nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta

Euroopa Liidu Teataja L 239 , 21/08/1987 Lk 0001 - 0020
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 15 Köide 8 Lk 0010
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 15 Köide 8 Lk 0010
CS.ES Peatükk 13 Köide 008 Lk 346 - 349
ET.ES Peatükk 13 Köide 008 Lk 346 - 349
HU.ES Peatükk 13 Köide 008 Lk 346 - 349
LT.ES Peatükk 13 Köide 008 Lk 346 - 349
LV.ES Peatükk 13 Köide 008 Lk 346 - 349
MT.ES Peatükk 13 Köide 008 Lk 346 - 349
PL.ES Peatükk 13 Köide 008 Lk 346 - 349
SK.ES Peatükk 13 Köide 008 Lk 346 - 349
SL.ES Peatükk 13 Köide 008 Lk 346 - 349


Nõukogu direktiiv,

3. august 1987,

millega kaheksandat korda kohandatakse tehnika arenguga nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta

(87/432/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. juuni 1967. aasta direktiivi 67/548/EMÜ ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta, [1] viimati muudetud komisjoni direktiiviga 86/431/EMÜ, [2] eriti selle artikleid 19 ja 21,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades, et:

on tähtis, et võetaks meetmed siseturu järkjärguliseks rajamiseks perioodi jooksul, mis lõpeb 31. detsembril 1992; siseturg on sisepiirideta ala, kus on tagatud kaupade, inimeste, teenuste ja kapitali vaba liikumine;

direktiivi 67/548/EMÜ I lisa sisaldab ohtlike ainete loetelu koos iga aine liigitus- ja märgistusviiside üksikasjadega; selle loetelu läbivaatamine on näidanud, et seda on vaja kohandada praeguste teadmistega teaduse ja tehnika vallas; eelkõige on vaja muuta teatavate ainete liigitamist ja märgistamist, et selgitada teatavaid nimetusi, parandada teatavaid CASi numbreid (Chemical Abstract Service) ning kanda loetelusse muid aineid;

ohtlike ainete ja valmististe kaubanduses tehniliste tõkete kõrvaldamist käsitlevate direktiivide tehnika arenguga kohandamise komitee, mis on asutatud kooskõlas direktiivi 67/548/EMÜ artikliga 20, oli komisjoni esitatud meetmete projekti suhtes eitaval arvamusel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 67/548/EMÜ I lisa (ohtlike ainete loetelu) muudetakse järgmiselt.

1. Järgmiste ainete nimetus, CASi number, liigitus või märgistus asendatakse käesoleva direktiivi I lisas oleva nimetuse, CASi numbri, liigituse või märgistusega.

Nr 006-008-00-0

Nr 006-019-00-0

Nr 602-005-00-9

Nr 602-042-00-0

Nr 602-045-00-7

Nr 602-046-00-2

Nr 602-047-00-8

Nr 602-048-00-3

Nr 602-049-00-9

Nr 603-023-00-X

Nr 605-001-00-5

Nr 605-001-01-2

Nr 605-001-02-X

Nr 606-019-00-6

Nr 612-036-00-X

Nr 612-037-00-5

Nr 612-041-00-7

Nr 613-011-00-6

Nr 650-007-00-3.

2. Lisatakse käesoleva direktiivi II lisas loetletud ained.

Artikkel 2

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud sätted enne 1. aprilli 1988. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid sätteid hiljemalt alates 1. oktoobrist 1988.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 3. august 1987

Nõukogu nimel

eesistuja

K. E. Tygesen

[1] EÜT 196, 16.8.1967, lk 1.

[2] EÜT L 247, 1.9.1986, lk 1.

--------------------------------------------------

ANNEXO I – BILAG I – ANHANG I – ΠAPAPTHMA I – ANNEXE I – ANNEXE I – ALLEGATO I – BIJLAGE I – ANEXO I

Vt komisjoni direktiiv 93/72/EMÜ, EÜT L 258, 16.10.1993, lk 29.

--------------------------------------------------

ANNEXO II – BILAG II – ANHANG II – ΠAPAPTHMA II – ANNEX II – ANNEXE II – ALLEGATO II – BIJLAGE II – ANEXO II

Vt komisjoni direktiiv 93/72/EMÜ, EÜT L 258, 16.10.1993, lk 29.

--------------------------------------------------