31987L0432

Padomes Direktīva (1987. gada 3. augusts), ar ko astoto reizi tehnikas attīstībai pielāgo Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu

Oficiālais Vēstnesis L 239 , 21/08/1987 Lpp. 0001 - 0020
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 15 Sējums 8 Lpp. 0010
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 15 Sējums 8 Lpp. 0010
CS.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 346 - 349
ET.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 346 - 349
HU.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 346 - 349
LT.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 346 - 349
LV.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 346 - 349
MT.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 346 - 349
PL.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 346 - 349
SK.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 346 - 349
SL.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 346 - 349


Padomes Direktīva

(1987. gada 3. augusts),

ar ko astoto reizi tehnikas attīstībai pielāgo Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 67/548/EEK (1967. gada 27. jūnijs) par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 86/431/EEK [2], un jo īpaši tās 19. un 21. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā ir svarīgi veikt pasākumus, lai līdz 1992. gada 31. decembrim pakāpeniski izveidotu iekšējo tirgu; tā kā iekšējais tirgus aptver telpu bez iekšējām robežām, kurā ir nodrošināta brīva preču, personu, pakalpojumu un kapitāla aprite;

tā kā Direktīvas 67/548/EEK I pielikumā ir ietverts bīstamu vielu saraksts kopā ar informāciju par katras vielas klasifikācijas un marķēšanas procedūru; tā kā, pārbaudot šo sarakstu, atklājās, ka saraksts ir jāprecizē, ņemot vērā jaunākās zinātnes un tehnikas atziņas; tā kā, jo īpaši, ir jāmaina dažu vielu klasifikācija un marķējums, jāpaskaidro daži nosaukumi, jāgroza daži CAS (Chemical Abstract Service) numuri un jāpapildina saraksts ar jaunām vielām;

tā kā Komiteja, kas atbild par to, kā tehnikas attīstībai pielāgot direktīvas par tehnisko šķēršļu novēršanu bīstamu vielu un preparātu tirdzniecībā, un kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK 20. pantu, ir sniegusi negatīvu atzinumu par Komisijas iesniegto pasākumu projektu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 67/548/EEK I pielikumā ("Bīstamu vielu saraksts") izdara šādus grozījumus.

1. Šeit uzskaitīto vielu nosaukumus, CAS numurus, klasifikāciju un marķējumu aizstāj ar šīs direktīvas I pielikumā iekļautajiem šķirkļiem.

Nr. 006-008-00-0

Nr. 006-019-00-0

Nr. 602-005-00-9

Nr. 602-042-00-0

Nr. 602-045-00-7

Nr. 602-046-00-2

Nr. 602-047-00-8

Nr. 602-048-00-3

Nr. 602-049-00-9

Nr. 603-023-00-X

Nr. 605-001-00-5

Nr. 605-001-01-2

Nr. 605-001-02-X

Nr. 606-019-00-6

Nr. 612-036-00-X

Nr. 612-037-00-5

Nr. 612-041-00-7

Nr. 613-011-00-6

Nr. 650-007-00-3.

2. Sarakstu papildina ar vielām, kas uzskaitītas šīs direktīvas II pielikumā.

2. pants

Dalībvalstis līdz 1988. gada 1. aprīlim pieņem un publicē noteikumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Dalībvalstis sāk piemērot šos noteikumus, vēlākais, no 1988. gada 1. oktobra.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1987. gada 3. augustā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

K.E. Tygesen

[1] OV 196, 16.8.1967., 1. lpp.

[2] OV L 247, 1.9.1986., 1. lpp.

--------------------------------------------------

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Sk. Komisijas Direktīvu 93/72/EEK, OV L 258, 16.10.1993., 29. lpp.

--------------------------------------------------

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Sk. Komisijas Direktīvu 93/72/EEK, OV L 258, 16.10.1993., 29. lpp.

--------------------------------------------------