31987L0432

Směrnice Rady ze dne 3. srpna 1987, kterou se poosmé přizpůsobuje technickému pokroku směrnice 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek

Úřední věstník L 239 , 21/08/1987 S. 0001 - 0020
Finské zvláštní vydání: Kapitola 15 Svazek 8 S. 0010
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 15 Svazek 8 S. 0010
CS.ES Kapitola 13 Svazek 008 S. 346
ET.ES Kapitola 13 Svazek 008 S. 346
HU.ES Kapitola 13 Svazek 008 S. 346
LT.ES Kapitola 13 Svazek 008 S. 346
LV.ES Kapitola 13 Svazek 008 S. 346
MT.ES Kapitola 13 Svazek 008 S. 346
PL.ES Kapitola 13 Svazek 008 S. 346
SK.ES Kapitola 13 Svazek 008 S. 346
SL.ES Kapitola 13 Svazek 008 S. 346


Směrnice Rady

ze dne 3. srpna 1987,

kterou se poosmé přizpůsobuje technickému pokroku směrnice 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek

(87/432/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek [1], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 86/431/EHS [2], a zejména na články 19 a 21 uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že je důležité, aby byla do 31. prosince 1992 přijata opatření pro postupné vytvoření vnitřního trhu; že vnitřní trh je prostor bez vnitřních hranic, v němž je zaručen volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu;

vzhledem k tomu, že příloha I směrnice 67/548/EHS obsahuje seznam nebezpečných látek společně s podrobnými údaji o postupech klasifikace a označování pro každou látku; že zkoumáním seznamu nebezpečných látek se ukázalo, že je nezbytné tento seznam přizpůsobit s ohledem na současné vědecké a technické poznatky; že je zejména nezbytné změnit klasifikaci a označování některých látek, upřesnit některé názvy, opravit některá čísla CAS (Chemical Abstract Service) a zařadit do seznamu další látky;

vzhledem k tomu, že Výbor pro přizpůsobení technickému pokroku směrnic pro odstranění technických překážek obchodu na úseku nebezpečných látek a přípravků, zřízený článkem 20 směrnice 67/548/EHS, vydal nepříznivé stanovisko k návrhu opatření, který mu byl předložen Komisí,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I směrnice 67/548/EHS (seznam nebezpečných látek) se mění takto:

1. Názvy, čísla CAS, klasifikace a označení následujících látek se nahrazují údaji uvedenými v příloze I této směrnice.

Indexové číslo 006-008-00-0

Indexové číslo 006-019-00-0

Indexové číslo 602-005-00-9

Indexové číslo 602-042-00-0

Indexové číslo 602-045-00-7

Indexové číslo 602-046-00-2

Indexové číslo 602-047-00-8

Indexové číslo 602-048-00-3

Indexové číslo 602-049-00-9

Indexové číslo 603-023-00-X

Indexové číslo 605-001-00-5

Indexové číslo 605-001-01-2

Indexové číslo 605-001-02-X

Indexové číslo 606-019-00-6

Indexové číslo 612-036-00-X

Indexové číslo 612-037-00-5

Indexové číslo 612-041-00-7

Indexové číslo 613-011-00-6

Indexové číslo 650-007-00-3.

2. Doplňují se látky uvedené v příloze II této směrnice.

Článek 2

Členské státy přijmou a zveřejní ustanovení nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. dubna 1988. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Použijí tyto předpisy nejpozději ode dne 1. října 1988.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 3. srpna 1987.

Za Radu

předseda

K. E. Tygesen

[1] Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1.

[2] Úř. věst. L 247, 1.9.1986, s. 1.

--------------------------------------------------

ANNEXO I – BILAG I – ANHANG I – ΠAPAPTHMA I – ANNEXE I – ANNEXE I – ALLEGATO I – BIJLAGE I – ANEXO I

Viz směrnice Komise 93/72/EHS, Úř. věst. L 258, 16.10.1993, s. 29.

--------------------------------------------------

ANNEXO II – BILAG II – ANHANG II – ΠAPAPTHMA II – ANNEX II – ANNEXE II – ALLEGATO II – BIJLAGE II – ANEXO II

Viz směrnice Komise 93/72/EHS, Úř. věst. L 258, 16.10.1993, s. 29.

--------------------------------------------------