EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987L0432

Richtlijn 87/432/EEG van de Raad van 3 augustus 1987 houdende achtste aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 67/548/EEG betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen

OJ L 239, 21.8.1987, p. 1–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 008 P. 10 - 29
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 008 P. 10 - 29
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 008 P. 346 - 349
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 008 P. 346 - 349
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 008 P. 346 - 349
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 008 P. 346 - 349
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 008 P. 346 - 349
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 008 P. 346 - 349
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 008 P. 346 - 349
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 008 P. 346 - 349
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 008 P. 346 - 349

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; stilzwijgende opheffing door 32008R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1987/432/oj

31987L0432

Richtlijn 87/432/EEG van de Raad van 3 augustus 1987 houdende achtste aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 67/548/EEG betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen

Publicatieblad Nr. L 239 van 21/08/1987 blz. 0001 - 0020
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 15 Deel 8 blz. 0010
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 15 Deel 8 blz. 0010


RICHTLIJN VAN DE RAAD van 3 augustus 1987 houdende achtste aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 67/548/EEG betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (87/432/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen(1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 86/431/EEG van de Commissie(2), inzonderheid op de artikelen 19 en 21,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de maatregelen moeten worden vastgesteld om in de loop van het tijdvak dat op 31 december 1992 verstrijkt, geleidelijk de interne markt tot stand te brengen; dat de interne markt moet worden gezien als een ruimte zonder binnengrenzen met een vrij verkeer van goederenpersonen, diensten en kapitaal;

Overwegende dat bijlage I van Richtlijn 67/548/EEG een lijst van gevaarlijke stoffen bevat, evenals aanwijzingen voor het indelen en merken voor de verschillende stoffen; dat een bestudering van de lijst heeft uitgewezen dat zij in het licht van de huidige wetenschappelijke en technische kennis moet worden aangepast; dat het met name noodzakelijk is de indeling en het kenmerken van bepaalde stoffen te veranderen, sommige benamingen te verduidelijken, bepaalde Cas-nummers (Chemical Abstract Service) te corrigeren en andere stoffen in de lijst op te nemen;

Overwegende dat het bij artikel 20 van Richtlijn 67/548/EEG ingestelde Comité voor de aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van de richtlijnen betreffende de opheffing van technische handelsbelemmeringen in de sector gevaarlijke stoffen en preparaten een ongunstig advies heeft uitgebracht over het ontwerp van de maatregelen dat door de Commissie aan het Comité werd voorgelegd,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I (Lijst van gevaarlijke stoffen) van Richtlijn 67/548/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1.De benaming, het Cas-nummer, de indeling en de etikettering van onderstaande stoffen van bijlage I worden vervangen door die welke in bijlage I van deze richtlijn zijn opgenomen:

No 006-008-00-0 No 006-019-00-0 No 602-005-00-9 No 602-042-00-0 No 602-045-00-7 No 602-046-00-2 No 602-047-00-8 No 602-048-00-3 No 602-049-00-9 No 603-023-00-X No 605-001-00-5 No 605-001-01-2 No 605-001-02-X No 606-019-00-6 No 612-036-00-X No 612-037-00-5 No 612-041-00-7 No 613-011-00-6 No 650-007-00-3.

2.De in bijlage II van deze richtlijn genoemde stoffen worden toegevoegd.

Artikel 2

De Lid-Staten dienen vóór 1 april 1988 de bepalingen vast te stellen en bekend te maken die nodig zijn om aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie hiervan onmiddellijk in kennis.

Zij passen deze bepalingen uiterlijk met ingang van 1 oktober 1988 toe.

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 3 augustus 1987.

Voor de RaadDe VoorzitterK. E. TYGESEN

(1)PB nr. 196 van 16. 8. 1967, blz. 1.

(2)PB nr. L 247 van 1. 9. 1986, blz. 1.

Top