EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1300

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1300/2013 av den 17 december 2013 om Sammanhållningsfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1084/2006

EUT L 347, 20.12.2013, p. 281–288 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1300/oj

20.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 347/281


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1300/2013

av den 17 december 2013

om Sammanhållningsfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1084/2006

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 177 andra stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 174 första stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) bör unionen utveckla och fullfölja sin verksamhet för att stärka sin ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning. Sammanhållningsfonden, som inrättas genom denna förordning, bör därför bidra ekonomiskt till projekt på miljöområdet och till transeuropeiska nät inom området transportinfrastruktur.

(2)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 (3) fastställer bestämmelser som är gemensamma för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden. Den förordningen utgör en ny ram för de europeiska struktur och investeringsfonderna inklusive Sammanhållningsfonden. Det är därför nödvändigt att klargöra uppgifterna för Sammanhållningsfonden mot bakgrund av den ramen och Sammanhållningsfondens syfte enligt EUF-fördraget.

(3)

Det bör antas särskilda bestämmelser om vilka verksamheter som Sammanhållningsfonden kan stödja för att bidra till investeringsprioriteringarna i de tematiska mål som fastställs i förordning (EU) nr 1303/2013.

(4)

Genom Sammanhållningsfonden skulle unionen kunna bidra till verksamheter för att uppnå dess mål på miljöområdet i enlighet med artiklarna 11 och 191 i EUF-fördraget, nämligen energieffektivitet och förnybar energi och, i transportsektorn utanför de transeuropeiska näten, järnvägs-, flod-, och sjötransporter, intermodala transportsystem och deras driftskompabilitet, förvaltning av väg-, sjö- och lufttransporter, ren stadstrafik och kollektiva transportmedel.

(5)

Det bör noteras att när åtgärder som grundas på artikel 192.1 i EUF-fördraget innebär kostnader som anses vara oproportionella för de offentliga myndigheterna i en medlemsstat och ekonomiskt stöd ges från Sammanhållningsfonden i enlighet med artikel 192.5 i EUF-fördraget, bör dock principen om att förorenaren betalar tillämpas.

(6)

De projekt inom området transeuropeiskt transportnät (TEN-T) som stöds av Sammanhållningsfonden måste vara förenliga med de riktlinjer som upprättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 (4). Insatserna bör koncentreras i detta avseende, varför projekt av allmänintresse bör prioriteras enligt definitionen i den förordningen.

(7)

Investering som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser från de verksamheter som förtecknas i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (5) bör inte berättiga till stöd från Sammanhållningsfonden eftersom de redan stöds ekonomiskt genom tillämpningen av det direktivet. Det undantaget bör inte begränsa möjligheten att använda Sammanhållningsfonden för att stödja verksamheter som inte tas upp i bilaga I till direktiv 2003/87/EG även om de verksamheterna genomförs av samma ekonomiska aktörer, till exempel investering i energieffektivitet i fjärrvärme- och kraftnät, smarta energiöverföringsnät, lagring och överföring och åtgärder som syftar till att minska luftföroreningar, även om sådana verksamheter indirekt leder till en minskning av utsläppen av växthusgaser eller förtecknas i den nationella plan som avses i direktiv 2003/87/EG.

(8)

Med undantag för åtgärder som syftar till att främja energieffektivitet eller användning av förnybar energi, är det inte möjligt för investering i bostäder att vara berättigad till stöd från Sammanhållningsfonden eftersom de inte omfattas av tillämpningsområdet för stöd från Sammanhållningsfonden såsom det definieras i EUF-fördraget.

(9)

För att påskynda utvecklingen av transportinfrastrukturen inom unionen bör Sammanhållningsfonden stödja transportinfrastrukturprojekt med europeiskt mervärde som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 (6) med totalt 10 000 000 000 EUR. Tilldelningen av stöd till de projekten från Sammanhållningsfonden bör följa de regler som fastställs enligt artikel 92.6 i förordning (EU) nr 1303/2013. I enlighet med förordning (EU) nr 1316/2013 bör stöd endast vara tillgängligt för medlemsstater som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden med de medfinansieringsnivåer som är tillämpliga på den fonden.

(10)

Det är viktigt att se till att hänsyn tas vid främjandet av investering i riskhantering till särskilda risker på regional och gränsöverskridande nivå.

(11)

Komplementaritet och synergieffekter mellan insatser som stöds av Sammanhållningsfonden, Eruf, europeiskt territoriellt samarbete och Fonden för ett sammanlänkat Europa bör säkerställas för att undvika dubbelarbete och säkerställa en optimal länk mellan olika typer av infrastruktur på lokal, regional och nationell nivå och inom unionen.

(12)

För att på bästa sätt tillgodose Sammanhållningsfondens särskilda behov och i enlighet med unionens strategi om smart och hållbar tillväxt för alla är det nödvändigt att inom varje tematiskt mål som anges i förordning (EU) nr 13032013 ange de Sammanhållningsfondsspecifika verksamheterna som investeringsprioriteringar. De investeringsprioriteringarna bör innehålla detaljerade mål som inte utesluter varandra och som Sammanhållningsfonden bör bidra till. Sådana investeringsprioriteringar bör ligga till grund för definitionen av särskilda mål i de operativa programmen som tar hänsyn till programområdenas behov och särdrag. I syfte att öka flexibiliteten och minska den administrativa bördan genom ett gemensamt genomförande bör investeringsprioriteringarna för Eruf och Sammanhållningsfonden under motsvarande tematiska mål bringas i överensstämmelse.

(13)

Ett antal gemensamma utfallsindikatorer för bedömningen av de sammanlagda framstegen på unionsnivå när det gäller genomförandet av operativa program bör anges i en bilaga till denna förordning. De indikatorerna bör motsvara investeringsprioriteringen och typen av åtgärd som stöds i enlighet med denna förordning och berörda bestämmelser i förordning (EU) nr 1303/2013 De gemensamma utfallsindikatorerna bör kompletteras med programspecifika resultatindikatorer och vid behov av programspecifika utfallsindikatorer.

(14)

I syfte att ändra denna förordning med avseende på vissa icke-väsentliga delar, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av förteckningen över gemensamma utfallsindikatorer i bilaga I till denna förordning. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(15)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i unionen i syfte att främja hållbar utveckling inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av de omfattande skillnaderna i utvecklingsnivå mellan regionerna och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna samt de begränsade ekonomiska resurserna i medlemsstaterna och regionerna, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går förordningen inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det målet.

(16)

Eftersom denna förordning ersätter rådets förordning (EU) nr 1084/2006 (7), bör den förordningen upphöra att gälla. Den här förordningen bör dock inte påverka vare sig det fortsatta genomförandet eller ändringar av stöd som har godkänts av kommissionen på grundval av förordning (EG) nr 1084/2006 eller någon annan lagstiftning som är tillämplig på det stödet den 31 december 2013. Den förordningen eller annan tillämplig lagstiftning bör följaktligen fortsätta att tillämpas efter den 31 december 2013 på det stödet eller på de berörda insatserna tills de har avslutats. Ansökningar om stöd som gjorts eller godkänts enligt förordning (EG) nr 1084/2006 bör fortsätta att gälla.

(17)

I syfte att möjliggöra ett snabbt genomförande av de åtgärder som framgår av denna förordning bör denna förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Sammanhållningsfondens inrättande och syfte

1.   En Sammanhållningsfond inrättas härmed i syfte att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i unionen för att främja hållbar utveckling.

2.   I denna förordning fastställs uppgifterna för Sammanhållningsfonden och tillämpningsområdet för dess stöd vad gäller målet Investering för tillväxt och sysselsättning som avses i artikel 89 i förordning (EU) nr 1303/2013.

Artikel 2

Tillämpningsområde för stödet från Sammanhållningsfonden

1.   Sammanhållningsfonden ska enligt varje medlemsstats särskilda behov av investering i infrastruktur stödja följande och därvid säkerställa en lämplig balans:

a)

Miljöinvestering, inklusive områden som rör hållbar utveckling och energi med miljömässiga fördelar.

b)

TEN-T i överensstämmelse med de riktlinjer som antogs genom förordning (EU) nr 1315/2013.

c)

Tekniskt stöd.

2.   Sammanhållningsfonden ska inte stödja följande:

a)

Avveckling eller anläggande av kärnkraftverk.

b)

Investering för att uppnå minskning av utsläpp av växthusgaser från verksamheter som förtecknas i bilaga I till direktiv 2003/87/EG.

c)

Investering i bostäder, utom för att främja energieffektivitet eller användning av förnybar energi.

d)

Tillverkning, bearbetning och utsläppande på marknaden av tobak och tobaksvaror.

e)

Företag i svårigheter enligt definitionen i unionens regler om statligt stöd.

f)

Investering i flygplatsinfrastruktur, såvida den inte är relaterad till miljöskydd eller åtföljs av investering som är nödvändig för att begränsa eller minska den negativa miljöpåverkan.

Artikel 3

Sammanhållningsfondens stöd till transportinfrastrukturprojekt inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa

Sammanhållningsfonden ska stödja transportinfrastrukturprojekt med europeiskt mervärde i enlighet med förordning (EU) nr 1316/2013 på 10 000 000 000 EUR, i enlighet med artikel 92.6 i förordning (EU) nr 1303/2013.

Artikel 4

Investeringsprioriteringar

Sammanhållningsfonden ska stödja följande investeringsprioriteringar inom de tematiska mål som anges i artikel 9 första stycket i förordning (EU) nr 1303/2013 i enlighet med det utvecklingsbehov och den tillväxtpotential som avses i artikel 15.1 a i i den förordningen och som fastställs i partnerskapsöverenskommelsen.

a)

Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer genom att

i)

främja produktion och distribution av energi som framställts av förnybara källor,

ii)

främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag,

iii)

stödja energieffektivitet, smart energiförvaltning och användning av förnybar energi i offentlig infrastruktur, även i offentliga byggnader och inom bostadssektorn,

iv)

utveckla och tillämpa smarta distributionssystem som fungerar på låg- och medelspänningsnivå.,

v)

främja koldioxidsnåla strategier för alla typer av områden, särskilt stadsområden, bland annat genom att främja hållbar multimodal stadstrafik och anpassningsåtgärder för att begränsa klimatförändringarna,

vi)

främja användningen av högeffektiv kraftvärme på grundval av efterfrågan på nyttiggjord värme.

b)

Att främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar genom att

i)

stödja investering för anpassning till klimatförändringar, inklusive ekosystembaserade metoder,

ii)

främja investering för att hantera särskilda risker, säkra motståndskraften mot katastrofer och utveckla katastrofhanteringssystem.

c)

Att bevara och skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser genom att

i)

investera i avfallssektorn för att uppfylla kraven i unionens miljölagstiftning och tillgodose de investeringsbehov som medlemsstaterna har identifierat utöver de kraven,

ii)

investera i vattensektorn för att uppfylla kraven i unionens miljölagstiftning och tillgodose de investeringsbehov som medlemsstaterna har identifierat som går utöver de kraven,

iii)

skydda och återställa den biologiska mångfalden och marken samt främja ekosystemtjänster, inklusive genom Natura 2000 och miljövänlig infrastruktur,

iv)

vidta åtgärder för att förbättra stadsmiljön, förnya städer, sanering och dekontaminering av industriområden (inbegripet omvandlingsområden), minskning av luftföroreningar och främjande av bullerminskande åtgärder.

d)

Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur genom att

i)

stödja ett multimodalt gemensamt europeiskt transportområde genom att investera i TEN-T,

ii)

utveckla och förbättra miljövänliga, inbegripet tystare, och koldioxidsnåla transportsystem, däribland transporter på inre vattenvägar och havstransporter, hamnar, multimodala förbindelser och flygplatsinfrastruktur för att främja hållbar regional och lokal trafik,

iii)

utveckla och upprusta omfattande, högkvalitativa och driftskompatibla järnvägssystem och främja bullerreducerande åtgärder.

e)

Att förbättra den institutionella kapaciteten hos myndigheter och berörda parter samt effektiviteten hos den offentliga förvaltningen, genom åtgärder för att stärka den institutionella kapaciteten och effektiviteten hos offentliga förvaltningar och offentliga tjänster som berörs av genomförandet av Sammanhållningsfonden.

Artikel 5

Indikatorer

1.   Gemensamma utfallsindikatorer enligt bilaga I till denna förordning, programspecifika resultatindikatorer och, i tillämpliga fall, programspecifika utfallsindikatorer ska användas i enlighet med artikel 27.4 och artikel 96.2 b ii och iv och 96.2 c ii och iv i förordning (EU) nr 1303/2013

2.   För gemensamma och programspecifika utfallsindikatorer ska utgångsvärdet fastställas till noll. Kumulativa kvantifierade målvärden för de indikatorerna ska fastställas för år 2023.

3.   För programspecifika resultatindikatorer som avser investeringsprioriteringar ska utgångsvärdet fastställas med hjälp av senast tillgängliga uppgifter och målen fastställas för år 2023. Målen får uttryckas i kvantitativa eller kvalitativa termer.

4.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 7 i syfte att ändra den förteckning över gemensamma utfallsindikatorer som framgår av bilaga I så att justeringar i motiverade fall kan göras i syfte att tillse att det sker en korrekt utvärdering av hur genomförandet av operativa program framskrider.

Artikel 6

Övergångsbestämmelser

1.   Denna förordning ska inte påverka det fortsatta genomförandet eller ändringar, inklusive hel eller delvis annullering, av stöd som har godkänts av kommissionen på grundval av förordning (EG) nr 1084/2006 eller någon annan rättsakt som är tillämplig på detta stöd den 31 december 2013. Den förordningen och annan tillämplig lagstiftning ska följaktligen fortsätta att tillämpas efter den 31 december 2013 på detta stöd eller på de berörda insatserna fram till dess att de avslutas. I denna punkt ska stöd omfatta operativa program och större projekt.

2.   Ansökningar om stöd som gjorts eller godkänts enligt förordning (EG) nr 1084/2006 ska fortsätta att vara giltiga.

Artikel 7

Utövande av delegering

1.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 5.4 ska ges till kommissionen från och med den 21 december 2013 till och med den 31 december 2020.

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artikel 5.4 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten för delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.   En delegerad akt som antas enligt artikel 5.4 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 8

Upphävande

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6 i denna förordning ska förordning (EG) nr 1084/2006 upphöra att gälla med verkan från och med den 1 januari 2014.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 9

Översyn

Europaparlamentet och rådet ska se över denna förordning senast den 31 december 2020, i enlighet med artikel 177 i EUF-fördraget.

Artikel 10

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel 17 december 2013.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

R. ŠADŽIUS

Ordförande


(1)  EUT C 191, 29.6.2012, s. 38.

(2)  EUT C 225, 27.7.2012, s. 143.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (Se sidan 320 i detta nummer av EUT).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU (EUT L 348, 20.12.2013, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, 25.10.2003, s. 32).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 om inrättandet av Fonden för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013, s. 129).

(7)  Rådets förordning (EG) nr 1084/2006 av den 11 juli 2006 om inrättande av Sammanhållningsfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1164/94 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 79).


BILAGA I

GEMENSAMMA UTFALLSINDIKATORER FÖR SAMMANHÅLLNINGSFONDEN

 

ENHET

BETECKNING

Miljö

Fast avfall

ton/år

Ny kapacitet för avfallsåtervinning

Vattenförsörjning

personer

Antal invånare som fått förbättrad vattenförsörjning

Behandling av avloppsvatten

pe (person-ekvivalent

Antal invånare som fått förbättrad avloppsvattenbehandling

Riskförebyggande åtgärder och riskhantering

personer

Befolkning som omfattas av åtgärder för skydd mot översvämning

personer

Befolkning som omfattas av skyddsåtgärder mot skogsbränder

Återställande av mark

hektar

Yta med återställd mark

Natur och biologisk mångfald

hektar

Ytareal av habitat som får stöd för att uppnå bättre bevarandestatus

Energi och klimatförändringar

Förnybar energi

MW

Extra produktionskapacitet för förnybar energi

Energieffektivitet

hushåll

Antal hushåll med förbättrad energiförbrukningsklass

kWh/år

Minskning av den årliga förbrukningen primärenergi i offentliga byggnader

användare

Antal nya energianvändare som är anslutna till smarta elnät

Minskning av växthusgaser

ton koldioxid-ekvivalenter

Uppskattad årlig minskning av växthusgaser

Transporter

Järnväg

kilometer

Total längd av nya järnvägslinjer

 

kilometer

Total längd av ombyggda eller uppgraderade järnvägslinjer

Vägar

kilometer

Total längd av nybyggda vägar

kilometer

Total längd av ombyggda eller uppgraderade vägar

Stadstransporter

kilometer

Total längd, nya eller förbättrade spårvagns- och tunnelbanelinjer

Inre vattenvägar

kilometer

Total längd, nya eller förbättrade inre vattenvägar


BILAGA II

JÄMFÖRELSETABELL

Förordning (EG) nr 1084/2006

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 5a

Artikel 7

Artikel 6

Artikel 8

Artikel 7

Artikel 9

Artikel 8

Artikel 10


Gemensamt uttalande från Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av artikel 6 i Eruf-förordningen, artikel 15 i ETS-förordningen och artikel 4 i Sammanhållningsfondsförordningen

Europaparlamentet och rådet konstaterar att kommissionens försäkran till EU-lagstiftaren att de gemensamma utfallsindikatorer för Eruf-förordningen, ETS-förordningen och Sammanhållningsfondsförordningen som ska tas med i en bilaga till varje förordning är resultatet av en längre förberedande process som inbegriper utvärderingsexperter från både kommissionen och medlemsstaterna och i princip förväntas förbli stabila.


Top