20.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 347/281


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1300/2013

af 17. december 2013

om Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 177, stk. 2

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 174, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) skal Unionen udvikle og fortsætte sin indsats for at styrke sin økonomiske, sociale og territoriale samhørighed. Samhørighedsfonden, som oprettes ved denne forordning, bør derfor yde et finansielt bidrag til projekter på miljøområdet og på området for transeuropæiske net på transportinfrastrukturområdet.

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 (3) fastlægger de bestemmelser, som er fælles for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Nævnte forordning udgør en ny ramme for de europæiske struktur- og investeringsfonde, herunder Samhørighedsfonden. Det er derfor nødvendigt at specificere opgaverne for Samhørighedsfonden i forhold til denne ramme og i forhold til det formål, Samhørighedsfonden tildeles i TEUF.

(3)

Der bør fastsættes særlige bestemmelser om den type aktiviteter, der kan støttes af Samhørighedsfonden for at bidrage til investeringsprioriteterne inden for de tematiske mål, der er fastlagt i forordning (EU) nr. 1303/2013.

(4)

Unionen bør gennem Samhørighedsfonden kunne bidrage til aktioner til opfyldelse af dens miljømålsætninger i overensstemmelse med artikel 11 og 191 i TEUF, nemlig energieffektivitet og brug af vedvarende energi og til aktioner i andre grene af transportsektoren end de transeuropæiske net, jernbanetransport, transport ad indre vandveje og søtransport, intermodale transportsystemer og disses interoperabilitet, styring af vej-, sø- og lufttransport, renere bytransport og kollektive transportmidler.

(5)

Det bør bemærkes, at i de tilfælde hvor foranstaltninger på baggrund af artikel 192, stk. 1, i TEUF indebærer udgifter, der skønnes uforholdsmæssigt store for en medlemsstats offentlige myndigheder, og hvor der ydes finansiel støtte fra Samhørighedsfonden i medfør af artikel 192, stk. 5, i TEUF skal forureneren betaler-princippet stadigvæk finde anvendelse.

(6)

Projekter inden for det transeuropæiske transportnet (TEN-T), som støttes af Samhørighedsfonden, skal være i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 (4). For at koncentrere indsatsen i den henseende bør projekter af fælles interesse som defineret i nævnte forordning prioriteres.

(7)

Investeringer med henblik på nedbringelse af drivhusgasemissionerne fra de aktiviteter, der er opført i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (5), bør ikke være berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden, da de allerede modtager midler i forbindelse med anvendelsen af nævnte direktiv. Denne udelukkelse bør ikke begrænse muligheden for at bruge Samhørighedsfonden til at støtte aktiviteter, der ikke er opført i bilag I til direktiv 2003/87/EF, heller ikke selv om disse aktiviteter gennemføres af de samme økonomiske aktører og omfatter aktiviteter som f.eks. energieffektivitetsinvesteringer i kraftvarmeproduktion og i fjernvarmenet, intelligente systemer til distribution, lagring og transmission af energi og foranstaltninger, der har til formål at nedbringe luftforureningen, og heller ikke selv om en af de indirekte virkninger af sådanne aktiviteter er at nedbringe drivhusgasemissionerne, eller de er nævnt i den nationale plan, der er omhandlet i direktiv 2003/87/EF.

(8)

Investeringer i boliger undtagen til fremme af energieffektivitet eller brug af vedvarende energi kan ikke være berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden, da dette falder uden for anvendelsesområdet for støtte fra Samhørighedsfonden som defineret i TEUF.

(9)

For at fremskynde udviklingen af en transportinfrastruktur i hele Unionen bør Samhørighedsfonden støtte transportinfrastrukturprojekter med europæisk merværdi som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 (6) for et samlet beløb på 10 000 000 000 EUR. Tildeling af støtte fra Samhørighedsfonden til disse projekter, bør være i overensstemmelse med reglerne i artikel 92, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1303/2013. I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1316/2012 bør der kun ydes støtte til de medlemsstater, der er berettigede til støtte fra Samhørighedsfonden, med de medfinansieringssatser, der gælder for denne fond.

(10)

Det er vigtigt at sikre, at der i forbindelse med fremme af risikostyringsinvesteringer tages hensyn til specifikke risici på regionalt, grænseoverskridende og tværnationalt plan.

(11)

Komplementaritet og synergier mellem interventioner som støttes af Samhørighedsfonden, EFRU, målet for europæisk territorialt samarbejde og Connecting Europe-faciliteten bør sikres for at undgå overlapning af indsatsen og for at garantere optimale forbindelser mellem forskellige typer af infrastruktur på lokalt, regionalt og nationalt plan samt i hele Unionen.

(12)

For at opfylde Samhørighedsfondens særlige behov og i overensstemmelse med EU-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, er det nødvendigt inden for hvert af tematiske mål, der er fastsat i forordning (EU) nr. 1303/2013, at fastlægge samhørighedsfondsspecifikke aktioner som "investeringsprioriteter". Investeringsprioriteterne bør indeholde detaljerede mål, som ikke udelukker hinanden, og som Samhørighedsfonden skal bidrage til. Sådanne investeringsprioriteter bør danne grundlag for fastlæggelsen af specifikke mål inden for operationelle programmer, der tager hensyn til programområdets særlige behov og karakteristika. For at øge fleksibiliteten og reducere den administrative byrde gennem fælles gennemførelse bør EFRU's og Samhørighedsfondens investeringsprioriteter under de tilsvarende tematiske mål stemme overens.

(13)

Der bør i et bilag til nærværende forordning fastlægges et sæt fælles outputindikatorer til brug for vurderingen af den samlede gennemførelse af operationelle programmer på EU-plan. Disse indikatorer bør svare til investeringsprioriteten og typen af aktion, der støttes i overensstemmelse med denne forordning og de relevante bestemmelser i forordning (EU) nr. 1303/2013. De fælles outputindikatorer bør suppleres med programspecifikke resultatindikatorer og i givet fald med programspecifikke outputindikatorer.

(14)

For at ændre denne forordning med hensyn til visse ikke-væsentlige bestemmelser, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF for så vidt angår ændring af listen over fælles outputindikatorer i bilag I til denne forordning. Det er navnlig vigtigt at Kommissionens gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(15)

Målet for denne forordning, nemlig at styrke den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i Unionen for at fremme bæredygtig udvikling, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af de store forskelle mellem de forskellige områders udviklingsniveauer og situationen for de mindst begunstigede områder såvel som medlemsstaternes og regionernes begrænsede finansielle midler bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(16)

Da denne forordning træder i stedet for Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006 (7), bør nævnte forordning ophæves. Nærværende forordning bør dog ikke være til hinder for videreførelse eller ændring af støtte, som Kommissionen har godkendt på grundlag af forordning (EF) nr. 1084/2006 eller anden lovgivning, der gælder for denne støtte pr. 31. december 2013. Nævnte forordning eller sådan anden gældende lovgivning bør herefter fortsat gælde efter den 31. december 2013 for den pågældende støtte eller de pågældende operationer indtil deres afslutning. Ansøgninger om støtte, der er indgivet eller godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1084/2006, bør fortsat være gyldige.

(17)

For at muliggøre øjeblikkelig anvendelse af de i denne forordning fastsatte foranstaltninger bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Oprettelse af Samhørighedsfonden og genstand

1.   Der oprettes hermed en Samhørighedsfond med det formål at styrke den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i Unionen med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling.

2.   Denne forordning fastlægger Samhørighedsfondens opgaver og anvendelsesområdet for dens støtte for så vidt angår målet om investeringer i vækst og beskæftigelse som omhandlet i artikel 89 i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Artikel 2

Anvendelsesområdet for støtte fra Samhørighedsfonden

1.   Samhørighedsfonden støtter, samtidig med at der sikres en passende balance og i henhold til hver medlemsstats specifikke investerings- og infrastrukturbehov, følgende:

a)

investeringer i miljø, herunder områder med relation til bæredygtig udvikling og energi, som giver miljømæssige fordele

b)

TEN-T i overensstemmelse med de retningslinjer, der er vedtaget ved forordning (EU) nr. 1315/2013

c)

teknisk bistand.

2.   Samhørighedsfonden yder ikke støtte til:

a)

afvikling eller opførelse af atomkraftværker

b)

investering i nedbringelse af drivhusgasemissioner fra aktiviteter, der er opført på listen i bilag I til direktiv 2003/87/EF

c)

investering i boliger medmindre det vedrører fremme af energieffektivitet eller brug af vedvarende energi

d)

fremstilling, forarbejdning og markedsføring af tobak og tobaksprodukter

e)

virksomheder i vanskeligheder, jf. definitionen i Unionens statsstøtteregler

f)

investeringer i lufthavnsinfrastruktur, medmindre de vedrører miljøbeskyttelse, eller ledsages af de nødvendige investeringer for at afbøde eller mindske den tilknyttede negative miljøpåvirkning.

Artikel 3

Støtte fra Samhørighedsfonden til transportinfrastrukturprojekter under Connecting Europe-faciliteten

Samhørighedsfonden støtter transportinfrastrukturprojekter med europæisk merværdi, der er fastsat i forordning (EU) nr. 1316/2013 for et beløb på 10 000 000 000 EUR i overensstemmelse med artikel 92, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Artikel 4

Investeringsprioriteter

Samhørighedsfonden støtter følgende investeringsprioriteter inden for de tematiske mål, der er fastsat i artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013, i overensstemmelse med de udviklingsbehov og vækstpotentialer, som er omhandlet i artikel 15, stk. 1, litra a), nr. i), i nævnte forordning og som fastsat i partnerskabsaftalen:

a)

støtte til overgangen til en lavemissionsøkonomi i alle sektorer ved at:

i)

fremme produktion og distribution af energi udvundet fra vedvarende energikilder

ii)

fremme energieffektivitet og brug af energi fra vedvarende energikilder i virksomheder

iii)

støtte energieffektivitet, intelligent energistyring og brug af energi fra vedvarende energikilder i offentlig infrastruktur, herunder i offentlige bygninger, og boligsektoren

iv)

udvikle og gennemføre intelligente distributionssystemer, som opererer på lav- og mellemspændingsniveau

v)

fremme lavemissionsstrategier for alle typer områder, navnlig byområder, og herunder fremme af bæredygtig multimodal mobilitet i byerne og relevante afbødende tilpasningsforanstaltninger

vi)

fremme brugen af højeffektiv kraftvarmeproduktion på grundlag af efterspørgslen efter nyttevarme

b)

fremme af tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse og -styring ved at:

i)

støtte investeringer i tilpasning til klimaforandringer, herunder økosystembaserede tilgange

ii)

fremme investeringer, som afhjælper specifikke risici, sikre modstandsdygtighed over for katastrofer og udvikle katastrofeforvaltningssystemer

c)

bevare og beskytte miljøet og fremme ressourceeffektivitet ved at:

i)

investere i affaldssektoren med sigte på at kunne opfylde kravene i Unionens miljølovgivning og ved at håndtere behov for investeringer, som medlemsstaterne har identificeret, og som går videre end disse krav

ii)

investere i vandsektoren med sigte på at kunne opfylde kravene i Unionens miljølovgivning og ved at håndtere behov for investeringer, som medlemsstaterne har identificeret, og som går videre end disse krav

iii)

beskytte og genetablere biodiversitet og jordbunden og fremme økosystemtjenester herunder gennem Natura 2000 og grøn infrastruktur

iv)

træffe foranstaltninger til at forbedre bymiljøet, gennemføre byfornyelse, genoprette og dekontaminere forladte industrigrunde (herunder omlægningsområder), nedbringe luftforurening og fremme støjdæmpende foranstaltninger

d)

fremme af bæredygtig transport og afskaffelse af flaskehalsproblemer i vigtige netinfrastrukturer ved at:

i)

støtte et multimodalt europæisk fælles transportområde gennem investering i TEN-T

ii)

udvikle og forbedre miljøvenlige (herunder støjsvage) lavemissionstransportsystemer, herunder indre vandveje og søtransport, havne, multimodale forbindelser og lufthavnsinfrastruktur, for at fremme bæredygtig regional og lokal mobilitet

iii)

udvikle og rehabilitere sammenhængende interoperable jernbanesystemer af høj kvalitet og fremme støjdæmpende foranstaltninger

e)

styrke den institutionelle kapacitet for offentlige myndigheder og interessenter og en effektiv offentlig forvaltning gennem aktioner til at styrke den institutionelle kapacitet og effektiviteten af offentlige forvaltninger og offentlige tjenester i forbindelse med Samhørighedsfondens gennemførelse.

Artikel 5

Indikatorer

1.   Der anvendes fælles outputindikatorer som anført i bilag I til denne forordning, programspecifikke resultatindikatorer og, hvor det er relevant, programspecifikke outputindikatorer i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, og artikel 96, stk. 2, litra b), nr. ii) og iv), og litra c), nr. ii) og iv), i forordning (EU) nr. 1303/2013.

2.   For fælles og programspecifikke outputindikatorer sættes referenceniveauerne til nul. Der fastsættes kumulative, kvantitative målværdier for disse indikatorer for 2023.

3.   For programspecifikke resultatindikatorer, der vedrører investeringsprioriteter, er referenceniveauerne de seneste tilgængelige data, og der fastsættes mål for 2023. Disse mål kan udtrykkes enten kvantitativt eller kvalitativt.

4.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 7 med henblik på at ændre listen over fælles outputindikatorer fastsat i bilag I for at foretage tilpasninger, hvor det er nødvendigt for at sikre effektiv evaluering af fremskridtene i gennemførelsen af operationelle programmer.

Artikel 6

Overgangsbestemmelser

1.   Denne forordning berører ikke fortsættelsen eller ændringen, herunder hel eller delvis annullering, af støtte, der er godkendt af Kommissionen i henhold til forordning (EF) nr. 1084/2006 eller anden lovgivning, der gælder for denne støtte den 31. december 2013. Nævnte forordning eller sådan anden gældende lovgivning gælder derfor fortsat efter den 31. december 2013 for den pågældende støtte eller de berørte operationer indtil deres afslutning. Med henblik på stykke dækker støtte operationelle programmer og store projekter.

2.   Ansøgninger om støtte, der er indgivet eller godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1084/2006, er fortsat gyldige.

Artikel 7

Udøvelse af delegationen

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 4, tillægges Kommissionen fra den 21. december 2013 indtil den 31. december 2020.

3.   Den i artikel 5, stk. 4, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 5, stk. 4, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 8

Ophævelse

Med forbehold af artikel 6 i nærværende forordning ophæves forordning (EF) nr. 1084/2006 med virkning fra den 1. januar 2014.

Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som henvisninger til nærværende forordning og læses i overensstemmelse med sammenligningstabellen i bilag II.

Artikel 9

Revision

Europa-Parlamentet og Rådet tager senest den 31. december 2020 denne forordning op til revision i overensstemmelse med artikel 177 i TEUF.

Artikel 10

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2013.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

R. ŠADŽIUS

Formand


(1)  EUT C 191 af 29.6.2012, s. 38.

(2)  EUT C 225 af 27.7.2012, s. 143.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (Se side 320 i denne EUT).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1315(EU) om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet og om ophævelse af afgørelse nr. 661/2010/EU (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 129).

(7)  Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006 af 11. juli 2006 om oprettelse af Samhørighedsfonden og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1164/94 (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 79).


BILAG I

FÆLLES OUTPUTINDIKATORER FOR SAMHØRIGHEDSFONDEN

 

ENHED

BETEGNELSE

Miljø

Fast affald

tons/år

Yderligere affaldsgenanvendelseskapacitet

Vandforsyning

personer

Yderligere antal personer, som har fået en bedre vandforsyning

Behandling af spildevand

personækvivalenter

Yderligere antal personer omfattet af en forbedret spildevandsrensning

Risikoforebyggelse og -styring

personer

Antal personer omfattet af foranstaltninger til beskyttelse mod oversvømmelse

personer

Antal personer omfattet af foranstaltninger til beskyttelse mod skovbrande

Rehabilitering af landområder

hektar

Samlet overfladeareal af rehabiliterede landområder

Natur og biodiversitet

hektar

Overfladeareal af levesteder, der har modtaget støtte med henblik på en bedre bevaringsstatus

Energi og klimaændringer

Vedvarende energi

MW

Yderligere kapacitet inden for produktionen af energi fra vedvarende energikilder

Energieffektivitet

husstande

Antal husstande med forbedret energiforbrugsklassificering

kWh/år

Nedgang i årligt primært energiforbrug i offentlige bygninger

brugere

Yderligere antal energibrugere, der er tilsluttet intelligente energinet

Nedbringelse af drivhusgasemissionerne

tons CO2ækvivalenter

Anslået årligt fald i drivhusgasemissioner

Transport

Jernbane

km

Samlet længde af nye banestrækninger

 

km

Samlet længde af ombyggede eller opgraderede banestrækninger

Veje

km

Samlet længde af nybyggede veje

km

Samlet længde af ombyggede eller opgraderede veje

Bytransport

km

Samlet længde af nye eller forbedrede sporvogns- og metrolinjer

Indre vandveje

km

Samlet længde af nye eller forbedrede indre vandveje


BILAG II

SAMMENLIGNINGSTABEL

Forordning (EF) nr. 1084/2006

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 5a

Artikel 7

Artikel 6

Artikel 8

Artikel 7

Artikel 9

Artikel 8

Artikel 10


Europa-Parlamentets og Rådets fælles erklæring vedrørende anvendelse af artikel 6 i EFRU-forordningen, artikel 15 i ETS-forordningen og artikel 4 i Samhørighedsfondforordningen

Europa-Parlamentet og Rådet noterer sig Kommissionens tilsagn til EU-lovgiverne om, at de fælles outputindikatorer for EFRU-forordningen, ETS-forordningen og Samhørighedsfondforordningen, som medtages i et bilag til hver enkelt forordning, er resultatet af en lang forberedende proces med inddragelse af evalueringseksperter fra både Kommissionen og medlemsstaterne, og at de i princippet forventes at forblive stabile.