20.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 347/281


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1300/2013

(2013. gada 17. decembris)

par Kohēzijas fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1084/2006

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 177. panta otro daļu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu (2),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 174. panta pirmajā daļā paredzēts, ka Savienībai ir jāizstrādā un jāveic darbības, kas stiprina tās ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju. Tāpēc no Kohēzijas fonda, kuru izveido ar šo regulu, būtu jāsniedz finansiāls atbalsts projektiem vides jomā un Eiropas komunikāciju tīkliem transporta infrastruktūras jomā.

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1303/2013 (3) paredzēti noteikumi, kas ir kopīgi Eiropas Reģionālās attīstības fondam (ERAF), Eiropas Sociālajam fondam, Kohēzijas fondam, Eiropas Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondam. Minētā regula izveido jaunu sistēmu Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem, tostarp Kohēzijas fondam. Tādēļ ir nepieciešams konkretizēt Kohēzijas fonda uzdevumus saistībā ar minēto sistēmu un saistībā ar mērķi, kas Kohēzijas fondam noteikts LESD.

(3)

Būtu jāparedz konkrēti noteikumi attiecībā uz to pasākumu veidiem, kurus var atbalstīt no Kohēzijas fonda, lai palīdzētu īstenot investīciju prioritātes saskaņā ar tematiskajiem mērķiem, kas noteikti Regulā (ES) Nr. 1303/2013.

(4)

Ar Kohēzijas fonda starpniecību Savienībai būtu jāspēj palīdzēt īstenot darbības, kas vērstas uz tās mērķu sasniegšanu vides jomā saskaņā ar LESD 11. un 191. pantu, proti, energoefektivitāte un atjaunojamie energoresursi un darbības transporta nozarē ārpus Eiropas komunikāciju tīkliem, attiecībā uz dzelzceļu, upju un jūras transportu, intermodālā transporta sistēmām un to savstarpējo savietojamību, sauszemes, jūras un gaisa satiksmes pārvaldību, tīru pilsētas transportu un sabiedrisko transportu.

(5)

Jāatgādina, ka gadījumos, kad pasākumi, kas balstās uz LESD 192. panta 1. punktu, ir saistīti ar izmaksām, kuras uzskatāmas par nesamērīgām dalībvalstu valsts iestādēm, un kad finansiālais atbalsts no Kohēzijas fonda tiek sniegts saskaņā ar LESD 192. panta 5. punktu, tomēr ir jāpiemēro princips "maksā piesārņotājs".

(6)

No Kohēzijas fonda atbalstītajiem Eiropas transporta tīkla (TEN-T) projektiem ir jāatbilst pamatnostādnēm, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1315/2013 (4). Lai koncentrētu centienus šajā jomā, par prioritāriem būtu jāuzskata minētajā regulā noteiktie vispārējas intereses projekti.

(7)

Nebūtu jāparedz iespēja saņemt atbalstu no Kohēzijas fonda investīcijām, kuru mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju, kas rodas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK (5) I pielikumā uzskaitīto darbību rezultātā, jo šīs investīcijas jau tiek finansiāli atbalstītas, piemērojot minēto direktīvu. Minētajai izslēgšanai nebūtu jāierobežo iespēja izmantot Kohēzijas fondu, lai atbalstītu darbības, kas nav iekļautas Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā, pat ja minētās īsteno tie paši ekonomikas dalībnieki, tostarp tādas darbības kā energoefektivitātes investīcijas siltuma un elektroenerģijas koģenerācijā un rajona apkures tīklos, viedā enerģijas sadalē, glabāšanas un pārvades sistēmās un gaisa piesārņojuma samazināšanas pasākumos, pat ja šādas darbības netieši samazina siltumnīcefekta gāzu emisiju vai ja tās ir uzskaitītas Direktīvas 2003/87/EK minētajā valsts plānā.

(8)

Atbalstu no Kohēzijas fonda nav iespējams piešķirt investīcijām mājokļos, izņemot investīcijām, kas saistītas ar energoefektivitātes vai atjaunojamo energoresursu veicināšanu, jo tās neietilpst LESD noteiktajos no Kohēzijas fonda atbalstāmajos pasākumos.

(9)

Lai paātrinātu transporta infrastruktūras attīstību visā Savienībā, no Kohēzijas fonda būtu jāatbalsta transporta infrastruktūras projekti ar Eiropas pievienoto vērtību, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1316/2013 (6), kopā EUR 10 000 000 000 apmērā. Atbalsta piešķiršanai minētajiem projektiem no Kohēzijas fonda būtu jāatbilst noteikumiem, kas paredzēti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 92. panta 6. punktu. Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1316/2013 atbalstam vajadzētu būt pieejamam vienīgi dalībvalstīm, kuras ir tiesīgas saņemt finansējumu no Kohēzijas fonda, ievērojot minētajam fondam piemērojamās līdzfinansējuma likmes.

(10)

Ir svarīgi nodrošināt, lai, veicinot riska pārvaldības investīcijas, tiktu ņemti vērā konkrētie riski reģionālā, pārrobežu un transnacionālā līmenī.

(11)

Lai novērstu centienu pārklāšanos un garantētu optimālu saikni starp dažādiem infrastruktūras veidiem vietējā, reģionālā un valsts līmenī, kā arī visā Savienībā, būtu jānodrošina no Kohēzijas fonda, ERAF, mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta līdzekļiem atbalstīto intervences pasākumu papildināmība un sinerģija.

(12)

Lai nodrošinātu Kohēzijas fonda specifiskās vajadzības un saskaņā ar Savienības stratēģiju gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei, katram Regulā (ES) Nr. 1303/2013 noteiktajam tematiskajam mērķim ar Kohēzijas fondu saistītās darbības ir jānosaka kā "investīciju prioritātes". Minētajās investīciju prioritātēs būtu sīki jāizklāsta mērķi, kas nav savstarpēji izslēdzoši un kuru īstenošanu atbalsta no Kohēzijas fonda. Šādām investīciju prioritātēm vajadzētu veidot pamatu konkrētu mērķu definēšanai saistībā ar darbības programmām, ņemot vērā attiecīgās programmas teritorijas vajadzības un iezīmes. Lai palielinātu elastību un samazinātu administratīvo slogu, veicot kopīgu īstenošanu, būtu jāsaskaņo ERAF un Kohēzijas fonda investīciju prioritātes, kas saistītas ar atbilstošajiem tematiskajiem mērķiem.

(13)

Šīs regulas pielikumā būtu jānosaka vienots iznākuma rādītāju kopums, lai novērtētu darbības programmu īstenošanas vispārējo progresu Savienības līmenī. Minētajiem rādītājiem būtu jāatbilst investīciju prioritātei un darbības veidam, ko atbalsta saskaņā ar šo regulu un attiecīgajiem Regulas (ES) Nr. 1303/2013 noteikumiem. Kopējie iznākuma rādītāji būtu jāpapildina ar programmai raksturīgiem rezultātu rādītājiem un attiecīgā gadījumā ar programmai raksturīgiem iznākuma rādītājiem.

(14)

Lai šo regulu grozītu attiecībā uz dažiem nebūtiskiem elementiem, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu attiecībā uz šīs regulas I pielikumā ietvertā kopējo iznākuma rādītāju saraksta grozīšanu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu janodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

(15)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi – proti, stiprināt Savienības ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību – nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet dažādo reģionu attīstības līmeņa atšķirību, mazāk labvēlīgo reģionu atpalicības, kā arī dalībvalstu un reģionu finanšu līdzekļu ierobežojuma dēļ to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(16)

Ņemot vērā to, ka šī regula aizstāj Padomes Regulu (EK) Nr. 1084/2006 (7), minētā regula būtu jāatceļ. Tomēr šai regulai nebūtu jāietekmē tās palīdzības nepārtrauktība vai grozīšana, kuru Komisija apstiprinājusi, pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 1084/2006 vai uz jebkuriem citiem tiesību aktiem, ko minētajam atbalstam piemēro 2013. gada 31. decembrī. Tādēļ minētā regula vai šādi citi piemērojamie tiesību akti minētajai palīdzībai vai attiecīgajām darbībām būtu jāturpina piemērot pēc 2013. gada 31. decembra līdz to noslēgumam. Pieteikumiem palīdzības saņemšanai, kas iesniegti vai apstiprināti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1084/2006, būtu jāpaliek spēkā.

(17)

Lai būtu iespējams nekavējoties piemērot šajā regulā paredzētos pasākumus, šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Kohēzijas fonda izveide un priekšmets

1.   Ar šo izveido Kohēzijas fondu nolūkā stiprināt Savienības ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, lai sekmētu ilgtspējīgu attīstību.

2.   Ar šo regulu nosaka Kohēzijas fonda uzdevumus un tā atbalsta darbības jomu attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 1303/2013 89. pantā minēto mērķi "Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai".

2. pants

Kohēzijas fonda atbalsta darbības joma

1.   Nodrošinot pienācīgu līdzsvaru un ievērojot katras dalībvalsts konkrētās vajadzības attiecībā uz investīcijām un infrastruktūru, no Kohēzijas fonda atbalsta:

a)

investīcijas vides jomā, tostarp ar ilgtspējīgu attīstību un enerģētiku saistītās jomās, kas veicina vides aizsardzību;

b)

TEN-T – atbilstīgi pamatnostādnēm, kas pieņemtas ar Regulu (ES) Nr. 1315/2013;

c)

tehnisko palīdzību.

2.   No Kohēzijas fonda neatbalsta:

a)

atomelektrostaciju ekspluatācijas pārtraukšanu vai celtniecību;

b)

investīcijas, lai panāktu tās siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu, kuru rada Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā uzskaitītās darbības;

c)

investīcijas mājokļos, ja vien tās nav saistītas ar energoefektivitātes vai atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu;

d)

tabakas un tabakas izstrādājumu ražošanu, pārstrādi un tirgvedību;

e)

Savienības valsts atbalsta noteikumos definētos grūtībās nonākušos uzņēmumus;

f)

investīcijas lidostu infrastruktūrā, ja vien tās nav saistītas ar vides aizsardzību vai papildinātas ar investīcijām, kas nepieciešamas, lai mazinātu to nelabvēlīgo ietekmi uz vidi.

3. pants

Kohēzijas fonda atbalsts transporta infrastruktūras projektiem saistībā ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1316/2013 92. panta 6. punktu no Kohēzijas fonda EUR 10 000 000 000 apmērā atbalsta Regulā (ES) Nr. 1303/2013 minētos transporta infrastruktūras projektus, kam ir Eiropas pievienotā vērtība.

4. pants

Investīciju prioritātes

No Kohēzijas fonda saistībā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 9. panta pirmajā daļā izklāstītajiem tematiskajiem mērķiem atbalsta šādas investīciju prioritātes, saskaņā ar minētās regulas 14. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punktā minētajām un partnerības nolīgumā noteiktajām attīstības vajadzībām un izaugsmes iespējām:

a)

pārejas uz zemu oglekļa emisiju ekonomiku atbalstīšana visās nozarēs:

i)

veicinot no atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas enerģijas ražošanu un sadali;

ii)

veicinot energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu uzņēmumos;

iii)

atbalstot energoefektivitāti, saprātīgu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu sabiedriskajā infrastruktūrā, tostarp sabiedriskajās ēkās, un mājokļa sektorā;

iv)

attīstot un ieviešot viedas zemsprieguma un vidēja sprieguma sadales sistēmas;

v)

veicinot zemu oglekļa emisiju stratēģijas visu veidu teritorijām, jo īpaši pilsētām, tostarp ilgtspējīgu intermodālo mobilitāti pilsētās un ar ietekmes mazināšanu saistītus pielāgošanās pasākumus;

vi)

veicinot siltuma un elektroenerģijas augstas efektivitātes koģenerācijas izmantošanu, balstoties uz lietderīgā siltuma pieprasījumu;

b)

pielāgošanās klimata pārmaiņām un riska novēršanas un pārvaldības veicināšana:

i)

atbalstot investīcijas, kas paredzētas, lai pielāgotos klimata pārmaiņām, tostarp uz ekosistēmām balstītas pieejas;

ii)

veicinot investīcijas, kas paredzētas specifisku risku novēršanai, nodrošinot katastrofu pārvarēšanas spēju un izstrādājot katastrofu pārvarēšanas sistēmas;

c)

vides saglabāšana un aizsardzība un resursu efektīvas izmantošanas veicināšana:

i)

investējot atkritumu apsaimniekošanas nozarē, lai ievērotu Savienības acquis noteiktās prasības vides jomā un nodrošinātu dalībvalstu identificētās vajadzības pēc investīcijām, kas pārsniedz minētās prasības;

ii)

investējot ūdensapgādes nozarē, lai ievērotu Savienības acquis noteiktās prasības vides jomā un nodrošinātu dalībvalstu identificētās vajadzības pēc investīcijām, kas pārsniedz minētās prasības;

iii)

aizsargājot un atjaunojot bioloģisko daudzveidību un augsni un veicinot ekosistēmu pakalpojumus, tostarp ar tīkla "Natura 2000" palīdzību, un zaļo infrastruktūru;

iv)

veicot darbības, lai uzlabotu pilsētvidi, atdzīvinātu pilsētas, atjaunotu un attīrītu pamestas rūpnieciskās teritorijas (tostarp pārveidei paredzētās zonas), samazinātu gaisa piesārņojumu un veicinātu trokšņa mazināšanas pasākumus;

d)

ilgtspējīga transporta veicināšana un sastrēgumu novēršana galvenajās tīkla infrastruktūrās:

i)

atbalstot multimodālu Eiropas vienoto transporta telpu, investējot TEN-T;

ii)

attīstot un uzlabojot videi nekaitīgas (tostarp ar zemu trokšņa līmeni) un zemu oglekļa emisiju transporta sistēmas, tostarp iekšzemes ūdensceļus un jūras transportu, ostas, multimodālos savienojumus un lidostu infrastruktūru, lai veicinātu ilgtspējīgu reģionālo un vietējo mobilitāti;

iii)

attīstot un atjaunojot visaptverošu, kvalitatīvu un savstarpēji savietojamu dzelzceļa sistēmu un veicinot trokšņa mazināšanas pasākumus;

e)

valsts iestāžu un iesaistīto personu institucionālās spējas un valsts pārvaldes efektivitātes uzlabošana, veicot darbības, lai palielinātu Kohēzijas fonda līdzekļu izmantošanā iesaistīto valsts pārvaldes iestāžu institucionālo spēju un attiecīgo sabiedrisko pakalpojumu efektivitāti.

5. pants

Rādītāji

1.   Šīs regulas I pielikumā uzskaitītos kopējos iznākuma rādītājus, programmai raksturīgos rezultātu rādītājus un attiecīgā gadījumā programmai raksturīgos iznākuma rādītājus izmanto saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1303/2013 27. panta 4. punktu un 96. panta 2. punkta b) apakšpunkta ii) un iv) punktu un c) apakšpunkta ii) un iv) punktu.

2.   Kopējo un programmai raksturīgo iznākuma rādītāju atskaites vērtība ir nulle. Minēto rādītāju kumulatīvās skaitliski izteiktās mērķvērtības nosaka 2023. gadam.

3.   Ar investīciju prioritātēm saistīto programmai raksturīgo rezultātu rādītāju atskaites vērtību noteikšanai izmanto jaunākos pieejamos datus, un galamērķus nosaka 2023. gadam. Galamērķus var izteikt kvantitatīvā vai kvalitatīvā izteiksmē.

4.   Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 7. pantu, lai grozītu I pielikumā noteikto kopējo iznākuma rādītāju sarakstu nolūkā veikt pamatotus pielāgojumus, lai efektīvi izvērtētu darbības programmu īstenošanā panākto progresu.

6. pants

Pārejas noteikumi

1.   Šī regula neskar tās palīdzības turpināšanu vai grozīšanu, tostarp pilnīgu vai daļēju atcelšanu, kuru Komisija apstiprinājusi, pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 1084/2006 vai uz jebkuriem citiem tiesību aktiem, ko minētajai palīdzībai piemēro 2013. gada 31. decembrī. Tādēļ minēto regulu vai šādus citus piemērojamus tiesību aktus minētajai palīdzībai vai attiecīgajām darbībām turpina piemērot pēc 2013. gada 31. decembra līdz to noslēgumam. Šā punkta nolūkos palīdzība aptver darbības programmas un lielos projektus.

2.   Pieteikumi palīdzības saņemšanai, kas iesniegti vai apstiprināti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1084/2006, paliek spēkā.

7. pants

Deleģēšanas īstenošana

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.   Pilnvaras pieņemt 5. panta 4. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir no 2013. gada 21. decembra līdz 2020. gada 31. decembrim.

3.   Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 5. panta 4. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.   Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.   Saskaņā ar 5. panta 4. punktu pieņemts deleģēts akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

8. pants

Atcelšana

Neskarot šīs regulas 6. pantu, Regulu (EK) Nr. 1084/2006 atceļ no 2014. gada 1. janvāra.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu II pielikumā.

9. pants

Pārskatīšana

Eiropas Parlaments un Padome šo regulu pārskata līdz 2020. gada 31. decembrim saskaņā ar LESD 177. pantu.

10. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 17. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

M. SCHULZ

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

R. ŠADŽIUS


(1)  OV L 191, 29.6.2012., 38. lpp.

(2)  OV L 225, 27.7.2012., 143. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013 (2013. gada 17. decembrim), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2013 (Sk. šā Oficiālā Vēstneša 320. lpp).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1315/2013 (2013. gada 11. decembrim) par Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 661/2010/ES (OV L 348, 20.12.2013., 1 lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. oktobris), ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1316/2013 (2013. gada 11. decembrim), ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un groza Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010 (OV L 348, 20.12.2013., 129 lpp.).

(7)  Padomes Regula (EK) Nr. 1084/2006 (2006. gada 11. jūlijs) par Kohēzijas fonda izveidi un Regulas (EK) Nr. 1164/94 atcelšanu (OV L 210, 31.7.2006., 79. lpp.).


I PIELIKUMS

KOHĒZIJAS FONDA KOPĒJIE IZNĀKUMA RĀDĪTĀJI

 

VIENĪBA

NOSAUKUMS

Vide

Cietie atkritumi

tonnas gadā

Atkritumu pārstrādes jaudas pieaugums

Ūdens apgāde

cilvēku skaits

Uzlabotās ūdensapgādes apkalpoto iedzīvotāju skaita pieaugums

Notekūdeņu attīrīšana

iedzīvotāju ekvivalents

Uzlaboto notekūdeņu attīrīšanas sistēmu apkalpoto iedzīvotāju skaita pieaugums

Riska novēršana un pārvaldība

cilvēku skaits

Iedzīvotāji, kuri gūst labumu no pretplūdu pasākumiem

cilvēku skaits

Iedzīvotāji, kuri gūst labumu no meža ugunsdrošības pasākumiem

Augsnes sanācija

hektāri

Kopējā sanētās augsnes platība

Daba un bioloģiskā daudzveidība

hektāri

To dzīvotņu platība, kuras saņem atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības pakāpi

Enerģētika un klimata pārmaiņas

Atjaunojamie energoresursi

MW

No atjaunojamiem energoresursiem saražotās jaudas pieaugums

Energoefektivitāte

mājsaimniecības

Mājsaimniecību skaits ar uzlabotu energopatēriņa kategoriju

kWh/gadā

Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās ēkās

lietotāju skaits

To enerģijas patērētāju skaita pieaugums, kuriem ir pieslēgums viedtīkliem

Siltumnīcefekta gāzu samazinājums

CO2 ekvivalenta tonnas

Lēstais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā

Transports

Dzelzceļš

kilometri

Jauno dzelzceļa līniju kopējais garums

 

kilometri

Rekonstruēto vai modernizēto dzelzceļa līniju kopējais garums

Autoceļi

kilometri

Jaunuzbūvēto autoceļu kopējais garums

kilometri

Rekonstruēto vai modernizēto autoceļu kopējais garums

Pilsētas transports

kilometri

Jaunuzbūvēto vai uzlaboto tramvaja un metro līniju kopējais garums

Iekšējie ūdensceļi

kilometri

Jauno vai uzlaboto iekšzemes ūdensceļu kopējais garums


II PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Regula (EK) Nr. 1084/2006

Šī regula

1. pants

1. pants

2. pants

2. pants

3. pants

4. pants

3. pants

4. pants

5. pants

5. pants

6. pants

5.a pants

7. pants

6. pants

8. pants

7. pants

9. pants

8. pants

10. pants


Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgais paziņojums par ERAF regulas 6. panta, Eiropas teritoriālās sadarbības regulas 15. panta un Kohēzijas fonda regulas 4. panta piemērošanu

Eiropas Parlaments un Padome pieņem zināšanai Komisijas sniegto apliecinājumu ES likumdevējiem par to, ka ERAF, Eiropas teritoriālās sadarbības un Kohēzijas fonda regulu izpildes vispārējie rādītāji, kas ir jāiekļauj katras attiecīgās regulas pielikumā, ir pieņemti ilgstoša sagatavošanas procesa laikā, piedaloties Komisijas un dalībvalstu ekspertiem un principā tos grozīt nav paredzēts.