20.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 347/281


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1300/2013

2013 m. gruodžio 17 d.

dėl Sanglaudos fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1084/2006

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 177 straipsnio antrą pastraipą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę (2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 174 straipsnio pirmoje pastraipoje nustatyta, kad Sąjunga turi plėtoti ir vykdyti savo veiklą, padedančią stiprinti jos ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą. Todėl Sanglaudos fondas, įsteigtas šiuo reglamentu, turėtų teikti finansavimą aplinkos apsaugos ir transeuropinių tinklų projektams transporto infrastruktūros srityje;

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013 (3) nustatomos Europos regioninės plėtros fondui (ERPF), Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendros nuostatos. Tas reglamentas yra naujas Europos struktūrinių ir investicijų fondų, įskaitant Sanglaudos fondą, veiklos pagrindas. Todėl būtina aiškiai apibrėžti Sanglaudos fondo uždavinius atsižvelgiant į tą veiklos pagrindą ir į SESV nustatytą Sanglaudos fondo tikslą;

(3)

turėtų būti nustatytos konkrečios nuostatos dėl veiklos rūšių, kurias Sanglaudos fondas gali remti, kad būtų prisidedama prie investavimo prioritetų pagal Reglamente (ES) Nr. 1303/2013 nustatytus teminius tikslus;

(4)

pasitelkusi Sanglaudos fondą, Sąjunga turėtų galėti prisidėti prie veiksmų, kuriais įgyvendinami jos aplinkos politikos tikslai pagal SESV 11 ir 191 straipsnius, t. y. energijos vartojimo efektyvumas ir atsinaujinančioji energija, taip pat prie veiksmų transeuropiniams tinklams nepriklausančiuose transporto sektoriuose, geležinkelių, upių ir jūrų transporto, įvairiarūšio vežimo sistemų ir jų sąveikos, kelių, jūrų ir oro eismo valdymo, netaršaus miesto transporto ir viešojo transporto srityse;

(5)

reikėtų priminti, kad tuo atveju, jei dėl priemonių, grindžiamų SESV 192 straipsnio 1 dalimi, patiriama išlaidų, kurios laikomos neproporcingai didelėmis valstybės narės valdžios institucijoms, ir pagal SESV 192 straipsnio 5 dalį teikiamas Sanglaudos fondo finansavimas, vis tiek turi būti taikomas principas „teršėjas moka“;

(6)

Sanglaudos fondo remiami transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) projektai turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1315/2013 (4) nustatytas gaires. Siekiant sutelkti pastangas tuo tikslu, pirmenybė turėtų būti teikiama bendro intereso projektams, kaip apibrėžta tame reglamente;

(7)

investicijoms, kuriomis siekiama mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, susidarantį vykdant veiklą, išvardytą Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB (5) I priede, neturėtų būti galima skirti paramos iš Sanglaudos fondo, nes joms jau skiriama parama pagal tą direktyvą. Ta išimtis neturėtų apriboti galimybės naudoti Sanglaudos fondą remti veiklai, kuri neišvardyta Direktyvos 2003/87/EB I priede, net jeigu tą veiklą vykdo tie patys ekonominės veiklos vykdytojai, ir apima veiklą, tokia kaip su energijos vartojimo efektyvumu susijusios investicijos į bendrą šilumos ir elektros energijos gamybą, centralizuoto šilumos tiekimo tinklus, pažangaus elektros energijos paskirstymo, saugojimo ir perdavimo sistemas, ir priemones, kuriomis siekiama mažinti oro taršą, net jeigu viena iš tokios veiklos netiesioginių pasekmių yra sumažintas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis arba jeigu ta veikla yra išvardyta nacionaliniame plane, nurodytame Direktyvoje 2003/87/EB;

(8)

Sanglaudos fondo parama negali būti skiriama investicijoms į būstą, nebent būtų skatinamas energijos vartojimo efektyvumas ar atsinaujinančiosios energijos naudojimas, kadangi jos nepatenka į SESV apibrėžtą Sanglaudos fondo paramos teikimo sritį;

(9)

siekiant paspartinti transporto infrastruktūros gerinimą visoje Sąjungoje, Sanglaudos fondo lėšomis turėtų būti remiami Europos pridėtinę vertę turintys transporto infrastruktūros projektai, numatyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1316/2013 (6), skiriant bendrą 10 000 000 000 EUR sumą. Paramos tiems projektams skyrimas iš Sanglaudos fondo turėtų atitikti pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 92 straipsnio 6 dalį nustatytas taisykles. Pagal Reglamentą (ES) Nr. 1316/2013, galimybė gauti paramą turėtų būti suteikta tik toms valstybėms narėms, kurios atitinka finansavimui iš Sanglaudos fondo gauti keliamus reikalavimus, taikant tam fondui nustatytas bendro finansavimo normas;

(10)

svarbu užtikrinti, kad skatinant rizikos valdymo investicijas būtų atsižvelgiama į konkrečią riziką regiono, tarpvalstybiniu ir tarptautiniu lygiu;

(11)

siekiant išvengti veiksmų dubliavimosi ir užtikrinti optimalų skirtingų rūšių infrastruktūros objektų sujungimą vietos, regioniniu ir nacionaliniu lygiu bei visoje Sąjungoje, reikėtų užtikrinti Sanglaudos fondo, ERPF, Europos teritorinio bendradarbiavimo (ETB) tikslo ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) lėšomis remiamų intervencijų papildomumą ir sąveiką;

(12)

siekiant atsižvelgti į specialius Sanglaudos fondo poreikius ir vadovaujantis Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija, būtina pagal kiekvieną Reglamente (ES) Nr. 1303/2013 nustatytą teminį tikslą nustatyti Sanglaudos fondui būdingus veiksmus kaip investavimo prioritetus. Tuose investavimo prioritetuose turėtų būti nustatomi išsamūs tikslai, kurie vienas kitam neprieštarauja ir prie kurių įgyvendinimo turi prisidėti Sanglaudos fondas. Tokiais investavimo prioritetais reikėtų remtis apibrėžiant konkrečius veiksmų programų tikslus, kuriais atsižvelgiama į programos teritorijos poreikius ir ypatybes. Siekiant padidinti lankstumą ir sumažinti administracinę naštą numatant bendro įgyvendinimo galimybę, pagal atitinkamus teminius tikslus reikėtų suderinti ERPF ir Sanglaudos fondo investavimo prioritetus;

(13)

šio reglamento priede turėtų būti nustatytas bendrųjų produkto rodiklių rinkinys bendrai veiksmų programų įgyvendinimo pažangai Sąjungos lygmeniu vertinti. Tie rodikliai turėtų atitikti investavimo prioritetą ir veiksmo, kurie remiami pagal šį reglamentą ir atitinkamas Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatas, rūšį. bendruosius produkto rodiklius reikėtų papildyti konkrečios programos rezultato rodikliais ir, atitinkamais atvejais, konkrečios programos produkto rodikliais;

(14)

siekiant iš dalies pakeisti šio reglamento tam tikrus neesminius elementus, Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, pagal SESV 290 straipsnį, kuriais būtų galima iš dalies keisti šio reglamento I priede nustatytą bendrųjų produkto rodiklių sąrašą. Labai svarbu, kad parengiamųjų darbų metu Komisija rengtų tinkamas konsultacijas, įskaitant konsultacijas su ekspertais. Komisija, rengdama ir ruošdama deleguotuosius aktus, turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai laiku ir tuo pačiu metu būtų deramai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(15)

kadangi šio reglamento tikslo, t.y. stiprinti Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą skatinant tvarų vystymąsi, valstybės narės negali deramai pasiekti, bet dėl įvairių regionų išsivystymo lygio skirtumų masto, nepalankiausias sąlygas turinčių regionų atsilikimo ir valstybių narių ir regionų finansinių išteklių ribotumo to tikslo galima geriau siekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali priimti priemones laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina siekiant nurodyto tikslo;

(16)

kadangi šiuo reglamentu pakeičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1084/2006 (7), tas reglamentas turėtų būti panaikintas. Tačiau šis reglamentas neturėtų turėti įtakos paramos, kurią Komisija patvirtino remdamasi Reglamentu (EB) Nr. 1084/2006 arba kitais teisės aktais, kurie taikomi tai paramai 2013 m. gruodžio 31 d., tolesniam teikimui arba keitimui. Tas reglamentas ir tokie kiti taikytini teisės aktai turėtų būti toliau taikomi po 2013 m. gruodžio 31 d. tai paramai arba susijusiems veiksmams iki jų galiojimo pabaigos. Turėtų toliau galioti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1084/2006 pateiktos arba patvirtintos paraiškos skirti paramą;

(17)

siekiant užtikrinti šiuo reglamentu nustatytų priemonių skubų taikymą, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Sanglaudos fondo įsteigimas ir dalykas

1.   Sanglaudos fondas įsteigiamas siekiant stiprinti Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą skatinant tvarų vystymąsi.

2.   Šiuo reglamentu nustatomi Sanglaudos fondo uždaviniai ir jo paramos teikimo sritis atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 89 straipsnyje numatytą investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslą.

2 straipsnis

Sanglaudos fondo paramos teikimo sritis

1.   Užtikrinant tinkamą pusiausvyrą ir atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės konkrečius poreikius investicijų bei infrastruktūros srityse, Sanglaudos fondo lėšomis remiama:

a)

investicijos į aplinką, įskaitant sritis, susijusias su tvariu vystymusi ir energetika, kurios turi aplinkosauginės naudos;

b)

TEN-T pagal Reglamentu (ES) Nr. 1315/2013 priimtas gaires;

c)

techninė parama.

2.   Sanglaudos fondo lėšomis neremiama:

a)

atominių elektrinių eksploatavimo nutraukimas ar statyba;

b)

investicijos, kuriomis siekiama mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, išmetamą vykdant veiklą, išvardintą Direktyvos 2003/87/EB I priede;

c)

investicijos į būstų sektorių, nebent susijusį su energijos vartojimo efektyvumo ar atsinaujinančiosios energijos naudojimo skatinimu;

d)

tabako ir tabako gaminių gamyba, perdirbimas ir prekyba;

e)

sunkumų patiriančios įmonės, kaip apibrėžta Sąjungos valstybės pagalbos taisyklėse;

f)

investicijos į oro uostų infrastruktūrą, nebent jos būtų susijusios su aplinkos apsauga arba kartu būtų vykdomos investicijos, kurių reikia siekiant sušvelninti ar sumažinti neigiamą oro uostų infrastruktūros poveikį aplinkai.

3 straipsnis

Sanglaudos fondo parama transporto infrastruktūros projektams, vykdomiems pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę

Sanglaudos fondo lėšomis remiami Europos pridėtinę vertę turintys transporto infrastruktūros projektai, numatyti Reglamente (ES) Nr. 1316/2013, skiriant 10 000 000 000 EUR sumą pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 92 straipsnio 6 dalį.

4 straipsnis

Investavimo prioritetai

Sanglaudos fondo lėšomis remiami šie investavimo prioritetai, atitinkantys Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 9 straipsnio pirmoje pastraipoje nustatytus teminius tikslus, atsižvelgiant į to reglamento 15 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje ir partnerystės sutartyje išdėstytus vystymosi poreikius ir augimo potencialą:

a)

perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas:

i)

skatinant energijos, gaunamos iš atsinaujinančiųjų išteklių, gamybą ir paskirstymą;

ii)

skatinant energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiosios energijos vartojimą įmonėse;

iii)

remiant energijos vartojimo efektyvumą, pažangų energijos valdymą ir atsinaujinančiosios energijos vartojimą viešoje infrastruktūroje, įskaitant viešuosius pastatus, ir būstų sektoriuje;

iv)

plėtojant ir diegiant žemoje ir vidutinėje įtampoje veikiančias pažangiąsias paskirstymo sistemas;

v)

skatinant anglies dioksido kiekio mažinimo visų rūšių teritorijose, ypač miesto teritorijose, strategijas, taip pat skatinant tvarų, įvairiarūšį judumą miestuose ir su švelninimu susijusias prisitaikymo priemones;

vi)

skatinant didelio efektyvumo bendrą šilumos ir elektros energijos gamybą, grindžiamą naudingosios šilumos paklausa;

b)

prisitaikymo prie klimato kaitos skatinimas, rizikos prevencija ir valdymas:

i)

remiant prisitaikymo prie klimato kaitos investicijas, įskaitant ekosistemomis grindžiamus metodus;

ii)

skatinant investicijas, skirtas mažinti konkrečią riziką, užtikrinti geresnį atsparumą nelaimėms ir parengti nelaimių valdymo sistemas;

c)

aplinkos išsaugojimas bei apsauga ir išteklių veiksmingumo skatinimas:

i)

investuojant į atliekų sektorių, siekiant įvykdyti Sąjungos aplinkos srities acquis reikalavimus ir patenkinti valstybių narių nurodytus poreikius, susijusius su investicijomis, viršijančiomis tuos reikalavimus;

ii)

investuojant į vandens sektorių, siekiant įvykdyti Sąjungos aplinkos srities acquis reikalavimus ir patenkinti valstybių narių nurodytus poreikius, susijusius su investicijomis, viršijančiomis tuos reikalavimus;

iii)

apsaugant ir atkuriant biologinę įvairovę ir dirvožemį ir skatinant ekosistemų funkcijas, taip pat vykdant su tinklu „Natura 2000“ susijusius veiksmus, bei žaliąją infrastruktūrą;

iv)

imantis miestų aplinkos gerinimo veiksmų, veiksmų atgaivinti miestus, atgaivinti ir išvalyti apleistus pramoninius miesto rajonus (įskaitant pertvarkomas teritorijas), mažinti oro taršą ir skatinti triukšmo mažinimo priemones;

d)

tvaraus transporto skatinimas ir silpnųjų vietų pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse šalinimas:

i)

remiant įvairiarūšę bendrą Europos transporto erdvę ir investuojant į TEN-T;

ii)

kuriant ir tobulinant aplinką tausojančias, taip pat mažai triukšmo skleidžiančias, ir mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančias transporto sistemas, įskaitant vidaus vandenų kelius ir jūrų transportą, uostus, įvairiarūšes jungtis ir oro uostų infrastruktūrą, siekiant skatinti tvarų regionų ir vietos judumą;

iii)

kuriant ir atkuriant visa apimančias, kokybiškas ir sąveikias geležinkelių sistemas ir skatinant triukšmo mažinimo priemones;

e)

valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingo viešojo administravimo gerinimas veiksmais, stiprinančiais su Sanglaudos fondo įgyvendinimu susijusių viešojo administravimo įstaigų ir viešųjų tarnybų institucinius gebėjimus ir veiksmingumą.

5 straipsnis

Rodikliai

1.   Šio reglamento I priede pateikti bendrieji produkto rodikliai, konkrečios programos rezultato rodikliai ir, jei reikia, konkrečios programos produkto rodikliai taikomi pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 27 straipsnio 4 dalį ir 96 straipsnio 2 dalies b punkto ii ir iv papunkčius ir 96 straipsnio 2 dalies c punkto ii ir iv papunkčius.

2.   Bendriesiems ir konkrečios programos produkto rodikliams nustatoma nulinė pradinė reikšmė. Nustatomos tų rodiklių kaupiamosios kiekybinės siektinos reikšmės 2023 metams.

3.   Konkrečios programos rezultato rodikliams, susijusiems su investavimo prioritetais, pradinė reikšmė nustatoma remiantis naujausiais turimais duomenimis, o siektinos reikšmės nustatomos 2023 metams. Siektinos reikšmės gali būti išreikštos kiekybiškai arba kokybiškai.

4.   Komisijai pagal 7 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų iš dalies keičiamas bendrųjų produkto rodiklių sąrašas, pateiktas I priede, siekiant pagrįstais atvejais atlikti pataisymus, kad būtų galima užtikrinti veiksmingą veiksmų programų įgyvendinimo pažangos vertinimą.

6 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Šis reglamentas neturi įtakos paramos, kurią Komisija patvirtino remdamasi Reglamentu (EB) Nr. 1084/2006 arba kitais teisės aktais, kurie taikomi tai paramai 2013 m. gruodžio 31 d., tolesniam teikimui ar keitimui, įskaitant visos paramos ar jos dalies teikimo nutraukimą. Tas reglamentas ir tokie kiti taikytini teisės aktai toliau taikomi po 2013 m. gruodžio 31 d. tai paramai arba susijusiems veiksmams iki jų galiojimo pabaigos. Šioje dalyje parama apima veiksmų programas ir didelės apimties projektus.

2.   Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1084/2006 pateiktos arba patvirtintos paraiškos skirti paramą ir toliau galioja.

7 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   5 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami nuo 2013 m. gruodžio 21 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 5 straipsnio 4 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.   Pagal 5 straipsnio 4 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

8 straipsnis

Panaikinimas

Nedarant poveikio šio reglamento 6 straipsniui, Reglamentas (EB) Nr. 1084/2006 panaikinamas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikties lentelę.

9 straipsnis

Peržiūra

Ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. Europos Parlamentas ir Taryba peržiūri šį reglamentą SESV 177 straipsnyje nustatyta tvarka.

10 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 17 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

R. ŠADŽIUS


(1)  OL C 191, 2012 6 29, p. 38.

(2)  OL C 225, 2012 7 27, p. 143.

(3)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 320).

(4)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 661/2010/ES (OL L 348, 2013 12 20, p. 1).

(5)  2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

(6)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1316/2013, kuriuo įsteigiama Europos infrastruktūros tinklų priemonė, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 ir panaikinami reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010 (OL L 348, 2013 12 20, p. 129).

(7)  2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1084/2006, įsteigiantis Sanglaudos fondą ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1164/94 (OL L 210, 2006 7 31, p. 79).


I PRIEDAS

SANGLAUDOS FONDO BENDRIEJI PRODUKTO RODIKLIAI

 

VIENETAS

PAVADINIMAS

Aplinka

Kietosios atliekos

Tonos per metus

Papildomi atliekų perdirbimo pajėgumai

Vandentieka

Asmenys

Papildomas gyventojų, besinaudojančių pagerintomis vandentiekos paslaugomis, skaičius

Nuotekų valymas

Gyventojų ekvivalentas

Papildomas gyventojų, besinaudojančių pagerintomis nuotekų valymo paslaugomis, skaičius

Rizikos prevencija ir valdymas

Asmenys

Gyventojų, kuriems yra naudingos apsaugos nuo potvynių priemonės, skaičius

Asmenys

Gyventojų, kuriems yra naudingos miškų gaisrinės saugos priemonės, skaičius

Žemės rekultivavimas

Hektarai

Bendras rekultivuotos žemės plotas

Gamta ir biologinė įvairovė

Hektarai

Buveinių, gavusių paramą siekiant užtikrinti geresnę apsaugos būklę, plotas

Energetika ir klimato kaita

Atsinaujinantieji energijos ištekliai

MW

Papildomi atsinaujinančiosios energijos gamybos pajėgumai

Energijos vartojimo efektyvumas

Namų ūkiai

Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius

kWh per metus

Sumažėjęs metinis viešuosiuose pastatuose suvartotos pirminės energijos kiekis

Vartotojai

Papildomų prie pažangiųjų tinklų prisijungtų energijos vartotojų skaičius

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimas

CO2ekvivalento tonos

Numatomas metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas

Transportas

Geležinkeliai

kilometrai

Bendras naujų geležinkelio linijų ilgis

 

kilometrai

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų geležinkelio linijų ilgis

Keliai

kilometrai

Bendras naujai nutiestų kelių ilgis

kilometrai

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis

Miestų transportas

kilometrai

Bendras naujų arba pagerintų tramvajų ir metro linijų ilgis

Vidaus vandenų keliai

kilometrai

Bendras naujų ar pagerintų vidaus vandenų kelių ilgis


II PRIEDAS

ATITIKTIES LENTELĖ

Reglamentas (EB) Nr. 1084/2006

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

5a straipsnis

7 straipsnis

6 straipsnis

8 straipsnis

7 straipsnis

9 straipsnis

8 straipsnis

10 straipsnis


Bendras Europos Parlamento ir Tarybos pareiškimas dėl ERPF reglamento 6 straipsnio, ETB reglamento 15 straipsnio ir Sanglaudos fondo reglamento 4 straipsnio taikymo

Europos Parlamentas ir Taryba atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija užtikrina ES teisės aktų leidėjams, jog bendri išdirbio rodikliai, susiję su ERPF reglamentu, ETB reglamentu ir Sanglaudos fondo reglamentu, kurie turi būti įtraukti į atitinkamai kiekvieno reglamento priedą, yra ilgo parengiamojo proceso, kuriame dalyvavo tiek Komisijos, tiek valstybių narių vertinimo ekspertai, rezultatas, ir tikimasi, kad jie nekis.