EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1300

Regulamentul (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006

JO L 347, 20.12.2013, p. 281–288 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1300/oj

20.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 347/281


REGULAMENTUL (UE) NR. 1300/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 17 decembrie 2013

privind Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 177 al doilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)

Primul paragraf din articolul 174 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că Uniunea își dezvoltă și desfășoară acțiunea care conduce la consolidarea coeziunii sale economice, sociale și teritoriale. Fondul de coeziune creat în temeiul prezentului regulament ar trebui, prin urmare, să ofere o susținere financiară proiectelor din domeniul mediului și al rețelelor transeuropene din sfera infrastructurii de transport.

(2)

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3) stabilește dispozițiile comune Fondului european de dezvoltare regională (FEDR), Fondului social european (FSE), Fondului de coeziune, Fondului agricol pentru dezvoltare rurală și Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime. Regulamentul respectiv constituie un nou cadru pentru fondurile structurale și de investiții europene, inclusiv pentru Fondul de coeziune. Prin urmare, este necesar să se precizeze sarcinile Fondului de coeziune în ceea ce privește respectivul cadru pentru acțiunea sa și în raport cu scopul care i-a fost atribuit Fondului de coeziune prin TFUE.

(3)

Este oportun să se prevadă dispoziții specifice privind tipurile de activități care pot fi finanțate de Fondul de coeziune pentru a contribui la priorități de investiții în cadrul obiectivelor tematice stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(4)

Uniunea ar trebui să poată contribui, prin intermediul Fondului de coeziune, la acțiunile care au ca scop atingerea obiectivelor sale în domeniul mediului în conformitate cu articolele 11 și 191 din TFUE, și anume eficacitatea energetică și energia din surse regenerabile și, în sectorul transporturilor în afara rețelelor transeuropene, transportul feroviar, transportul pe căile navigabile, transportul maritim, sistemele de transport intermodal și interoperabilitatea lor, gestionarea traficului rutier, maritim și aerian, transporturile urbane ecologice și transporturile publice.

(5)

Trebuie reamintit că, în cazul în care măsurile ce au la bază articolul 192 alineatul (1) din TFUE presupun costuri considerate disproporționate pentru autoritățile publice dintr-un stat membru, iar asistența financiară din partea Fondului de coeziune este acordată în conformitate cu articolul 192 alineatul (5) din TFUE, se aplică, totuși, principiul „poluatorul plătește”.

(6)

Proiectele privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) sprijinite de Fondul de coeziune sunt în conformitate cu orientările stabilite în Regulamentul (UE) nr 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4). În scopul concentrării eforturilor în această privință, ar trebui să se acorde prioritate proiectelor de interes comun, astfel cum au fost definite în regulamentul respectiv.

(7)

Investițiile care au drept scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de activitățile enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5) nu ar trebui să fie eligibile pentru a beneficia de sprijin din Fondul de coeziune, întrucât acestea beneficiază deja de contribuții financiare prin aplicarea directivei respective. Această excludere nu ar trebui să limiteze posibilitatea utilizării Fondului de coeziune pentru a sprijini activitățile care nu sunt menționate în anexa I la Directiva 2003/87/CE, chiar dacă respectivele activități sunt desfășurate de aceiași operatori economici și includ activități cum ar fi investițiile vizând eficiența energetică a rețelelor de cogenerare de energie termică și electrică și a rețelelor de termoficare, sistemele inteligente de distribuție, stocare și transmisie a energiei și măsurile care vizează reducerea poluării aerului, chiar dacă unul dintre efectele indirecte ale unor astfel de activități este reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră sau dacă aceste activități sunt incluse în planul național menționat în Directiva 2003/87/CE.

(8)

Cu excepția investițiilor care promovează eficiența energetică sau utilizarea energiei din surse regenerabile, investițiile în sectorul locuințelor nu pot fi eligibile pentru sprijin din Fondul de coeziune, întrucât nu intră în domeniul de aplicare al sprijinului din Fondul de coeziune astfel cum este definit în TFUE.

(9)

Pentru a accelera dezvoltarea infrastructurii de transport la nivelul Uniunii, Fondul de coeziune ar trebui să sprijine proiectele de infrastructură de transport cu valoare adăugată europeană prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (6) cu o sumă totală de 10 000 000 000 EUR. Alocarea sprijinului din Fondul de coeziune pentru acele proiecte ar trebui să respecte normele stabilite în temeiul articolului 92 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1316/2013, sprijinul ar trebui să fie disponibil numai statelor membre eligibile pentru finanțare din Fondul de coeziune, cu ratele de cofinanțare aplicabile respectivului fond.

(10)

Este important să se ia măsuri ca, la promovarea investițiilor în gestionarea riscurilor, să se țină seama de riscurile specifice la nivel regional, transfrontalier și transnațional.

(11)

Ar trebui să se asigure complementaritate și sinergii între intervențiile sprijinite de Fondul de coeziune, FEDR, obiectivul de cooperare teritorială europeană (CTE) și Mecanismul pentru Interconectarea Europei cu scopul de a evita duplicarea eforturilor și de a asigura caracterul optim al legăturilor dintre diferitele tipuri de infrastructură la nivel local, regional și național, precum și pe întreg teritoriul Uniunii.

(12)

Pentru a răspunde nevoilor specifice din cadrul Fondului de coeziune, în conformitate cu Strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, este necesar să se stabilească, în cadrul fiecărui obiectiv tematic prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, acțiunile specifice Fondului de coeziune drept „priorități de investiție”. Aceste priorități de investiție ar trebui să prevadă obiective detaliate și care să nu se excludă reciproc, la care să contribuie Fondul de coeziune. Aceste priorități de investiție ar trebui, de asemenea, să stea la baza definirii, în cadrul programelor operaționale, a unor obiective specifice care să țină seama de necesitățile și de caracteristicile zonei vizate de program. Pentru a îmbunătăți flexibilitatea și a reduce sarcinile administrative, prin implementarea comună, ar trebui să se alinieze prioritățile de investiții ale FEDR și ale Fondului de coeziune în cadrul obiectivelor tematice corespunzătoare.

(13)

Într-o anexă la prezentul regulament ar trebui să se stabilească un set comun de indicatori de realizare pentru a evalua progresul global înregistrat la nivelul Uniunii în implementarea programelor operaționale. Respectivii indicatori ar trebui să corespundă priorității de investiție și tipului de acțiune sprijinite în conformitate cu prezentul regulament și cu dispozițiile relevante din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Indicatorii comuni de realizare ar trebui să fie completați cu indicatori de rezultat specifici programului și, după caz, cu indicatori de realizare specifici programului.

(14)

În vederea modificării prezentului regulament în privința anumitor elemente neesențiale, ar trebui să fie delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 TFUE în ceea ce privește modificarea listei de indicatori de realizare comuni, astfel cum sunt prevăzuți în anexa I la prezentul regulament. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(15)

Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale a Uniunii în scopul promovării unei dezvoltări durabile, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de statele membre, dar, având în vedere amploarea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale diverselor regiuni, de rămânerea în urmă a regiunilor defavorizate și de mijloacele financiare limitate de care dispun statele membre și regiunile, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este definit la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului menționat.

(16)

Prezentul regulament înlocuiește Regulamentul (CE) nr. 1084/2006 al Consiliului (7). Prin urmare, regulamentul în cauză ar trebui abrogat. Cu toate acestea, prezentul regulament nu ar trebui să afecteze continuarea sau modificarea asistenței aprobate de Comisie în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1084/2006 sau al altei legislații aplicabile acelei asistențe la 31 decembrie 2013. Regulamentul respectiv sau acea altă legislație aplicabilă ar trebui să se aplice în continuare și după 31 decembrie 2013 asistenței sau operațiunilor în cauză până la finalizarea lor. Cererile de asistență prezentate sau aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1084/2006 ar trebui să rămână valabile.

(17)

Pentru a permite aplicarea promptă a măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Instituirea Fondului de coeziune și obiect

(1)   Prin prezentul regulament se înființează un Fond de coeziune în vederea consolidării coeziunii economice, sociale și teritoriale a Uniunii, în scopul promovării dezvoltării durabile

(2)   Prezentul regulament definește sarcinile Fondului de coeziune și domeniul de aplicare al sprijinului oferit din acesta cu privire la obiectivul privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă menționat la articolul 89 din Regulamentul (UE) nr 1303/2013.

Articolul 2

Domeniul de aplicare al sprijinului oferit din Fondul de coeziune

(1)   Fondul de coeziune, asigurând în același timp un echilibru corespunzător și în conformitate cu necesitățile de investiție și de infrastructură specifice fiecărui stat membru, sprijină:

(a)

investițiile în domeniul mediului, inclusiv în domenii legate de dezvoltarea durabilă și energia sustenabilă care prezintă beneficii de mediu;

(b)

TEN-T, în conformitate cu orientările adoptate prin Regulamentul (UE) nr 1315/2013;

(c)

asistență tehnică.

(2)   Fondul de coeziune nu sprijină:

(a)

dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;

(b)

investițiile care vizează o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră din activitățile enumerate la anexa I la Directiva 2003/87/CE;

(c)

investițiile în sectorul locuințelor, cu excepția celor legate de promovarea eficienței energetice sau a utilizării energiei din surse regenerabile;

(d)

fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a produselor din tutun;

(e)

întreprinderile aflate în dificultate, astfel cum sunt definite în normele Uniunii privind ajutoarele de stat;

(f)

investițiile în infrastructura aeroportuară, cu excepția celor legate de protecția mediului sau a celor însoțite de investițiile necesare pentru atenuarea ori reducerea impactului negativ al acestei infrastructuri asupra mediului.

Articolul 3

Sprijinul din Fondul de coeziune pentru proiectele de infrastructură de transport în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei

Fondul de coeziune sprijină proiectele de infrastructură de transport cu valoare adăugată europeană prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 cu o sumă totală de 10 000 000 000 EUR, în conformitate cu articolul 92 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Articolul 4

Priorități de investiții

Fondul de coeziune acordă sprijin pentru următoarele priorități de investiții în cadrul obiectivelor tematice stabilite la articolul 9 primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, în concordanță cu nevoile de dezvoltare și de potențialul de creștere menționate la articolul 15 alineatul (1) litera (a) punctul (i) din regulamentul respectiv și prevăzute în acordul de parteneriat:

(a)

tranziția către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon în toate sectoarele prin:

(i)

promovarea producției și distribuției de energie obținută din surse regenerabile;

(ii)

promovarea eficienței energetice și a utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul întreprinderilor;

(iii)

sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor;

(iv)

dezvoltarea și implementarea unor sisteme de distribuție inteligente care funcționează la niveluri de tensiune joasă și medie;

(v)

promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuarea impactului;

(vi)

promovarea utilizării cogenerării de energie termică și electrică cu randament ridicat, pe baza cererii de energie termică utilă;

(b)

promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor prin:

(i)

sprijinirea investițiilor pentru adaptarea la schimbările climatice, inclusiv a abordărilor bazate pe ecosisteme;

(ii)

promovarea investițiilor pentru a face față unor riscuri specifice, asigurarea rezistenței în fața dezastrelor și dezvoltarea sistemelor de gestiune a dezastrelor;

(c)

conservarea și protecția mediului și promovarea eficienței utilizării resurselor prin:

(i)

investițiile în sectorul deșeurilor, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului Uniunii în domeniul medului și pentru a satisface nevoile, identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe;

(ii)

investițiile în sectorul apelor, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului Uniunii în domeniul medului și pentru a satisface nevoile, identificate de statele membre și care depășesc aceste cerințe;

(iii)

protejarea și refacerea biodiversității și a solurilor, precum și promovarea de servicii ecosistemice, inclusiv prin Natura 2000, și infrastructurile ecologice;

(iv)

realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de conversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului;

(d)

promovarea transportului sustenabil și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor esențiale ale rețelelor, prin:

(i)

sprijinirea unui spațiu unic european de transport multimodal prin investiții în TEN-T;

(ii)

dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus, și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea sustenabilă la nivel regional și local;

(iii)

dezvoltarea și reabilitarea unor sisteme feroviare complete, de înaltă calitate și interoperabile și promovarea măsurilor de reducere a zgomotului;

(e)

consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă prin acțiuni de consolidare a capacității instituționale și a eficienței administrațiilor și serviciilor publice legate de implementarea Fondului de coeziune.

Articolul 5

Indicatori

(1)   Se utilizează indicatori comuni de realizare, astfel cum sunt prevăzuți în anexa I la prezentul regulament, indicatori de rezultat specifici programului și, după caz, indicatori de realizare specifici programului, în conformitate cu articolul 27 alineatul (4) și cu articolul 96 alineatul (2) litera (b) punctele (ii) și (iv) și litera (c) punctele (ii) și (iv) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(2)   Pentru indicatorii de realizare comuni și indicatorii de realizare specifici programului, nivelurile de referință se stabilesc la zero. Se fixează valori-țintă cuantificate cumulative pentru respectivii indicatori pentru anul 2023.

(3)   Pentru indicatorii de rezultat specifici programului și care se referă la priorități de investiții, nivelurile de referință se stabilesc utilizând datele cele mai recente disponibile și se fixează ținte pentru anul 2023. Țintele pot fi exprimate în termeni cantitativi sau calitativi.

(4)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 7 pentru a modifica lista indicatorilor de realizare comuni prevăzută în anexa I, în vederea efectuării de adaptări, în cazul în care sunt justificate, pentru a asigura evaluarea eficientă a progreselor înregistrate privind implementarea programului operațional.

Articolul 6

Dispoziții tranzitorii

(1)   Prezentul regulament nu afectează continuarea sau modificarea, inclusiv anularea totală sau parțială, a asistenței aprobate de Comisie la 31 decembrie 2013 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1084/2006 sau al unei alte legislații aplicabile acelei asistențe. Regulamentul respectiv sau acea altă legislație aplicabilă se aplică în continuare și după 31 decembrie 2013 asistenței respective sau operațiunilor în cauză până la finalizarea lor. În înțelesul prezentului alineat, termenul "asistență" acoperă programele operaționale și proiectele majore.

(2)   Cererile de asistență prezentate sau aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1084/2006 rămân valabile.

Articolul 7

Exercitarea delegării

(1)   Competența de a adopta acte delegate îi este conferită Comisiei sub rezerva condițiilor prevăzute la prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 5 alineatul (4) se conferă Comisiei de la 21 decembrie 2013 până la 31 decembrie 2020.

(3)   Delegarea competențelor prevăzută la articolul 5 alineatul (4) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. Decizia de revocare pune capăt delegării competenței menționate în decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară, specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate deja în vigoare.

(4)   Imediat ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 5 alineatul (4) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Această perioadă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 8

Abrogare

Fără a aduce atingere articolului 6 din prezentul regulament, Regulamentul (CE) nr. 1084/2006 se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2014.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa II.

Articolul 9

Revizuire

Parlamentul European și Consiliul reexaminează prezentul regulament până la 31 decembrie 2020 în conformitate cu articolul 177 din TFUE.

Articolul 10

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2013.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

R. ŠADŽIUS


(1)  JO C 191, 29.6.2012, p. 38.

(2)  JO C 225, 27.7.2012, p. 143.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (A se vedea pagina 320 din prezentul Jurnal Oficial).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE (JO L 348, 20.12.2013 p. 1).

(5)  Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010 (JO L 348, 20.12.2013, p. 129).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 1084/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de creare a Fondului de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1164/94 (JO L 210, 31.7.2006, p. 79).


ANEXA I

INDICATORI DE REALIZARE COMUNI PENTRU FONDUL DE COEZIUNE

 

UNITATE

DENUMIRE

Mediu

Deșeuri solide

tone/an

Capacitate suplimentară de reciclare a deșeurilor

Alimentare cu apă

persoane

Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă

Epurarea apelor uzate

echivalent populație

Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate

Prevenirea și gestionarea riscurilor

persoane

Populație care beneficiază de măsurile de protecție împotriva inundațiilor

persoane

Populație care beneficiază de protecție împotriva incendiilor forestiere

Reabilitarea solului

hectare

Suprafața totală a solului reabilitat

Natură și biodiversitate

hectare

Suprafața habitatelor sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun

Energie și schimbări climatice

Energie din surse regenerabile

MW

Capacitatea suplimentară de producție de energie regenerabilă

Eficiență energetică

gospodării

Numărul de gospodării cu clasificare mai bună a consumului de energie

kWh/an

Scăderea consumului anual primar de energie al clădirilor publice

utilizatori

Numărul de utilizatori de energie suplimentari conectați la rețele inteligente

Reducerea gazelor cu efect de seră

Echivalent tone de CO2

Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră

Transport

Cale ferată

kilometri

Lungimea totală a noilor linii de cale ferată

 

kilometri

Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate

Drumuri

kilometri

Lungimea totală a drumurilor nou construite

kilometri

Lungimea totală a drumurilor renovate sau modernizate

Transport urban

kilometri

Lungimea totală a liniilor de tramvai și de metrou noi sau îmbunătățite

Căi de navigație interioară

kilometri

Lungimea totală a căilor navigabile interioare nou-create sau îmbunătățite


ANEXA II

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Regulamentul (CE) nr. 1084/2006

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 5a

Articolul 7

Articolul 6

Articolul 8

Articolul 7

Articolul 9

Articolul 8

Articolul 10


Declarație comună a Parlamentului European și a Consiliului privind aplicarea articolului 6 din Regulamentul FEDER, a articolului 15 din Regulamentul CTE și a articolului 4 din Regulamentul privind Fondul de coeziune

Parlamentul European și Consiliul iau act de asigurările oferite de Comisie legiuitorului Uniunii cum că indicatorii comuni de realizare pentru Regulamentul FEDER, Regulamentul CTE și Regulamentul privind Fondul de coeziune care urmează să fie incluși într-o anexă la fiecare regulament în parte reprezintă rezultatul unui proces de pregătire îndelungat în care sunt implicați experți de evaluare atât din partea Comisiei, cât și din partea statelor membre și, în principiu, se presupune că aceștia vor rămâne stabili.


Top