EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1300

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1300/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013 , koheesiorahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1084/2006 kumoamisesta

OJ L 347, 20.12.2013, p. 281–288 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1300/oj

20.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 347/281


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1300/2013,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2013,

koheesiorahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1084/2006 kumoamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 177 artiklan toisen kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 174 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti unioni kehittää ja harjoittaa toimintaansa taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi. Tällä asetuksella perustettavalla koheesiorahastolla olisi sen vuoksi osallistuttava ympäristöalan hankkeiden ja Euroopan laajuisia verkkoja koskevien hankkeiden rahoittamiseen liikenneinfrastruktuurin alalla.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1303/2013 (3) annetaan Euroopan aluekehitysrahastolle (EAKR), Euroopan sosiaalirahastolle (ESR), koheesiorahastolle, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastolle sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahastolle yhteiset säännökset. Tuossa asetuksessa ovat Euroopan rakenne- ja investointirahastoja, mukaan lukien koheesiorahasto, koskevat uudet puitteet. Sen vuoksi on tarpeen määritellä koheesiorahaston tehtävät näiden puitteiden ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa koheesiorahastolle osoitetun tavoitteen osalta.

(3)

Olisi annettava erityiset säännökset siitä, minkä tyyppisiä toimia koheesiorahastosta voidaan tukea, jotta edistetään asetuksessa (EU) N:o 1303/2013 vahvistettujen temaattisten tavoitteiden mukaisia investointiprioriteetteja.

(4)

Unionin olisi voitava osallistua koheesiorahaston välityksellä toimiin, joiden tarkoituksena on saavuttaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 11 ja 191 artiklan mukaisesti unionin ympäristötavoitteet, eli energiatehokkuus ja uusiutuva energia, sekä toimiin, jotka koskevat Euroopan laajuisiin verkkoihin liittymättömillä liikenteen aloilla rautatie-, joki- ja meriliikennettä, intermodaalisia liikennejärjestelmiä ja niiden yhteentoimivuutta, maantie-, meri- ja lentoliikenteen hallintaa, puhdasta kaupunkiliikennettä ja julkista liikennettä.

(5)

Olisi huomioitava, että jos Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 192 artiklan 1 kohtaan perustuviin toimiin liittyy kustannuksia, joiden katsotaan olevan jäsenvaltion viranomaisille kohtuuttomia, ja jos koheesiorahaston rahoitustukea myönnetään mainitun sopimuksen 192 artiklan 5 kohdan mukaisesti, sovelletaan joka tapauksessa saastuttaja maksaa -periaatetta.

(6)

Euroopan laajuisia liikenneverkkoja (TEN-T) koskevien koheesiorahastosta tuettavien hankkeiden olisi oltava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1315/2013 (4) vahvistettujen suuntaviivojen mukaisia. Toimien keskittämiseksi tältä osin olisi etusijalle asetettava yhteistä etua koskevat hankkeet, siten kuin ne on määritelty mainitussa asetuksessa.

(7)

Koheesiorahastosta ei olisi myönnettävä tukea investointeihin, joilla pyritään vähentämään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY (5) liitteessä I luetelluista toiminnoista aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä, koska ne saavat jo taloudellista tukea mainitun direktiivin soveltamisesta. Tämä tuen ulkopuolelle jättäminen ei saisi rajoittaa mahdollisuutta käyttää koheesiorahastoa tukemaan toimia, joita ei ole lueteltu direktiivin 2003/87/EY liitteessä I, vaikka samat talouden toimijat toteuttaisivat näitä toimia, joita voivat olla energiatehokkuusinvestoinnit lämmön ja sähkön yhteistuotantoon ja kaukolämpöverkkoihin, älykkäät energian jakelu-, varastointi- ja siirtojärjestelmät ja ilman pilaantumisen vähentämistoimet, vaikka kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen on yksi tällaisten toimien välillisistä vaikutuksista tai vaikka ne on lueteltu direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetussa kansallisessa suunnitelmassa.

(8)

Koheesiorahastosta ei voida myöntää tukea asuntoinvestoinneille, lukuun ottamatta energiatehokkuuden ja uusiutuvien energiamuotojen käytön edistämiseen liittyviä investointeja, koska ne eivät kuulu koheesiorahaston tuen soveltamisalaan siten kuin se on määritelty Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa.

(9)

Koko unionin liikenneinfrastruktuurin kehittämisen vauhdittamiseksi koheesiorahastosta olisi tuettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1316/2013 (6) mukaisia eurooppalaista lisäarvoa tuottavia liikenneinfrastruktuurihankkeita 10 000 000 000 euron kokonaismäärällä. Koheesiorahastosta näihin hankkeisiin myönnettävässä tuessa olisi noudatettava asetuksen (EU) N:o 1303/2013 92 artiklan 6 kohdassa vahvistettuja sääntöjä. Asetuksen (EU) N:o 1316/2013 mukaisesti tukea olisi myönnettävä ainoastaan jäsenvaltioille, jotka voivat saada rahoitusta koheesiorahastosta, tähän rahastoon sovellettavien osarahoitusosuuksien mukaisesti.

(10)

On tärkeää varmistaa, että riskinhallintainvestointeja edistettäessä otetaan huomioon alueellisen, rajat ylittävän ja valtioiden välisen tason erityisriskit.

(11)

Olisi varmistettava, että koheesiorahastosta, EAKR:stä, Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteesta ja Verkkojen Eurooppa -välineestä tuetut toimet täydentävät toisiaan ja tuottavat synergiaetuja, jotta vältetään toimien päällekkäisyys ja taataan, että erityyppiset infrastruktuurit kytkeytyvät toisiinsa parhaalla mahdollisella tavalla paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla koko unionissa.

(12)

Jotta voidaan ottaa huomioon koheesiorahaston erityistarpeet sekä älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun tähtäävä unionin strategia, on tarpeen määrittää kunkin asetuksessa (EU) N:o 1303/2013 säädetyn temaattisen tavoitteen osalta 'investointiprioriteetteina' toimet, jotka toteutetaan nimenomaisesti koheesiorahastosta. Näissä investointiprioriteeteissa olisi esitettävä yksityiskohtaiset tavoitteet, jotka eivät ole toisiaan poissulkevia ja joiden saavuttamiseen koheesiorahasto osaltaan vaikuttaa. Tällaisten investointiprioriteettien olisi muodostettava perusta toimenpideohjelmien sellaisten erityistavoitteiden määrittelylle, joissa otetaan huomioon ohjelma-alueen tarpeet ja ominaispiirteet. Joustavuuden lisäämiseksi ja hallinnollisen taakan keventämiseksi yhteisen täytäntöönpanon avulla olisi EAKR:n ja koheesiorahaston vastaavien temaattisten tavoitteiden mukaiset investointiprioriteetit yhtenäistettävä.

(13)

Tämän asetuksen liitteessä olisi vahvistettava yhteiset tuotosindikaattorit, joilla arvioidaan toimenpideohjelmien täytäntöönpanon kokonaisedistystä unionin tasolla. Näiden indikaattorien olisi vastattava tämän asetuksen ja asetuksen (EU) N:o 1303/2013 asiaa koskevien säännösten mukaisesti tuettavaa investointiprioriteettia ja tuettavan toimenpiteen tyyppiä. Näitä yhteisiä tuotosindikaattoreita olisi täydennettävä ohjelmakohtaisilla tulosindikaattoreilla ja soveltuvin osin ohjelmakohtaisilla tuotosindikaattoreilla.

(14)

Tämän asetuksen tiettyjen, muiden kuin sen keskeisten osien muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tämän asetuksen liitteessä I vahvistetun yhteisten tuotosindikaattoreiden luettelon muuttamista. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(15)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on unionin taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lujittaminen kestävän kehityksen edistämiseksi, vaan se voidaan eri alueiden välisten kehityserojen sekä muita heikommassa asemassa olevien alueiden jälkeenjääneisyyden sekä jäsenvaltioiden ja alueiden rahoitusvarojen rajallisuuden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(16)

Koska tällä asetuksella korvataan neuvoston asetus (EY) N:o 1084/2006 (7), tuo asetus olisi kumottava. Tämä asetus ei kuitenkaan saisi vaikuttaa sellaisen tuen jatkamiseen tai muuttamiseen, jonka komissio on hyväksynyt asetuksen (EY) N:o 1084/2006 tai muun, 31 päivänä joulukuuta 2013 asianomaiseen tukeen sovellettavan lainsäädännön perusteella. Mainittua asetusta tai muuta tuollaista sovellettavaa lainsäädäntöä olisi siten 31 päivän joulukuuta 2013 jälkeen sovellettava edelleen kyseiseen tukeen tai kyseisiin hankkeisiin niiden päättymiseen saakka. Asetuksen (EY) N:o 1084/2006 mukaisesti tehtyjen tai hyväksyttyjen tukihakemusten olisi pysyttävä voimassa.

(17)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden ripeän soveltamisen varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Koheesiorahaston perustaminen ja kohde

1.   Perustetaan koheesiorahasto, jonka tarkoituksena on unionin taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lujittaminen kestävän kehityksen edistämiseksi.

2.   Tässä asetuksessa vahvistetaan koheesiorahaston tehtävät ja koheesiorahastosta asetuksen (EU) N:o 1303/2013 89 artiklassa tarkoitettuun Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteeseen osoitetun tuen laajuus.

2 artikla

Koheesiorahaston tuen laajuus

1.   Koheesiorahastosta tuetaan seuraavia kohteita siten, että varmistetaan asianmukainen tasapaino ja otetaan huomioon kunkin jäsenvaltion erityiset investointi- ja infrastruktuuritarpeet:

a)

ympäristöinvestoinnit, myös kestävään kehitykseen ja energiaan liittyvillä aloilla, joilla on nähtävissä ympäristöhyötyjä;

b)

Euroopan laajuiset liikenneverkot (TEN-T), asetuksen (EU) N:o 1315/2013 nojalla hyväksyttyjen suuntaviivojen mukaisesti;

c)

tekninen tuki.

2.   Koheesiorahastosta ei tueta

a)

ydinvoimaloiden käytöstä poistoa tai rakentamista;

b)

investointeja direktiivin 2003/87/EY liitteessä I luetelluista toiminnoista aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiseksi;

c)

asuntoinvestointeja, elleivät ne liity energiatehokkuuden ja uusiutuvien energiamuotojen käytön edistämiseen;

d)

tupakan ja tupakkatuotteiden valmistusta, jalostusta ja markkinointia;

e)

vaikeuksissa olevia yrityksiä sellaisina kuin ne on määritelty unionin valtiontukisäännöissä;

f)

investointeja lentoasemien infrastruktuuriin, elleivät ne liity ympäristönsuojeluun tai ellei niiden yhteydessä tehdä investointeja, jotka ovat tarpeen infrastruktuurin kielteisten ympäristövaikutusten lieventämiseksi tai vähentämiseksi.

3 artikla

Koheesiorahaston tuki Verkkojen Eurooppa -välineen soveltamisalaan kuuluville liikenneinfrastruktuurihankkeille

Koheesiorahastosta tuetaan asetuksen (EU) N:o 1316/2013 mukaisia eurooppalaista lisäarvoa tuottavia liikenneinfrastruktuurihankkeita 10 000 000 000 euron määrällä asetuksen (EU) N:o 1303/2013 92 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

4 artikla

Investointiprioriteetit

Koheesiorahastosta tuetaan seuraavia asetuksen (EU) N:o 1303/2013 9 artiklan ensimmäisessä kohdassa asetettujen temaattisten tavoitteiden mukaisia investointiprioriteetteja niiden kehittämistarpeiden ja kasvumahdollisuuksien mukaisesti, joita tarkoitetaan mainitun asetuksen 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa tarkoitetussa kumppanuussopimuksessa:

a)

vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukeminen kaikilla aloilla seuraavin keinoin:

i)

uusiutuvista lähteistä saatavan energian tuotannon ja jakelun edistäminen;

ii)

yritysten energiatehokkuuden ja uusiutuvien energiamuotojen käytön edistäminen;

iii)

energiatehokkuuden, älykkään energianhallinnan ja uusiutuvien energiamuotojen käytön tukeminen julkisissa infrastruktuureissa, myös julkisissa rakennuksissa ja asuntosektorilla;

iv)

matala- ja keskijännitetasoilla toimivien älykkäiden energianjakelujärjestelmien kehittäminen ja toteuttaminen;

v)

kaikentyyppisten alueiden, erityisesti kaupunkialueiden, vähähiilisten strategioiden edistäminen, mukaan lukien kestävän multimodaalisen kaupunkiliikenteen sekä ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta tärkeiden sopeutumistoimien edistäminen;

vi)

hyötylämmön tarpeeseen perustuvan sähkön ja lämmön tehokkaan yhteistuotannon edistäminen;

b)

ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja riskinhallinnan edistäminen seuraavin keinoin:

i)

ilmastonmuutokseen sopeutumiseen kohdennettujen investointien tukeminen, mukaan lukien ekosysteemeihin perustuvat lähestymistavat;

ii)

erityisriskeihin varautumiseksi tehtävien investointien edistäminen, katastrofitilanteisiin liittyvän selviytymis- ja palautumiskyvyn varmistaminen ja katastrofien hallintajärjestelmien kehittäminen;

c)

ympäristön laadun säilyttäminen ja suojeleminen sekä luonnonvarojen käytön tehokkuuden parantaminen seuraavin keinoin:

i)

jätesektorin investoinnit, joiden tarkoituksena on täyttää unionin ympäristölainsäädännössä asetetut vaatimukset ja vastata nämä vaatimukset ylittäviin, jäsenvaltioiden osoittamiin investointitarpeisiin;

ii)

vesisektorin investoinnit, joiden tarkoituksena on täyttää unionin ympäristölainsäädännössä asetetut vaatimukset ja vastata nämä vaatimukset ylittäviin, jäsenvaltioiden osoittamiin investointitarpeisiin;

iii)

biologisen monimuotoisuuden ja maaperän suojeleminen ja palauttaminen sekä ekosysteemipalvelujen edistäminen, myös Natura 2000:n ja vihreän infrastruktuurin avulla;

iv)

kaupunkiympäristön kehittämistoimet, joiden tarkoituksena on kaupunkiympäristön parantaminen, kaupunkien elvyttäminen, ympäristövaurioalueiden kunnostaminen ja puhdistaminen saasteista (uudistettavat alueet mukaan lukien), ilman pilaantumisen vähentäminen ja melua vähentävien toimenpiteiden edistäminen;

d)

kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä verkkoinfrastruktuureista seuraavin keinoin:

i)

multimodaaliliikennettä koskevan yhtenäisen Euroopan liikennealueen tukeminen investoinneilla Euroopan laajuisiin liikenneverkkoihin (TEN-T);

ii)

ympäristöystävällisten, myös hiljaisten, ja vähähiilisten liikennejärjestelmien kehittäminen ja parantaminen, mukaan lukien sisävesi- ja meriliikenne, satamat, multimodaaliyhteydet ja lentoasemien infrastruktuuri, kestävän alueellisen ja paikallisen liikkuvuuden edistämiseksi;

iii)

kattavien, korkealaatuisten ja yhteentoimivien rautatiejärjestelmien kehittäminen ja kunnostaminen sekä melua vähentävien toimenpiteiden edistäminen;

e)

viranomaisten ja sidosryhmien institutionaalisten valmiuksien parantaminen ja tehokkaan julkishallinnon edistäminen toimenpiteillä, joilla parannetaan institutionaalisia valmiuksia sekä koheesiorahaston täytäntöönpanoon liittyvien julkishallinnon ja julkisten palvelujen tehokkuutta.

5 artikla

Indikaattorit

1.   Tämän asetuksen liitteessä I esitettyjä yhteisiä tuotosindikaattoreita, ohjelmakohtaisia tulosindikaattoreita ja tapauksen mukaan ohjelmakohtaisia tuotosindikaattoreita käytetään asetuksen (EU) N:o 1303/2013 27 artiklan 4 kohdan ja 96 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii ja iv sekä c alakohdan ii ja iv alakohdan mukaisesti.

2.   Yhteisten ja ohjelmakohtaisten tuotosindikaattorien perustasona käytetään nollaa. Näiden indikaattorien kumulatiiviset määrälliset tavoitearvot asetetaan vuodelle 2023.

3.   Investointiprioriteetteihin liittyvien ohjelmakohtaisten tulosindikaattorien perustasot määräytyvät uusimpien käytettävissä olevien tietojen perusteella, ja tavoitteet asetetaan vuodelle 2023. Tavoitteet voidaan ilmaista määrällisesti tai laadullisesti.

4.   Siirretään komissiolle 7 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä liitteessä I esitetyn yhteisten tuotosindikaattorien luettelon muuttamiseksi, jotta sitä voidaan mukauttaa perustelluissa tapauksissa niin, että varmistetaan toimenpideohjelman täytäntöönpanon edistymisen tehokas arviointi.

6 artikla

Siirtymäsäännökset

1.   Tämä asetus ei vaikuta sellaisen tuen jatkamiseen tai muuttamiseen, mukaan lukien sen peruuttaminen kokonaan tai osittain, jonka komissio on hyväksynyt asetuksen (EY) N:o 1084/2006 tai muun, 31 päivänä joulukuuta 2013 kyseiseen tukeen sovellettavan lainsäädännön perusteella. Mainittua asetusta tai muuta tällaista sovellettavaa lainsäädäntöä sovelletaan siten edelleen kyseiseen tukeen tai kyseisiin hankkeisiin 31 päivän joulukuuta 2013 jälkeen niiden päättymiseen saakka. Tätä kohtaa sovellettaessa tuki käsittää toimintaohjelmat ja suurhankkeet.

2.   Asetuksen (EY) N:o 1084/2006 mukaisesti tehdyt tai hyväksytyt tukihakemukset pysyvät voimassa.

7 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle 21 päivästä joulukuuta 2013 alkaen ja 31 päivään joulukuuta 2020 asti 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.   Edellä olevan 5 artiklan 4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

8 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 1084/2006 1 päivästä tammikuuta 2014, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 6 artiklan soveltamista.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

9 artikla

Uudelleentarkastelu

Euroopan parlamentti ja neuvosto tarkastelevat tätä asetusta uudelleen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 177 artiklan mukaisesti.

10 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2013.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. ŠADŽIUS


(1)  EUVL C 191, 29.6.2012, s. 38.

(2)  EUVL C 225, 27.7.2012, s. 143.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013 Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (Katso tämän virallisen lehden sivu 320).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1315/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi ja päätöksen N:o 661/2010/EU kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta (EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, s. 129).

(7)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1084/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, koheesiorahaston perustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1164/94 kumoamisesta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 79).


LIITE I

KOHEESIORAHASTOA KOSKEVAT YHTEISET TUOTOSINDIKAATTORIT

 

YKSIKKÖ

NIMI

Ympäristö

Kiinteä jäte

tonnia/vuosi

Jätteiden kierrätyskapasiteetin lisäys

Vesihuolto

henkilömäärä

Parannetun vesihuollon piirissä olevan väestön lisäys

Jäteveden käsittely

asukasvastineluku

Parannetun jäteveden käsittelyn piirissä olevan väestön lisäys

Riskien ehkäisy ja -hallinta

henkilömäärä

Tulvantorjuntatoimenpiteistä hyötyvä väestö

henkilömäärä

Metsäpalojen torjuntatoimenpiteistä hyötyvä väestö

Maaperän ennallistaminen

hehtaari

Ennallistetun maaperän kokonaispinta-ala

Luonto ja biologinen monimuotoisuus

hehtaari

Suojelutason parantamiseksi tuettujen luontotyyppien pinta-ala

Energia ja ilmastonmuutos

Uusiutuvat energialähteet

megawatti

Uusiutuvien energialähteiden tuotantokapasiteetin lisäys

Energiatehokkuus

kotitaloudet

Niiden kotitalouksien määrä, joiden energiatehokkuusluokka on parantunut

kWh/vuosi

Julkisten rakennusten primäärienergian vuotuisen kulutuksen väheneminen

käyttäjät

Älykkäisiin verkkoihin liitettyjen uusien käyttäjien määrä

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

CO2-ekvivalenttitonni

Kasvihuonekaasupäästöjen arvioitu vuosittainen väheneminen

Liikenne

Rautatiet

kilometri

Uusien rautateiden kokonaispituus

 

kilometri

Uusittujen tai parannettujen rautateiden kokonaispituus

Maantiet

kilometri

Uusien rakennettujen maanteiden kokonaispituus

kilometri

Uusittujen tai parannettujen maanteiden kokonaispituus

Kaupunkiliikenne

kilometri

Uusien tai parannettujen raitiotie- ja metrolinjojen kokonaispituus

Sisävesiliikenne

kilometri

Uusien tai parannettujen sisävesiliikenneväylien kokonaispituus


LIITE II

VASTAAVUUSTAULUKKO

Asetus (EY) N:o 1084/2006

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artikla

2 artikla

3 artikla

4 artikla

3 artikla

4 artikla

5 artikla

5 artikla

6 artikla

7 artikla

6 artikla

8 artikla

7 artikla

9 artikla

8 artikla

10 artikla


Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteinen lausuma Euroopan aluekehitysrahastosta annetun asetuksen 6 artiklan, Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan asetuksen 15 artiklan ja koheesiorahastosta annetun asetuksen 4 artiklan soveltamisesta

Euroopan parlamentti ja neuvosto panevat merkille komission unionin lainsäätäjille antaman vakuutuksen siitä, että EAKR-asetuksen, Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan asetuksen ja koheesiorahastoasetuksen liitteeseen sisällytettävät yhteiset tuotosindikaattorit perustuvat pitkäaikaiseen valmisteluprosessiin, johon osallistui komission ja jäsenvaltioiden arvioinnista vastaavia asiantuntijoita, ja että niiden odotetaan periaatteessa pysyvän muuttumattomina.


Top