EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01997R0338-20200101

Consolidated text: Rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/338/2020-01-01

01997R0338 — SV — 01.01.2020 — 021.002


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 338/97

av den 9 december 1996

om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem

(EGT L 061 3.3.1997, s. 1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

 M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 938/97 av den 26 maj 1997

  L 140

1

30.5.1997

 M2

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2307/97 av den 18 november 1997

  L 325

1

27.11.1997

 M3

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2214/98 av den 15 oktober 1998

  L 279

3

16.10.1998

 M4

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1476/1999 av den 6 juli 1999

  L 171

5

7.7.1999

 M5

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2724/2000 av den 30 november 2000

  L 320

1

18.12.2000

 M6

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1579/2001 av den 1 augusti 2001

  L 209

14

2.8.2001

 M7

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2476/2001 av den 17 december 2001

  L 334

3

18.12.2001

 M8

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1497/2003 av den 18 augusti 2003

  L 215

3

27.8.2003

►M9

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1882/2003 av den 29 september 2003

  L 284

1

31.10.2003

 M10

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 834/2004 av den 28 april 2004

  L 127

40

29.4.2004

 M11

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG)nr 1332/2005 av den 9 augusti 2005

  L 215

1

19.8.2005

 M12

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 318/2008 av den 31 mars 2008

  L 95

3

8.4.2008

 M13

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 407/2009 av den 14 maj 2009

  L 123

3

19.5.2009

►M14

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 398/2009 av den 23 april 2009

  L 126

5

21.5.2009

 M15

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 709/2010 av den 22 juli 2010

  L 212

1

12.8.2010

 M16

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 101/2012 av den 6 februari 2012

  L 39

133

11.2.2012

 M17

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1158/2012 av den 27 november 2012

  L 339

1

12.12.2012

 M18

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 750/2013 av den 29 juli 2013

  L 212

1

7.8.2013

 M19

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1320/2014 av den 1 december 2014

  L 361

1

17.12.2014

 M20

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/2029 av den 10 november 2016

  L 316

1

23.11.2016

 M21

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/128 av den 20 januari 2017

  L 21

1

26.1.2017

 M22

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/160 av den 20 januari 2017

  L 27

1

1.2.2017

►M23

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/1010 av den 5 juni 2019

  L 170

115

25.6.2019

►M24

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2019/2117 av den 29 november 2019

  L 320

13

11.12.2019


Rättad genom:

 C1

Rättelse, EGT L 100, 17.4.1997, s.  72  (338/1997)

►C2

Rättelse, EGT L 298, 1.11.1997, s.  70  (338/1997)

 C3

Rättelse, EGT L 234, 4.9.2010, s.  17 (709/2010)

 C4

Rättelse, EGT L 023, 28.1.2017, s.  123 (2017/128)

►C5

Rättelse, EGT L 220, 23.8.2019, s.  28  (338/1997)

►C6

Rättelse, EGT L 330, 20.12.2019, s.  104 (2019/2117)
▼B

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 338/97

av den 9 december 1996

om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med demArtikel 1

Syfte

Syftet med denna förordning är att skydda arter av vilda djur och växter och säkerställa deras bevarande genom kontroll av handeln med dem, i enlighet med de bestämmelser som fastställs i följande artiklar.

Denna förordning skall tillämpas under iakttagande av de mål, principer och bestämmelser som återfinns i den konvention som definieras i artikel 2.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

a) 

kommittén: den kommitté för handel med vilda djur och växter som upprättas i enlighet med artikel 18,

b) 

konventionen: konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES),

c) 

ursprungsland: det land i vilket ett exemplar har fångats eller tagits från sin naturliga miljö, uppfötts i fångenskap eller förökats artificiellt,

d) 

anmälan om import: anmälan från importören, dennes ombud eller företrädare, vid tiden för införsel till gemenskapen av ett exemplar av en art som upptagits i bilaga C eller D i denna förordning, på en blankett som föreskrivs av kommissionen enligt förfarandet i artikel 18,

e) 

införsel från havet: direkt införande till gemenskapen av varje exemplar som tagits från en marin miljö som inte faller under någon stats jurisdiktion, inklusive luftrummet ovanför havet samt havsbottnen,

f) 

utfärdande: genomförandet av alla de förfaranden som är nödvändiga för förberedelse och godkännande av ett tillstånd eller ett intyg och utlämnande av detta till den sökande,

g) 

administrativ myndighet: en administrativ nationell myndighet som i en medlemsstat utses i enlighet med artikel 13.1 a eller, om det är fråga om ett tredje land som är konventionsslutande part, i enlighet med artikel IX i konventionen,

h) 

bestämmelsemedlemsstat: den bestämmelsemedlemsstat som nämns i dokumentet för export eller reexport av ett exemplar, och om det är fråga om införsel från havet, den medlemsstat som ett exemplars bestämmelseort ligger i,

i) 

saluförande: saluförandet av och varje handling som rimligtvis kan tolkas som saluförande, inklusive annonsering av försäljning och anstiftan av sådan annonsering samt inbjudan till förhandlingar,

j) 

personliga tillhörigheter eller tillhörigheter som ingår i hushåll: döda exemplar, delar av eller derivat av exemplar som tillhör en privatperson och utgör en del eller kommer att utgöra en del av vederbörandes normala egendom och tillhörigheter,

k) 

bestämmelseort: den plats där exemplaren, efter införsel till gemenskapen, normalt skall förvaras; för levande exemplar handlar det om den första plats där exemplaren avses att förvaras efter eventuell karantän eller period av isolering för hälsoundersökningar och kontroller,

l) 

population: en grupp av individer som är biologiskt eller geografiskt åtskild från andra sådana grupper,

m) 

huvudsakligen kommersiella ändamål: alla ändamål beträffande vilka icke-kommersiella aspekter inte klart överväger,

n) 

reexport från gemenskapen: export från gemenskapen av varje exemplar som tidigare införts,

o) 

återinförande till gemenskapen: införsel till gemenskapen av varje exemplar som tidigare exporterats eller reexporterats,

p) 

försäljning: varje form av försäljning. I denna förordning likställs uthyrning, byte eller utbyte med försäljning, och likvärdiga uttryck skall tolkas på samma sätt,

q) 

vetenskaplig myndighet: en vetenskaplig myndighet som skall utses av en medlemsstat i enlighet med bestämmelserna i artikel 13.1 b eller, när det gäller ett tredje land som är konventionsslutande part, i enlighet med artikel IX i konventionen,

r) 

grupp för vetenskapliga undersökningar: det rådgivande organ som skall upprättas i enlighet med artikel 17,

s) 

art: en art, en underart eller någon av deras populationer,

t) 

►C5  exemplar: varje levande eller dött djur eller levande eller död växt av de arter som upptagits i bilagorna A–D, eller varje del eller derivat därav, som ingår i andra varor eller inte, och varje annan vara beträffande vilken det av medföljande dokument, förpackningen, märkningen eller etiketten eller av någon annan omständighet framstår som att det är fråga om delar eller derivat av djur eller växter av dessa arter, ◄ utom om dessa delar eller produkter särskilt har undantagits från tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning eller bestämmelserna i den bilaga där den berörda arten har upptagits genom en hänvisning till detta i de berörda bilagorna.

Som exemplar betraktas ett exemplar av en art som upptagits i bilagorna A—D om exemplaret är ett djur eller en växt eller utgör en del av eller ett derivat av ett djur eller en växt och vars åtminstone ena ”förälder” tillhör en art som upptagits i bilagorna. Om ”föräldrarna” upptagits i olika bilagor, eller om bara den ena arten upptagits i en bilaga, skall bestämmelserna i den mest restriktiva bilagan tillämpas. När det är fråga om hybridväxter skall, om den ena ”föräldern” upptagits i bilaga A, bestämmelserna i den mest restriktiva bilagan tillämpas endast om detta särskilt angivits vid artnamnet i bilagan.

u) 

handel: införsel till gemenskapen, inklusive införsel från havet, export och reexport från gemenskapen, och användning, omflyttning och överlåtelse inom gemenskapens utbredningsområde, inklusive inom en medlemsstat, av de arter som omfattas av bestämmelserna i denna förordning,

v) 

transitering: transport av exemplar mellan två punkter belägna utanför gemenskapen, genom gemenskapens territorium till en angiven mottagare, där de enda avbrotten i förflyttningen är de som förorsakas av sådana åtgärder som är nödvändiga vid detta slag av transport,

w) 

bearbetade exemplar som förvärvats för mer än femtio år sedan: exemplar vilkas obearbetade naturliga utseende på ett påtagligt sätt har förändrats för att utgöra smycken, prydnads-, konst- eller nyttoföremål, eller musikinstrument, mer än femtio år innan denna förordning trädde i kraft och för vilka den administrativa myndigheten i medlemsstaten i fråga har kunnat försäkra sig om att de förvärvats under sådana villkor. Sådana exemplar kan emellertid bara anses som bearbetade exemplar om de utan tvekan hör till någon av de nämnda kategorierna och kan användas utan att skulpteras, bearbetas eller förändras ytterligare,

x) 

kontroll vid införande, export, reexport och transitering: den kontroll av intyg, tillstånd och anmälningar som föreskrivs i denna förordning och — när gemenskapsbestämmelserna så föreskriver eller, i annat fall, beträffande ett lämpligt urval av försändelserna — undersökningen av exemplar, som när så är lämpligt kombineras med provtagning för analys eller en fördjupad kontroll.

Artikel 3

Tillämpningsområde

1.  Bilaga A innehåller

a) 

de arter som upptagits i bilaga I till konventionen och beträffande vilka medlemsstaterna inte har avgivit någon reservation,

b) 

varje art,

i) 

som är eller kan bli föremål för efterfrågan för användning inom gemenskapen eller för den internationella handeln och som antingen hotas av utrotning eller är så sällsynt att all handel, även i lägsta tänkbara omfattning, skulle äventyra artens överlevnad,

eller

ii) 

som tillhör ett släkte beträffande vilket de flesta av arterna, eller som utgör en art beträffande vilken de flesta underarterna, upptagits i bilaga A i enlighet med de kriterier som fastställs under punkterna a eller b i och beträffande vilka upptagandet i bilagan är nödvändigt för att garantera ett effektivt skydd av dessa taxa.

2.  Bilaga B innehåller

a) 

de arter som upptagits i bilaga II till konventionen, förutom de som upptagits i bilaga A, och för vilka medlemsstaterna inte har avgivit någon reservation,

b) 

de arter som upptagits i bilaga I till konventionen och som har blivit föremål för en reservation,

c) 

varje annan art som inte upptagits i bilagorna I och II till konventionen

i) 

som är föremål för internationell handel av sådan omfattning att den kan äventyra

— 
dess överlevnad eller överlevnaden av populationer i vissa länder, eller
— 
bevarandet av den totala populationen på en nivå som överensstämmer med dess roll i de ekosystem den tillhör,

eller

ii) 

där det för att kunna garantera en effektiv kontroll av handeln med exemplar av sådana arter är nödvändigt att den återfinns i bilagan på grund av likheten med andra arter som är upptagna i bilagorna A och B,

d) 

arter beträffande vilka det har fastställts att införandet av levande exemplar till gemenskapens naturliga miljö utgör ett ekologiskt hot mot gemenskapens inhemska arter av vilda djur och växter.

3.  Bilaga C innehåller

a) 

arter som upptagits i bilaga III till konventionen, förutom de som återfinns i bilaga A eller B, och för vilka medlemsstaterna inte har avgett någon reservation,

b) 

arter som upptagits i bilaga II till konventionen och som har blivit föremål för en reservation.

4.  Bilaga D innehåller

a) 

arter som inte upptagits i bilagorna A—C och som importeras till gemenskapen i sådan omfattning att övervakning är befogad,

b) 

arter som upptagits i bilaga III till konventionen och som har blivit föremål för en reservation.

5.  När bevarandestatusen för arter som omfattas av denna förordning gör det berättigat att låta dem upptas i någon av bilagorna till konventionen, skall medlemsstaterna bidra till de nödvändiga ändringarna.

Artikel 4

Införsel i gemenskapen

1.  Införsel till gemenskapen av exemplar av arter som upptagits i bilaga A får ske under förutsättning att de nödvändiga kontrollerna har genomförts och att ett av en administrativ myndighet i bestämmelsemedlemsstaten utfärdat importtillstånd dessförinnan har uppvisats vid det tullkontor vid gränsen där införseln skall göras.

Importtillståndet får endast utfärdas om det inte strider mot de restriktioner som fastställts i enlighet med punkt 6 och om följande villkor är uppfyllda:

a) 

den behöriga vetenskapliga myndigheten skall, med beaktande av yttranden från gruppen för vetenskapliga undersökningar, ha uttalat att införsel till gemenskapen

i) 

inte försämrar artens bevarandestatus eller minskar utbredningsområdet för den berörda populationen,

ii) 

genomförs:

— 
för något av de ändamål som anges i artikel 8.3 e, f och g, eller
— 
i andra syften som inte hotar den berörda artens överlevnad,
b) 
i) 

sökanden kan förete skriftlig bevisning för att exemplaren har förvärvats i enlighet med lagstiftningen om skyddet av den berörda arten vilket, när det gäller import från tredje land av exemplar av en art som upptagits i bilagorna till konventionen, skall vara ett exporttillstånd eller ett intyg för reexport, eller en kopia av ett sådant tillstånd eller intyg, utfärdat i enlighet med konventionen av en behörig myndighet i det exporterande eller reexporterande landet,

ii) 

för utfärdandet av ett importtillstånd för de arter som upptagits i bilaga A i enlighet med bestämmelserna i artikel 3.1 a, krävs det dock inte att sådan skriftlig bevisning företes men originalet till importtillstånd av denna typ skall inte lämnas ut av myndigheterna förrän sökanden har uppvisat ett exporttillstånd eller ett intyg för reexport,

c) 

den behöriga vetenskapliga myndigheten är övertygad om att den planerade förvaringsplatsen för ett levande exemplar på bestämmelseorten är lämpligt utrustad, så att exemplaret kan skyddas och vårdas på ett riktigt sätt,

d) 

den administrativa myndigheten är övertygad om att exemplaret inte kommer att användas för huvudsakligen kommersiella ändamål,

e) 

den administrativa myndigheten, efter att ha konsulterat den behöriga vetenskapliga myndigheten, är övertygad om att inga andra faktorer med inverkan på artens bevarande talar emot utfärdandet av importtillståndet, och

f) 

när det gäller införsel från havet, den administrativa myndigheten är övertygad om att alla levande exemplar kommer att förberedas för transport och behandlas på ett sådant sätt att riskerna för skada, sjukdom eller grym behandling minimeras.

2.  Införsel till gemenskapen av exemplar av arter som upptagits i bilaga B får ske under förutsättning att de nödvändiga kontrollerna har genomförts och att ett av en administrativ myndighet i bestämmelsemedlemsstaten utfärdat importtillstånd dessförinnan uppvisats vid det tullkontor vid gränsen där införseln skall göras.

Importtillståndet får endast utfärdas om detta inte strider mot de restriktioner som fastställs enligt punkt 6 och när

a) 

den behöriga vetenskapliga myndigheten, efter att ha granskat tillgängliga uppgifter och med beaktande av yttranden från gruppen för vetenskapliga undersökningar, anser att införsel till gemenskapen inte skulle försämra artens bevarandestatus, eller minska omfattningen av utbredningsområdet för den berörda populationen av arten, med hänsyn tagen till nuvarande eller förväntad omfattning av handeln. Yttrandet gäller även för de senare importerna så länge de ovan nämnda förhållandena inte ändras i påtaglig omfattning,

b) 

sökanden lägger fram skriftlig bevisning för att förvaringsplatsen på bestämmelseorten är lämpligt utrustad så att ett levande exemplar kan skyddas och vårdas på ett riktigt sätt,

c) 

de villkor som anges i punkt 1 b, i, e och f uppfylls.

3.  Införsel till gemenskapen av exemplar av arter som upptagits i bilaga C får ske under förutsättning att de nödvändiga kontrollerna har genomförts och att en anmälan om import dessförinnan har uppvisats vid det tullkontor vid gränsen där införseln skall göras och

a) 

när det gäller export från ett land som nämns i samband med den berörda arten i bilaga C, sökanden lägger fram skriftlig bevisning, i form av ett exporttillstånd som utfärdats av en behörig myndighet i det landet i enlighet med konventionen, för att exemplaren har förvärvats i enlighet med den nationella lagstiftningen om skydd av den berörda arten, eller

b) 

när det gäller export från ett land som inte nämns i samband med den berörda arten i bilaga C eller reexport från vilket land som helst, sökanden visar upp ett exporttillstånd, ett intyg för reexport eller ett ursprungsintyg som utfärdats av en behörig myndighet i export- eller reexportlandet i enlighet med konventionen.

4.  Införsel till gemenskapen av exemplar av arter som upptagits i bilaga D till denna förordning får ske under förutsättning att de nödvändiga kontrollerna har genomförts och att en anmälan om import dessförinnan har uppvisats vid det tullkontor vid gränsen där införseln skall göras.

5.  De villkor för utfärdande av ett importtillstånd som anges i punkt 1 a och d och punkt 2 a, b och c är inte tillämpliga på exemplar för vilka sökanden företer skriftlig bevisning för att

a) 

exemplaren tidigare lagligen har införts till eller förvärvats från gemenskapen och att de återinförs till gemenskapen obearbetade eller bearbetade, eller

b) 

att det rör sig om bearbetade exemplar som har förvärvats för mer än femtio år sedan.

▼M14

6.  För införsel till gemenskapen kan kommissionen efter samråd med de berörda ursprungsländerna, i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 18.2 och med beaktande av alla yttranden från gruppen för vetenskapliga undersökningar, fastställa allmänna restriktioner, eller restriktioner som enbart gäller för vissa ursprungsländer,

▼B

a) 

avseende exemplar av arter som upptagits i bilaga A på grundval av de villkor som fastställs i punkt 1 a i, eller e,

b) 

avseende exemplar av arter som upptagits i bilaga B på grundval av de villkor som fastställs i punkt 1 e eller i punkt 2 a, samt

c) 

avseende levande exemplar av arter som upptagits i bilaga B beträffande vilka dödligheten under transport är hög eller beträffande vilka det har konstaterats att det är osannolikt att de kommer att överleva i fångenskap under en avsevärd del av sin möjliga livstid, eller

d) 

avseende levande exemplar av arter beträffande vilka det har konstaterats att deras införande i gemenskapens naturliga miljö utgör ett ekologiskt hot mot de inhemska vilda arterna av djur och växter i gemenskapen.

Var tredje månad skall förteckningen över eventuella beslut offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

▼M14

7.  När särskild omlastning vid sjö-, luft- eller järnvägstransport sker efter införseln till gemenskapen, får undantag från kravet att genomföra kontroller och uppvisa importdokument för tullkontoret vid gränsen där införseln görs i enlighet med vad som föreskrivs i punkterna 1–4, medges av kommissionen för att göra det möjligt att genomföra kontrollerna och visa upp dokumenten vid ett annat tullkontor, som utses i enlighet med artikel 12.1.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.

▼B

Artikel 5

Export eller reexport från gemenskapen

1.  Export eller reexport från gemenskapen av exemplar av arter som upptagits i bilaga A till denna förordning får ske under förutsättning att de nödvändiga kontrollerna genomförts och att ett av en administrativ myndighet i den medlemsstat där exemplaret befinner sig utfärdat exporttillstånd eller intyg om reexport har uppvisats vid det tullkontor där exportformaliteterna fullgörs.

2.  Ett exporttillstånd för exemplar av de arter som upptagits i bilaga A får bara utfärdas om följande villkor är uppfyllda:

a) 

Den behöriga vetenskapliga myndigheten skall ha avgett ett skriftligt yttrande om att infångandet eller insamlandet av exemplar eller export av dem inte försämrar artens bevarandestatus eller minskar omfattningen av utbredningsområdet för populationen av arten.

b) 

Sökanden skall lägga fram skriftlig bevisning för att exemplaren har förvärvats i enlighet med gällande lagstiftning om skydd av den ifrågavarande arten. När ansökan görs till någon annan medlemsstat än ursprungsstaten, skall den skriftliga bevisningen bestå av ett intyg om att exemplaret har tagits från sin naturliga miljö, i enlighet med gällande lagstiftning på dess territorium.

c) 

Den administrativa myndigheten skall vara övertygad om att

i) 

varje levande exemplar kommer att förberedas för transport och transporteras på ett sådant sätt att riskerna för skador, sjukdom eller grym behandling minimeras och

ii) 
— 
att exemplar av arter som inte förtecknas i bilaga I till konventionen inte kommer att användas för huvudsakligen kommersiella ändamål, eller
— 
att när det är fråga om export av exemplar av arter som anges i artikel 3.1 a i denna förordning, till en stat som är part till konventionen, ett importtillstånd har utfärdats,

och

d) 

Den administrativa myndigheten i medlemsstaten skall, efter samråd med den behöriga vetenskapliga myndigheten, vara övertygad om att inga andra faktorer som påverkar artens bevarandestatus talar mot ett utfärdande av exporttillstånd.

3.  Ett intyg för reexport kan bara utfärdas om de villkor som anges i punkt 2 c och d är uppfyllda och sökanden företer skriftlig bevisning för att exemplaren

a) 

har införts till gemenskapen i enlighet med bestämmelserna i denna förordning, eller

b) 

om de har införts till gemenskapen före denna förordnings ikraftträdande, att de har införts i enlighet med bestämmelserna i förordning (EEG) nr 3626/82, eller

c) 

om de har införts till gemenskapen före 1984, att de har släppts ut på den internationella marknaden i enlighet med bestämmelserna i konventionen, eller

d) 

har införts på ett lagligt sätt till en medlemsstat innan bestämmelserna i de förordningar som åsyftas i a och b eller i konventionen blev tillämpliga för dessa exemplar eller i den berörda medlemsstaten.

4.  Export eller reexport från gemenskapen av exemplar som upptagits i bilagorna B och C till denna förordning får ske under förutsättning att de nödvändiga kontrollerna genomförts och att ett av en administrativ myndighet i den medlemsstat där exemplaret befinner sig utfärdat exporttillstånd eller intyg om reexport har uppvisats vid det tullkontor där exportformaliteterna fullgörs.

Ett exporttillstånd kan bara utfärdas om de villkor som anges i punkt 2 a, b, c i och d är uppfyllda.

Ett intyg för reexport får bara utfärdas om de villkor som anges i punkt 2 c i och d och i punkt 3 a till d är uppfyllda.

▼M14

5.  När en begäran om intyg för reexport rör exemplar som införts i gemenskapen med hjälp av ett importtillstånd som utfärdats i en annan medlemsstat, ska den administrativa myndigheten först samråda med den administrativa myndighet som har utfärdat importtillståndet. Kommissionen ska besluta om samrådsförfarandet och de fall i vilka samråd är nödvändigt. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.

▼B

6.  De villkor för utfärdande av ett exporttillstånd eller ett intyg om reexport som anges i punkt 2 a, och c ii gäller inte

i) 

bearbetade exemplar som har förvärvats för mer än femtio år sedan, eller

ii) 

döda exemplar, delar av och derivat av exemplar för vilka sökanden kan förete skriftlig bevisning för att de lagligen har förvärvats innan bestämmelserna i denna förordning eller i förordning (EEG) nr 3626/82 eller konventionen blev tillämpliga på dem.

7.  

a) 

Den behöriga vetenskapliga myndigheten i varje medlemsstat övervakar utfärdandet av exporttillstånd i medlemsstaten för exemplar av arter som upptagits i bilaga B och faktisk export av sådana exemplar. När en sådan vetenskaplig myndighet anser att export av exemplar av någon av dessa arter bör begränsas för att arten i hela dess utbredningsområde skall kunna bevaras på en nivå som överensstämmer med dess roll i de ekosystem den tillhör och som ligger väl över den nivå vid vilken arten skulle behöva överföras till bilaga A enligt artikel 3.1 a eller b i, skall den skriftligen informera den behöriga administrativa myndigheten om lämpliga åtgärder för att begränsa utfärdandet av exporttillstånd för exemplar av arten

▼M14

b) 

När en administrativ myndighet informeras om åtgärderna enligt a ska den informera kommissionen och översända kommentarer som, när det är lämpligt, förordar restriktioner för exporten av de berörda arterna i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 18.2.

▼B

Artikel 6

Avslag på ansökan om de tillstånd och intyg som anges i artiklarna 4, 5 och 10

1.  När en medlemsstat avslår en ansökan om tillstånd eller intyg och fråga är om ett fall som är betydelsefullt i förhållande till syftet med denna förordning, skall den omedelbart informera kommissionen om avslaget med angivande av skälen härför.

2.  Kommissionen skall till andra medlemsstater översända den information som den har mottagit enligt punkt 1 för att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna förordning.

3.  När en ansökan om tillstånd eller intyg rör exemplar för vilka en dylik begäran tidigare har avslagits, skall sökanden informera den behöriga myndighet till vilken ansökan ställs om det tidigare avslaget.

4.  

a) 

Medlemsstaterna skall respektera de avslag som görs av behöriga myndigheter i andra medlemsstater, när avslagen grundas på bestämmelserna i denna förordning

b) 

Denna bestämmelse skall dock inte tillämpas när omständigheterna har förändrats väsentligt eller när nya uppgifter till stöd för ansökan har blivit tillgängliga. När sådana omständigheter föreligger skall, om en administrativ myndighet utfärdar ett tillstånd eller ett intyg, myndigheten informera kommissionen om detta och om skälen till utfärdandet.

Artikel 7

Undantag

1.  Exemplar som fötts och fötts upp i fångenskap eller förökats artificiellt

a) 

Med undantag för fall då bestämmelserna i artikel 8 är tillämpliga skall exemplar av de arter som upptagits i bilaga A som har fötts och uppfötts i fångenskap eller förökats artificiellt behandlas i enlighet med de bestämmelser som är tillämpliga på exemplar av arter som upptagits i bilaga B.

b) 

När det gäller växter som har förökats artificiellt kan undantag göras från bestämmelserna i artiklarna 4 och 5 under särskilda av kommissionen fastställda förutsättningar som rör

i) 

användningen av fytosanitära intyg,

ii) 

den handel som bedrivs av registrerade kommersiella handelsföretag och de vetenskapliga institutioner som anges i punkt 4 i denna artikel, och

iii) 

handeln med hybrider.

▼M14

c) 

De kriterier som ska användas för att avgöra om ett exemplar har fötts och fötts upp i fångenskap eller förökats artificiellt och huruvida det har varit i kommersiellt syfte eller inte, liksom de särskilda villkor som anges i b, ska fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.

▼B

2.  Transitering

a) 

Trots vad som sägs i artikel 4 krävs det inte att de föreskrivna kontrollerna och de föreskrivna tillstånden, intygen och anmälningarna uppvisas för och kontrolleras vid tullkontoret vid gränsen där införsel skall göras när det är fråga om exemplar som transiteras genom gemenskapen.

b) 

När det gäller de arter som har upptagits i bilagorna i enlighet med artikel 3.1 och 3.2 a och b, skall det undantag som anges i a gälla endast då ett sådant giltigt dokument för export eller reexport som föreskrivs i konventionen, som avser medföljande exemplar och i vilket bestämmelseorten anges, har utfärdats av behöriga myndigheter i det tredje land som är export- eller reexportland.

▼M14

c) 

Om ett dokument som avses i led b inte utfärdats före exporten eller reexporten, ska exemplaret beslagtas och, när så är lämpligt, förverkas, om inte dokumentet läggs fram i efterhand på de villkor som ska fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.

3.  Personliga tillhörigheter eller hushållsföremål

Trots vad som sägs i artiklarna 4 och 5, ska de bestämmelserna inte tillämpas på döda exemplar eller på delar eller derivat av exemplar av arter som upptagits i bilagorna A–D, när det handlar om personliga tillhörigheter eller hushållsföremål som införts till gemenskapen eller exporterats eller reexporterats från gemenskapen i enlighet med de bestämmelser som ska fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.

4.  Forskningsinstitutioner

De dokument som anges i artiklarna 4, 5, 8 och 9 är inte nödvändiga när det rör sig om icke-kommersiella lån, gåvor eller donationer och utbyte mellan forskare och forskningsinstitutioner som registrerats av de administrativa myndigheterna i de stater där de finns, av herbarieexemplar eller andra konserverade, torkade eller inkapslade museiexemplar och levande växter som försetts med en sådan etikett vars förlaga bestämts i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 18.2, eller en liknande etikett som är utfärdad eller godkänd av en administrativ myndighet i ett tredje land.

▼B

Artikel 8

Bestämmelser rörande kontrollen av kommersiella aktiviteter

1.  Det är förbjudet att köpa, att erbjuda sig att köpa, att förvärva för kommersiella ändamål, att för kommersiella ändamål för allmänheten förevisa, att använda i vinstsyfte och att försälja, att inneha för försäljning, att saluföra eller att för försäljning transportera exemplar av de arter som upptagits i bilaga A.

2.  Medlemsstaterna kan förbjuda innehav av exemplar särskilt vad gäller levande djur av de arter som anges i bilaga A.

3.  I enlighet med kraven i annan gemenskapslagstiftning kan undantag från de förbud som anges i punkt 1 i enskilda fall medges under förutsättning att ett intyg om detta utfärdas av den administrativa myndigheten i den medlemsstat där exemplaren finns då exemplaren

a) 

har förvärvats i eller införts till gemenskapen innan bestämmelserna om de arter som finns upptagna i bilaga I till konventionen, i bilaga C 1 till förordning (EEG) nr 3626/82 eller i bilaga A till denna förordning, blev tillämpliga på exemplaren ifråga, eller

b) 

är bearbetade exemplar som förvärvats för mer än femtio år sedan, eller

c) 

har införts i gemenskapen i enlighet med bestämmelserna i denna förordning och är avsedda att användas på ett sätt som inte hotar artens överlevnad, eller

d) 

är av en djurart och är exemplar som fötts och fötts upp i fångenskap eller är av en växtart och är exemplar som förökats artificiellt, eller en del eller ett derivat av ett sådant djur eller en sådan växt, eller

e) 

är nödvändiga, under exceptionella omständigheter, för den vetenskapliga utvecklingen eller för viktiga biomedicinska ändamål, med hänsyn tagen till bestämmelserna i direktiv 86/609/EEG av den 24 november 1986 om tillämpning av medlemsstaternas lagar och bestämmelser om skydd av djur som används för experimentella och andra vetenskapliga syften ( 1 ), när det är visat att den ifrågavarande arten är den enda som är lämplig för detta syfte och det inte finns exemplar av denna art som fötts eller fötts upp i fångenskap, eller

f) 

som är avsedda för avel eller förökning och på så sätt kan bidra till att bevara de berörda arterna, eller

g) 

som är avsedda för forskning eller undervisning som syftar till att skydda eller bevara arten, eller

h) 

har sitt ursprung i en medlemsstat och har tagits ur sin naturliga miljö i enlighet med gällande lagstiftning i den medlemsstaten.

▼M14

4.  Kommissionen får fastställa allmänna undantag från de förbud som anges i punkt 1, på grundval av vad som föreskrivs i punkt 3, liksom allmänna undantag för de arter som upptagits i bilaga A, i enlighet med bestämmelserna i artikel 3.1 b ii. Alla sådana undantag måste vara i överensstämmelse med kraven i annan gemenskapslagstiftning om bevarande av vilda djur och växter. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.

▼B

5.  De förbud som anges i punkt 1 skall också tillämpas på exemplar av de arter som upptagits i bilaga B, utom då den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten har övertygats om att exemplaren har förvärvats och, om de har sitt ursprung utanför gemenskapen, att de har införts i enlighet med gällande lagstiftning för bevarande av vilda djur och växter.

6.  De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna har rätt att sälja de exemplar som upptagits i bilagorna B—D och som har förverkats med stöd av denna förordning, under förutsättning att exemplaren inte på detta sätt direkt återställs till den fysiska eller juridiska person från vilken de förklarades förverkade, eller som deltog i överträdelsen. Dessa exemplar får då behandlas som om de hade förvärvats lagligen.

Artikel 9

Förflyttning av levande exemplar

1.  Varje förflyttning inom gemenskapen av ett levande exemplar av en art som upptagits i bilaga A från den plats som anges på importtillståndet eller i något intyg som utfärdats i enlighet med denna förordning, måste föregås av ett godkännande från en administrativ myndighet i den medlemsstat där exemplaret befinner sig. I andra fall av förflyttning skall den person som ansvarar för förflyttningen vid behov kunna förete bevis på exemplarets lagliga ursprung.

2.  Ett sådant godkännande

a) 

kan bara ges om den behöriga vetenskapliga myndigheten i medlemsstaten, eller, när förflyttningen görs till en annan medlemsstat, den behöriga vetenskapliga myndigheten i denna stat, har försäkrat sig om att den förvaringsplats som avses för ett levande exemplar på bestämmelseorten är lämpligt utrustat så att exemplaret kan skyddas och vårdas på ett riktigt sätt,

b) 

måste bekräftas genom utfärdandet av ett intyg, och

c) 

skall, när det är tillämpligt, omedelbart översändas till en administrativ myndighet i den medlemsstat där exemplaret skall placeras.

3.  Det krävs dock inte något sådant godkännande när ett levande djur måste förflyttas för att få akut behandling av en veterinär och djuret omedelbart återförs till sin godkända placering.

4.  När ett levande exemplar av en art som upptagits i bilaga B förflyttats inom gemenskapen, kan innehavaren av exemplaret lämna det ifrån sig endast om den tilltänkta mottagaren har informerats på ett riktigt sätt om vilken förvaring, utrustning och skötsel som krävs för rätt vård av exemplaret.

5.  När levande exemplar transporteras till, från eller inom gemenskapen eller hålls kvar där under en period av transitering eller omlastning, skall de förberedas för transporten, förflyttas och behandlas på ett sådant sätt att risken för skada, sjukdom eller grym behandling blir så liten som möjligt samt, när det gäller djur, i enlighet med gällande gemenskapslagstiftning om skydd av djur under transport.

▼M14

6.  Kommissionen får införa restriktioner för innehav eller förflyttning av levande exemplar av arter vilkas införsel till gemenskapen begränsas av vissa restriktioner i enlighet med artikel 4.6. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.

▼B

Artikel 10

Utfärdande av intyg

När en administrativ myndighet i en medlemsstat mottar en ansökan från den person som berörs och det till ansökan är fogat alla de nödvändiga dokument som krävs och alla villkor för utfärdandet är uppfyllda, har myndigheten rätt att utfärda ett intyg för de syften som anges i artiklarna 5.2 b, 5.3, 5.4, 8.3 och 9.2 b.

Artikel 11

Giltighet och särskilda villkor för tillstånd och intyg

1.  Utan att det påverkar strängare bestämmelser som medlemsstaterna kan anta eller upprätthålla, är de tillstånd och intyg som utfärdas av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna i enlighet med denna förordning giltiga i hela gemenskapen.

2.  

a) 

Varje sådant tillstånd eller intyg, liksom varje tillstånd eller intyg som utfärdas på grundval av ett sådant dokument, skall emellertid anses som ogiltigt om en behörig myndighet eller kommissionen, i samråd med den behöriga myndighet som har utfärdat detta tillstånd eller intyg, kan bevisa att det har utfärdats under den felaktiga föreställningen att villkoren för dess utfärdande uppfylldes

b) 

Exemplar som befinner sig på en medlemsstats territorium och som omfattas av ett sådant dokument, skall tas i beslag av den behöriga myndigheten i medlemsstaten och får förklaras förverkade.

3.  Varje tillstånd eller intyg som utfärdas av en myndighet i enlighet med denna förordning, kan innehålla villkor och krav som myndigheten föreskriver för att garantera efterlevnaden av förordningens bestämmelser. När sådana villkor eller krav skall framgå av utformningen av tillstånd och intyg skall medlemsstaterna informera kommissionen om detta.

4.  Varje importtillstånd som utfärdas på grundval av en kopia av ett motsvarande exporttillstånd eller intyg för reexport är giltigt endast för införsel av exemplar till gemenskapen om det åtföljs av det giltiga exporttillståndet eller intyget för reexport i original.

▼M14

5.  Kommissionen ska fastställa tidsfrister för utfärdande av tillstånd och intyg. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.

▼B

Artikel 12

Plats för införsel och export

1.  Medlemsstaterna skall utse de tullkontor där kontroll av och formaliteter för införsel till och export från gemenskapen och godkänd tullbehandling skall utföras i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, av exemplar av arter som omfattas av denna förordning, och medlemsstaterna skall även ange vilka tullkontor som är speciellt utsedda för att hantera levande exemplar.

2.  Alla de kontor som utsetts i enlighet med punkt 1 skall förses med tillräcklig personal med lämplig utbildning. Medlemsstaterna skall försäkra sig om att förvaringsplatsen är utrustad i enlighet med bestämmelserna i den gemenskapslagstiftning som är relevant för transport och förvaring av levande djur och, när så krävs, att lämpliga åtgärder har vidtagits för levande växter.

3.  Alla de kontor som utsetts i enlighet med punkt 1 skall anmälas till kommissionen som offentliggör en lista över dem i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

▼M14

4.  I undantagsfall och i enlighet med de kriterier som kommissionen fastställt, får en administrativ myndighet godkänna införsel till gemenskapen, eller export eller reexport vid ett annat tullkontor än det som utsetts i enlighet med punkt 1. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.

▼B

5.  Medlemsstaterna skall se till att allmänheten vid gränspassagerna informeras om tillämpningsbestämmelserna i denna förordning.

Artikel 13

Administrativa myndigheter, vetenskapliga myndigheter och andra behöriga myndigheter

1.  

a) 

Varje medlemsstat skall utse en huvudansvarig administrativ myndighet med uppgift att genomföra denna förordning och kommunicera med kommissionen

b) 

Varje medlemsstat kan likaledes utse ytterligare administrativa myndigheter och andra behöriga myndigheter med uppgift att biträda den huvudansvariga myndigheten med genomförandet. Då skall den huvudansvariga myndigheten förse de biträdande myndigheterna med all den information som är nödvändig för en riktig tillämpning av förordningen.

2.  Varje medlemsstat skall utse en eller flera vetenskaplig(a) myndighet(er) med lämpliga kvalifikationer vilkas funktioner skall vara åtskilda från alla de utsedda administrativa iyndigheternas funktioner.

3.  

a) 

Medlemsstaterna skall senast tre månader innan denna förordning börjar tillämpas meddela kommissionen namnen på och adresserna till de administrativa myndigheterna, de andra behöriga myndigheterna som har bemyndigats att utfärda tillstånd och intyg samt de vetenskapliga myndigheterna. Kommissionen skall offentliggöra dessa uppgifter i Europeiska gemenskapernas officiella tidning inom en månad.

b) 

Varje administrativ myndighet som anges i punkt 1 a skall, om kommissionen begär det, inom två månader meddela den namnen på och översända namnteckningsprov avseende de personer som har befogenhet att underteckna tillstånd och intyg, liksom ett exempel på stämplar, förseglingar eller andra märken som används för att göra tillstånd eller intyg autentiska.

c) 

Medlemsstaterna skall till kommissionen meddela varje ändring av de uppgifter som redan översänts inom en tid av två månader från och med genomförandet av ändringen.

Artikel 14

Kontroll av efterlevnaden och undersökningar av överträdelse

1.  

a) 

De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna skall kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna i denna förordning

b) 

Om de behöriga myndigheterna har anledning att misstänka att dessa bestämmelser inte efterlevs skall de vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av bestämmelserna, eller vidta rättsliga åtgärder.

c) 

Medlemsstaterna skall informera kommissionen och, med avseende på arter som förtecknas i bilagorna till konventionen, konventionens sekretariat om alla åtgärder, inklusive beslag och förverkande, som genomförs av de behöriga myndigheterna när fråga är om allvarliga överträdelser av denna förordning.

2.  Kommissionen skall göra medlemsstaternas behöriga myndigheter uppmärksamma på de frågor som den anser det vara nödvändigt att undersöka i enlighet med denna förordning. Medlemsstaterna skall därefter informera kommissionen och, med avseende på arter som upptagits i bilagorna till konventionen, konventionens sekretariat om resultatet av undersökningarna.

3.  

a) 

En efterlevnadsgrupp som består av företrädare för de myndigheter i varje medlemsstat som ansvarar för att säkerställa genomförandet av bestämmelserna i den här förordningen skall inrättas. Gruppen skall ha kommissionens företrädare som ordförande

b) 

Efterlevnadsgruppen skall granska alla tekniska frågor som har samband med efterlevnaden av den här förordningen och som tas upp av ordföranden, antingen på dennes eget initiativ eller på begäran av medlemmar i gruppen eller kommittén.

c) 

Kommissionen skall till kommittén överlämna de yttranden som görs i efterlevnadsgruppen.

Artikel 15

Överföring av information

1.  Medlemsstaterna och kommissionen skall ge varandra den information som är nödvändig för genomförandet av denna förordning.

Medlemsstaterna och kommissionen skall se till att nödvändiga åtgärder vidtas för att göra allmänheten medveten om och informera den om tillämpningsbestämmelserna för konventionen och denna förordning och om åtgärder för genomförande av den senare.

2.  Kommissionen skall hålla kontakt med konventionens sekretariat för att säkerställa ett effektivt genomförande av konventionen över hela det territorium som denna förordning skall tillämpas på.

3.  Kommissionen skall omedelbart översända alla yttranden från gruppen för vetenskapliga undersökningar till de administrativa myndigheterna i de berörda medlemsstaterna.

4.  

a) 

De administrativa myndigheterna i medlemsstaterna skall varje år före den 15 juni översända all den information om föregående år som är nödvändig för att upprätta de rapporter som föreskrivs i artikel VIII.7 a i konventionen och likvärdig information om den internationella handeln med alla exemplar av de arter som upptagits i bilagorna A, B, och C samt om införsel till gemenskapen av exemplar av arter som upptagits i bilaga D. ►M14  Vilken information som ska överlämnas och hur denna ska vara utformad ska fastställas av kommissionen i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 18.2. ◄

▼M23

b) 

På grundval av den information som medlemsstaterna överlämnat enligt led a ska kommissionens avdelningar före den 31 oktober varje år för allmänheten tillgängliggöra en unionsomfattande översikt om införsel till unionen samt export och återexport från unionen av exemplar av arter som omfattas av denna förordning och till sekretariatet för konventionen översända information om arter som omfattas av konventionen.

c) 

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 20 i denna förordning ska de förvaltande myndigheterna i medlemsstaterna, ett år före varje möte i partskonferensen till konventionen, till kommissionen överlämna all den information rörande den berörda föregående perioden som krävs för att utarbeta de rapporter som avses i artikel VIII.7 b i konventionen och likvärdig information rörande de bestämmelser i den här förordningen som faller utanför konventionens tillämpningsområde. Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa formatet för denna information. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 18.2 i denna förordning.

d) 

På grundval av den information som medlemsstaterna lämnat enligt led c ska kommissionen göra en unionsomfattande översikt om genomförandet och efterlevnaden av denna förordning tillgänglig för allmänheten.

▼M23

e) 

Medlemsstaternas administrativa myndigheter ska senast den 15 juni varje år överlämna all information avseende det föregående året för upprättandet av den årsrapport om olaglig handel som avses i Cites konferensresolution 11.17 (rev. CoP17).

▼M14

5.  För att kunna förbereda ändringar i bilagorna ska de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna till kommissionen översända alla relevanta uppgifter. Kommissionen ska precisera vilka uppgifter som krävs, i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 18.2.

▼B

►C2  6.  Utan att det påverkar tillämpningen av ◄ rådets direktiv 90/313/EEG av den 7 juni 1990 om rätt att ta del av miljöinformation ( 2 ), skall kommissionen vidta lämpliga atgärder för att skydda konfidentiell information som den mottagit vid tillämpningen av denna förordning.

Artikel 16

Sanktioner

1.  Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att ålägga sanktioner åtminstone not följande överträdelser av bestämmelserna i denna förordning:

a) 

Införsel till gemenskapen eller export eller reexport från gemenskapen av exemplar utan vederbörligt tillstånd eller intyg, eller med ett tillstånd eller intyg som är felaktigt, förfalskat, ogiltigt eller ändrat utan godkännande från den ansvariga myndigheten.

b) 

Åsidosättande av de villkor som föreskrivs i ett tillstånd eller intyg som utfärdats i enlighet med denna förordning.

c) 

Lämnande av en osann förklaring eller avsiktligt lämnande av en oriktig uppgift för att erhålla ett tillstånd eller ett intyg.

d) 

Användande av ett tillstånd eller intyg som är felaktigt, förfalskat eller ogiltigt, eller som har ändrats utan godkännande, för att erhålla ett inom gemenskapen utfärdat tillstånd eller intyg eller för varje annat officiellt syfte som har samband med denna förordning.

e) 

Underlåtenhet att anmäla import eller avgivande av en osann importanmälan.

f) 

Transport av levande exemplar som inte tillräckligt har förberetts så att riskerna för skador, sjukdom eller grym behandling minimeras.

g) 

Användandet av exemplar av arter som upptagits i bilaga A för andra ändamål än de som anges i det godkännande som lämnades vid utfärdandet av importtillståndet eller senare.

h) 

Handel med artificiellt förökade växter i strid mot de bestämmelser som antagits i enlighet med artikel 7.1 b.

i) 

Transport av exemplar till eller från gemenskapen och transitering av exemplar via gemenskapen utan vederbörligt tillstånd eller intyg utfärdat i enlighet med bestämmelserna i denna förordning och, vid export eller reexport från ett tredje land som är konventionspart, i enlighet med bestämmelserna i konventionen, eller utan tillfredsställande bevis på att det finns ett sådant tillstånd eller intyg.

j) 

Köp, anbud om köp, förvärv för kommersiella ändamål, användning för kommersiella ändamål, förevisande för allmänheten i kommersiellt syfte, försäljning, innehav för försäljning, saluförande och transport i försäljningssyfte av exemplar i strid med artikel 8.

k) 

Användandet av ett tillstånd eller intyg för ett annat exemplar än det för vilket det har utfärdats.

l) 

Förfalskning eller ändring av ett tillstånd eller intyg som utfärdats i enlighet med denna förordning.

m) 

Underlåtenhet att informera om avslag på ansökningar om införsel till gemenskapen, export och reexport, i enlighet med artikel 6.3.

2.  De åtgärder som anges i punkt 1 skall anpassas efter överträdelsens art och svårhetsgrad och omfattar bestämmelser om beslag av och, när så är lämpligt, förverkande av exemplar.

3.  När ett exemplar har förklarats förverkat, skall det anförtros en behörig myndighet i den medlemsstat som har genomfört förverkandet, vilken

a) 

efter samråd med en vetenskaplig myndighet i denna medlemsstat skall placera ut eller överlämna exemplaret under sådana förhållanden som den anser lämpliga och förenliga med syftet för och bestämmelserna i konventionen och denna förordning, och

b) 

när ett levande exemplar har införts till gemenskapen, efter samråd med det exporterande landet, kan återsända exemplaret till detta land på bekostnad av den person som dömts för införseln.

4.  När ett levande exemplar av en art som upptagits i bilaga B eller C anländer till platsen för införsel till gemenskapen och erforderligt gällande tillstånd eller intyg saknas, skall exemplaret tas i beslag och får det förklaras förverkat eller också, om mottagaren inte vill kännas vid exemplaret, kan de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som är ansvarig för införselplatsen om det är lämpligt vägra att ta emot försändelsen och kräva att transportören återsänder exemplaret till avsändningsorten.

Artikel 17

Gruppen för vetenskapliga undersökningar

1.  Härmed inrättas en grupp för vetenskapliga undersökningar, bestående av representanter för den eller de vetenskaplig(a) myndighet(erna) i varje medlemsstat, och med en företrädare för kommissionen som ordförande.

2.  

a) 

Gruppen för vetenskapliga undersökningar skall utreda alla vetenskapliga frågor som rör tillämpningen av denna förordning, särskilt de som rör artikel 4.1 a, 4.2 a och 4.6 — frågor som har tagits upp av ordföranden, antingen på dennes eget initiativ eller på begäran av medlemmarna i gruppen, eller av kommittén

b) 

Kommissionen skall överlämna yttrandet från gruppen för vetenskapliga undersökningar till kommittén.

▼M9

Artikel 18

1.  Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2.  När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG ( 3 ) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader. När det gäller de uppgifter som ankommer på kommittén i enlighet med artikel 19.1 och 19.2 skall, om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

▼M14

3.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

▼M14

4.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och 5a.5 b samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5a.3 c, 5a.4 b och 5a.4 e i beslut 1999/468/EG ska vara en månad, en månad respektive två månader.

▼M14

Artikel 19

1.  Kommissionen ska i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 18.2 anta de åtgärder som avses i artiklarna 4.6, 5.7 b, 7.4, 15.4 a och c, 15.5 och 21.3.

Kommissionen ska besluta om hur de dokument som avses i artiklarna 4, 5, 7.4 och 10 ska se ut i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 18.2.

2.  Kommissionen ska besluta om åtgärderna i artiklarna 4.7, 5.5, 7.1 c, 7.2 c, 7.3, 8.4, 9.6 och 11.5 och 12.4. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.

3.  Kommissionen ska fastställa enhetliga bestämmelser och kriterier för följande:

a) 

Hur de dokument som avses i artiklarna 4, 5, 7.4 och 10 ska utfärdas, gälla och användas.

b) 

Hur de fytosanitära intyg som avses i artikel 7.1 b i ska användas.

c) 

Hur förfaranden för märkning av exemplar för att underlätta identifikationen av dem ska upprättas när så är nödvändigt och hur det ska kunna säkerställas att bestämmelserna följs.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.

4.  Kommissionen ska vid behov besluta om ytterligare åtgärder för att kunna genomföra resolutioner från partskonferensen till konventionen, beslut och rekommendationer från konventionens ständiga kommitté och rekommendationer från konventionens sekretariat. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.

5.  Kommissionen ska ändra bilagorna A–D, med undantag av ändringar i bilaga A som inte är beslutade av partskonferensen till konventionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.4.

▼B

Artikel 20

Slutbestämmelser

Varje medlemsstat skall meddela kommissionen och konventionens sekretariat vilka särskilda bestämmelser som den antar för att kunna genomföra denna förordning, och vilka rättsliga instrument som skall användas och vilka åtgärder som skall vidtas för genomförandet och tillämpningen.

Kommissionen skall översända denna information till de andra medlemsstaterna.

Artikel 21

1.  Förordning (EEG) nr 3626/82 upphävs härmed.

2.  Så länge som de åtgärder som föreskrivs i artikel 19.1 och 19.2 inte har antagits, kan medlemsstaterna upprätthålla eller fortsätta att tillämpa åtgärder som antagits i enlighet med förordningarna (EEG) nr 3626/82 och kommissionens förordning (EEG) nr 3418/83 av den 28 november 1983 om fastställande av ett enhetligt förfarande för utfärdande och användning av de handlingar som krävs för genomförandet i gemenskapen av konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter ( 4 ).

▼M14

3.  Kommissionen ska, i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 18.2 och i samråd med gruppen för vetenskapliga undersökningar, två månader före genomförandet av den här förordningen:

▼B

a) 

kontrollera att det inte finns skäl för restriktioner för införsel till gemenskapen av de arter i bilaga C 1 till förordning (EEG) nr 3626/82 vilka inte ingår i bilaga A i den här förordningen,

b) 

anta en förordning om ändring av bilaga D så att den utgör en representativ förteckning över arter som uppfyller de kriterier som anges i artikel 3.4 a.

Artikel 22

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

▼C2

Den skall tillämpas från och med den 1 juni 1997.

▼B

Artiklarna 12, 13, 14.3, 16, 17, 18, 19 och 21.3 skall tillämpas från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M24
BILAGA

Förklaring till bilagorna A, B, C och D

1. Arterna i bilagorna A, B, C och D är upptagna

a) 

med angivande av artens namn, eller

b) 

såsom tillhörande en högre taxonomisk enhet (taxon) eller angiven del därav.

2. Förkortningen spp. betecknar alla arter som ingår i ett högre taxon.

3. Andra hänvisningar till högre taxa än art förekommer endast som information eller för klassificering.

4. Arter som anges i fetstil i bilaga A är upptagna där i överensstämmelse med det skydd de åtnjuter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG ( 5 ) eller rådets direktiv 92/43/EEG ( 6 ).

5. Följande förkortningar används för växttaxa under artnivå:

a) 

ssp. betecknar underart,

b) 

var. betecknar varietet, och

c) 

fa betecknar form.

6. Symbolerna (I), (II) och (III) i anslutning till en art eller ett högre taxon hänvisar till de bilagor till konventionen där arten är upptagen, enligt vad som anges i punkterna 7, 8 och 9. Om sådan symbol saknas innebär det att arten inte är upptagen i konventionens bilagor.

7. Symbolen (I) i anslutning till en art eller ett högre taxon anger att arten eller taxonet ingår i bilaga I till konventionen.

8. Symbolen (II) i anslutning till en art eller ett högre taxon anger att arten eller taxonet ingår i bilaga II till konventionen.

9. Symbolen (III) i anslutning till en art eller ett högre taxon anger att arten eller taxonet ingår i bilaga III till konventionen. I detta fall anges även för vilket land arten eller taxonet har tagits upp i bilaga III.

10. Med sort (kultivar) avses, i enlighet med definitionen i åttonde utgåvan av den internationella nomenklaturen för odlade växter International Code of Nomenclature for Cultivated Plants, ett urval växter som a) har valts ut på grund av en särskild egenskap eller en kombination av särskilda egenskaper, b) är särskiljbar, enhetlig och stabil i dessa egenskaper och c) behåller dessa egenskaper om de förökas på lämpligt sätt. För att ett nytt taxon av en sort ska anses vara etablerat krävs att dess benämning och beskrivning formellt har offentliggjorts i senaste utgåvan av International Code of Nomenclature for Cultivated Plants.

11. Hybrider kan upptas separat i bilagorna, men endast om de utgör distinkta och stabila populationer i naturen. Hybriddjur som i de fyra föregående generationerna har en eller flera individer av en art som är upptagen i bilagorna A eller B ska omfattas av denna förordning på samma sätt som om de vore rena arter, även om den aktuella hybriden inte anges separat i bilagorna.

12. När en art tas upp i bilaga A, B eller C inkluderas hela djur eller växter, levande eller döda, och även alla delar och produkter av dessa. För djurarter som är upptagna i bilaga C och växtarter som är upptagna i bilaga B eller C inkluderas också alla delar och produkter av arten i samma bilaga, om det inte anges i en not att endast vissa delar och produkter av arten inkluderas. I enlighet med artikel 2 t anger symbolen # följd av ett nummer, placerad vid namnet för en art eller ett högre taxon som ingår i bilaga B eller C, de delar eller produkter som omfattas av denna förordning enligt följande:

#1 

Alla delar och produkter, utom

a) 

frön, sporer och pollen (inkl. pollinier),

b) 

plantor eller vävnadskulturer erhållna in vitro, i fast eller flytande medium, transporterade i sterila behållare,

c) 

snittblommor från artificiellt förökade växter, och

d) 

frukter och delar och produkter av dessa från artificiellt förökade växter av släktet Vanilla.

#2 

Alla delar och produkter, utom

a) 

frön och pollen, och

b) 

färdiga produkter som är paketerade och klara för detaljhandel.

#3 

Alla hela och skivade rötter och delar av rötter, utom bearbetade delar eller produkter som t.ex. pulver, tabletter, extrakt, tonikum, teer och konfekt.

#4 

Alla delar och produkter, utom

a) 

frön (inkl. frökapslar av Orchidaceae), sporer och pollen (inkl. pollinier). Undantaget gäller inte frön av Cactaceae spp. som exporteras från Mexiko och frön av Beccariophoenix madagascariensis och Dypsis decaryi som exporteras från Madagaskar,

b) 

plantor eller vävnadskulturer erhållna in vitro, i fast eller flytande medium, transporterade i sterila behållare,

c) 

snittblommor från artificiellt förökade växter,

d) 

frukter och delar och produkter av dessa från naturaliserade eller artificiellt förökade växter av släktet Vanilla (Orchidaceae) och av familjen Cactaceae,

e) 

stammar, blommor samt delar och produkter av naturaliserade eller artificiellt förökade växter i släktet Opuntia undersläktet Opuntia och i släktet Selenicereus (Cactaceae), och

f) 

färdiga produkter av Aloe ferox och Euphorbia antisyphilitica som är paketerade och klara för detaljhandel.

#5 

Timmer, sågade trävaror och fanér.

#6 

Timmer, sågade trävaror, fanér och plywood.

#7 

Timmer, träspån, pulver och extrakt.

#8 

Underjordiska delar (t.ex. rötter, rhizom): hela, delar och pulvriserade.

#9 

Alla delar och produkter, utom sådana som bär etiketten ”Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]”.

#10 

Timmer, sågade trävaror och fanér, inklusive ej färdiga trävaror som används för tillverkning av stråkar till stränginstrument.

#11 

Timmer, sågade trävaror, fanér, plywood, pulver och extrakt. Färdiga produkter som innehåller sådana extrakt som ingredienser, inklusive doftämnen, ska inte omfattas av denna not.

#12 

Timmer, sågade trävaror, fanér, plywood och extrakt. Färdiga produkter som innehåller sådana extrakt som ingredienser, inklusive dofter, ska inte omfattas av denna not.

#13 

Kärnan (även kallad frövita, fruktkött eller kopra) och andra former av denna.

#14 

Alla delar och produkter, utom

a) 

frön och pollen,

b) 

plantor eller vävnadskulturer erhållna in vitro, i fast eller flytande medium, transporterade i sterila behållare,

c) 

frukter,

d) 

blad,

e) 

agarträpulver, inklusive komprimerat pulver i alla former, och

f) 

färdiga produkter som är paketerade och klara för detaljhandel; detta undantag gäller inte för träflis, pärlor, radband och sniderier.

#15 

Alla delar och produkter, utom

a) 

blad, blommor, pollen, frukter och frön,

b) 

färdiga produkter där vikten av trä från de upptagna arterna uppgår till högst 10 kg per sändning,

c) 

färdiga musikinstrument, färdiga delar till musikinstrument och färdiga tillbehör till musikinstrument,

d) 

delar och produkter av Dalbergia cochinchinensis som omfattas av not #4,

e) 

delar och produkter av Dalbergia spp. som har sitt ursprung i och exporteras från Mexiko och som omfattas av not #6.

#16 

Frön, frukter och olja.

#17 

Timmer, sågade trävaror, fanér, plywood och extrakt.

13. Begreppen och uttrycken nedan, som används i noterna i dessa bilagor, definieras på följande sätt:

Extrakt

Ämnen som erhålls direkt från växtmaterial med fysikaliska eller kemiska metoder oberoende av tillverkningsprocess. Ett extrakt kan ha fast form (t.ex. kristaller, harts, fina eller grova partiklar), halvfast form (t.ex. gummi, vax) eller vätskeform (t.ex. lösningar, tinkturer, olja och eteriska oljor).

Färdiga musikinstrument

Musikinstrument (som avses i Världstullorganisationens harmoniserade system, kapitel 92: musikinstrument, delar och tillbehör till musikinstrument) som är spelklara eller som endast kräver montering av delar för att bli spelklara. Denna term omfattar även antika instrument (som definieras av harmoniserade systemets nummer 97.05 och 97.06. Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter).

Färdiga tillbehör till musikinstrument

Tillbehör till musikinstrument (som avses i Världstullorganisationens harmoniserade system, kapitel 92: musikinstrument, delar och tillbehör till musikinstrument) som föreligger separat från musikinstrumentet, som är särskilt avsedda eller utformade för att uttryckligen användas tillsammans med ett instrument och som inte kräver någon ytterligare ändring för att användas.

Färdiga delar till musikinstrument

Delar (som avses i Världstullorganisationens harmoniserade system, kapitel 92: musikinstrument, delar och tillbehör till musikinstrument) till musikinstrument, som är färdiga att montera och som är särskilt avsedda eller utformade för att uttryckligen användas tillsammans med instrumentet för att göra det spelbart.

Färdiga produkter som är paketerade och klara för detaljhandel

Produkter, som transporteras var för sig eller i bulk, som inte kräver någon ytterligare behandling och som paketerats och märkts för slutanvändning eller detaljhandel i ett tillstånd som innebär att de kan säljas till eller användas av allmänheten.

Pulver

Ett torrt, fast ämne i form av fina eller grova partiklar

Sändning

Last som transporteras med ett och samma konossement eller en och samma flygfraktsedel, oberoende av kvantitet eller antal behållare eller paket, eller föremål som bärs på kroppen, medförs eller ingår i personligt bagage.

10 kg per sändning

Vad gäller uttrycket ”10 kg per sändning” ska gränsen på 10 kg tolkas som att den avser vikten av de enskilda delar av alla artiklar i sändningen som består av trä från de berörda arterna. Med andra ord ska gränsen på 10 kg bedömas utifrån vikten av de enskilda delar av trä från arter av Dalbergia/Guibourtia som ingår i alla artiklar i sändningen, och inte utifrån sändningens totala vikt.

Bearbetat virke

Definierat enligt harmoniserade systemet nummer 44.09. Virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav), likformigt bearbetat utefter hela längden (spontat, falsat, fasat, försett med pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form e.d.) på kanter, ändar eller sidor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat.

Träspån

Trä som har reducerats till små bitar.

14. Eftersom ingen art eller högre taxon av växter (FLORA) som upptas i bilaga A är försedd med en not som innebär att dess hybrider ska behandlas i enlighet med artikel 4.1, innebär detta att handel med artificiellt förökade hybrider från en eller flera av dessa arter eller högre taxa får ske med ett intyg om artificiell förökning, och att frön och pollen (pollinier), snittblommor, plantor eller vävnadskulturer erhållna in vitro, i fast eller flytande medium, transporterade i sterila behållare, av dessa hybrider inte omfattas av förordningen.

15. Urin, fekalier och ambra som är avfallsprodukter och som erhållits utan särskild behandling av det berörda djuret omfattas inte av förordningen.

16. För djurarter som är upptagna i bilaga D ska denna förordning endast gälla levande exemplar och hela eller huvudsakligen hela döda exemplar, med undantag för taxa med följande noter som innebär att även andra delar och produkter av dessa omfattas:

§ 1 

Hela eller huvudsakligen hela skinn, färska eller garvade.

17. För växtarter som är upptagna i bilaga D ska denna förordning endast gälla levande exemplar, med undantag för taxa med följande noter som innebär att även andra delar och produkter av dessa omfattas:

§ 3 

Torkade och färska växter, i förkommande fall inbegripet blad, rötter/rotstammar, stjälkar, frön/sporer, bark och frukter.

§ 4 

Timmer, sågade trävaror och fanér. 

Bilaga A

Bilaga B

Bilaga C

Svenskt namn

FAUNA

CHORDATA (RYGGSTRÄNGSDJUR)

MAMMALIA

 

 

 

Däggdjur

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Antilocapridae

 

 

 

Gaffelantiloper

 

Antilocapra americana (I) (Endast populationen i Mexiko. Inga andra populationer är upptagna i bilagorna till denna förordning.)

 

 

gaffelantilop, gaffelbock

Bovidae

 

 

 

Slidhornsdjur

 

Addax nasomaculatus (I)

 

 

addaxantilop, mendesantilop

 

 

Ammotragus lervia (II)

 

manfår

 

 

 

Antilope cervicapra (III Nepal/Pakistan)

besoarantilop

 

Bos gaurus (I) (Innefattar inte den domesticerade formen kallad Bos frontalis, som inte omfattas av denna förordning)

 

 

gaur

 

Bos mutus (I) (Innefattar inte den domesticerade formen kallad Bos grunniens, som inte omfattas av denna förordning)

 

 

jak

 

Bos sauveli (I)

 

 

kouprey

 

 

 

Boselaphus tragocamelus (III Pakistan)

nilgau

 

 

 

Bubalus arnee (III Nepal) (Innefattar inte den domesticerade formen kallad Bubalus bubalis, som inte omfattas av denna förordning)

vattenbuffel, asiatisk buffel

 

Bubalus depressicornis (I)

 

 

låglandsanoa

 

Bubalus mindorensis (I)

 

 

tamarau, mindorobuffel

 

Bubalus quarlesi (I)

 

 

dvärganoa, bergsanoa

 

 

Budorcas taxicolor (II)

 

taki, oxgems

 

Capra falconeri (I)

 

 

skruvget, skruvhornsget, markhor

 

 

Capra caucasica (II)

 

västkaukasisk stenbock, östkaukasisk stenbock

 

 

 

Capra hircus aegagrus (III Pakistan) (Exemplar av den domesticerade formen omfattas inte av denna förordning)

besoarget

 

 

 

Capra sibirica (III Pakistan)

sibirisk stenbock

 

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

kinesisk serov

 

Capricornis rubidus (I)

 

 

röd serov

 

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

sumatraserov, sydlig serov

 

Capricornis thar (I)

 

 

himalayaserov

 

 

Cephalophus brookei (II)

 

Brookes dykare, Brookes skogsantilop

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

svartryggad dykare

 

Cephalophus jentinki (I)

 

 

jentinkdykare

 

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

ogilbydykare

 

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

gulryggad dykare

 

 

Cephalophus zebra (II)

 

sebradykare, strimmig dykare

 

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

bontebock

 

 

 

Gazella bennettii (III Pakistan)

 

 

Gazella cuvieri (I)

 

 

atlasgasell, cuviergasell

 

 

 

Gazella dorcas (III Algeriet/Tunisien)

dorkasgasell

 

Gazella leptoceros (I)

 

 

sandgasell, afrikansk sandgasell

 

Hippotragus niger variani (I)

 

 

jättesabelantilop, stor sabelantilop

 

 

Kobus leche (II)

 

lechwevattenbock, lechwe

 

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

röd goral

 

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

långsvansad goral, svansgoral

 

Naemorhedus goral (I)

 

 

himalayagoral, goral

 

Naemorhedus griseus (I)

 

 

kinesisk goral

 

Nanger dama (I)

 

 

dovhjortsgasell

 

Oryx dammah (I)

 

 

sabeloryx

 

Oryx leucoryx (I)

 

 

arabisk oryx

 

 

Ovis ammon (II)

 

altajargali

 

 

Ovis arabica (II)

 

 

 

 

Ovis bochariensis (II)

 

bucharaurial

 

 

Ovis canadensis (II) (Endast populationen i Mexiko. Inga andra populationer är upptagna i bilagorna till denna förordning.)

 

tjockhornsfår

 

 

Ovis collium (II) (*1)

 

kazakstanargali

 

 

Ovis cycloceros (II)

 

afghanurial

 

 

Ovis darwini (II) (*1)

 

gobiargali

 

Ovis gmelini (I) (populationen på Cypern)

 

 

 

 

Ovis hodgsonii (I)

 

 

tibetanskt argalifår

 

 

Ovis jubata (II) (*1)

 

shanxiargali

 

 

Ovis karelini (II) (*1)

 

tianshanargali

 

Ovis nigrimontana (I)

 

 

karatauargali

 

 

Ovis polii (II) (*1)

 

marcopoloargali

 

 

Ovis punjabiensis (II)

 

punjaburial

 

 

Ovis severtzovi (II) (*1)

 

Severtzovs argali

 

Ovis vignei (I)

 

 

ladakhstäppfår, ladakhurial, shapu

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

chiru

 

 

Philantomba monticola (II)

 

blådykare, blå skogsantilop

 

 

 

Pseudois nayaur (III Pakistan)

blåfår, nahor

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

saola, vietnamantilop, vuquangoxe

 

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 

 

abruzzergems

 

 

Saiga borealis (II) (En noll-exportkvot för vilda exemplar med vilka handel bedrivs för kommersiella ändamål)

 

mongolisk saigaantilop

 

 

Saiga tatarica (II) (En noll-exportkvot för vilda exemplar med vilka handel bedrivs för kommersiella ändamål)

 

rysk saigaantilop, västlig saiga

 

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepal)

fyrhornsantilop

Camelidae

 

 

 

Kameldjur

 

 

Lama guanicoe (II)

 

guanaco

 

Vicugna vicugna (I) (Utom populationerna i Argentina [populationerna i provinserna Jujuy, Catamarca och Salta, och de halvvilda populationerna i provinserna Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja och San Juan]; Bolivia [hela populationen]; Chile [populationerna i regionen Tarapacá och i regionen Arica y Parinacota]; Ecuador [hela populationen]; Peru [hela populationen]; som är upptagna i bilaga B.)

Vicugna vicugna (II) (Endast populationerna i Argentina [populationerna i provinserna Jujuy, Catamarca och Salta, och de halvvilda populationerna i provinserna Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja och San Juan]; Bolivia [hela populationen]; Chile [populationerna i regionen Tarapacá och i regionen Arica y Parinacota]; Ecuador [hela populationen]; Peru [hela populationen]; alla andra populationer är upptagna i bilaga A.) (1)

 

vikunja

Cervidae

 

 

 

Hjortdjur

 

Axis calamianensis (I)

 

 

calamianhjort

 

Axis kuhlii (I)

 

 

baweanhjort, Kuhls hjort

 

 

 

Axis porcinus (III Pakistan (Utom den underart som är upptagen i bilaga A))

svinhjort

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

östlig svinhjort

 

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

sumphjort

 

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

afghansk kronhjort, bokharahjort

 

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Algeriet/Tunisien)

atlashjort, berberkronhjort

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

kashmirkronhjort, hangulhjort

 

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

iransk dovhjort, persisk dovhjort

 

Hippocamelus spp. (I)

 

 

gaffelhjortar, huemuler

 

 

 

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

centralamerikansk spetshjort

 

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

svart muntjak

 

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

jättemuntjak

 

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

sydlig vitsvanshjort

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

pampashjort, besoarhjort

 

 

Pudu mephistophiles (II)

 

nordlig pudu

 

Pudu puda (I)

 

 

sydlig pudu, chilensk pudu

 

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

barasingahjort

 

Rucervus eldii (I)

 

 

lyrhjort, lyrhornshjort, thaminhjort

Giraffidae

 

Giraffa camelopardalis (II)

 

Giraffer

giraff

Hippopotamidae

 

 

 

Flodhästar

 

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

dvärgflodhäst

 

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

flodhäst

Moschidae

 

 

 

Myskdjur, myskhjortar

 

Moschus spp. (I) (Endast populationerna i Afghanistan, Bhutan, Indien, Myanmar, Nepal och Pakistan. Alla andra populationer är upptagna i bilaga B.)

Moschus spp. (II) (Utom populationerna i Afghanistan, Bhutan, Indien, Myanmar, Nepal och Pakistan som är upptagna i bilaga A.)

 

 

Suidae

 

 

 

Svin

 

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

buruhjortsvin, hårigt hjortsvin

 

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

bola batuhjortsvin

 

Babyrousa celebensis (I)

 

 

sulawesiskt hjortsvin

 

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

togianhjortsvin, malengehjortsvin

 

Sus salvanius (I)

 

 

dvärgsvin, dvärgvildsvin

Tayassuidae

 

 

 

Navelsvin, pekarier

 

 

Tayassuidae spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A och med undantag av populationerna av Pecari tajacu i Mexiko och Förenta Staterna som inte är upptagna i bilagorna till denna förordning.)

 

 

 

Catagonus wagneri (I)

 

 

chacopekari

CARNIVORA

 

 

 

 

Ailuridae

 

 

 

 

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

kattbjörn, mindre panda, röd panda

Canidae

 

 

 

Hunddjur

 

 

 

Canis aureus (III India)

guldschakal, schakal

 

Canis lupus (I/II)

(Alla populationer utom dem i Spanien norr om Duero och i Grekland norr om 39:e breddgraden.) Populationerna i Bhutan, Indien, Nepal och Pakistan är upptagna i bilaga I. Alla andra populationer är upptagna i bilaga II. Innefattar inte den domesticerade formen och dingon vilka kallas Canis lupus familiaris resp. Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (Populationerna i Spanien norr om Duero och i Grekland norr om 39:e breddgraden. Innefattar inte den domesticerade formen och dingon vilka kallas Canis lupus familiaris resp. Canis lupus dingo)

 

varg

 

Canis simensis

 

 

etiopisk varg, abessinsk schakal, simienschakal

 

 

Cerdocyon thous (II)

 

krabbätarräv, majkong

 

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

manvarg, manhund

 

 

Cuon alpinus (II)

 

asiatisk vildhund, dhol

 

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

magellanräv, andinsk räv

 

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

darwinräv

 

 

Lycalopex griseus (II)

 

argentinsk gråräv, pampasräv

 

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

azararäv, paraguayansk räv

 

Speothos venaticus (I)

 

 

buskhund, skogshund

 

 

 

Vulpes bengalensis (III Indien)

indisk räv, bengalisk räv, bengalräv

 

 

Vulpes cana (II)

 

blanfordräv, gråhårig räv

 

 

Vulpes zerda (II)

 

fennek, ökenräv

Eupleridae

 

 

 

 

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

fossa

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

sibetmangust, myrsibetdjur, falanok

 

 

Fossa fossana (II)

 

fanaloka

Felidae

 

 

 

Kattdjur

 

 

Felidae spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A. Exemplar av den domesticerade formen omfattas inte av förordningen. För Panthera leo (afrikanska populationer): En noll-exportkvot fastställs för exemplar av ben, bendelar, benprodukter, klor, skelett, skallar och tänder som tagits från naturen med vilka handel bedrivs för kommersiella ändamål.

Årliga exportkvoter för handel med ben, bendelar, benprodukter, klor, skelett, skallar och tänder för kommersiella ändamål, som härrör från uppfödning i fångenskap i Sydafrika, kommer att fastställas och meddelas årligen till CITES-sekretariatet.)

 

 

 

Acinonyx jubatus (I) (Årliga exportkvoter för levande exemplar och jakttroféer beviljas enligt följande: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Handeln med sådana exemplar omfattas av artikel 4.1)

 

 

gepard

 

Caracal caracal (I) (Endast populationen i Asien. Alla andra populationer är upptagna i bilaga B.)

 

 

karakal, ökenlo

 

Catopuma temminckii (I)

 

 

asiatisk guldkatt

 

Felis nigripes (I)

 

 

svartfotad katt

 

Felis silvestris (II)

 

 

vildkatt, europeisk vildkatt, afrikansk vildkatt

 

Herpailurus yagouaroundi (I) (Endast populationerna i Central- och Nordamerika. Alla andra populationer är upptagna i bilaga B.)

 

 

jaguarundi

 

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

Geoffroys katt

 

Leopardus guttulus (I)

 

 

 

 

Leopardus jacobita (I)

 

 

andinsk katt, bergskatt

 

Leopardus pardalis (I)

 

 

ozelot

 

Leopardus tigrinus (I)

 

 

tigerkatt, oncilla, ozelotkatt

 

Leopardus wiedii (I)

 

 

margaykatt, långsvanskatt

 

Lynx lynx (II)

 

 

lo, lodjur

 

Lynx pardinus (I)

 

 

panterlo, iberisk lo, spansk lo

 

Neofelis diardi (I)

 

 

 

 

Neofelis nebulosa (I)

 

 

trädleopard

 

Panthera leo (I) (Endast populationerna i Indien. Alla andra populationer är upptagna i bilaga B.)

 

 

asiatiskt lejon, indiskt lejon

 

Panthera onca (I)

 

 

jaguar

 

Panthera pardus (I)

 

 

leopard

 

Panthera tigris (I)

 

 

tiger

 

Panthera uncia (I)

 

 

snöleopard

 

Pardofelis marmorata (I)

 

 

marmorkatt

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Endast populationerna i Bangladesh, Indien och Thailand. Alla andra populationer är upptagna i bilaga B.)

 

 

leopardkatt, bengalisk katt

 

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

iriomotokatt

 

Prionailurus planiceps (I)

 

 

flathövdad katt, platthuvudkatt

 

Prionailurus rubiginosus (I) (Endast populationen i Indien. Alla andra populationer är upptagna i bilaga B.)

 

 

rostfläckig katt

 

Puma concolor (I) (Endast populationerna i Costa Rica och Panama. Alla andra populationer är upptagna i bilaga B.)

 

 

centralamerikansk puma

Herpestidae

 

 

 

Manguster

 

 

 

Herpestes edwardsi (III Indien/Pakistan)

mungo, indisk mungo

 

 

 

Herpestes fuscus (III Indien)

brun mungo, mörkbrun mangust

 

 

 

Herpestes javanicus (III Pakistan)

javanesisk mungo

 

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Indien)

guldfläckig mangust

 

 

 

Herpestes smithii (III Indien)

rödbrun mangust

 

 

 

Herpestes urva (III Indien)

krabbmangust

 

 

 

Herpestes vitticollis (III Indien)

strimhalsmangust

Hyaenidae

 

 

 

Hyenor

 

 

 

Hyaena hyaena (III Pakistan)

strimmig hyena

 

 

 

Proteles cristata (III Botswana)

jordvarg, jordhyena

Mephitidae

 

 

 

Skunkar

 

 

Conepatus humboldtii (II)

 

patagonienskunk

Mustelidae

 

 

 

Mårddjur

Lutrinae

 

 

 

Uttrar

 

 

Lutrinae spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A)

 

 

 

Aonyx capensis microdon (I) (Endast populationerna i Kamerun och Nigeria. Alla andra populationer är upptagna i bilaga B.)

 

 

kamerunsk fingerutter

 

Aonyx cinerea (I)

 

 

asiatisk klolös utter

 

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

sydlig havsutter

 

Lontra felina (I)

 

 

marin utter, krabbutter, magellanutter, chingungo

 

Lontra longicaudis (I)

 

 

neotropisk flodutter

 

Lontra provocax (I)

 

 

sydlig flodutter

 

Lutra lutra (I)

 

 

utter, eurasisk utter

 

Lutra nippon (I)

 

 

japansk utter

 

Lutrogale perspicillata (I)

 

 

indisk fiskarutter

 

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

jätteutter

Mustelinae

 

 

 

Mårdar, vesslor, illrar

 

 

 

Eira barbara (III Honduras)

tayra

 

 

 

Martes flavigula (III Indien)

gulstrupig mård, charsamård

 

 

 

Martes foina intermedia (III Indien)

stenmård (ssp. intermedia)

 

 

 

Martes gwatkinsii (III Indien)

nilgirimård

 

 

 

Mellivora capensis (III Botswana)

honungsgrävling, ratel

 

Mustela nigripes (I)

 

 

svartfotad iller

Odobenidae

 

 

 

Valrossar

 

 

Odobenus rosmarus (III Kanada)

 

valross

Otariidae

 

 

 

Öronsälar

 

 

Arctocephalus spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A)

 

sydliga pälssälar, sjöbjörnar

 

Arctocephalus philippii (II)

 

 

fernandezpälssäl

 

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

guadeloupepälssäl

Phocidae

 

 

 

Öronlösa sälar

 

 

Mirounga leonina (II)

 

sydlig sjöelefant, sydlig elefantsäl

 

Monachus spp. (I)

 

 

munksälar

Procyonidae

 

 

 

Halvbjörnar

 

 

 

Nasua narica (III Honduras)

vitnosad näsbjörn

 

 

 

Nasua nasua solitaria (III Uruguay)

sydamerikansk näsbjörn (ssp. solitaria)

 

 

 

Potos flavus (III Honduras)

veckelbjörn, kinkaju

Ursidae

 

 

 

Björnar

 

 

Ursidae spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A)

 

 

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

jättepanda, bambubjörn

 

Helarctos malayanus (I)

 

 

malajbjörn

 

Melursus ursinus (I)

 

 

läppbjörn

 

Tremarctos ornatus (I)

 

 

glasögonbjörn

 

Ursus arctos (I/II)

(Endast populationerna i Bhutan, Kina, Mexiko och Mongoliet och underarten Ursus arctos isabellinus är upptagna i bilaga I. Alla andra populationer och underarter är upptagna i bilaga II.)

 

 

brunbjörn, grizzlybjörn

 

Ursus thibetanus (I)

 

 

kragbjörn

Viverridae

 

 

 

Viverrider, sibetdjur

 

 

 

Arctictis binturong (III Indien)

binturong, björnkatt, björnmård

 

 

 

Civettictis civetta (III Botswana)

afrikansk sibetkatt, civett

 

 

Cynogale bennettii (II)

 

utterpalmmård, mampalo

 

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

bandad palmmård

 

 

 

Paguma larvata (III Indien)

maskpalmmård

 

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III Indien)

vanlig palmmård, asiatisk palmmård, musang

 

 

 

Paradoxurus jerdoni (III Indien)

Jerdons palmmård

 

 

Prionodon linsang (II)

 

bandlinsang

 

Prionodon pardicolor (I)

 

 

fläckig linsang

 

 

 

Viverra civettina (III Indien)

malabarsibetkatt

 

 

 

Viverra zibetha (III Indien)

stor indisk sibetkatt, asiatisk sibetkatt

 

 

 

Viverricula indica (III Indien)

liten indisk sibetkatt, rass

CETACEA

 

 

 

Valar

 

CETACEA spp. (I/II) (2)

 

 

 

CHIROPTERA

 

 

 

 

Phyllostomidae

 

 

 

Bladnäsor

 

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)

vitstrimmig brednosbladnäsa

Pteropodidae

 

 

 

Flyghundar

 

 

Acerodon spp. (II) (Except for the species included in Annex A)

 

sundaflyghundar

 

Acerodon jubatus (I)

 

 

guldmantlad flyghund

 

 

Pteropus spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A och utom Pteropus brunneus)

 

egentliga flyghundar

 

Pteropus insularis (I)

 

 

trukflyghund, ruckflyghund

 

Pteropus livingstonii (II)

 

 

komorflyghund

 

Pteropus loochoensis (I)

 

 

japansk flyghund

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

marianerflyghund

 

Pteropus molossinus (I)

 

 

pohnpeiflyghund

 

Pteropus pelewensis (I)

 

 

palauflyghund

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

större palauflyghund

 

Pteropus rodricensis (II)

 

 

rodriguesflyghund

 

Pteropus samoensis (I)

 

 

samoaflyghund

 

Pteropus tonganus (I)

 

 

vithalsad flyghund

 

Pteropus ualanus (I)

 

 

kosraeflyghund

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

pembaflyghund

 

Pteropus yapensis (I)

 

 

yapflyghund

CINGULATA

 

 

 

 

Dasypodidae

 

 

 

Bältor

 

 

 

Cabassous tatouay (III Uruguay)

större nakensvansbälta

 

 

Chaetophractus nationi (II) (En årlig noll-exportkvot har fastställts. Alla exemplar ska betraktas som exemplar av arter som är upptagna i bilaga A, och handeln med dem ska regleras i enlighet med detta)

 

andinsk hårbälta

 

Priodontes maximus (I)

 

 

jättebälta

DASYUROMORPHIA

 

 

 

 

Dasyuridae

 

 

 

Rovpungdjur

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

långsvansad pungmus

 

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

större sandpungmus, större stäppungmus

DIPROTODONTIA

 

 

 

 

Macropodidae

 

 

 

Känguruer

 

 

Dendrolagus inustus (II)

 

gråspräcklig trädkänguru

 

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

björnkänguru, svart trädkänguru

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

västlig harvallaby

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

tvärbandad harvallaby

 

Onychogalea fraenata (I)

 

 

tygelvallaby

Phalangeridae

 

 

 

Klätterpungdjur

 

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

östlig grå kuskus

 

 

Phalanger mimicus (II)

 

sydlig grå kuskus

 

 

Phalanger orientalis (II)

 

nordlig grå kuskus

 

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

amiralitetsökuskus

 

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

fläckkuskus

 

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

waigeokuskus

Potoroidae

 

 

 

Råttkänguruer

 

Bettongia spp. (I)

 

 

opossumråttor

Vombatidae

 

 

 

Vombater

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

nordlig hårnosvombat, nordlig stäppvombat

LAGOMORPHA

 

 

 

 

Leporidae

 

 

 

Harar och kaniner

 

Caprolagus hispidus (I)

 

 

borstkanin, himalayakanin

 

Romerolagus diazi (I)

 

 

vulkankanin

MONOTREMATA

 

 

 

 

Tachyglossidae

 

 

 

Myrpiggsvin

 

 

Zaglossus spp. (II)

 

långnäbbade myrpiggsvin

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

 

Peramelidae

 

 

 

 

 

Perameles bougainville (I)

 

 

västlig bandpunggrävling, bilby

Thylacomyidae

 

 

 

 

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

större kaninpunggrävling

PERISSODACTYLA

 

 

 

 

Equidae

 

 

 

Hästdjur

 

Equus africanus (I) (Innefattar inte den domesticerade formen kallad Equus asinus, som inte omfattas av denna förordning)

 

 

afrikansk vildåsna

 

Equus grevyi (I)

 

 

grevysebra

 

Equus hemionus (I/II) (Arten är upptagen i bilaga II men underarterna Equus hemionus hemionus och Equus hemionus khur är upptagna i bilaga I.)

 

 

asiastisk vildåsna, kulan, onager, halvåsna

 

Equus kiang (II)

 

 

kiang, tibetansk vildåsna

 

Equus przewalskii (I)

 

 

Przewalskis häst, mongolisk vildhäst

 

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Hartmanns bergssebra

 

 

Equus zebra zebra (II)

 

kapbergssebra

Rhinocerotidae

 

 

 

Noshörningar

 

Rhinocerotidae spp. (I) (Utom den underart som är upptagen i bilaga B)

 

 

 

 

 

Ceratotherium simum simum (II) (Endast populationerna i Eswatini och Sydafrika. Alla andra populationer är upptagna i bilaga A. Uteslutande för att möjliggöra internationell handel med levande djur till lämpliga och godtagbara destinationer och handel med jakttroféer. Alla andra exemplar ska betraktas som exemplar av arter som är upptagna i bilaga A, och handeln med dem ska regleras i enlighet med detta)

 

sydlig trubbnoshörning

Tapiridae

 

 

 

Tapirer

 

Tapiridae spp. (I) (Utom den art som är upptagen i bilaga B)

 

 

 

 

 

Tapirus terrestris (II)

 

låglandstapir

PHOLIDOTA

 

 

 

 

Manidae

 

 

 

Myrkottar

 

 

Manis spp. (II)

(Utom de arter som är upptagna i bilaga A)

 

 

 

Manis crassicaudata (I)

 

 

indisk myrkott

 

Manis culionensis (I)

 

 

palawanmyrkott, filippinsk myrkott

 

Manis gigantea (I)

 

 

jättemyrkott

 

Manis javanica (I)

 

 

malajisk myrkott

 

Manis pentadactyla (I)

 

 

kortsvansad myrkott

 

Manis temminckii (I)

 

 

stäppmyrkott

 

Manis tetradactyla (I)

 

 

långsvansad myrkott

 

Manis tricuspis (I)

 

 

vitbukig myrkott

PILOSA

 

 

 

 

Bradypodidae

 

 

 

Tretåiga sengångare

 

 

Bradypus pygmaeus (II)

 

 

 

 

Bradypus variegatus (II)

 

brunstrupig sengångare

Myrmecophagidae

 

 

 

Myrslokar

 

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

jättemyrslok

 

 

 

Tamandua mexicana (III Guatemala)

nordlig tamandua

PRIMATES

 

 

 

Primater

 

 

PRIMATES spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A)

 

 

Atelidae

 

 

 

Atelesliknande brednäsor

 

Alouatta coibensis (I)

 

 

coibavrålapa

 

Alouatta palliata (I)

 

 

mantelvrålapa

 

Alouatta pigra (I)

 

 

guatemalavrålapa

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

svartpannad spindelapa

 

Ateles geoffroyi ornatus (I)

 

 

panamaspindelapa

 

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

sydlig ullspindelapa

 

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

nordlig ullspindelapa

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

gulsvansad ullapa

Cebidae

 

 

 

Cebusliknande brednäsor

 

Callimico goeldii (I)

 

 

Goeldis apa, Goeldis tamarin

 

Callithrix aurita (I)

 

 

gulbrun silkesapa, öronsilkesapa

 

Callithrix flaviceps (I)

 

 

gulhuvad silkesapa

 

Leontopithecus spp. (I)

 

 

lejonapor, lejontamariner

 

Saguinus bicolor (I)

 

 

tvåfärgad tamarin

 

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Geoffroys tamarin

 

Saguinus leucopus (I)

 

 

vitfotad tamarin

 

Saguinus martinsi (I)

 

 

 

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

bomullshuvudtamarin, pinché

 

Saimiri oerstedii (I)

 

 

rödryggad dödskalleapa

Cercopithecidae

 

 

 

Markattartade apor

 

Cercocebus galeritus (I)

 

 

tanamangab

 

Cercopithecus diana (I)

 

 

dianamarkatta

 

Cercopithecus roloway (I)

 

 

långskäggig dianamarkatta

 

Cercopithecus solatus (II)

 

 

solsvansmarkatta

 

Colobus satanas (II)

 

 

svart colobus, svart guereza, djävulsapa

 

Macaca silenus (I)

 

 

lejonsvansmakak, lejonmakak, skäggapa

 

Macaca sylvanus (I)

 

 

berberapa, magot

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

drill

 

Mandrillus sphinx (I)

 

 

mandrill

 

Nasalis larvatus (I)

 

 

näsapa

 

Piliocolobus foai (II)

 

 

Foas colobus

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

Uhehes röda guereza

 

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

zanzibarguereza

 

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

Pennants guereza

 

Piliocolobus preussi (II)

 

 

kamerunguereza

 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

tanaguereza, Tanaflodens guereza

 

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

askgrå colobus

 

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

Thollons colobus

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

mentawailangur

 

Pygathrix spp. (I)

 

 

kostymapor

 

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

trubbnäsapor

 

Semnopithecus ajax (I)

 

 

kashmirhulman

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

västlig hulman

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

östlig hulman

 

Semnopithecus hector (I)

 

 

tarailangur

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

malabarhulman, svartfotad hulman

 

Semnopithecus priam (I)

 

 

madrashulman, sydlig hulman

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

himalayahulman, nepalesisk hulman

 

Simias concolor (I)

 

 

pagehtrubbnäsa

 

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

Delacours langur

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

Francois bladapa, Francois langur

 

Trachypithecus geei (I)

 

 

gyllenbladapa, guldlangur

 

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

hatinhlangur

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

nilgirilangur

 

Trachypithecus laotum (II)

 

 

laotisk langur

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

mösslangur, tofshulman, hättbladapa

 

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

vithövdad langur

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

burmesisk langur, Shortridges langur

Cheirogaleidae

 

 

 

Muslemurer, smålemurer, dvärg- och musmakier

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

 

Daubentoniidae

 

 

 

Fingerdjur

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

fingerdjur, aye-aye

Hominidae

 

 

 

Hominider, människoapor

 

Gorilla beringei (I)

 

 

östlig gorilla, bergsgorilla

 

Gorilla gorilla (I)

 

 

västlig gorilla

 

Pan spp. (I)

 

 

schimpans och bonobo (dvärgschimpans)

 

Pongo abelii (I)

 

 

sumatraorangutang

 

Pongo pygmaeus (I)

 

 

borneoorangutang

Hylobatidae

 

 

 

Gibboner

 

Hylobatidae spp. (I)

 

 

 

Indriidae

 

 

 

Silkeslemurer

 

Indriidae spp. (I)

 

 

 

Lemuridae

 

 

 

Lemurer, lemurider

 

Lemuridae spp. (I)

 

 

 

Lepilemuridae

 

 

 

Vesslelemurer, vesslemakier

 

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

 

Lorisidae

 

 

 

Lorier

 

Nycticebus spp. (I)

 

 

tröglorier

Pitheciidae

 

 

 

Sakiliknande brednäsor

 

Cacajao spp. (I)

 

 

uakarier, kortsvansapor

 

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

 

 

Callicebus melanochir (II)

 

 

 

 

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

 

 

Callicebus personatus (II)

 

 

maskspringapa

 

Chiropotes albinasus (I)

 

 

vitnosad satansapa, vitnossaki

Tarsiidae

 

 

 

Spökdjur

 

Tarsius spp. (II)

 

 

 

PROBOSCIDEA

 

 

 

 

Elephantidae

 

 

 

Elefanter

 

Elephas maximus (I)

 

 

indisk elefant, asiatisk elefant

 

Loxodonta africana (I) (Utom populationerna i Botswana, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe som är upptagna i bilaga B.)

Loxodonta africana (II)

(Endast populationerna i Botswana, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe (3). Alla andra populationer är upptagna i bilaga A.)

 

afrikansk elefant

RODENTIA

 

 

 

 

Chinchillidae

 

 

 

Harmöss

 

Chinchilla spp. (I) (Exemplar av den domesticerade formen omfattas inte av denna förordning)

 

 

chinchillor

Cuniculidae

 

 

 

Pakor

 

 

 

Cuniculus paca (III Honduras)

paka

Dasyproctidae

 

 

 

Agutier

 

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

centralamerikansk aguti

Erethizontidae

 

 

 

Trädpiggsvin

 

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

mexikanskt gripsvanspiggsvin

 

 

 

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

taggigt gripsvanspiggsvin

Hystricidae

 

 

 

Jordpiggsvin

 

Hystrix cristata

 

 

vanligt piggsvin

Muridae

 

 

 

Råttdjur

 

 

Leporillus conditor (II)

 

kvistboråtta, större kvistboråtta

 

 

Pseudomys fieldi (II)

 

Shark Bays australmus

 

 

Xeromys myoides (II)

 

falsk vattenråtta

 

 

Zyzomys pedunculatus (II)

 

macdonnellstenmus, Cape Yorks stenmus

Sciuridae

 

 

 

Ekorrar

 

Cynomys mexicanus (I)

 

 

mexikansk präriehund

 

 

 

Marmota caudata (III Indien)

långsvansat murmeldjur

 

 

 

Marmota himalayana (III Indien)

himalayamurmeldjur

 

 

Ratufa spp. (II)

 

jätteekorrar

SCANDENTIA

 

 

 

 

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Spetsekorrar, tupajor

SIRENIA

 

 

 

 

Dugongidae

 

 

 

Dugonger

 

Dugong dugon (I)

 

 

dugong

Trichechidae

 

 

 

Manater, lamantiner

 

Trichechus inunguis (I)

 

 

 

 

Trichechus manatus (I)

 

 

 

 

Trichechus senegalensis (I)

 

 

 

AVES

 

 

 

Fåglar

ANSERIFORMES

 

 

 

 

Anatidae

 

 

 

Änder

 

Anas aucklandica (I)

 

 

aucklandkricka

 

 

Anas bernieri (II)

 

madagaskarkricka

 

Anas chlorotis (I)

 

 

brunkricka

 

 

Anas formosa (II)

 

gulkindad kricka

 

Anas laysanensis (I)

 

 

laysanand

 

Anas nesiotis (I)

 

 

campbellkricka

 

Anas querquedula

 

 

årta

 

Asarcornis scutulata (I)

 

 

vitvingad and

 

Aythya innotata

 

 

madagaskardykand

 

Aythya nyroca

 

 

vitögd dykand

 

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

dvärgkanadagås (ssp. leucopareia)

 

Branta ruficollis (II)

 

 

rödhalsad gås

 

Branta sandvicensis (I)

 

 

hawaiigås

 

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

coscorobasvan

 

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

svarthalsad svan

 

 

Dendrocygna arborea (II)

 

karibvisseland

 

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

svartbukig visseland

 

 

 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

brun visseland

 

Mergus octosetaceus

 

 

cerradoskrake

 

Oxyura leucocephala (II)

 

 

kopparand

 

Rhodonessa caryophyllacea (I)

 

 

rosenand

 

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

knöland

 

Tadorna cristata

 

 

tofsgravand

APODIFORMES

 

 

 

 

Trochilidae

 

 

 

Kolibrier

 

 

Trochilidae spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

 

 

 

Glaucis dohrnii (I)

 

 

kroknäbbseremit

CHARADRIIFORMES

 

 

 

 

Burhinidae

 

 

 

Tjockfotar

 

 

 

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

amerikansk tjockfot

Laridae

 

 

 

Måsfåglar

 

Larus relictus (I)

 

 

reliktmås

Scolopacidae

 

 

 

Snäppor

 

Numenius borealis (I)

 

 

eskimåspov

 

Numenius tenuirostris (I)

 

 

smalnäbbad spov

 

Tringa guttifer (I)

 

 

fläckgluttsnäppa

CICONIIFORMES

 

 

 

 

Ardeidae

 

 

 

Hägrar

 

Ardea alba

 

 

ägretthäger

 

Bubulcus ibis

 

 

kohäger

 

Egretta garzetta

 

 

silkeshäger

Balaenicipitidae

 

 

 

Träskonäbbar

 

 

Balaeniceps rex (II)

 

träskonäbb

Ciconiidae

 

 

 

Storkar

 

Ciconia boyciana (I)

 

 

amurstork

 

Ciconia nigra (II)

 

 

svart stork

 

Ciconia stormi

 

 

Storms stork

 

Jabiru mycteria (I)

 

 

jabirustork

 

Leptoptilos dubius

 

 

större adjutantstork

 

Mycteria cinerea (I)

 

 

indonesisk ibisstork

Phoenicopteridae

 

 

 

Flamingor

 

 

Phoenicopteridae spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

 

 

 

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

större flamingo, karibflamingo

Threskiornithidae

 

 

 

Ibisar

 

 

Eudocimus ruber (II)

 

röd ibis

 

Geronticus calvus (II)

 

 

skallig ibis

 

Geronticus eremita (I)

 

 

eremitibis

 

Nipponia nippon (I)

 

 

tofsibis

 

Platalea leucorodia (II)

 

 

skedstork

 

Pseudibis gigantea

 

 

jätteibis

COLUMBIFORMES

 

 

 

 

Columbidae

 

 

 

Duvor

 

Caloenas nicobarica (I)

 

 

nikobarduva

 

Claravis godefrida

 

 

lilabandad sparvduva

 

Columba livia

 

 

klippduva

 

Ducula mindorensis (I)

 

 

mindorokejsarduva

 

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

luzonmarkduva

 

 

Goura spp. (II)

 

kronduvor

 

Leptotila wellsi

 

 

grenadaduva

 

 

 

Nesoenas mayeri (III Mauritius)

rosenduva

 

Streptopelia turtur

 

 

turturduva

CORACIIFORMES

 

 

 

 

Bucerotidae

 

 

 

Näshornsfåglar

 

 

Aceros spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

 

 

 

Aceros nipalensis (I)

 

 

rosthalsad näshornsfågel

 

 

Anorrhinus spp. (II)

 

 

 

 

Anthracoceros spp. (II)

 

 

 

 

Berenicornis spp. (II)

 

 

 

 

Buceros spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

 

 

 

Buceros bicornis (I)

 

 

större näshornsfågel

 

 

Penelopides spp. (II)

 

 

 

Rhinoplax vigil (I)

 

 

hjälmnäshornsfågel

 

 

Rhyticeros spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

 

 

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

vitstrupig näshornsfågel

CUCULIFORMES

 

 

 

 

Musophagidae

 

 

 

Turakor

 

 

Tauraco spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

 

 

 

Tauraco bannermani (II)

 

 

bannermanturako

FALCONIFORMES

 

 

 

Rovfåglar

 

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(Utom de arter som är upptagna i bilaga A; utom en art i familjen Cathartidae som är upptagen i bilaga C; de övriga arterna i den familjen är inte upptagna i bilagorna till denna förordning; och utom Caracara lutosa.)

 

 

Accipitridae

 

 

 

Hökartade rovfåglar

 

Accipiter brevipes (II)

 

 

balkanhök

 

Accipiter gentilis (II)

 

 

duvhök

 

Accipiter nisus (II)

 

 

sparvhök

 

Aegypius monachus (II)

 

 

grågam

 

Aquila adalberti (I)

 

 

spansk kejsarörn

 

Aquila chrysaetos (II)

 

 

kungsörn

 

Aquila clanga (II)

 

 

större skrikörn

 

Aquila heliaca (I)

 

 

kejsarörn

 

Aquila pomarina (II)

 

 

mindre skrikörn

 

Buteo buteo (II)

 

 

ormvråk

 

Buteo lagopus (II)

 

 

fjällvråk

 

Buteo rufinus (II)

 

 

örnvråk

 

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

kubaglada

 

Circaetus gallicus (II)

 

 

ormörn

 

Circus aeruginosus (II)

 

 

brun kärrhök

 

Circus cyaneus (II)

 

 

blå kärrhök

 

Circus macrourus (II)

 

 

stäpphök

 

Circus pygargus (II)

 

 

ängshök

 

Elanus caeruleus (II)

 

 

svartvingad glada

 

Eutriorchis astur (II)

 

 

madagaskarörn

 

Gypaetus barbatus (II)

 

 

lammgam

 

Gyps fulvus (II)

 

 

gåsgam

 

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla är upptagen i bilaga I, övriga arter är upptagna i bilaga II)

 

 

havsörnar

 

Harpia harpyja (I)

 

 

harpyja

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

hökörn

 

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

dvärgörn

 

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

gråryggig vråk

 

Milvus migrans (II) (Utom Milvus migrans lineatus som är upptagen i bilaga B)

 

 

brun glada

 

Milvus milvus (II)

 

 

röd glada

 

Neophron percnopterus (II)

 

 

smutsgam

 

Pernis apivorus (II)

 

 

bivråk

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

apörn

Cathartidae

 

 

 

Nya världens gamar

 

Gymnogyps californianus (I)

 

 

kalifornisk kondor

 

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

kungsgam

 

Vultur gryphus (I)

 

 

kondor

Falconidae

 

 

 

Falkar

 

Falco araeus (I)

 

 

seychellfalk

 

Falco biarmicus (II)

 

 

slagfalk

 

Falco cherrug (II)

 

 

tatarfalk

 

Falco columbarius (II)

 

 

stenfalk

 

Falco eleonorae (II)

 

 

eleonorafalk

 

Falco jugger (I)

 

 

juggerfalk

 

Falco naumanni (II)

 

 

rödfalk

 

Falco newtoni (I) (Endast populationen i Seychellerna)

 

 

madagaskarfalk

 

Falco pelegrinoides (I)

 

 

berberfalk

 

Falco peregrinus (I)

 

 

pilgrimsfalk

 

Falco punctatus (I)

 

 

mauritiusfalk

 

Falco rusticolus (I)

 

 

jaktfalk

 

Falco subbuteo (II)

 

 

lärkfalk

 

Falco tinnunculus (II)

 

 

tornfalk

 

Falco vespertinus (II)

 

 

aftonfalk

Pandionidae

 

 

 

Fiskgjusar

 

Pandion haliaetus (II)

 

 

fiskgjuse

GALLIFORMES

 

 

 

 

Cracidae

 

 

 

 

 

Crax alberti (III Colombia)

 

 

blånäbbad hocko

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

rödnäbbad hocko

 

 

 

Crax daubentoni (III Colombia)

gulknölshocko

 

 

Crax fasciolata

 

gulnäbbad hocko

 

 

 

Crax globulosa (III Colombia)

gulflikig hocko

 

 

 

Crax rubra (III Colombia/Guatemala/Honduras)

större hocko

 

Mitu mitu (I)

 

 

alagoashocko

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

hornguan

 

 

 

Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)

nordlig chachalaca

 

 

 

Pauxi pauxi (III Colombia)

hjälmhocko

 

Penelope albipennis (I)

 

 

vitvingad guan

 

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

tofsguan

 

 

 

Penelopina nigra (III Guatemala)

bergguan

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

svartpannad guan

 

Pipile pipile (I)

 

 

trinidadguan

Megapodiidae

 

 

 

Storfothöns

 

Macrocephalon maleo (I)

 

 

maleohöna

Phasianidae

 

 

 

Fasanfåglar

 

 

Argusianus argus (II)

 

större argusfasan

 

Catreus wallichii (I)

 

 

klippfasan

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

sonoravaktel (vitstrupig vaktel ssp. ridgwayi)

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

vit öronfasan

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

brun öronfasan

 

 

Gallus sonneratii (II)

 

grå djungelhöna

 

 

Ithaginis cruentus (II)

 

blodfasan

 

Lophophorus impejanus (I)

 

 

himalayamonal

 

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

kinesisk monal

 

Lophophorus sclateri (I)

 

 

vitstjärtad monal

 

Lophura edwardsi (I)

 

 

edwardsfasan

 

 

Lophura hatinhensis

 

vietnamfasan

 

 

 

Lophura leucomelanos (III Pakistan)

kalijfasan

 

Lophura swinhoii (I)

 

 

swinhoefasan

 

 

 

Meleagris ocellata (III Guatemala)

arguskalkon

 

Odontophorus strophium

 

 

colombiatandvaktel

 

Ophrysia superciliosa

 

 

himalayavaktel

 

 

 

Pavo cristatus (III Pakistan)

påfågel

 

 

Pavo muticus (II)

 

grön påfågel

 

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

grå påfågelfasan

 

 

Polyplectron germaini (II)

 

Germains påfågelfasan

 

 

Polyplectron malacense (II)

 

malackapåfågelfasan

 

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

palawanpåfågelfasan

 

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

borneopåfågelfasan

 

 

 

Pucrasia macrolopha (III Pakistan)

koklassfasan

 

Rheinardia ocellata (I)

 

 

tofsargusfasan

 

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

elliotfasan

 

Syrmaticus humiae (I)

 

 

humefasan

 

Syrmaticus mikado (I)

 

 

mikadofasan

 

 

Syrmaticus reevesii (II)

 

kungsfasan

 

Tetraogallus caspius (I)

 

 

kaspisk snöhöna

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

tibetansk snöhöna

 

Tragopan blythii (I)

 

 

gråbukig tragopan

 

Tragopan caboti (I)

 

 

cabottragopan

 

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

västlig tragopan

 

 

 

Tragopan satyra (III Nepal)

satyrtragopan

 

 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

större präriehöna (ssp. attwateri)

GRUIFORMES

 

 

 

 

Gruidae

 

 

 

Tranor

 

 

Gruidae spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A)

 

 

 

Balearica pavonina (I)

 

 

svart krontrana

 

Grus americana (I)

 

 

trumpetartrana

 

Grus canadensis (I/II) (Arten är upptagen i bilaga II men underarterna Grus canadensis nesiotes och Grus canadensis pulla är upptagna i bilaga I.)

 

 

prärietrana

 

Grus grus (II)

 

 

trana

 

Grus japonensis (I)

 

 

japansk trana

 

Grus leucogeranus (I)

 

 

snötrana

 

Grus monacha (I)

 

 

munktrana

 

Grus nigricollis (I)

 

 

svarthalsad trana

 

Grus vipio (I)

 

 

glasögontrana

Otididae

 

 

 

Trappar

 

 

Otididae spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A)

 

 

 

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

indisk trapp

 

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

kragtrapp

 

Chlamydotis undulata (I)

 

 

ökentrapp

 

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

bengalflorikan

 

Otis tarda (II)

 

 

stortrapp

 

Sypheotides indicus (II)

 

 

mindre florikan

 

Tetrax tetrax (II)

 

 

småtrapp

Rallidae

 

 

 

Rallar

 

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

lordhowerall

Rhynochetidae

 

 

 

Kaguer

 

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

kagu

PASSERIFORMES

 

 

 

 

Atrichornithidae

 

 

 

Snårfåglar

 

Atrichornis clamosus (I)

 

 

sångsnårfågel

Cotingidae

 

 

 

Kotingor

 

 

 

Cephalopterus ornatus (III Colombia)

amazonparasollfågel

 

 

 

Cephalopterus penduliger (III Colombia)

pendelparasollfågel

 

Cotinga maculata (I)

 

 

bandkotinga

 

 

Rupicola spp. (II)

 

klippfåglar

 

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

vitvingekotinga

Emberizidae

 

 

 

Fältsparvar

 

 

Gubernatrix cristata (II)

 

gul kardinaltangara

 

 

Paroaria capitata (II)

 

gulnäbbad kardinaltangara

 

 

Paroaria coronata (II)

 

rödtofsad kardinaltangara

 

 

Tangara fastuosa (II)

 

prakttangara

Estrildidae

 

 

 

Astrilder

 

 

Amandava formosa (II)

 

grön tigerfink

 

 

Lonchura fuscata

 

timormunia

 

 

Lonchura oryzivora (II)

 

risfågel

 

 

Poephila cincta cincta (II)

 

bältesastrild (ssp. cincta)

Fringillidae

 

 

 

Finkar

 

Carduelis cucullata (I)

 

 

rödsiska

 

 

Carduelis yarrellii (II)

 

gulkindad siska

Hirundinidae

 

 

 

Svalor

 

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

vitögd flodsvala

Icteridae

 

 

 

Trupialer

 

Xanthopsar flavus (I)

 

 

saffranstrupial

Meliphagidae

 

 

 

Honungsfåglar

 

 

Lichenostomus melanops cassidix (II)

 

gultofsad honungsfågel (ssp. cassidix)

Muscicapidae

 

 

 

Flugsnappare

 

Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)

 

 

rodriguessångare

 

 

Cyornis ruckii (II)

 

medanflugsnappare

 

 

Dasyornis broadbenti litoralis (II)

 

rödbrun borstsmyg (ssp. litoralis)

 

 

Dasyornis longirostris (II)

 

västlig borstsmyg

 

 

Garrulax canorus (II)

 

kinesisk sångfnittertrast

 

 

Garrulax taewanus (II)

 

taiwanesisk sångfnittertrast

 

 

Leiothrix argentauris (II)

 

silverörad sångtimalia

 

 

Leiothrix lutea (II)

 

rödnäbbad sångtimalia

 

 

Liocichla omeiensis (II)

 

emeishanprakttimalia

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

gulskallig kråktrast

 

Picathartes oreas (I)

 

 

rödskallig kråktrast

 

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)

maskarenparadismonark

Paradisaeidae

 

 

 

Paradisfåglar

 

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

 

Pittidae

 

 

 

Juveltrastar

 

 

Pitta guajana (II)

 

javajuveltrast

 

Pitta gurneyi (I)

 

 

blåkronad juveltrast

 

Pitta kochi (I)

 

 

luzonjuveltrast

 

 

Pitta nympha (II)

 

kinesisk juveltrast

Pycnonotidae

 

 

 

Bulbyler

 

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

orangehuvad bulbyl

Sturnidae

 

 

 

Starar

 

 

Gracula religiosa (II)

 

beostare

 

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

balistare

Zosteropidae

 

 

 

Glasögonfåglar

 

Zosterops albogularis (I)

 

 

vitbröstad glasögonfågel

PELECANIFORMES

 

 

 

 

Fregatidae