EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2496

Rådets förordning (EU, Euratom) 2022/2496 av den 15 december 2022 om ändring av förordning (EU, Euratom) 2020/2093 om den fleråriga budgetramen 2021–2027

ST/14471/2022/REV/1

EUT L 325, 20.12.2022, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2496/oj

20.12.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 325/11


RÅDETS FÖRORDNING (EU, Euratom) 2022/2496

av den 15 december 2022

om ändring av förordning (EU, Euratom) 2020/2093 om den fleråriga budgetramen 2021–2027

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 312,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande (1),

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)

Efter Rysslands oprovocerade och oberättigade anfallskrig mot Ukraina har unionen stöttat Ukraina med en rad finansiella åtgärder. Stödet har tillhandahållits på ad hoc-basis under en begränsad tidsperiod och har krävt betydande avsättningar från unionens budget och medlemsstaternas garantier.

(2)

Ukraina kommer att behöva fortsatt stöd för att kunna upprätthålla statens funktion. Tillsammans med andra internationella parter förväntas unionen bidra till att täcka Ukrainas akuta finansieringsbehov. I detta syfte har unionen upprättat ett nytt instrument i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/2463 (2). I enlighet med det instrumentet ska en betydande del av det planerade ekonomiska stödet ges i form av lån.

(3)

Mot bakgrund av den ökande instabiliteten i omvärlden är det lämpligt att föreskriva en strukturerad finansieringslösning för åren 2023 och 2024 för att säkerställa fortsatt ekonomiskt stöd till Ukraina.

(4)

Det är därför lämpligt att göra det möjligt för unionen att tillhandahålla de nödvändiga budgetmedlen på ett hållbart och sunt sätt. Detta bör göras genom att den befintliga mekanismen i form av en garanti från unionens budget utvidgas till att omfatta det ekonomiska stöd som har gjorts tillgängligt för Ukraina under åren 2023 och 2024. Den mekanismen bör göra det möjligt att utnyttja upp till 100 % av finansiella skuldbelopp som krävs för att fullgöra unionens återbetalningsskyldigheter inom ramen för upp- och utlåningstransaktioner, om unionen inte erhåller den förfallna betalningen i tid från Ukraina.

(5)

Det bör vara möjligt att utnyttja de anslag i unionens budget som är nödvändiga utöver taken i den fleråriga budgetramen för medlemsstaterna samt för ekonomiskt stöd till Ukraina som är tillgängligt under åren 2023 och 2024. Den möjligheten bör inte påverka skyldigheten att respektera det tak för egna medel som fastställs i artikel 3.1 i rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 (3).

(6)

I princip, och om inte ytterligare exceptionell utveckling uppstår, bör den garantin från unionens budget täcka kortsiktigt ekonomiskt bistånd till Ukraina för ett belopp upp till 18 000 000 000 EUR enligt vad som anges i förordning (EU) 2022/2463 och användningen av makroekonomiskt stöd under 2024 bör begränsas till utbetalningar under första kvartalet det året enligt vad som anges i den förordningen.

(7)

Denna förordning bör endast tillämpas på de program för ekonomiskt stöd till Ukraina som finns tillgängliga för åren 2023 och 2024.

(8)

Rådets förordning (EG, Euratom) 2020/2093 (4) bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

Med beaktande av den brådska som föranleds av de exceptionella förhållanden som förorsakats av Rysslands oprovocerade och oberättigade anfallskrig mot Ukraina, anses det lämpligt att åberopa det undantag från den tidsfrist på åtta veckor som föreskrivs i artikel 4 i protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, fogat till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

(10)

Med tanke på situationen i Ukraina bör denna förordning av brådskande skäl träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 2.3 i förordning (EU, Euratom) 2020/2093 ska följande stycke läggas till:

”Om det är nödvändigt att utnyttja en garanti för ekonomiskt stöd till Ukraina som är tillgängligt under åren 2023 och 2024, och som godkänts i enlighet med artikel 220.1 i budgetförordningen, ska det nödvändiga beloppet utnyttjas utöver taken i budgetramen.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 december 2022.

På rådets vägnar

M. BEK

Ordförande


(1)  Godkännande av den 24 november 2022 (ännu inte offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/2463 av den 14 december 2022 om inrättande av ett instrument för stöd till Ukraina under 2023 (makroekonomiskt stöd +) (EUT L 322, 16.12.2022, s. 1).

(3)  Rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 av den 14 december 2020 om systemet för Europeiska unionens egna medel och om upphävande av beslut 2014/335/EU, Euratom (EUT L 424, 15.12.2020, s. 1).

(4)  Rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2093 av den 17 december 2020 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 (EUT L 433I, 22.12.2020, s. 11).


Top