EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2297

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/2297 z dne 26. oktobra 2023 o opredelitvi sosednjih pristanišč za pretovarjanje zabojnikov v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta

C/2023/7122

OJ L, 2023/2297, 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2297/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2297/oj

European flag

Uradni list
Evropske unije

SL

Serija L


2023/2297

27.10.2023

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/2297

z dne 26. oktobra 2023

o opredelitvi sosednjih pristanišč za pretovarjanje zabojnikov v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Uniji in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (1) ter zlasti člena 3ga(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2003/87/ES je bila spremenjena z Direktivo (EU) 2023/959 (2), da bi se v sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Uniji (v nadaljnjem besedilu: sistem EU za trgovanje z emisijami) vključile emisije iz pomorskega prometa.

(2)

Za zmanjšanje tveganja postankov kontejnerskih ladij v pristaniščih zunaj Unije z namenom izogibanja in premestitve dejavnosti pretovarjanja zabojnikov v pristanišča zunaj Unije Direktiva 2003/87/ES določa, da se iz opredelitve „pristanišče postanka“ izključijo postanki kontejnerskih ladij v sosednjih pristaniščih za pretovarjanje zabojnikov, opredeljenih v izvedbenem aktu, sprejetem v skladu s členom 3ga(2) navedene direktive.

(3)

V skladu s členom 3ga(2), drugi pododstavek, Direktive 2003/87/ES mora pristanišče, ki se opredeli kot sosednje pristanišče za pretovarjanje zabojnikov, izpolnjevati več meril. Delež pretovarjanja zabojnikov mora presegati 65 % celotnega prometa zabojnikov v tem pristanišču v zadnjem dvanajstmesečnem obdobju, za katero so na voljo ustrezni podatki. Pristanišče mora biti zunaj Unije, vendar manj kot 300 morskih milj od pristanišča pod jurisdikcijo države članice. Vendar se v izvedbenem aktu ne opredelijo pristanišča v tretji državi, za katera ta tretja država učinkovito uporablja ukrepe, enakovredne ukrepom iz Direktive 2003/87/ES.

(4)

Pristanišče East Port Said leži manj kot 300 morskih milj od pristanišča pod jurisdikcijo države članice. Delež pretovarjanja zabojnikov v pristanišču East Port Said je presegel 65 % celotnega prometa zabojnikov v tem pristanišču v zadnjem dvanajstmesečnem obdobju, za katero so na voljo ustrezni podatki. Egipt za pristanišče East Port Said ne uporablja ukrepov, enakovrednih ukrepom iz Direktive 2003/87/ES. Pristanišče East Port Said bi zato bilo treba opredeliti kot sosednje pristanišče za pretovarjanje zabojnikov.

(5)

Pristanišče Tanger Med leži manj kot 300 morskih milj od pristanišča pod jurisdikcijo države članice. Delež pretovarjanja zabojnikov v pristanišču Tanger Med je presegel 65 % celotnega prometa zabojnikov v tem pristanišču v zadnjem dvanajstmesečnem obdobju, za katero so na voljo ustrezni podatki. Maroko za pristanišče Tanger Med ne uporablja ukrepov, enakovrednih ukrepom iz Direktive 2003/87/ES. Pristanišče Tanger Med bi zato bilo treba opredeliti kot sosednje pristanišče za pretovarjanje zabojnikov.

(6)

Komisija bi morala spremljati izvajanje sistema EU za trgovanje z emisijami v zvezi s pomorskim prometom, zlasti da bi odkrila izogibanje in tako ravnanje obravnavala že v zgodnji fazi. Komisija bi morala po potrebi predlagati ukrepe za obravnavo izogibanja.

(7)

Za zagotavljanje učinkovitega delovanja sistema EU za trgovanje z emisijami, ki bo od 1. januarja 2024 vključeval tudi emisije iz pomorskega prometa, bi se morala ta uredba uporabljati od navedenega datuma.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za podnebne spremembe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sosednja pristanišča za pretovarjanje zabojnikov iz člena 3ga(2) Direktive 2003/87/ES so opredeljena v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2024.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. oktobra 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)   UL L 275, 25.10.2003, str. 32.

(2)  Direktiva (EU) 2023/959 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. maja 2023 o spremembi Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Uniji ter Sklepa (EU) 2015/1814 o vzpostavitvi in delovanju rezerve za stabilnost trga za sistem Unije za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov (UL L 130, 16.5.2023, str. 134).


PRILOGA

Sosednja pristanišča za pretovarjanje zabojnikov iz člena 3ga(2) Direktive 2003/87/ES

Št.

Ime pristanišča

Država

1.

EAST PORT SAID

EGIPT

2.

TANGER MED

MAROKO


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2297/oj

ISSN 1977-0804 (electronic edition)


Top