European flag

officiella tidning
Europeiska unionens

SV

Serien L


2023/2297

27.10.2023

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2023/2297

av den 26 oktober 2023

om identifiering av angränsande containeromlastningshamnar i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (1), särskilt artikel 3ga.2, och

av följande skäl:

(1)

Direktiv 2003/87/EG ändrades genom direktiv (EU) 2023/959 (2) för att inkludera utsläpp från sjötransporter i systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen (EU:s utsläppshandelssystem).

(2)

För att minska risken för hamnanlöp i undvikande syfte av containerfartyg till hamnar utanför unionen och omlokalisering av containeromlastningsverksamhet till hamnar utanför unionen, föreskrivs i direktiv 2003/87/EG ett undantag från definitionen av anlöpshamn för containerfartyg i en angränsande containeromlastningshamn som identifieras i den genomförandeakt som antagits i enlighet med artikel 3ga.2 i det direktivet.

(3)

I enlighet med artikel 3ga.2 andra stycket i direktiv 2003/87/EG måste en hamn som ska identifieras som en angränsande containeromlastningshamn uppfylla flera kriterier. Hamnens andelen av omlastning av containrar måste överstiga 65 % av den totala containertrafiken i den hamnen under den senaste tolvmånadersperiod för vilken relevanta uppgifter finns tillgängliga. Hamnen måste vara lokaliserad utanför unionen men mindre än 300 sjömil från en hamn under en medlemsstats jurisdiktion. Genomförandeakten syftar dock inte till att identifiera hamnar i ett tredjeland för vilka det tredjelandet faktiskt tillämpar åtgärder som är likvärdiga med direktiv 2003/87/EG.

(4)

East Port Said ligger mindre än 300 sjömil från en hamn under ett EU-lands jurisdiktion. Andelen omlastning av containrar i East Port Said översteg 65 % av den totala containertrafiken i den hamnen under den senaste tolvmånadersperiod för vilken relevanta uppgifter finns tillgängliga. Egypten tillämpar inte åtgärder som är likvärdiga med direktiv 2003/87/EG när det gäller East Port Said. East Port Said bör därför identifieras som en angränsande containeromlastningshamn.

(5)

Tanger Med ligger mindre än 300 sjömil från en hamn under ett EU-lands jurisdiktion. Andelen omlastning av containrar i Tanger Med översteg 65 % av den totala containertrafiken i den hamnen under den senaste tolvmånadersperiod för vilken relevanta uppgifter finns tillgängliga. Marocko tillämpar inte åtgärder som är likvärdiga med direktiv 2003/87/EG för Tanger Med. Tanger Med bör därför identifieras som en angränsande containeromlastningshamn.

(6)

Kommissionen bör övervaka genomförandet av EU:s utsläppshandelssystem när det gäller sjötransporter, särskilt för att upptäcka undvikande beteende för att ta itu med sådant beteende i ett tidigt skede. Kommissionen bör vid behov föreslå åtgärder för att komma till rätta med undvikande beteende.

(7)

För att säkerställa att EU:s utsläppshandelssystem, som omfattar utsläpp från sjötransporter från och med den 1 januari 2024, fungerar effektivt, bör denna förordning tillämpas från och med den dagen.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för klimatförändringar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De angränsande containeromlastningshamnar som avses i artikel 3ga.2 i direktiv 2003/87/EG anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2024.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 oktober 2023.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)   EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2023/959 av den 10 maj 2023 om ändring av direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen och beslut (EU) 2015/1814 om upprättande och användning av en reserv för marknadsstabilitet för unionens utsläppshandelssystem (EUT L 130, 16.5.2023, s. 134).


BILAGA

Angränsande containeromlastningshamnar som avses i artikel 3ga.2 i direktiv 2003/87/EG

Nr.

Hamnens namn

Land

1.

EAST PORT SAID

EGYPTEN

2.

TANGER MED

MAROCKO


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2297/oj

ISSN 1977-0820 (electronic edition)