European flag

Hivatalos Lapja
Az Európai Unió

HU

Sorozat L


2023/2297

2023.10.27.

A BIZOTTSÁG (EU) 2023/2297 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2023. október 26.)

a szomszédos konténerátrakodási kikötőknek a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján történő azonosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei közösségi kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 3ga. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2003/87/EK irányelvet az (EU) 2023/959 európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) módosította annak érdekében, hogy a tengeri közlekedésből származó kibocsátások figyelembevételre kerüljenek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Unión belüli kereskedelmi rendszerében (a továbbiakban: EU ETS).

(2)

Annak érdekében, hogy a konténerszállító hajók esetében csökkenthető legyen az előírások megkerülését célzó, az Unión kívüli kikötőkben való megállásoknak és az átrakodási tevékenységek Unión kívüli kikötőkbe történő áthelyezésének a kockázata, a 2003/87/EK irányelv az „útiterv szerinti kikötő” fogalommeghatározásából kizárja a konténerszállító hajóknak a 3ga. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott végrehajtási jogi aktusban felsorolt szomszédos konténerátrakodási kikötőben történő megállásait.

(3)

A 2003/87/EK irányelv 3ga. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével összhangban a szomszédos konténerátrakodási kikötőként azonosítandó kikötőnek több kritériumnak is meg kell felelnie. A kikötőben a konténerek átrakodási arányának meg kell haladnia az adott kikötő teljes konténerforgalmának 65 %-át azon legutóbbi tizenkét hónapos időszakban, amelyre vonatkozóan releváns adatok állnak rendelkezésre. A kikötőnek EU-n kívülinek kell lennie, de kevesebb mint 300 tengeri mérföldre kell feküdnie valamely tagállam joghatósága alá tartozó kikötőtől. A végrehajtási jogi aktusnak mindazonáltal nem célja olyan harmadik országbeli kikötőket azonosítani, amelyek vonatkozásában az adott harmadik ország ténylegesen a 2003/87/EK irányelvvel egyenértékű intézkedéseket alkalmaz.

(4)

East Port Said kevesebb mint 300 tengeri mérföldre van valamely tagállam joghatósága alá tartozó kikötőtől. East Port Saidban a konténerek átrakodási aránya meghaladta a kikötő teljes konténerforgalmának 65 %-át azon legutóbbi tizenkét hónapos időszakban, amelyre vonatkozóan releváns adatok állnak rendelkezésre. Egyiptom nem alkalmaz a 2003/87/EK irányelvvel egyenértékű intézkedéseket East Port Said tekintetében. Ezért East Port Saidot indokolt szomszédos konténerátrakodási kikötőként azonosítani.

(5)

Tanger Med kevesebb mint 300 tengeri mérföldre van valamely tagállam joghatósága alá tartozó kikötőtől. Tanger Medben a konténerek átrakodási aránya meghaladta a kikötő teljes konténerforgalmának 65 %-át azon legutóbbi tizenkét hónapos időszakban, amelyre vonatkozóan releváns adatok állnak rendelkezésre. Marokkó nem alkalmaz a 2003/87/EK irányelvvel egyenértékű intézkedéseket Tanger Med tekintetében. Ezért Tanger Medet indokolt szomszédos konténerátrakodási kikötőként azonosítani.

(6)

A Bizottságnak nyomon kell követnie az EU ETS tengeri szállítással kapcsolatos végrehajtását, különösen az előírások megkerülését célzó magatartás észlelése érdekében, hogy az ilyen magatartás korai szakaszban megakadályozható legyen. A Bizottságnak adott esetben intézkedéseket kell javasolnia az előírások megkerülését célzó magatartás kezelésére.

(7)

Annak biztosítására, hogy hatékonyan működjön az EU ETS, amely 2024. január 1-jétől kiterjed a tengeri közlekedésből származó kibocsátásokra, rendelkezni kell arról, hogy e rendelet az említett időponttól legyen alkalmazandó.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Éghajlatváltozási Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2003/87/EK irányelv 3ga. cikkének (2) bekezdésében említett szomszédos konténerátrakodási kikötőket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2023. október 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)   HL L 275., 2003.10.25., 32. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2023/959 irányelve (2023. május 10.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Unión belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelv, valamint az üvegházhatású gázok uniós kibocsátáskereskedelmi rendszeréhez piaci stabilizációs tartalék létrehozásáról és működtetéséről szóló (EU) 2015/1814 határozat módosításáról (HL L 130., 2023.5.16., 134. o.).


MELLÉKLET

A 2003/87/EK irányelv 3ga. cikkének (2) bekezdése szerinti szomszédos konténerátrakodási kikötők

Szám

A kikötő neve

Ország

1.

EAST PORT SAID

EGYIPTOM

2.

TANGER MED

MAROKKÓ


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2297/oj

ISSN 1977-0731 (electronic edition)