EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0827

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/827 z dne 13. marca 2019 o merilih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci poslovnih dejavnosti, da izpolnijo pogoje iz člena 89(1)(a) Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, in postopkih za zagotovitev, da so navedena merila izpolnjena

C/2019/1882

UL L 137, 23.5.2019, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/827/oj

23.5.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 137/10


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/827

z dne 13. marca 2019

o merilih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci poslovnih dejavnosti, da izpolnijo pogoje iz člena 89(1)(a) Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, in postopkih za zagotovitev, da so navedena merila izpolnjena

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (1) ter zlasti člena 89(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2016/2031 določa, da bi se moral rastlinski potni list izdati za premike nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov po ozemlju Unije, v varovano območje ali znotraj njega.

(2)

Za zagotovitev, da informacije, ki jih vsebujejo rastlinski potni listi, in zahtevani pregledi za izdajo rastlinskih potnih listov temeljijo na trdnem znanstvenem in tehničnem strokovnem znanju, lahko rastlinske potne liste izdajo samo pooblaščeni izvajalci dejavnosti pod nadzorom pristojnih organov.

(3)

Določiti bi bilo treba nekatera merila za zagotovitev, da imajo izvajalci poslovnih dejavnosti potrebno znanje o pravilih v zvezi s škodljivimi organizmi, ki bi lahko vplivali na nekatere rastline, rastlinske proizvode in druge predmete, ter ukrepih za preprečevanje navzočnosti in širjenja navedenih škodljivih organizmov.

(4)

Potreben bo postopek za zagotovitev, da so izpolnjena vsa merila iz člena 89(2) Uredbe (EU) 2016/2031, da se zagotovi, da so vsi pooblaščeni izvajalci dejavnosti seznanjeni z informacijami, ki so potrebne za izdajo rastlinskih potnih listov. Pristojni organi bi morali zato dati na voljo tehnične smernice, ki bodo vsebovale informacije o biologiji škodljivih organizmov in zadevnih vektorjev, o ustreznih vidikih biologije rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov kot njihovih gostiteljev ter o izvedbi pregledov, preprečevanju navzočnosti in širjenja zadevnih škodljivih organizmov in vzpostavitvi načrta.

(5)

Da bi imeli pristojni organi in izvajalci poslovnih dejavnosti dovolj časa, da se pripravijo na izvajanje navedenih določb, bi se ta uredba morala uporabljati od 14. decembra 2020.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Merila, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci poslovnih dejavnosti z dovoljenjem za izdajanje rastlinskih potnih listov

Izvajalci poslovnih dejavnosti izpolnjujejo naslednja merila, da lahko pridobijo dovoljenje za izdajanje rastlinskih potnih listov:

(a)

pristojnemu organu so dokazali potrebno poznavanje veljavnih pravil v zvezi s pregledi, ki se izvajajo v skladu s členom 87 Uredbe (EU) 2016/2031 glede karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, škodljivih organizmov, za katere veljajo ukrepi, sprejeti v skladu s členom 30(1) Uredbe (EU) 2016/2031, karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje ter nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov za Unijo, ki bi lahko vplivali na zadevne rastline, rastlinske proizvode in druge predmete;

(b)

pristojnemu organu so dokazali potrebno poznavanje najboljših praks, ukrepov in drugih dejavnosti, potrebnih za preprečevanje navzočnosti in širjenja škodljivih organizmov iz točke (a);

(c)

imajo učinkovit načrt za ukrepanje v primeru suma pojava ali odkritja škodljivih organizmov iz točke (a), ki vplivajo ali bi verjetno vplivali na njihove rastline, rastlinske proizvode ali druge predmete;

(d)

pristojnemu organu so dokazali potrebno znanje in usposobljenost za izvajanje zahtevanih pregledov rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov glede zadevnih škodljivih organizmov ter za sprejetje ukrepov iz točke (b);

(e)

pristojnemu organu so dokazali, da imajo potrebno opremo in objekte za izvajanje zahtevanih pregledov rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov oziroma dostop do njih ter da imajo tudi zmogljivost za sprejemanje ukrepov iz točke (b);

(f)

imenovali so kontaktno osebo, odgovorno za komunikacijo s pristojnim organom v zvezi z določbami te uredbe, in njene kontaktne podatke sporočili pristojnemu organu.

Člen 2

Postopki za zagotavljanje izpolnjevanja meril za izvajalce poslovnih dejavnosti

1.   Pristojni organ zagotovi, da imajo izvajalci poslovnih dejavnosti dostop do tehničnih smernic o merilih, ki jih je treba izpolniti pri pregledih v zvezi z izdajo rastlinskih potnih listov.

Take tehnične smernice so dostopne prek uradnega spletišča vsakega pristojnega organa in vsebujejo vse naslednje elemente:

(a)

informacije o biologiji škodljivih organizmov in zadevnih vektorjev ter o ustreznih vidikih biologije zadevnih gostiteljev;

(b)

informacije o znakih navzočnosti navedenih škodljivih organizmov in simptomih napadenosti rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov z zadevnimi škodljivimi organizmi, načinih izvajanja vizualnih pregledov ter vzorčenju in testiranju;

(c)

informacije o najboljših praksah, ukrepih in drugih dejavnostih, potrebnih za preprečevanje navzočnosti in širjenja škodljivih organizmov iz člena 1(a);

(d)

informacije o vzpostavitvi in vsebini načrta iz člena 1(c).

2.   Pristojni organi sprejmejo vse ustrezne ukrepe, da preverijo, ali izvajalci poslovnih dejavnosti izpolnjujejo vsa merila iz odstavka 1.

Člen 3

Začetek veljavnosti in datum začetka uporabe

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba se uporablja od 14. decembra 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. marca 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 317, 23.11.2016, str. 4.


Top