23.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 137/10


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/827

av den 13 mars 2019

om de kriterier som ska uppfyllas av yrkesmässiga aktörer för att uppfylla villkoren i artikel 89.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 och förfaranden för att säkerställa att dessa kriterier uppfylls

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG (1), särskilt artikel 89.2, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EU) 2016/2031 bör ett växtpass utfärdas för förflyttning av vissa växter, växtprodukter och andra föremål inom unionens territorium och till eller inom en skyddad zon.

(2)

För att se till att den information som växtpasset innehåller och de undersökningar som krävs för utfärdande av växtpass bygger på sund vetenskaplig och teknisk expertis får de endast utfärdas av bemyndigade aktörer under de behöriga myndigheternas tillsyn.

(3)

Vissa kriterier bör fastställas för att se till att de yrkesmässiga aktörerna besitter nödvändig kunskap om bestämmelserna om skadegörare som kan påverka berörda växter, växtprodukter och andra föremål och metoderna för att förhindra sådana skadegörares förekomst och spridning.

(4)

Ett förfarande behövs för att säkerställa att alla de kriterier som anges i artikel 89.2 i förordning (EU) 2016/2031 är uppfyllda för att säkerställa att alla bemyndigade aktörer känner till vilka uppgifter som krävs för utfärdande av växtpass. De behöriga myndigheterna bör därför tillhandahålla en teknisk vägledning som innehåller information om skadedjursbiologi och respektive vektorer och om relevanta aspekter av biologin hos växter, växtprodukter och andra föremål och värdväxter samt undersökningarnas utförande, förebyggande av angrepp och upprättande av en beredskapsplan.

(5)

För att de behöriga myndigheterna och de yrkesmässiga aktörerna ska ha tillräckligt med tid på sig för att förbereda genomförandet av dessa bestämmelser bör denna förordning tillämpas från och med den 14 december 2020.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kriterier som yrkesmässiga aktörer ska uppfylla för att få utfärda växtpass

Yrkesmässiga aktörer ska uppfylla följande kriterier för att vara berättigade till att få tillstånd att utfärda växtpass:

(a)

De har visat den behöriga myndigheten att de har de kunskaper som behövs om gällande regler för att utföra de undersökningar som avses i artikel 87 i förordning (EU) 2016/2031 när det gäller EU-karantänskadegörare, skadegörare som omfattas av åtgärder som har antagits i enlighet med artikel 30.1 i förordning (EU) 2016/2031, karantänskadegörare för skyddad zon och reglerade EU-icke-karantänskadegörare som kan påverka berörda växter, växtprodukter och andra föremål.

(b)

De har visat den behöriga myndigheten att de har de kunskaper som behövs om bästa praxis, metoder och andra åtgärder som krävs för att förhindra sådana skadegörares förekomst och spridning som avses i led a.

(c)

De har en effektiv beredskapsplan med åtgärder som ska vidtas vid misstänkt eller påvisad förekomst av skadegörare som avses i led a som påverkar eller sannolikt kan påverka deras växter, växtprodukter eller andra föremål.

(d)

De har visat den behöriga myndigheten att de har de kunskaper och färdigheter som behövs för att utföra de undersökningar som krävs av växter, växtprodukter eller andra berörda föremål för berörda skadegörare och för att vidta de åtgärder som avses i led b.

(e)

De har visat den behöriga myndigheten att de har eller har tillgång till den utrustning och de nödvändiga anläggningar som behövs för att utföra de undersökningar som krävs av växter, växtprodukter eller andra berörda föremål och också har kapacitet att vidta de åtgärder som avses i led b.

(f)

De har utsett en kontaktperson med ansvar för kommunikationen med den behöriga myndigheten när det gäller bestämmelserna i denna förordning och har meddelat den behöriga myndigheten denna persons kontaktuppgifter.

Artikel 2

Förfaranden som säkerställer att kriterierna för yrkesmässiga aktörer uppfylls

1.   Den behöriga myndigheten ska se till att yrkesmässiga aktörer har tillgång till en teknisk vägledning om de kriterier som ska vara uppfyllda i de undersökningar som rör utfärdandet av växtpass.

En sådana teknisk vägledning ska vara tillgänglig via varje behörig myndighets officiella webbplats och innehålla följande uppgifter:

(a)

Information om skadedjursbiologi och respektive vektorer och om relevanta aspekter av biologin hos berörda värdväxter.

(b)

Information om de tecken på förekomst av sådana skadegörare och symptom på angrepp av växter, växtprodukter eller andra föremål av respektive skadegörare, metoderna för okulärbesiktning samt provtagning och testning.

(c)

Information om bästa praxis, metoder och andra åtgärder som ska vidtas för att förhindra sådana skadegörares förekomst och spridning som avses i artikel 1 a.

(d)

Information om inrättande av och innehåll i den plan som avses i artikel 1 c.

2.   Den behöriga myndigheterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att kontrollera att de yrkesmässiga aktörerna uppfyller alla de kriterier som anges i punkt 1.

Artikel 3

Ikraftträdande och tillämpningsdatum

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning ska tillämpas från och med den 14 december 2020.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 mars 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 317, 23.11.2016, s. 4.