Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0782

Sklep Sveta 2011/782/SZVP z dne 1. decembra 2011 o omejevalnih ukrepih proti Siriji in razveljavitvi Sklepa 2011/273/SZVP

OJ L 319, 2.12.2011, p. 56–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2012; razveljavil 32012D0739

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/782/oj

2.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 319/56


SKLEP SVETA 2011/782/SZVP

z dne 1. decembra 2011

o omejevalnih ukrepih proti Siriji in razveljavitvi Sklepa 2011/273/SZVP

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 9. maja 2011 sprejel Sklep 2011/273/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji (1).

(2)

Evropski svet je 23. oktobra 2011 sporočil, da bo Unija uvedla nadaljnje ukrepe proti režimu v Siriji in jih bo ohranila, dokler se bo nadaljevalo zatiranje civilnega prebivalstva.

(3)

Svet meni, da je zaradi resnosti razmer v Siriji potrebna uvedba dodatnih omejevalnih ukrepov.

(4)

Nadalje bi bilo treba na seznam oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi in so navedeni v Prilogi I k Sklepu 2011/273/SZVP, uvrstiti še dodatne osebe in subjekte.

(5)

Zaradi jasnosti bi bilo treba ukrepe, uvedene s Sklepom 2011/273/SZVP in dodatne ukrepe združiti v en sam pravni instrument.

(6)

Zato bi bilo treba razveljaviti Sklep 2011/273/SZVP.

(7)

Za izvajanje določenih ukrepov je potrebno nadaljnje ukrepanje Unije.

(8)

Zaradi zagotovitve učinkovitosti ukrepov iz tega sklepa, bi moral začeti veljati na dan sprejetja –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

POGLAVJE 1

OMEJITVE IZVOZA IN UVOZA

Člen 1

1.   Za državljane držav članic, ali z njihovih ozemelj ali z uporabo plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo ali njihovih zrakoplovov, velja prepoved prodaje, dobave, prenosa ali izvoza v Sirijo orožja in drugega vojaškega materiala vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, para-vojaško opremo in rezervnimi deli za navedeno, kakor tudi opreme, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo, ne glede na izvor navedenega.

2.   Fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Siriji, ali za uporabo v tej državi, je prepovedano:

(a)

neposredno ali posredno zagotavljanje tehnične pomoči, posredniških ali drugih storitev v zvezi s predmeti iz odstavka 1, z njihovim dobavljanjem, izdelavo, vzdrževanjem in uporabo;

(b)

neposredno ali posredno financiranje ali zagotavljanje finančne pomoči v zvezi s predmeti iz odstavka 1, vključno in zlasti z nepovratnimi sredstvi, posojili in izvozno kreditnimi zavarovanji, za vsako prodajo, dobavo, prenos ali izvoz navedenih predmetov ali zagotavljanje tehnične pomoči, posredniških ali drugih storitev v zvezi z navedenim.

Člen 2

1.   Člen 1 se ne uporablja za:

(a)

oskrbo in tehnično pomoč, ki je namenjena izključno uporabi ali v podporo Opazovalnim silam Združenih narodov za razrešitev (UNDOF);

(b)

prodajo, dobavo, prenos ali izvoz vojaške opreme ali opreme, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo in ni smrtonosna, pri čemer je tovrstna oprema namenjena izključno uporabi v humanitarne ali zaščitne namene ali programom Združenih narodov (ZN) in Evropske unije za vzpostavljanje institucij ali operacijam Evropske unije in ZN za krizno upravljanje;

(c)

prodajo, dobavo, prenos ali izvoz nebojnih vozil, ki so bila izdelana ali opremljena z materiali za balistično zaščito in so namenjena izključno zaščiti osebja Evropske unije in njenih držav članic v Siriji;

(d)

zagotavljanje tehnične pomoči, posredniških storitev in drugih storitev v zvezi s takšno opremo ali takšnimi programi in operacijami;

(e)

zagotavljanje financiranja in finančne pomoči v zvezi s to opremo ali takšnimi programi in operacijami,

pod pogojem, da je zadevni pristojni organ vnaprej odobril ta izvoz in pomoč.

2.   Člen 1 se ne uporablja za zaščitna oblačila, vključno z zaščitnimi jopiči in vojaškimi čeladami, ki jih samo za osebno uporabo v Sirijo začasno izvozijo osebje ZN, osebje Evropske unije ali njenih držav članic, predstavniki medijev, humanitarni in razvojni delavci ter povezano osebje.

Člen 3

Prodaja, dobava, prenos ali izvoz opreme ali programske opreme, predvsem za namene spremljanja ali prestrezanja uporabe interneta in telefonskih komunikacij z mobilnimi ali fiksnimi omrežji v Siriji, ter zagotavljanje pomoči pri namestitvi, obratovanju ali posodabljanju tovrstne opreme ali programske opreme je prepovedano.

Unija sprejme potrebne ukrepe za določitev elementov, za katere se uporablja določba tega člena.

Člen 4

1.   Nakup, uvoz ali prevoz surove nafte in naftnih derivatov iz Sirije je prepovedan.

2.   Neposredno ali posredno financiranje ali zagotavljanje finančne pomoči, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti, ter zavarovanj in pozavarovanj v zvezi s prepovedmi iz odstavka 1, je prepovedano.

Člen 5

Ne glede na prepovedi iz člena 4, se morajo do 15. novembra 2011 izpolniti pogodbene obveznosti na podlagi pogodb, sklenjenih pred 2. septembrom 2011.

Člen 6

1.   Za državljane držav članic, ali z njihovih ozemelj, ali z uporabo plovil ali zrakoplovov pod njihovo sodno pristojnostjo, velja prepoved prodaje, dobave ali prenosa ključne opreme in tehnologije, ne glede na izvor, za namene podjetij Sirije ali ključnih panog industrije nafte in zemeljskega plina v Siriji ali podjetij, ki so v lasti Sirije, vendar so dejavna izven te države v naslednjih panogah:

(a)

rafiniranje;

(b)

panoge, ki vključujejo utekočinjeni zemeljski plin;

(c)

raziskave;

(d)

proizvodnja.

Unija sprejme potrebne ukrepe za določitev panog, za katere se bo uporabljala določba tega odstavka.

2.   Za podjetja v Siriji ali podjetja Sirije ali v njeni lasti, ki so v tej državi ali izven nje dejavna v ključnih panogah industrije nafte in zemeljskega plina iz odstavka 1, velja prepoved:

(a)

zagotavljanja tehnične pomoči ali usposabljanja in drugih storitev v zvezi s ključno opremo in tehnologijo iz odstavka 1;

(b)

financiranja ali zagotavljanja finančne pomoči za vsako prodajo, dobavo, prevoz ali izvoz ključne opreme in tehnologije iz odstavka 1, ali tehnične pomoči ali usposabljanja v zvezi s tem.

Člen 7

1.   Ne glede na prepoved iz člena 6(1), morajo biti izpolnjene pogodbene obveznosti v zvezi z dobavo blaga na podlagi pogodb, sklenjenih pred 1. decembrom 2011.

2.   Ne glede na prepoved iz člena 6 morajo biti izpolnjene pogodbene obveznosti na podlagi pogodb, odobrenih ali sklenjenih pred 1. decembrom 2011, nastalih pred tem datumom zaradi naložb podjetij, ustanovljenih v državah članicah, v Sirijo.

Člen 8

Dostavljanje bankovcev in kovancev Sirije Centralni banki Sirije je prepovedano.

OMEJITVE FINANCIRANJA NEKATERIH PODJETIJ

Člen 9

Prepovedano je:

(a)

odobriti kakršna koli finančna posojila ali kredite podjetjem v Siriji, ki so dejavna v panogah raziskovanja, proizvodnje ali rafiniranja nafte v naftni industriji Sirije, ali podjetjem Sirije ali v njeni lasti, ki so dejavna v teh panogah izven Sirije;

(b)

odobriti kakršna koli finančna posojila ali kredite podjetjem v Siriji, ki so dejavna pri izgradnji novih jedrskih elektrarn za proizvodnjo elektrike v Siriji;

(c)

pridobiti ali povečati lastniške deleže v podjetjih v Siriji, ki so dejavna v panogah raziskovanja, proizvodnje ali rafiniranja nafte v naftni industriji Sirije, ali v podjetjih Sirije ali v njeni lasti, ki so dejavna v teh panogah izven Sirije, vključno z nakupom teh podjetij v celoti ali nakupom delnic ali lastniških vrednostnih papirjev;

(d)

pridobiti ali povečati lastniške deleže v podjetjih v Siriji, ki so dejavna pri izgradnji novih jedrskih elektrarn za proizvodnjo elektrike v Siriji, vključno z nakupom teh podjetij v celoti ali nakupom delnic ali lastniških vrednostnih papirjev;

(e)

ustanoviti kakršno koli skupno podjetje s podjetji v Siriji, ki so dejavna v panogah raziskovanja, proizvodnje ali rafiniranja nafte v naftni industriji Sirije, in z vsemi hčerinskimi podjetji ali podružnicami pod njihovim nadzorom;

(f)

ustanoviti kakršno koli skupno podjetje s podjetji v Siriji, ki so dejavna pri izgradnji novih jedrskih elektrarn za proizvodnjo elektrike v Siriji, in z vsemi hčerinskimi podjetji ali podružnicami pod njihovim nadzorom.

Člen 10

1.   Ne glede na prepovedi iz točk (a) in (c) člena 9:

(i)

se morajo izpolniti pogodbene obveznosti na podlagi pogodb ali dogovorov, sklenjenih pred 23. septembrom 2011;

(ii)

se lahko povečajo lastniški deleži, če je tako povečanje obveznost na podlagi dogovora, sklenjenega pred 23. septembrom 2011.

2.   Ne glede na prepovedi iz točk (b) in (d) člena 9:

(i)

se morajo izpolniti pogodbene obveznosti na podlagi pogodb ali dogovorov, sklenjenih pred 1. decembrom 2011;

(ii)

se lahko povečajo lastniški deleži, če je tako povečanje obveznost na podlagi dogovora, sklenjenega pred 1. decembrom 2011.

OMEJITVE INFRASTRUKTURNIH PROJEKTOV

Člen 11

1.   Neposredno ali posredno sodelovanje pri izgradnji novih jedrskih elektrarn za proizvodnjo elektrike v Siriji je prepovedano.

2.   Financiranje ali zagotavljanje tehnične ali finančne pomoči pri izgradnji novih jedrskih elektrarn za proizvodnjo elektrike v Siriji je prepovedano.

3.   Ne glede na prepovedi iz odstavkov 1 in 2 morajo biti izpolnjene obveznosti na podlagi pogodb ali dogovorov, sklenjenih pred 1. decembrom 2011.

OMEJITVE FINANČNE PODPORE ZA TRGOVINO

Člen 12

1.   Države članice se vzdržijo sprejemanja novih kratkoročnih in srednjeročnih zavez v zvezi z državno in zasebno finančno podporo za trgovino s Sirijo, vključno z zagotavljanjem izvoznih kreditov, izvoznih garancij ali zavarovanja izvoznih poslov svojim državljanom ali subjektom, ki se ukvarjajo s takimi trgovskimi posli, da bi zmanjšale neporavnane terjatve in zlasti, da ne bi s tako finančno podporo prispevale k nasilnemu zatiranju civilnega prebivalstva v Siriji. Države članice tudi ne prevzemajo novih dolgoročnih zavez v zvezi z državno in zasebno finančno podporo za trgovino s Sirijo.

2.   Določba odstavka 1 ne vpliva na zaveze, nastale pred 1. decembrom 2011.

3.   Določba odstavka 1 se ne nanaša na trgovino za prehrambene, kmetijske, zdravstvene ali druge humanitarne namene.

POGLAVJE 2

FINANČNI SEKTOR

Člen 13

Razen v humanitarne in razvojne namene, države članice ne sprejemajo novih zavez za zagotavljanje nepovratnih sredstev, finančne pomoči in ugodnih posojil vladi Sirije, tudi ne s svojim sodelovanjem v mednarodnih finančnih ustanovah.

Člen 14

Za Evropsko investicijsko banko (EIB) velja prepoved:

(a)

izvrševanja izplačil ali plačil na podlagi ali zaradi veljavnih posojilnih pogodb, ki jih je sklenila s Sirijo; in

(b)

nadaljevanja izvajanja veljavnih pogodb za storitve tehnične pomoči državnim projektom v Siriji.

Člen 15

Dejanja neposredne ali posredne prodaje, nakupa, posredovanja pri teh dejanjih ali pomoči pri izdaji državnih obveznic Sirije ali obveznic z jamstvom države Sirije izdanih po 1. decembru 2011 z vlado Sirije, njenimi javnimi organi, družbami in agencijami, Centralno banko Sirije ali bankami s sedežem v Siriji, ali podružnicami in hčerinskimi družbami bank s sedežem v Siriji, ne glede na sodno pristojnost držav članic, ali finančnimi subjekti, ki nimajo sedeža v Siriji in niso v sodni pristojnosti držav članic, vendar jih osebe in subjekti s sedežem v Siriji nadzorujejo, kakor tudi z vsemi osebami in subjekti, ki delujejo v njihovem imenu in po njihovih navodilih, ali subjekti, ki so v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom, so prepovedana.

Člen 16

1.   Za banke Sirije, vključno s Centralno banko Sirije, njihove podružnice in hčerinske družbe ter finančne subjekte, ki nimajo sedeža v Siriji, vendar jih osebe in subjekti s sedežem v Siriji nadzorujejo, velja prepoved odpiranja novih podružnic, hčerinskih družb ali predstavništev bank Sirije na ozemlju držav članic, kakor tudi ustanavljanja novih skupnih podjetij z bankami pod sodno pristojnostjo držav članic ali lastniške udeležbe v teh bankah ali sklepanja novih bančnih odnosov z njimi.

2.   Za finančne institucije na ozemlju ali v sodni pristojnosti držav članic velja prepoved odpiranja predstavništev, hčerinskih družb ali bančnih računov v Siriji.

Člen 17

1.   Opravljanje storitev zavarovanja in pozavarovanja za sirsko vlado, njene javne organe, družbe in agencije ali za osebe ali subjekte, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali za subjekte, ki jih imajo v lasti ali jih nadzorujejo, tudi z nezakonitimi sredstvi, je prepovedano.

2.   Določba odstavka 1 se ne uporablja za opravljanje storitev:

(a)

zdravstvenega ali potovalnega zavarovanja za fizične osebe;

(b)

obveznega zavarovanja ali obveznega škodnega zavarovanja za osebe, subjekte ali organe Sirije s sedežem v Uniji;

(c)

zavarovanja ali pozavarovanja lastniku plovila, letala ali vozila, ki ga ima v najemu oseba, subjekt ali organ Sirije, ki ni naveden v prilogah I ali II.

POGLAVJE 3

OMEJITEV VSTOPA

Člen 18

1.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da osebam, odgovornim za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva v Siriji ter osebam, ki izkoriščajo ali podpirajo režim, kakor tudi z njimi povezanim osebam, ki so navedene na seznamu v Prilogi I, preprečijo vstop na njihovo ozemlje ali tranzit preko njega.

2.   Ne glede na določbo odstavka 1 države članice niso zavezane lastnim državljanom odkloniti vstopa na svoje ozemlje.

3.   Določba odstavka 1 ne vpliva na primere, v katerih posamezno državo članico zavezuje določena mednarodnopravna obveznost, in sicer:

(a)

kot državo gostiteljico mednarodne medvladne organizacije;

(b)

kot državo gostiteljico mednarodne konference pod njihovim ZN ali ki jo skličejo ZN;

(c)

v skladu z večstranskim sporazumom o dodeljenih privilegijih in imunitetah; ali

(d)

v skladu z Lateransko pogodbo, ki sta jo leta 1929 sklenila Sveti sedež (Vatikanska mestna država) in Italija.

4.   Določba odstavka 3 se uporablja tudi v primerih, da je država članica država gostiteljica Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE).

5.   Svet je ustrezno obveščen vsakič, ko posamezna država članica odobri izjemo v skladu z odstavkom 3 ali 4.

6.   Države članice lahko odobrijo izjeme od ukrepov, uvedenih na podlagi odstavka 1, kadar je potovanje utemeljeno zaradi nujnih humanitarnih potreb ali udeležbe na medvladnih srečanjih, vključno s tistimi, ki jih podpira Unija ali jih gosti država članica, ki predseduje OVSE, na katerih poteka politični dialog, ki neposredno spodbuja demokracijo, človekove pravice in pravno državo v Siriji.

7.   Država članica, ki želi dovoliti izjeme iz odstavka 6, o tem pisno uradno obvesti Svet. Izjema se šteje za odobreno, razen če eden ali več članov Sveta pošlje pisni ugovor v dveh delovnih dneh po prejemu uradnega obvestila o predlagani izjemi. Tudi če eden ali več članov Sveta ugovarja, lahko Svet s kvalificirano večino odloči, da se predlagana izjema odobri.

8.   Kadar posamezna država članica na podlagi odstavkov 3, 4, 5, 6 in 7 osebam s seznama v Prilogi I dovoli vstop na svoje ozemlje ali tranzit preko njega, se dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo dano, ter na osebe, na katere se nanaša.

POGLAVJE 4

ZAMRZNITEV SREDSTEV IN GOSPODARSKIH VIROV

Člen 19

1.   Osebam, odgovornim za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva v Siriji ter osebam in subjektom, ki imajo od režima koristi ali ga podpirajo, ter z njimi povezanim osebam in subjektom s seznama v prilogah I in II, se zamrznejo vsa sredstva in gospodarski viri, ki jim pripadajo, so v njihovi lasti, s katerimi razpolagajo ali so pod njihovim nadzorom.

2.   Fizičnim ali pravnim osebam ali subjektom s seznamov v prilogah I in II se ne dajo niti posredno niti neposredno na razpolago ali v njihovo korist sredstva ali gospodarski viri.

3.   Pristojni organ države članice lahko pod pogoji, za katere meni, da so primerni, dovoli sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z njimi, potem ko je ugotovil, da so zadevna sredstva ali gospodarski viri:

(a)

nujni za osnovne potrebe oseb s seznamov v prilogah I in II in njihovih vzdrževanih družinskih članov, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravljenje, davke, zavarovalne premije in pristojbine za storitve javnih gospodarskih služb;

(b)

namenjeni izključno za plačilo razumnih honorarjev in nadomestil za nastale stroške, povezane z zagotavljanjem pravnih storitev;

(c)

namenjeni izključno za plačilo honorarjev ali stroškov storitev za redno ohranjanje ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov; ali

(d)

nujni za kritje izrednih izdatkov, pod pogojem, da je pristojni organ o razlogih, na podlagi katerih meni, da bi bilo treba izdati posebno dovoljenje, uradno obvestil pristojni organ drugih držav članic in Komisijo vsaj dva tedna pred izdajo dovoljenja;

(e)

nujni za humanitarne namene, kot so zagotavljanje ali lajšanje zagotavljanja pomoči, vključno z medicinsko opremo, hrano, humanitarnimi delavci in s tem povezano pomočjo, ali za evakuacijo iz Sirije;

(f)

nakazani na račun ali z računa diplomatskega ali konzularnega predstavništva ali mednarodne organizacije, ki ima imuniteto v skladu z mednarodnim pravom, če so taka plačila namenjena za opravljanje uradnih nalog diplomatskega ali konzularnega predstavništva ali mednarodne organizacije.

Država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh dovoljenjih, izdanih na podlagi tega odstavka.

4.   Kot izjemo od odstavka 1 lahko pristojni organi države članice dovolijo sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

sredstva ali gospodarski viri so predmet sodnega, upravnega ali arbitražnega zasega, izvedenega pred datumom uvrstitve fizične ali pravne osebe ali subjekta iz odstavka 1 tega člena na seznam iz prilog I in II, ali sodbe sodišča ali upravne sodbe ali arbitražne sodbe, izdane pred tem datumom;

(b)

sredstva ali gospodarski viri se bodo uporabljali izključno za poravnavo terjatev, ki so zavarovane s takšnim zasegom ali priznane kot veljavne v takšni sodbi, v mejah, določenih z veljavno zakonodajo in predpisi, ki urejajo pravice oseb s takimi terjatvami;

(c)

zaseg ali sodba ni v korist fizičnim ali pravnim osebam ali subjektom, navedenim v prilogah I in II, ter

(d)

priznanje zasega ali sodbe ni v nasprotju z javnim redom zadevne države članice.

Država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh dovoljenjih, izdanih na podlagi tega odstavka.

5.   Ne glede na določbo odstavka 1 lahko imenovana oseba ali subjekt plača zapadlo plačilo po pogodbi, ki je bila sklenjena pred uvrstitvijo te osebe ali subjekta na seznam, pod pogojem, da je zadevna država članica ugotovila, da plačila ne prejme neposredno ali posredno kakšna druga oseba ali subjekt iz odstavka 1.

6.   Ne glede na določbo odstavka 1 lahko subjekt s seznama iz Priloge II dva meseca po datumu uvrstitve na seznam plačuje z zamrznjenimi sredstvi ali gospodarskimi viri, ki jih je prejel po datumu uvrstitve na seznam, če je tako plačilo zapadlo na podlagi pogodbe v zvezi s financiranjem trgovskih poslov, pod pogojem, da je zadevna država članica ugotovila, da plačila neposredno ali posredno ne prejme kakšna druga oseba ali subjekt iz odstavka 1.

7.   Določba odstavka 2 se ne uporablja za prilive na zamrznjene račune, kot so:

(a)

obresti ali drugi donosi na teh računih; ali

(b)

zapadla plačila po pogodbah, sporazumih ali obveznostih, sklenjenih ali nastalih pred datumom, ko je za te račune začel veljati ta sklep,

pod pogojem, da se za takšne obresti, druge dohodke in plačila še naprej uporablja odstavek 1.

POGLAVJE 5

SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 20

Osebam ali subjektom s seznamov iz prilog I in II ali kateri koli drugi osebi ali subjektu v Siriji, vključno z vlado Sirije, njenimi javnimi organi, korporacijami ali agencijami, ali kateri koli osebi ali subjektu, ki zahtevo vlaga prek ali v korist take osebe ali subjekta se v zvezi s pogodbami ali transakcijami, ki so jih neposredno ali posredno, v celoti ali delno, ovirali ukrepi iz tega sklepa, se ne odobri noben zahtevek, vključno z zahtevki za odškodnino ali nadomestilo, ali podoben zahtevek, na primer zahtevek za terjatev, globo ali uveljavljanje garancij, ali zahtevek za podaljšanje ali izplačilo obveznice, finančne garancije, vključno z zahtevki iz naslova akreditivov ter podobnih instrumentov.

Člen 21

1.   Svet na predlog države članice ali visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko sestavi in spremeni seznama iz prilog I in II.

2.   Svet o svojem sklepu, vključno z razlogi za uvrstitev na seznam, obvesti zadevno osebo ali subjekt, bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo obvestila, s čimer navedeni osebi ali subjektu da možnost, da predloži pripombe.

3.   Če so predložene pripombe ali novi tehtni dokazi, Svet ponovno pregleda svoj sklep in o tem ustrezno obvesti zadevno osebo ali subjekt.

Člen 22

1.   V prilogah I in II so navedeni razlogi za uvrstitev zadevnih oseb in subjektov na seznam.

2.   Prilogi I in II vključujeta tudi informacije, potrebne za ugotavljanje istovetnosti zadevnih oseb ali subjektov, če so te informacije na voljo. Pri osebah lahko te informacije vključujejo imena, vključno z vzdevki, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številko potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, ter funkcijo ali poklic. Pri subjektih lahko te informacije vključujejo imena, kraj in datum registracije, matično številko in sedež podjetja.

Člen 23

Zavestno ali namerno sodelovanje pri dejavnostih, katerih cilj ali učinek je izognitev prepovedim iz tega sklepa, je prepovedano.

Člen 24

Da bi bili ukrepi iz tega sklepa čim bolj učinkoviti, Unija spodbuja tretje države k sprejetju omejevalnih ukrepov, podobnih ukrepom iz tega sklepa.

Člen 25

Ta sklep se uporablja za obdobje 12 mesecev. Redno se ga pregleduje. Če Svet meni, da cilji tega sklepa niso bili doseženi, se sprejmejo ustrezne spremembe ali se podaljša veljavnost sklepa.

Člen 26

Sklep 2011/273/SZVP se razveljavi.

Člen 27

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 1. decembra 2011

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 121, 10.5.2011, str. 11.


PRILOGA I

Seznam oseb in subjektov iz členov 18 in 19

A.   Osebe

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Bashar Al-Assad

Rojen 11. septembra 1965 v Damasku;

št. diplomatskega potnega lista: D1903

Predsednik republike; odredbodajalec in izvajalec zatrtja protestov.

23. 5. 2011

2.

Maher (tudi Mahir) Al-Assad

Rojen 8. decembra 1967;

št. diplomatskega potnega lista: 4138

Poveljnik 4. oklepne divizije, član centralnega poveljstva stranke Baas, pomemben član republikanske garde; brat predsednika Basharja Al Asada; glavni vodja izvajanja nasilja nad protestniki.

9. 5. 2011

3.

Ali Mamluk (tudi Mamlouk)

datum rojstva: 19.02.46 v Damasku;

št. diplomatskega potnega lista: 983

Načelnik sirske splošne obveščevalne službe; vpleten v nasilje nad protestniki.

9. 5. 2011

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar (tudi Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

Minister za notranje zadeve; vpleten v nasilje nad protestniki.

9. 5. 2011

5.

Atej (tudi Atef, Atif) Najib

 

nekdanji vodja direktorata za politično varnost v Dari; bratranec predsednika Basharja Al Asada; vpleten v nasilje nad protestniki.

9. 5. 2011

6.

Hafiz Makhluf (tudi Hafez Makhlouf)

datum rojstva: 02.04.71 v Damasku;

št. diplomatskega potnega lista: 2246

Polkovnik in vodja enote na območju Damaska v splošni obveščevalni službi; bratranec predsednika Basharja Al Asada; blizu Maherju Al Asadom; vpleten v nasilje nad protestniki.

9. 5. 2011

7.

Muhammad Dib Zaytun (tudi Mohammed Dib Zeitoun)

datum rojstva: 20.05.51 v Damasku;

št. diplomatskega potnega lista: D000001300

Vodja službe za politično varnost; vpleten v nasilje nad protestniki.

9. 5. 2011

8.

Amjad Al-Abbas

 

Načelnik službe za politično varnost v Banyasu, vpleten v nasilje nad protestniki v Baidi.

9. 5. 2011

9.

Rami Makhlouf

rojen 10. julija 1969 v Damasku;

št. potnega lista: 454224

sirski poslovnež; poslovni partner Maherja Al Asada; bratranec predsednika Basharja Al Asada; financira režim in tako omogoča nasilje nad protestniki.

9. 5. 2011

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

Rojen leta 1953 v Hami;

št. diplomatskega potnega lista:D0005788

Vodja sirske vojaške obveščevalne službe; vpleten v nasilje nad civilnim prebivalstvom

9. 5. 2011

11.

Jamil Hassan

 

Vodja obveščevalne službe sirskih letalskih sil; vpleten v nasilje nad civilnim prebivalstvom

9. 5. 2011

12.

Rustum Ghazali

Rojen 3. maja 1953 v Dari;

št. diplomatskega potnega lista: D000000887

Načelnik enote za podeželje na območju Damaska v sirski vojaški obveščevalni službi; vpleten v nasilje nad civilnim prebivalstvom

9. 5. 2011

13.

Fawwaz Al-Assad

Rojen 18. junija 1962 v Kerdali;

št. potnega lista: 88238

Vpleten v nasilje nad civilnim prebivalstvom kot član milice Šabiha.

09.05.2011

14.

Munzir Al-Assad

Rojen 1. marca 1961 v Latakiji;

št. potnih listov: 86449 in 842781

Vpleten v nasilje nad civilnim prebivalstvom kot član milice Šabiha.

9. 5. 2011

15.

Asif Shawkat

Rojen 15. januarja 1950 v Al-Madehlehu v Tartusu

Namestnik načelnika štaba za varnost in obveščanje; vpleten v nasilje nad civilnim prebivalstvom

23. 5. 2011

16.

Hisham Ikhtiyar

Rojen leta 1941

Vodja sirskega državnega varnostnega urada; vpleten v nasilje nad civilnim prebivalstvom

23. 5. 2011

17.

Faruq Al Shar’

Rojen 10. decembra 1938

Podpredsednik Sirije; vpleten v nasilje nad civilnim prebivalstvom

23. 5. 2011

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

Rojen 10. aprila 1937 /ali 20. maja 1937) v Hami,

št. diplomatskega potnega lista 0002250

Namestnik podpredsednika Sirije za državno varnost; vpleten v nasilje nad civilnim prebivalstvom

23. 5. 2011

19.

Mohamed Hamcho

datum rojstva: 20.05.66;

št. potnega lista: 002954347

Svak Maherja Al-Assada; poslovnež in lokalni zastopnik več tujih družb; financira režim in tako omogoča nasilje nad protestniki.

23. 5. 2011

20.

Iyad (tudi Eyad) Makhlouf

datum rojstva: 21. 1. 1973 v Damasku;

št. potnega lista: N001820740

Brat Ramija Makhloufa in uradnik splošne obveščevalne službe, vpleten v nasilje nad civilnim prebivalstvom.

23. 5. 2011

21.

Bassam Al Hassan

 

Svetovalec predsednika za strateške zadeve; vpleten v nasilje nad civilnim prebivalstvom

23. 5. 2011

22.

Dawud Rajiha

 

Načelnik štaba oboroženih sil, odgovoren za vojaško posredovanje pri nasilju nad miroljubnimi protestniki.

23. 5. 2011

23.

Ihab (alias Ehab, Iehab) Makhlouf

datum rojstva: 21. 1. 1973 v Damasku;

št. potnega lista: N002848852

Podpredsednik podjetja SyriaTel in skrbnik podjetja Ramija Makhloufa v ZDA; financira režim in tako omogoča nasilje nad protestniki.

23. 5. 2011

24.

Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish)

rojen leta 1951 ali 1946 v Kardahi

vodja službe za varnost predsednika; udeležen v nasilju nad protestniki; bratranec v prvem kolenu predsednika Basharja Al Asada

23. 6. 2011

25.

Riyad Chaliche (Riyad Shalish)

 

direktor Military Housing Establishment; zagotavlja financiranje režima; bratranec v prvem kolenu predsednika Basharja Al Asada

23. 6. 2011

26.

poveljnik brigadir Mohammad Ali Jafari (tudi Ja'fari, Aziz; tudi Jafari, Ali; tudi Jafari, Mohammad Ali; tudi Ja'fari, Mohammad Ali; tudi Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)

Rojen 1. septembra 1957 v Yazdu v Iranu.

generalni poveljnik iranske revolucionarne garde, vpleten v zagotavljanje opreme in podpore sirskemu režimu pri zatiranju protestov v Siriji

23. 6. 2011

27.

generalmajor Qasem Soleimani (alias Qasim Soleimany)

 

poveljnik iranske revolucionarne garde, vpleten v zagotavljanje opreme in podpore sirskemu režimu pri zatiranju protestov v Siriji

23. 6. 2011

28.

Hossein Taeb (tudi Taeb, Hassan; tudi Taeb, Hosein; tudi Taeb, Hossein; tudi Taeb, Hussayn; tudi Hojjatoleslam Hossein Ta’eb)

Rojen leta 1963 v Teheranu v Iranu.

namestnik poveljnika za obveščevalno dejavnost iranske revolucionarne garde, vpleten v zagotavljanje opreme in podpore sirskemu režimu pri zatiranju protestov v Siriji

23.6.2011

29.

Khalid Qaddur

 

poslovni partner Maherja Al Asada; zagotavlja financiranje režima

23 .6. 2011

30.

Ra’if Al-Quwatli (alias Ri’af Al-Quwatli)

 

poslovni partner Maherja Al Asada; zagotavlja financiranje režima

23. 6. 2011

31.

Mohammad Mufleh

 

vodja sirske vojaške obveščevalne službe v mestu Hama, sodeloval pri represiji nad protestniki

1. 8. 2011

32.

general major Tawfiq Younes

 

vodja Oddelka za notranjo varnost Direktorata za splošno obveščevalno dejavnost; vpleten v nasilje nad civilnim prebivalstvom

1. 8. 2011

33.

Mohammed Makhlouf (alias Abu Rami)

rojen v kraju Latakia, Sirija, 19. 10. 1932

Tesni sodelavec predsednika Bašarja al Asada in Maherja al Asada; poslovni partner in oče Ramija, Ihaba in Izada Makhloufa.

1. 8. 2011

34.

Ayman Jabir

rojen v kraju Latakia

povezan z Mahirjem al-Assadom zaradi milice Šabiha; neposredno sodeloval pri represiji in nasilju nad civilnim prebivalstvom; koordinator skupin milice Šabiha

1. 8. 2011

35.

general Ali Habib Mahmoud

rojen v kraju Tartous leta 1939;

3. junija 2009 imenovan za ministra za obrambo

minister za obrambo; pristojen za vodenje in operacije sirskih oboroženih sil, ki so sodelovale v represiji in nasilju nad civilnim prebivalstvom

1. 8. 2011

36.

Hayel Al-Assad

 

Namestnik Maherja Al-Assada, vodje oddelka vojaške policije 4. vojaške divizije, ki je vpletena v zatiranje protestnikov.

23. 8. 2011

37.

Ali Al-Salim

 

Direktor urada za dobavo na sirskem ministrstvu za obrambo, prek katerega je bilo pridobljeno celotno orožje sirske vojske.

23. 8. 2011

38.

Nizar Al-Assad (

Image

)

bratranec Bašarja Al Asada; predhodno vodja družbe Nizar Oilfield Supplies

Tesen sodelavec ključnih vladnih uradnikov. Financira Šabiho na območju Latakije.

23. 8. 2011

39.

Brigadni general Rafiq Shahadah

 

Vodja sirske vojaške obveščevalne službe, sektor 293 (notranje zadeve), v Damasku. Neposredno vpleten v zatiranje in izvajanje nasilja nad civilnim prebivalstvom v Damasku. Svetovalec predsednika Bašarja al Asada za strateška vprašanja in vojaško obveščevalno dejavnost.

23. 8. 2011

40.

Brigadni general Jamea Jamea (Jami Jami)

 

Vodja sektorja sirske vojaške obveščevalne službe v mestu Dayr az-Zor. Neposredno vpleten v zatiranje in izvajanje nasilja nad civilnim prebivalstvom v mestih Dayr az-Zor in Alboukamal.

23. 8. 2011

41.

Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

Rojen leta 1935 v Alepu.

Namestnik ministra, nekdanji minister za obrambo, posebni odposlanec predsednika Bašarja al Asada.

23. 8. 2011

42.

Muhammad Said Bukhaytan

 

Od leta 2005 pomočnik regionalnega sekretarja Arabske socialistične stranke Baas, od 2000 do 2005 dierktor nacionalne varnosti regionalne stranke Baas; nekdanji guverner Hame (1998–2000). Tesni sodelavec predsednika Bašarja al Asada in Maherja al Asada. Pomemben nosilec odločitev v režimu zatiranja civilnega prebivalstva.

23. 8. 2011

43.

Ali Douba

 

Odgovoren za poboje v Hami leta 1980; poklican nazaj v Damask kot posebni svetovalec predsednika Bašarja al Asada.

23. 8. 2011

44.

Brigadni general Nawful Al-Husayn

 

Vodja sektorja sirske vojaške obveščevalne službe v Idlibu. Neposredno vpleten v zatiranje in izvajanje nasilja nad civilnim prebivalstvom v provinci Idlib.

23. 8. 2011

45.

Brigadir Husam Sukkar

 

Svetovalec predsednika za varnostna vprašanja. Svetovalec predsednika za zatrtje in izvajanje nasilja varnostnih služb nad civilnim prebivalstvom.

23. 8. 2011

46.

Brigadni general Muhammed Zamrini

 

Vodja sektorja sirske vojaške obveščevalne službe v mestu Homs. Neposredno vpleten v zatiranje in izvajanje nasilja nad civilnim prebivalstvom v mestu Homs.

23. 8. 2011

47.

Generalpolkovnik Munir Adanov (Adnuf)

 

Namestnik vodje osebja, operacij in usposabljanja sirske vojske. Neposredno vpleten v zatiranje in izvajanje nasilja nad civilnim prebivalstvom v Siriji.

23. 8. 2011

48.

Brigadni general Ghassan Khalil

 

Vodja sektorja za informiranje pri direktoratu za splošno obveščevalno dejavnost. Neposredno vpleten v zatiranje in izvajanje nasilja nad civilnim prebivalstvom v Siriji.

23. 8. 2011

49.

Mohammed Jabir

Rojen v Latakiji.

Milica Šabiha. Sodelavec Maherja al Asada za milico Šabiha. Neposredno vpleten v zatiranje in izvajanje nasilja nad civilnim prebivalstvom ter odgovoren za usklajevanje skupin milice Šabiha.

23. 8. 2011

50.

Samir Hassan

 

Tesen poslovni sodelavec Maherja al Asada. poznan po finančni podpori sirskega režima.

23. 8. 2011

51.

Fares Chehabi (Fares Shihabi)

 

predsednik trgovinske zbornice v Alepu; zagotavlja finančno podporo sirskemu režimu.

2. 9. 2011

52.

Emad Ghraiwati

Rojen marca 1959 v Damsku v Siriji.

predsednik industrijske zbornice Damaska (Zuhair Ghraiwati Sons); zagotavlja finančno podporo sirskemu režimu.

2. 9. 2011

53.

Tarif Akhras

Rojen leta 1949 v Homsu v Siriji.

Ustanovitelj Akhras Group (blago, trgovina, predelava in logistika) iz Homsa. zagotavlja finančno podporo sirskemu režimu.

2. 9. 2011

54.

Issam Anbouba

Rojen leta 1949 v Latakiji v Siriji.

Predsednik Issam Anbouba Est. za živilskopredelovalno industrijo. zagotavlja finančno podporo sirskemu režimu.

2. 9. 2011

55.

Tayseer Qala Awwad

Rojen leta 1943 v Damasku.

Minister za pravosodje; povezan s sirskim režimom, vključno s podporo njegovi politiki in praksi samovoljne aretacije in pridržanja.

23. 9. 2011

56.

Dr. Adnan Hassan Mahmoud

Rojen leta 1966 v Tartusu.

Minister za informiranje; povezan s sirskim režimom, vključno s podporo in spodbujanjem njegove politike informiranja.

23. 9. 2011

57.

general major Jumah Al-Ahmad

 

poveljnik posebnih sil; odgovoren za uporabo nasilja nad protestniki po vsej Siriji

14.11.2011

58.

Polkovnik Lu’ai al-Ali

 

vodja enote na območju Dara v sirski vojaški obveščevalni službi; odgovoren za uporabo nasilja nad protestniki v Dari

14.11.2011

59.

generalpolkovnik Ali Abdullah Ayyub

 

namestnik načelnika generalštaba (kadrovanje); odgovoren za uporabo nasilja nad protestniki po vsej Siriji

14.11.2011

60.

generalpolkovnik Jasim al-Furayj

 

načelnik generalštaba; odgovoren za uporabo nasilja nad protestniki po vsej Siriji

14.11.2011

61.

general Aous (Aws) ASLAN

Rojen leta 1958.

vodja bataljona republikanske garde; blizu Maherju Al Asadu in predsedniku Al-Asadu; vpleten v zatiranje civilnega prebivalstva po vsej Siriji

14.11.2011

62.

general Ghassan Belal

 

general, vodja rezervistov 4. divizije; svetovalec Maherja Al Asada in koordinator varnostnih operacij; odgovoren za zatiranje civilnega prebivalstva po vsej Siriji

14.11.2011

63.

Abdullah Berri

 

vodja milice družine Berri; na čelu provladne milice, vpletene v zatiranje civilnega prebivalstva v Alepu

14.11.2011

64.

George Chaoui

 

član sirske elektronske armade; vpleten v nasilno zatiranje civilnega prebivalstva po vsej Siriji in v hujskanje k temu zatiranju

14.11.2011

65.

general major Zuhair Hamad

 

načelnik splošne obveščevalne službe; odgovoren za uporabo nasilja po vsej Siriji ter ustrahovanje in mučenje protestnikov

14.11.2011

66.

Amar Ismael

 

civilist – član sirske elektronske armade (obveščevalna služba teritorialne vojske); vpleten v nasilno zatiranje civilnega prebivalstva po vsej Siriji in v hujskanje k temu zatiranju

14.11.2011

67.

Mujahed Ismail

 

član sirske elektronske armade; vpleten v nasilno zatiranje civilnega prebivalstva po vsej Siriji in v hujskanje k temu zatiranju

14.11.2011

68.

Saqr Khayr Bek

 

namestnik ministra za notranje zadeve; odgovoren za uporabo nasilja nad civilnim prebivalstvom po vsej Siriji

14.11.2011

69.

general major Nazih

 

namestnik direktorja splošne obveščevalne službe; odgovoren za uporabo nasilja po vsej Siriji ter ustrahovanje in mučenje protestnikov

14.11.2011

70.

Kifah Moulhem

 

poveljnik bataljona 4. divizije; odgovoren za zatiranje civilnega prebivalstva v Deir el-Zoru

14.11.2011

71.

general major Wajih Mahmud

 

poveljnik 18. oklepne divizije; odgovoren za uporabo nasilja nad protestniki v Homsu

14.11.2011

72.

Bassam Sabbagh

Rojen 24. avgusta 1959 v Damasku;

Naslov: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damascus;

sirski potni list št. 004326765, izdan 2. novembra 2008, veljaven do novembra 2014.

član pariške odvetniške zbornice;

vodja odvetniške pisarne Sabbagh & Associates (Damask); pravni in finančni svetovalec, upravitelj zadev Ramija Makhloufa in Khaldouna Makhloufa; z Bašarjem Al Asadom sodeluje pri financiranju premičninskega projekta v Latakiji; zagotavlja finančno podporo režimu

14.11.2011

73.

generalpolkovnik Tala Mustafa Tlass

 

namestnik načelnika generalštaba (preskrba in logistika); odgovoren za uporabo nasilja nad protestniki po vsej Siriji

14.11.2011

74.

generalmajor Fu’ad Tawil

 

namestnik vodje obveščevalne službe sirskih letalskih sil; odgovoren za uporabo nasilja po vsej Siriji ter ustrahovanje in mučenje protestnikov

14.11.2011

75.

Mohammad Al-Jleilati

Rojen leta 1945 v Damasku.

minister za finance; pristojen za sirsko gospodarstvo

1.12.2011

76.

Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar

Rojen leta 1956 v Alepu.

minister za gospodarstvo in trgovino; pristojen za sirsko gospodarstvo

1.12.2011

77.

generalpolkovnik Fahid Al-Jassim

 

načelnik štaba; član vojaškega osebja, vpleten v nasilje v Homsu

1.12.2011

78.

generalmajor Ibrahim Al-Hassan

 

namestnik načelnika štaba; član vojaškega osebja, vpleten v nasilje v Homsu

1.12.2011

79.

Brigadir Khalil Zghraybih

 

14, divizija; član vojaškega osebja, vpleten v nasilje v Homsu

1.12.2011

80.

Brigadir Ali Barakat

 

103. brigada republikanske garde; član vojaškega osebja, vpleten v nasilje v Homsu

1.12.2011

81.

Brigadir Talal Makhluf

 

103. brigada republikanske garde; član vojaškega osebja, vpleten v nasilje v Homsu

1.12.2011

82.

Brigadir Nazih Hassun

 

obveščevalna služba sirskih letalskih sil; član vojaškega osebja, vpleten v nasilje v Homsu

1.12.2011

83.

stotnik Maan Jdiid

 

predsedniška garda; član vojaškega osebja, vpleten v nasilje v Homsu

1.12.2011

84.

Muahmamd Al-Shaar

 

služba za politično varnost; član vojaškega osebja, vpleten v nasilje v Homsu

1.12.2011

85.

Khald Al-Taweel

 

služba za politično varnost; član vojaškega osebja, vpleten v nasilje v Homsu

1.12.2011

86.

Ghiath Fayad

 

služba za politično varnost; član vojaškega osebja, vpleten v nasilje v Homsu

1.12.2011


B.   Subjekti

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Bena Properties

 

pod nadzorom Ramija Makhloufa; zagotavlja financiranje režima

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108, Damask

Tel.: 963 112110059 / 963 112110043

Faks: 963 933333149

pod nadzorom Ramija Makhloufa; zagotavlja financiranje režima

23.6.2011

3.

Hamcho International (Hamsho International Group)

Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damask

Tel.: 963 112316675

Faks: 963 112318875

Spletno mesto: www.hamshointl.com

E-pošta: info@hamshointl.com and hamshogroup@yahoo.com

pod nadzorom Mohammada Hamcha ali Hamsha; zagotavlja financiranje režima

23.6.2011

4.

Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)

 

podjetje za javne gradnje, pod nadzorom Riyada Shalisha in Minstrstva za obrambo; zagotavlja financiranje režima

23.6.2011

5.

Direktorat za politično varnost

 

Sirska služba, ki je bila neposredno udeležena pri zatrtju protestov.

23.8.2011

6.

Splošna obveščevalna služba

 

Sirska služba, ki je bila neposredno udeležena pri zatrtju protestov.

23.8.2011

7.

Vojaška obveščevalna služba

 

Sirska služba, ki je bila neposredno udeležena pri zatrtju protestov.

23.8.2011

8.

Obveščevalna služba zračnih sil

 

Sirska služba, ki je bila neposredno udeležena pri zatrtju protestov.

23.8.2011

9.

IRGC Qods Force (Quds Force)

Teheran, Iran

Enota Qods (ali Quds) je posebna veja iranske islamske revolucionarne garde (IRGC). Enota Qods je vpletena v zagotavljanje opreme in podpore sirskemu režimu pri zatrtju protestov v Siriji. Enota Qods (IRGC) je sirskim varnostnim službam zagotovila tehnično pomoč, opremo in podporo pri zatrtju civilnih protestnih gibanj.

23.8.2011

10.

Mada Transport

Subsidiary of Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, PO Box 9525 Tel: 00 963 11 99 62)

Gospodarski subjekt, ki financira režim.

2. 9. 2011

11.

Cham Investment Group

Subsidiary of Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, PO Box 9525 Tel: 00 963 11 99 62)

Gospodarski subjekt, ki financira režim.

2. 9. 2011

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square, Damask P.O. Box: 2337 Damask, Sirska arabska republika

Tel.: (+963) 11 2456777 and 2218602

Faks: (+963) 11 2237938 and 2211186

E-pošta banke: Publicrelations@reb.sy,

Spletno mesto: www.reb.sy

banka v državni lasti, ki zagotavlja finančno podporo režimu

2. 9. 2011

13.

Addounia TV (alias Dounia TV)

Tel.: +963-11-5667274, +963-11-5667271,

Faks: +963-11-5667272

Spletno mesto: http://www.addounia.tv

Addounia TV je spodbujala k nasilju nad civilnim prebivalstvom v Siriji.

23. 9. 2011

14.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Sirija P.O Box 9525

Tel +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000 +963 (11) 673 1044

Fax +963 (11) 673 1274

E-pošta: info@chamholding.sy

Spletno mesto:www.chamholding.sy

pod nadzorom Ramija Makhloufa; največji holding v Siriji, ki podpira režim in ima koristi od njega.

23. 9. 2011

15.

El-Tel Co.(El-Tel Middle East Company)

Naslov: Dair Ali Jordan Highway, P.O.Box 13052, Damask – Sirija

Tel.: +963-11-2212345

Faks: +963-11-44694450

E-pošta: sales@eltelme.com

Spletno mesto: www.eltelme.com

Izdelovanje in dobavljanje telekomunikacijske opreme za vojsko.

23. 9. 2011

16.

Ramak Constructions Co.

Naslov: Dara'a Highway, Damascus, Syria

Tel.: +963-11-6858111

Mobilni tel.: +963-933-240231

Gradnja vojašnic, obmejnih stražarnic in drugih stavb za potrebe vojske.

23.09.2011

17.

Souruh Company (alias SOROH Al Cham Company)

Naslov: Adra Free Zone Area Damask – Sirija

Tel.: +963-11-5327266

Mobilni tel.: +963-933-526812 +963-932-878282

Faks:+963-11-5316396

E-pošta: sorohco@gmail.com

Spletno mesto: http://sites.google.com/site/sorohco

Naložbe v lokalne vojaškoindustrijske projekte, izdelovanje delov orožja in s tem povezanega materiala. Celotna družba je v lasti Ramija Makhloufa.

23. 9. 2011

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6th Floor, BP 2900

Tel.: +963 11 61 26 270

Faks: +963 11 23 73 97 19

E-pošta: info@syriatel.com.sy;

Spletno mesto: http://syriatel.sy/

pod nadzorom Ramija Makhloufa; zagotavlja finančno podporo režimu: polovico dobička, ki ga dobi s pogodbenimi licencami, daje vladi.

23. 9. 2011

19.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damask

Tel.: +963 - 11- 2260805

Faks: +963 - 11 - 2260806

E-pošta: mail@champress.com

Spletno mesto: www.champress.net

televizijski kanal, ki sodeluje v kampanjah za širjenje dezinformacij in spodbujanje nasilja nad protestniki

1.12.2011

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper - Damascus – Duty Free Zone

Tel.: 00963 11 2137400

Faks: 00963 11 2139928

dnevnik, ki sodeluje v kampanjah za širjenje dezinformacij in spodbujanje nasilja nad protestniki

1.12.2011

21.

Centre d’études et de recherches syrien (CERS) (CERS, Centre d’Etude et de Recherche Scientifique; SSRC, Scientific Studies and Research Center; Centre de Recherche de Kaboun

Barzeh Street, PO Box 4470, Damask

zagotavlja podporo sirski vojski pri pridobivanju opreme, ki se uporablja neposredno za nadzor nad protestniki in njihovo represijo

1.12.2011

22.

Business Lab

Maysat Square Al Rasafi Street Bldg. 9, PO Box 7155, Damask

Tel.: 963112725499

Faks: 963112725399

navidezna družba za pridobivanje občutljive opreme s strani CERS

1.12.2011

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street, P.O. Box 6394, Damask

Tel./faks: 963114471080

navidezna družba za pridobivanje občutljive opreme s strani CERS

1.12.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damask

navidezna družba za pridobivanje občutljive opreme s strani CERS

1.12.2011

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries (sirska arabska družba za elektronsko industrijo)

Kaboon Street, P.O.Box 5966, Damask

Tel.:-No.:+963-11-5111352

Faks:+963-11-5110117

navidezna družba za pridobivanje občutljive opreme s strani CERS

1.12.2011

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries (organizacija za strojno industrijo)

P.O.Box 5966,Abou Bakr Al- Seddeq St., Damask in PO BOX 2849 Al Moutanabi Street, Damask in PO BOX 21120 Baramkeh, Damask

Tel.: 963112121816 – 963112121834 – 963112214650 – 963112212743 – 963115110117

navidezna družba za pridobivanje občutljive opreme s strani CERS

1.12.2011

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damask, Sirija.

družba v državni lasti, odgovorna za celoten izvoz nafte iz sirije zagotavlja finančno podporo režimu:

1.12.2011

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham- Building of Syrian Oil Company, PO Box 60694, Damask, Sirija BOX: 60694

Tel.: 963113141635

Faks: 963113141634

E-pošta: info@gpc-sy.com

naftna družba v državni lasti; zagotavlja finančno podporo režimu:

1.12.2011

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building P.O. Box 7660 Damask – Sirija.

Tel.: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333)

Faks: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444)

afpc@afpc.net.sy

mešano podjetje; 50 % ima v lasti GPC zagotavlja finančno podporo režimu:

1.12.2011


PRILOGA II

Seznam subjektov iz člena 19(1)

Subjekti

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Commercial Bank of Syria

Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria;

Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria; SWIFT/BIC CMSY SY DA; vsi uradi po svetu [NPWMD] Spletno mesto: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Tel.: +963 11 2218890

Faks: +963 11 2216975

Uprava: dir.cbs@mail.sy

banka v državni lasti, ki zagotavlja finančno podporo režimu

13.10.2011


Top