EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zaščita prašičev

Zaščita prašičev

 

POVZETEK:

Direktiva 2008/120/ES – minimalni pogoji za zaščito prašičev

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Prizadeva si določiti minimalne pogoje za zaščito prašičev.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva poleg pogojev za zaščito prašičev določa tudi pravila v zvezi z bolečimi operativnimi posegi, zlasti: kastracijo, amputacijo repov (krajšanjem repov), krajšanjem podočnikov itd.

Področje uporabe

 • Minimalni pogoji se uporabljajo za vse kategorije rejenih in pitanih prašičev:
  • sesne pujske (živali od rojstva do odstavitve),
  • tekače (živali od odstavitve do starosti desetih tednov),
  • pitance (živali, starejše od desetih tednov),
  • svinje in mladice (spolno dozorele samice prašiča, ki še niso prasile),
  • merjasce (spolno dozorele samce prašiča, namenjene za razplod).
 • Te živali morajo biti nastanjene v skupinah, razen nekaterih izjem (svinje med prasitvijo, merjasci). Kmetje morajo izvajati ukrepe, namenjene izpolnjevanju osnovnih potreb in preprečevanju agresivnosti v skupini. Prašiči morajo predvsem imeti stalen dostop do zadostne količine materiala, s katerim se lahko ukvarjajo, da se spodbudi raziskovalno vedenje.

Svinje in mladice

 • Če je potrebno, se morajo breje svinje in mladice tretirati proti zajedavcem. Privezovanje svinj in mladic je prepovedano od 1. januarja 2006.
 • Svinje in mladice se lahko en teden pred prasitvijo loči. Za naravno prasitev ali prasitev, pri kateri je potrebna pomoč, mora biti na voljo neoviran prostor. Boksi morajo biti opremljeni s sistemom za zaščito pujskov.

Sesni pujski (neodstavljeni)

Sesnih pujskov se ne sme odstaviti od svinje pred starostjo 28 dni, razen kadar bi nadaljnje sesanje škodljivo vplivalo na dobro počutje ali zdravje svinje ali pujska.

Tekači in pitanci

 • Sprejeti je treba ukrepe za preprečevanje medsebojnih spopadov.
 • Prašiči morajo biti nastanjeni v skupinah in se jih med seboj ne sme mešati (razen po potrebi pred odstavitvijo ali v tednu po odstavitvi).
 • Agresivne živali se ločijo od skupine (prav tako tudi poškodovane živali).
 • Pomirjevala se sme z namenom lažjega prilagajanja živali na življenje v skupini uporabiti samo v izjemnih primerih in po posvetovanju z veterinarjem.

Boleči operativni posegi na živalih

 • Veterinar ali „oskrbnik“, ki je usposobljen na področju dobrega počutja živali, sme izvesti naslednje posege:
  • skrajšanje podočnikov pri pujskih,
  • krajšanje repov (pri živalih, starih manj kot sedem dni, ali po tej starosti, če ga opravi veterinar z uporabo anestezije ali dodatne dolgotrajne analgezije),
  • kastracija samcev (pri živalih, starih manj kot sedem dni, ali po tej starosti, če jo opravi veterinar z uporabo anestezije ali dodatne dolgotrajne analgezije),
  • nameščanje nosnih obročev pri živalih, ki se redijo na prostem.
 • Krajšanje repa in krajšanje podočnikov se ne smeta opravljati rutinsko, temveč samo takrat, kadar se lahko dokaže, da so na seskih svinj ali na uhljih ali repih drugih prašičev nastale poškodbe. Pred izvajanjem takšnih posegov se sprejmejo drugi ukrepi za preprečevanje grizenja repov in drugih vedenjskih motenj, pri čemer se upoštevata okolje in gostota živali. Zaradi tega se morajo neprimerne bivalne razmere nastanitve ali sistemi reje spremeniti.

Zdravje

Bolne ali poškodovane prašiče je treba nastaniti v individualnih boksih.

Krma

Direktiva določa pogoje glede krmljenja v „zadostni količini“ in „stalnega“ dostopa do pitne vode. Vsak prašič mora imeti dostop do krme istočasno kot drugi prašiči v skupini. Prašiči se morajo krmiti najmanj enkrat na dan.

Prostori

 • Pogoji v zvezi s talno površino so določeni glede na težo živali:
  • med 0,15 m2 za prašiče, lažje od 10 kg, in 1 m2 na žival nad 110 kg;
  • 1,64 m2 na mladico,
  • 2,25 m2 na svinjo,
  • 6 m2 za merjasca (10 m2, če se merjasec uporablja za pripust).
 • Nekateri pogoji za prostore se uporabljajo šele od 1. januarja 2013 (za objekte, zgrajene pred letom 2003 ali po datumu pristopa k EU).
 • Tla morajo biti gladka, toda ne spolzka, da se preprečijo poškodbe živali.
 • Ležišče mora biti primerno, čisto in suho.

Okolje

Izogibati se je treba stalnim ravnem hrupa, ki so enake ali višje od 85 dB. Moč svetlobe mora biti osem ur na dan najmanj 40 luksov.

Pregledi

 • Države EU morajo vsako leto opraviti preglede na statistično reprezentativnem vzorcu.
 • Evropska komisija lahko pošlje veterinarske strokovnjake, ki ob pomoči nacionalnih inšpektorjev izvajajo preglede kmetij na kraju samem.

Posebna pravila

Države EU lahko na svojem ozemlju uporabljajo strožja pravila, kot so navedena v tej direktivi. V tem primeru Komisijo vnaprej obvestijo o vseh takšnih ukrepih.

Uredba o uradnem nadzoru

Uredba (EU) 2017/625, nova zakonodaja EU o izvajanju uradnega nadzora živil in krme, spreminja nekatere manjše tehnične podrobnosti direktive. Te spremembe začnejo veljati 14. decembra 2019.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 10. marca 2009. Direktiva 2008/120/ES je kodificirana različica Direktive 91/630/EGS in njenih nadaljnjih sprememb. Države EU so morale vključiti izvirno Direktivo 91/630/EGS v nacionalno zakonodajo do leta 1994 (in njene spremembe do leta 2003).

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 2008/120/ES z dne 18. decembra 2008 o določitvi minimalnih pogojev za zaščito prašičev (kodificirana različica) (UL L 47, 18.2.2009, str. 5–13).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (UL L 95, 7.4.2017, str. 1–142).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) 2017/625 so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 23.10.2017

Top