Protezzjoni tal-ħnieżer

 

SOMMARJU TA’:

Direttiva 2008/120/KE — standards minimi għall-protezzjoni tal-majjali

X’INHU L-GĦAN TAD-DIRETTIVA?

Din tfittex li tistabbilixxi standards minimi għall-protezzjoni tal-ħnieżer.

PUNTI EWLENIN

Minbarra li tistabbilixxi standards għall-protezzjoni tal-ħnieżer, id-direttiva tistabbilixxi wkoll regoli fir-rigward ta’ operazzjonijiet b’uġigħ b’mod partikolari: kastrazzjoni, amputazzjoni kawdali (qtugħ), l-eliminazzjoni ta’ snien fl-irkejjen, eċċ.

Kamp ta’ applikazzjoni

Ħnieżer nisa u ħnieżer nisa żgħar mhux mgħammra

Qżieqeż (mhux miftuma)

Il-qżieqeż ma jistgħux jinfatmu mill-ħanżira qabel ikollhom 28 ġurnata sakemm il-benesseri jew is-saħħa tal-omm jew tal-qażquż ma jiġux ipperikolati b’mod ieħor.

Qżieqeż miftuma u qżieqeż ta’ trobbija

Operazzjonijiet b’uġigħ fuq l-annimali

Saħħa

Ħnieżer morda jew imweġġgħin għandhom jitpoġġew f’interkjużuri individwali.

Għalf

Id-direttiva tipprevedi standard dwar l-għalf fi “kwantità suffiċjenti” u aċċess “permanenti” għal ilma tajjeb għax-xorb. Il-ħnieżer kollha għandu jkollhom aċċess għal ikel fl-istess ħin bħal annimali oħra fil-grupp. L-annimali għandhom jingħalfu tal-inqas darba f’jum.

Akkommodazzjoni

Ambjent

Għandu jiġi evitat storbju kontinwu sa 85 dB. L-intensità tad-dawl għandha tkun tal-inqas 40 lux għal 8 sigħat.

Spezzjonijiet

Regoli speċifiċi

Il-pajjiżi tal-UE għandhom japplikaw regoli aktar stretti fit-territorju tagħhom stess minn dawk stabbiliti f’din id-direttiva. F’dan il-każ, dawn għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe miżura bħal din minn qabel.

Regolament dwar il-kontrolli uffiċjali

Ir-Regolament (UE) 2017/625, il-leġiżlazzjoni l-ġdida tal-UE dwar il-kontrolli uffiċjali tal-ikel tal-bniedem u l-għalf tal-annimali, jemenda ċerti dettalji tekniċi żgħar tad-direttiva. Dawn it-tibdiliet se japplikaw mill-14 ta’ Diċembru 2019.

META TAPPLIKA DIN ID-DIRETTIVA?

Din ilha tapplika mill-10 ta’ Marzu 2009. Id-Direttiva 2008/120/KE hija l-verżjoni kodifikata tad-Direttiva 91/630/KEE u l-emendi sussegwenti tagħha. Il-pajjiżi tal-UE kellhom jinkorporaw id-Direttiva oriġinali 91/630/KEE fil-liġi nazzjonali sal-1994 (u l-emendi tagħha sal-2003).

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

DOKUMENT EWLIENI

Direttiva tal-Kunsill 2008/120/KE tat-18 ta’ Diċembru 2008 li tistabbilixxi standards minimi għall-protezzjoni tal-majjali (verżjoni kodifikata) (ĠU L 47, 18.2.2009, pp. 5–13)

DOKUMENTI RELATATI

Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2017 dwar il-kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra mwettqa biex jiżguraw l-applikazzjoni tal-liġi tal-ikel u tal-għalf, ta’ regoli dwar is-saħħa u t-trattament xieraq tal-annimali, dwar is-saħħa tal-pjanti u dwar prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 999/2001, (KE) Nru 396/2005, (KE) Nru 1069/2009, (KE) Nru 1107/2009, (UE) Nru 1151/2012, (UE) Nru 652/2014, (UE) 2016/429 u (UE) 2016/2031 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1/2005 u (KE) Nru 1099/2009 u d-Direttivi tal-Kunsill 98/58/KE, 1999/74/KE, 2007/43/KE, 2008/119/KE u 2008/120/KE, u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 854/2004 u (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-Kunsill 89/608/KEE, 89/662/KEE, 90/425/KEE, 91/496/KEE, 96/23/KE, 96/93/KE u 97/78/KE u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 92/438/KEE (Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali) (ĠU L 95, 7.4.2017, pp. 1–142)

Emendi suċċessivi għar-Regolament (UE) Nru 2017/625 ġew inkorporati fid-dokument oriġinali. Din il-verżjoni kodifikata hija ta’ valur dokumentarju biss.

l-aħħar aġġornament 23.10.2017