Zaštita svinja

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2008/120/EZ — minimalni uvjeti za zaštitu svinja

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Njome se nastoje utvrditi minimalni uvjeti za zaštitu svinja.

KLJUČNE TOČKE

Osim utvrđivanja uvjeta za zaštitu svinja, direktivom se utvrđuju i pravila koja se odnose na postupke koji izazivaju bol, a posebno kastraciju, amputaciju repova (skraćivanje repova), uklanjanje zubi itd.

Područje primjene

Krmače i nazimice

Prasad (prije odbića)

Prasad mlađa od 28 dana ne smije se odbiti od krmače, osim u slučajevima kad je ugroženo zdravlje ili dobrobit krmače ili prasadi.

Odbijena prasad i svinje za uzgoj

Postupci koji izazivaju bol kod životinja

Zdravlje

Bolesne ili ozlijeđene životinje moraju se smjestiti u pojedinačne odjeljke.

Hrana za životinje

Direktivom su predviđeni uvjeti povezani s hranjenjem „dostatnom količinom” hrane i „stalnim” pristupom vodi za piće. Svaka svinja mora imati pristup hrani u isto vrijeme kao i sve ostale životinje u skupini. Životinje se moraju hraniti najmanje jednom dnevno.

Nastambe

Okolina

Mora se izbjegavati stalna buka razine glasnoće od 85 dBA. Jačina svjetla mora iznositi najmanje 40 luksa tijekom osam sati.

Inspekcije

Posebna pravila

Države članice EU-a mogu na svojem državnom području primjenjivati stroža pravila od onih utvrđenih u ovoj direktivi. U tom slučaju moraju unaprijed obavijestiti Komisiju o takvim mjerama.

Uredba o službenim kontrolama

Uredbom (EU) 2017/625, novim zakonodavnim aktom EU-a o službenim kontrolama hrane namijenjene ljudima i životinjama, izmjenjuju se određene manje tehničke pojedinosti direktive. Te će se izmijene primjenjivati od 14. prosinca 2019.

OTKADA SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 10. ožujka 2009. Direktiva 2008/120/EZ kodificirana je verzija Direktive 91/630/EEZ i njezinih naknadnih izmjena. Države članice EU-a morale su preuzeti izvornu Direktivu 91/630/EEZ u nacionalno pravo do 1994. (a njezine izmjene do 2003.).

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Vijeća 2008/120/EZ od 18. prosinca 2008. o utvrđivanju minimalnih uvjeta za zaštitu svinja (kodificirana verzija) (SL L 47, 18.2.2009., str. 5.–13.)

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2017/625 Europskog Parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (SL L 95, 7.4.2017., str. 1.–142.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EU) br. 2017/625 uključene su u izvorni dokument. Ova pročišćena verzija namijenjena je isključivo dokumentiranju.

Posljednje ažuriranje 23.10.2017