Cosaint muc

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 2008/120/CE — lena leagtar síos íoschaighdeáin maidir le cosaint muc

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

Leagtar síos inti íoschaighdeáin maidir le cosaint muc.

PRÍOMHPHOINTÍ

Chomh maith le caighdeáin a leagan síos maidir le cosaint muc, leagtar síos leis an treoir chomh maith rialacha maidir le hoibríochtaí pianmhara go háirithe: coilleadh, teascadh an eireabaill (sciotadh), réidh a fháil le fiacla coirnéil, etc.

Raon feidhme

Cránacha agus céiseanna

Bainbh (nach bhfuil scoite)

Ní féidir bainbh a scoitheadh ón gcráin sula mbeidh siad 28 lá d’aois mura bhféadfadh díobháil a dhéanamh do leas nó do shláinte na máthar nó an bhainbh ar aon slí eile.

Bainbh scoite agus muca tógála

Obráidí pianmhara ar ainmhithe

Sláinte

Ní mór muca tinne nó gortaithe a chur i gclóis aonair.

Beatha

Déantar foráil sa treoir seo i leith caighdeán a bhaineann le beathú ar “chaighdeán ard go leor” agus fáil “bhuan” ar uisce óil. Caithfidh fáil a bheith ag na muca eile ar bhia ag an am céanna le hainmhithe eile sa ghrúpa. Ní mór na hainmhithe a bheathú uair amháin sa lá ar a laghad.

Cóiríocht

Timpeallacht

Ní mór torann leanúnach chomh hard le 85 dB a sheachaint. Ní mor an déine solais a bheith ionann le 40 lux ar a laghad ar feadh 8 n-uaire.

Cigireachtaí

Rialacha sonracha

Féadfaidh tíortha AE rialacha níos doichte a chur i bhfeidhm ar a gcríoch féin ná na cinn atá leagtha síos leis an treoir seo. Sa chás sin, ní mór dóibh an Coimisiún a chur ar an eolas faoi bhearta ar bith dá leithéid roimh ré.

Rialachán um rialuithe oifigiúla

Le Rialachán (AE) 2017/625, reachtaíocht nua AE maidir leis na rialuithe oifigiúla ar bhia don duine agus bia ainmhithe, leasaítear mionsonraí teicniúla áirithe den treoir. Beidh feidhm leis na hathruithe sin ón 14 Nollaig 2019.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sí i bhfeidhm ón 10 Márta 2009. Is í Treoir 2008/120/CE an leagan códaithe de Threoir 91/630/CEE agus a leasuithe ina dhiaidh sin. Bhí Treoir bhunaidh 91/630/CEE le corprú ag tíortha AE sa dlí náisiúnta faoi 1994 (agus a leasuithe faoi 2003).

CÚLRA

Le haghaidh breis faisnéise, féach ar:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 2008/120/CE ón gComhairle an 18 Nollaig 2008 lena leagtar síos íoschaighdeáin maidir le cosaint muc (leagan códaithe) (IO L 47, 18.2.2009, lgh. 5-13)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir le rialuithe oifigiúla agus gníomhaíochtaí oifigiúla eile arna ndéanamh lena áirithiú go gcuirtear i bhfeidhm dlí an bhia agus na beatha, rialacha maidir le sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus táirgí cosanta plandaí, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 999/2001, (CE) Uimh. 396/2005, (CE) Uimh. 1069/2009, (CE) Uimh. 1107/2009, (AE) Uimh. 1151/2012, (AE) Uimh. 652/2014, (AE) 2016/429 agus (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1/2005 agus Rialachán (CE) Uimh. 1099/2009 ón gComhairle agus Treoracha 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE agus 2008/120/CE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 854/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE ón gComhairle agus 97/78/CE agus Cinneadh 92/438/CEE ón gComhairle (Rialachán maidir le Rialuithe Oifigiúla) (IO L 95, 7.4.2017, lgh. 1–142)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (AE) Uimh. 2017/625 a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Nuashonraithe 23.10.2017