Zaščita prašičev

 

POVZETEK:

Direktiva 2008/120/ES – minimalni pogoji za zaščito prašičev

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Prizadeva si določiti minimalne pogoje za zaščito prašičev.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva poleg pogojev za zaščito prašičev določa tudi pravila v zvezi z bolečimi operativnimi posegi, zlasti: kastracijo, amputacijo repov (krajšanjem repov), krajšanjem podočnikov itd.

Področje uporabe

Svinje in mladice

Sesni pujski (neodstavljeni)

Sesnih pujskov se ne sme odstaviti od svinje pred starostjo 28 dni, razen kadar bi nadaljnje sesanje škodljivo vplivalo na dobro počutje ali zdravje svinje ali pujska.

Tekači in pitanci

Boleči operativni posegi na živalih

Zdravje

Bolne ali poškodovane prašiče je treba nastaniti v individualnih boksih.

Krma

Direktiva določa pogoje glede krmljenja v „zadostni količini“ in „stalnega“ dostopa do pitne vode. Vsak prašič mora imeti dostop do krme istočasno kot drugi prašiči v skupini. Prašiči se morajo krmiti najmanj enkrat na dan.

Prostori

Okolje

Izogibati se je treba stalnim ravnem hrupa, ki so enake ali višje od 85 dB. Moč svetlobe mora biti osem ur na dan najmanj 40 luksov.

Pregledi

Posebna pravila

Države EU lahko na svojem ozemlju uporabljajo strožja pravila, kot so navedena v tej direktivi. V tem primeru Komisijo vnaprej obvestijo o vseh takšnih ukrepih.

Uredba o uradnem nadzoru

Uredba (EU) 2017/625, nova zakonodaja EU o izvajanju uradnega nadzora živil in krme, spreminja nekatere manjše tehnične podrobnosti direktive. Te spremembe začnejo veljati 14. decembra 2019.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 10. marca 2009. Direktiva 2008/120/ES je kodificirana različica Direktive 91/630/EGS in njenih nadaljnjih sprememb. Države EU so morale vključiti izvirno Direktivo 91/630/EGS v nacionalno zakonodajo do leta 1994 (in njene spremembe do leta 2003).

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 2008/120/ES z dne 18. decembra 2008 o določitvi minimalnih pogojev za zaščito prašičev (kodificirana različica) (UL L 47, 18.2.2009, str. 5–13).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (UL L 95, 7.4.2017, str. 1–142).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) 2017/625 so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 23.10.2017