Ochrana ošípaných

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2008/120/ES – minimálne normy na ochranu ošípaných

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Cieľom smernice je ustanoviť minimálne normy na ochranu ošípaných.

HLAVNÉ BODY

Smernica ustanovuje nielen normy na ochranu ošípaných, ale tiež pravidlá týkajúce sa bolestivých operácií, najmä: kastrácie, amputácie chvosta (kupírovania), odstraňovania očných zubov atď.

Rozsah pôsobnosti

Prasnice a prasničky

Ciciaky (neodstavené)

Prasiatka sa nesmú odstavovať od prasnice pred dosiahnutím veku 28 dní, pokiaľ nie je ohrozená prosperita alebo zdravie prasnice alebo prasiatka.

Odstavené prasiatka a chovné ošípané

Bolestivé operácie na zvieratách

Zdravie

Choré alebo zranené ošípané sa majú umiestniť do individuálnych ohrád.

Krmivo

Smernica ustanovuje normy týkajúce sa kŕmenia v „dostatočnej kvantite“ a „stáleho“ prístupu k pitnej vode. Všetky ošípané musia mať prístup ku krmivu v tom istom čase ako ostatné zvieratá v skupine. Zvieratá sa musia kŕmiť najmenej raz denne.

Ustajnenie

Prostredie

Musí sa predchádzať nepretržitému hluku, ktorého hladina dosahuje 85 dB. Intenzita osvetlenia musí byť aspoň 40 luxov počas 8 hodín.

Kontroly

Osobitné pravidlá

Krajiny EÚ môžu na vlastnom území uplatňovať pravidlá, ktoré sú prísnejšie ako pravidlá vymedzené v tejto smernici. V takom prípade musia Komisiu o všetkých takýchto opatreniach vopred informovať.

Nariadenie o úradných kontrolách

Nariadenie (EÚ) 2017/625, nový právny predpis EÚ o úradných kontrolách potravín pre ľudí a krmív pre zvieratá, mení určité menšie technické detaily smernice. Tieto zmeny sa budú uplatňovať od 14. decembra 2019.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 10. marca 2009. Smernica 2008/120/ES je kodifikovaným znením smernice 91/630/EHS a jej následných zmien. Krajiny EÚ mali zapracovať pôvodnú smernicu 91/630/EHS do vnútroštátnych právnych predpisov do roku 1994 (a jej zmeny do roku 2003).

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 2008/120/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu ošípaných (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 47, 18.2.2009, s. 5 – 13)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1 – 142)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) 2017/625 boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 23.10.2017